Електронні версії журналів

Шановні користувачі!

Повідомляємо про нову послугу, якою ви можете скористатися на сайті бібліотеки. Пропонуємо повнотекстові електронні версії журналів (майже 60 джерел), які ОУНБ ім. Д.І. Чижевського наразі не отримує, але ви можете прочитати їх у всесвітній мережі «Інтернет» онлайн. Ознайомитись з переліком можна на кафедрах відділів обслуговування, а також в рубриці «Корисні ресурси інтернет» бібліотечного сайту.

Будемо раді задовольнити ваші інформаційні запити!

Електронні версії журналів, які бібліотека не передплачує:

Альгология — міжнародний науково-технічний журнал. Виходить 1 раз на 3 місяці.

Автоцентр – журнал, присвячений світу автомобілів. Виходить щотижнево.

Археологія – науковий журнал Інституту археології НАН України. Періодичність – 4 рази на рік.

Біополімери та клітини (Biopolymers and Cell) – журнал публікує роботи фундаментального і прикладного характеру, короткі повідомлення і оглядові статті з молекулярної біології та суміжних областей (структура і функції біополімерів, їх участь в утворенні надмолекулярних структур, геномної регуляції і молекулярних механізмів диференціації, онкогенезу, клітинної взаємодії вірусу, біотехнології і т.д.)

Вісник Вінницького політехнічного інституту – багатогалузевий науковий журнал. Періодичність – чотири випуски на рік.

Деньги – журнал для тих, хто хоче грамотно і ефективно розпоряджатися власними фінансами, розумніше їх витрачати та робити своє життя комфортнішим та благополучнішим. Періодичність – раз на два тижні.

Довкілля та здоров’я – науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров’я та екологічної безпеки. Періодичність – 1 раз на квартал.

Діловий вісник – інформаційно-аналітичний журнал Торгово-промислової палати України. Періодичність – щомісячно.

«Державне управління: удосконалення та розвиток» – наукове фахове видання України з питань державного управління. Засновник – Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Періодичність виходу – щомісячно.

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії – виходить щоквартально.

Журнал фізичних досліджень – відомості у галузі фізики конденсованих середовищ; ядерної фізики; атомної та молекулярної фізики; теорії поля і фізики елементарних частинок; астрофізики тощо. Періодичність – 4 рази на рік.

Інформаційні технології і засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools) – педагогіка, психологія, дидактика, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання. Періодичність – 4 рази на рік.

Історія науки і біографістика – електронне наукове фахове видання – міжвідомчий тематичний збірник. Тематика: історія формування та розвитку наукових шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань сьогодення.

Каталіз та нафтохімія – збірник НАН України. Періодичність – 4 рази на рік.

Крещатик – проза, поезія, критика, есе, рецензії. Періодичність – щоквартально.

Літописи інституту Мечникова – медичний журнал. Періодичність – 4 рази на рік.

Морфологія – журнал Всеукраїнської громадської організації „Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України”. Періодичність – 4 рази на рік.

Музеї України – музейний журнал. Виходить з 2004 року. Неофіційний сайт.

Мультиверсум – філософський альманах.

Наука та будівництво – науково-технічний журнал. Засновник – Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Проблематика видання: технічне регулювання у будівництві; будівельні конструкції; сейсмостійке будівництво; геотехніка; будівництво в складних інженерно-геологічних умовах; надійність і безпека будівель та споруд; енергоефективність у будівництві. Журнал виходить 4 рази на рік і містить статті трьома мовами: українською, англійською та російською.

Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України – висвітлення результатів наукових досліджень з генетики, біології, біотехнології, природничих наук, агрономії, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарної медицини, якості і безпеки сільськогосподарської продукції, переробки і зберігання продукції, лісівництва, механізації, електрифікації та автоматизації, економіки та організації сільськогосподарського виробництва, економіки природокористування, педагогіки, аграрного права, соціально-гуманітарних і філологічних наук.

