Електронні версії журналів

Шановні користувачі!

Повідомляємо вам про нову послугу, якою ви можете скористатися в нашій бібліотеці. У зв’язку з різними причинами, передплата періодичних видань останніми роками скоротилася. Та тільки для вас ми підготували список журналів – біля 180 джерел, яких наша бібліотека не отримує, але які ви можете прочитати у всесвітній мережі Інтернет он-лайн (повнотекстові версії). Список знаходиться на кожній кафедрі у відділах обслуговування, а також в рубриці “Корисні ресурси” на цьому сайті.

Будемо раді задовольнити ваші інформаційні запити!

Електронні версії журналів, які відсутні в бібліотеці:

Альгология — міжнародний науково-технічний журнал. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Арион — журнал поезії. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Авторевю – журнал про автомобілі. Періодичність – 11 раз на півріччя.

Автоцентр – журнал, присвячений світу автомобілів. Виходить щотижнево.

Археологія – науковий журнал Інституту археології НАН України. Періодичність – 4 рази на рік.

Біополімери та клітини (Biopolymers and Cell) – журнал публікує роботи фундаментального і прикладного характеру, короткі повідомлення і оглядові статті з молекулярної біології та суміжних областей (структура і функції біополімерів, їх участь в утворенні надмолекулярних структур, геномної регуляції і молекулярних механізмів диференціації, онкогенезу, клітинної взаємодії вірусу, біотехнології і т.д.)

Вісник Вінницького політехнічного інституту – багатогалузевий науковий журнал. Періодичність – чотири випуски на рік.

Деньги періодичність раз на два тижні. Журнал для тих, хто хоче грамотно і ефективно розпоряджатися власними фінансами, розумніше їх витрачати та робити своє життя комфортнішим та благополучнішим.

Довкілля та здоров”я – науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров”я та екологічної безпеки. Періодичність – 1 раз на квартал

Діловий вісник – виробничо-практичний журнал Торгово-промислової палати України. Періодичність – щомісячно.

Державне будівництво – журнал Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Періодичність – 1-2 рази на рік.

Державне управління: теорія та практика – містяться розробки в галузі філософії, методології, теорії та історії державного управління; висвітлюються не тільки теоретичні дослідження, але й технології державного управління.

Журнал математической физики, анализа, геометрии – щомісячний журнал.

Журнал фізичних досліджень – відомості у галузі фізики конденсованих середовищ; ядерної фізики; атомної та молекулярної фізики; теорії поля і фізики елементарних частинок; астрофізики тощо. Періодичність – 4 рази на рік.

Інформаційні технології і засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools) – педагогіка, психологія, дидактика, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання. Періодичність – 4 рази на рік.

Історія.Філософія.Релігієзнавство – Науковий журнал. Періодичність — чотири рази на рік.

Історія науки і біографістика – Електронне наукове фахове видання — міжвідомчий тематичний збірник. Тематика: Історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення.

Каталіз та нафтохімія – збірник НАН України. Періодичність – 4 рази на рік.

Космоледи – Бізнес, мода, краса, фітнес, розваги, подорожі, події

Крещатик – проза, поезія, критика, ессе, рецензії. Періодичність – щоквартально.

Літописи інституту Мечникова – медичний журнал. Періодичність – 4 рази на рік.

Мир туризма – журнал для тих, хто вміє відпочивати.

Морфологія – журнал Всеукраїнської громадської організації „Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України”. Періодичність – 4 рази на рік.

Музеї України – музейний журнал. Виходить з 2004 року. Неофіційний сайт.

Мультиверсум – філософський альманах.

Народна освіта – періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України – висвітлення результатів наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.

Наукові журнали Національного Авіаційного Університету

Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія” – Наукові записки НаУКМА – це серія наукових фахових видань з різних галузей знань. Серія складається з таких журналів: Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія; Наукові записки НаУКМА. Економічні науки;Наукові записки НаУКМА. Історичні науки; Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури; Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки; Наукові записки НаУКМА. Мовознавство; Могилянський математичний журнал; Наукові записки НаУКМА. Літературознавство; Психологія та психосоціальні інтервенції; Наукові записки НаУКМА. Соціологія; Наукові записки НаУКМА. Філософія і релігієзнавство; Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки.

Спортивна наука України – наукове фахове видання. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Східноукраїнський медичний журнал – науково-практичний журнал.

Теорія і методика фізичного виховання – висвітлює проблеми фізкультурного руху в Україні і є одним з провідних фахових видань галузі. Періодичність – 1 раз на місяць.

Травма – висвітлення науково-практичних розробок у галузі травматології та ортопедії. Періодичність – 4 рази на рік.

Українознавство – періодичність – 4 рази на рік.

Український біохімічний журнал – Різні галузі біохімії. Періодичність – 1 раз на два місяці.

Український ботанічний журнал періодичність – 5 разів на рік.

Український журнал телемедицини та медичної телематики – входить до переліку фахових наукових видань вищої атестаційної комісії, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Український історичний журнал – фаховий часопис містить матеріали із різноманітних проблем історії, методології, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін. Періодичність – 6 разів на рік.

Український кардіологічний журнал – медичні науки. Періодичність – 6-12 разів на рік.

Український Математичний Журнал – статті з основних напрямків теоретичної та прикладної математики, переважно з функціонального аналізу та теорії функцій, диференціальних рівнянь та математичної фізики, геометрії та топології, теорії ймовірності та теорії випадкових процесів, алгебри. Періодичність – щомісяця.

Український пульмонологічний журнал – засновник – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України. Атестований ВАК України.

Український соціум – публікуються наукові праці вітчизняних учених, науковців, викладачів, аспірантів і спеціалістів у галузі соціології, педагогіки, економіки та політичних наук, а також розглядаються найцікавіші з наукової точки зору матеріали. Періодичність – 4 рази на рік.

Український фізичний журнал – є загальним виданням відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики.

Український хіміотерапевтичний журнал – заснований у березні 1999 року. Засновники – Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, Асоціація хіміотерапевтів України.

Український юрист – юридичний журнал сучасної тематики: події, дискусії, досвід, аналітика, наукові дослідження та багато інших цікавих матеріалів про практику і життя українських правників.

Украина за рулем журнал для професіоналів та автолюбителів.

Універсум – журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. Періодичність – 6 разів на рік.

Цитология и генетика статті із галузі генетики людини, тварин, рослин, мікроорганізмів та вірусів.

American Literary History – щомісячний часопис з теорії та історії американської літератури.

BBC Science Focus – щомісячний журнал з питань науки та технологій з Великої Британії.

Deutschland – німецький часопис країнознавчого спрямування, виходить 6 разів на рік німецькою і російською мовами.

Directory of open access journals – директорія відкритих електронних журналів з різних галузей знань.

The Economist – американський щотижневик загальноекономічного спрямування.

National Geographic – американський щомісячний часопис географічного спрямування.

Newsweek – американський громадсько-політичний щотижневик.

The Open Applied Linguistics Journal – відкритий електронний журнал з усіх аспектів прикладної лінгвістики.

Pop Culture Universe – повнотекстова англомовна база даних з попкультури США.

Schpiegel – німецький громадсько-політичний щотижневик.

Times – громадсько-політичний щотижневик з Великої Британії.

Twentieth Century British History – щомісячний часопис з історії Великої Британії ХХ сторіччя.