ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
від «06» жовтня 2011 року № 95

 

Порядок
складення та подання запитів на отримання
публічної інформації, розпорядником якої є
Обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І.Чижевського

 

  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблений  відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” з метою створення механізмів реалізації  права  кожного  на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним  спрощенням процедури подання запиту  на отримання публічної інформації.

1.2. У  цьому  Порядку   терміни   вживаються   у   значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником  публічної інформації відповідно до Закону є Обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського (далі  – Бібліотека).

1.4. Доступ до публічної інформації Бібліотеки забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами  публічної  інформації відповідно до Закону є фізичні,  юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

II. СКЛАДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ
НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Запитувач має право звернутися до Бібліотеки із запитом на  отримання публічної  інформації  незалежно від того, стосується ця  інформація  його  особисто  чи  ні,  без  пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації подається до     Бібліотеки в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.4. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти,  номер засобу зв’язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач  може  використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації згідно з додатками 1-3 до цього Порядку.

2.6. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті   Бібліотеки та на інформаційних стендах в будівлі Бібліотеки для публічного доступу.

2.7. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму  надання відповіді – поштою, телефоном, факсом, електронною поштою.

2.8. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до відповідальної особи, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є     Бібліотека, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює  посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бібліотека, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Бібліотеки, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.11. У  задоволенні  запиту  може  бути  відмовлено у таких випадках:
1) Бібліотека не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції,  передбаченої  законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація,   що   запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач  не  оплатив  фактичні  витрати,  пов’язані з копіюванням або друком документів,  відповідно до  частини другої статті 21 Закону;
4) не дотримано вимог до складення  та  подання  запиту  на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначено:
– прізвище, ім’я,  по   батькові   (найменування)   запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
– загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).