Наукові журнали Національного Авіаційного Університету

Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія” – Наукові записки НаУКМА – це серія наукових фахових видань з різних галузей знань. Серія складається з таких журналів: Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія; Наукові записки НаУКМА. Економічні науки;Наукові записки НаУКМА. Історичні науки; Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури; Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки; Наукові записки НаУКМА. Мовознавство; Могилянський математичний журнал; Наукові записки НаУКМА. Літературознавство; Психологія та психосоціальні інтервенції; Наукові записки НаУКМА. Соціологія; Наукові записки НаУКМА. Філософія і релігієзнавство; Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки.

Спортивна наука України – наукове фахове видання. Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Східноукраїнський медичний журнал – науково-практичний журнал.

Теорія і методика фізичного виховання – висвітлює проблеми фізкультурного руху в Україні і є одним з провідних фахових видань галузі. Періодичність – 1 раз на місяць.

Теорія та практика державного управління. Тематика журналу: сприяння розвитку галузі науки «Державне управління», обмін досвідом з проблем державного управління та місцевого самоврядування (правові, економічні, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні та ін.). Засновник: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Травма – висвітлення науково-практичних розробок у галузі травматології та ортопедії. Періодичність – 4 рази на рік.

Українознавство – періодичність – 4 рази на рік.

Український біохімічний журнал – публікує результати оригінальних наукових досліджень, огляди з актуальних проблем біохімії, статті з історії біохімічної науки, дискусійні статті; рецензії на нові книги; наукову хроніку. Періодичність – 1 раз на два місяці.

Український ботанічний журнал періодичність – 5 разів на рік.

Український журнал телемедицини та медичної телематики – входить до переліку фахових наукових видань вищої атестаційної комісії, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Український історичний журнал – фаховий часопис містить матеріали із різноманітних проблем історії, методології, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін. Періодичність – 6 разів на рік.

Український кардіологічний журнал – медичні науки. Періодичність – 6-12 разів на рік.

Український математичний журнал – статті з основних напрямків теоретичної та прикладної математики, переважно з функціонального аналізу та теорії функцій, диференціальних рівнянь та математичної фізики, геометрії та топології, теорії ймовірності та теорії випадкових процесів, алгебри. Періодичність – щомісяця.

Український пульмонологічний журнал – засновник – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України. Атестований ВАК України.

Український соціум – публікуються наукові праці вітчизняних учених, науковців, викладачів, аспірантів і спеціалістів у галузі соціології, педагогіки, економіки та політичних наук, а також розглядаються найцікавіші з наукової точки зору матеріали. Періодичність – 4 рази на рік.

Український фізичний журнал – є загальним виданням відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики.

Український хіміотерапевтичний журнал – заснований у березні 1999 року. Засновники – Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України, Асоціація хіміотерапевтів України. З 2018 року видається під назвою «Інфузія & Хіміотерапія».

Український юрист – юридичний журнал сучасної тематики: події, дискусії, досвід, аналітика, наукові дослідження та багато інших цікавих матеріалів про практику і життя українських правників.

Україна За кермом – журнал для професіоналів та автолюбителів.

Універсум – журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. Періодичність – 6 разів на рік.

Цитология и генетика – науковий журнал публікує результати досліджень та оглядові статті в галузі клітинної біології та генетики людини, тварин, рослин, мікроорганізмів і вірусів, в галузі молекулярної, популяційної та екологічної генетики, цитогенетики, геноміки (структурної та функціональної), молекулярної та структурної біоінформатики, клітинної біології та біотехнології.

American Literary History – щомісячний часопис з теорії та історії американської літератури.

BBC Science Focus – щомісячний журнал з питань науки та технологій з Великої Британії.

Cosmo Lady – український щомісячний глянцевий інформаційно-розважальний журнал для активних сучасних жінок, які віддають перевагу якісним товарам і послугам, слідкують за головними подіями в Україні та за її межами.

Deutschland – німецький часопис країнознавчого спрямування, виходить 6 разів на рік німецькою і російською мовами.

Directory of open access journals – директорія відкритих електронних журналів з різних галузей знань.

The Economist – американський щотижневик загальноекономічного спрямування.

National Geographic – американський щомісячний часопис географічного спрямування.

Newsweek – американський громадсько-політичний щотижневик.

Schpiegel – німецький громадсько-політичний щотижневик.

Times – громадсько-політичний щотижневик з Великої Британії.

Twentieth Century British History – щомісячний часопис з історії Великої Британії ХХ сторіччя.