Нові надходження

2021

Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності: навчальний посібник / С. Бойченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2021. – 389 с.: діагр., табл. – Бібліогр. с. 366-377.

Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал з основних напрямів альтернативної енергетики. Розглянуто загальні поняття про альтернативну енергетику та альтернативні джерела енергії. Для студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Васюкова, Ганна Тимофіївна.
Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К.: Кондор, 2020. – 523,[2] с. – Бібліогр.: с. 523-524.

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання. Розглянуто: демографічний вибух ХХ сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров’я людей.

Лісовідновлення та лісорозведення: навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» / Ф. М. Бровко [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. центр «Ін-т біології та медицини». Каф. Біології рослин. – К.: Кондор, 2021. – 96 с.: іл., табл. – Бібліогр. с.: 91.

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експериментальних досліджень. Наведено опис лабораторних робіт, виконання яких сприятиме набуттю студентами нових знань з дисципліни, а також навичок у самостійній науково-дослідній роботі.

Мислюк, Ольга Олександрівна.
Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / О. О. Мислюк, О. В. Медведєва. – К.: Кондор, 2021. – 303 с.: карт., схем., мал. – Бібліогр. с. 301-303.

У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології, наведено відомості про склад і будову атмосфери, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, приділена увага основним поняттям синоптичної метеорології, кліматичній системі та клімату.

Посібник призначено для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Носачова, Юлія Вікторівна.
Екологічна безпека інженерної діяльності: підручник для студентів, які навчаються за інженерними спеціальностями / Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко, В. В. Вембер; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київськ. політех. ін-т ім. І. Сікорського». – К.: Кондор, 2020. – 212 с.: табл., іл. – Бібліогр. с. 207-210.

Розглянуто основні поняття навколишнього середовища та його охорони, приведені завдання інженерної екології. Наведено основні методи та способи захисту довкілля, а також загальні характеристики сучасних виробничих технологій та їх впливу на навколишнє середовище. Описані основні поняття ресурсоефективних чистих виробництв. Проаналізовано основні принципи нормування якості довкілля. Представлені економічні та правові важелі, які використовуються в галузі раціонального природокористування.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за інженерними спеціальностями.

Трус, Інна Миколаївна.
Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища: підручник / І. М. Трус, Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київськ. політех. ін-т ім. І. Сікорського». – К. : Кондор, 2020. – 208 с. : табл. – Бібліогр. с. 205-206.

Наведено загальні вимоги до управління природоохоронною діяльністю та зроблено огляд основних стандартів у сфері екологічної безпеки. Проаналізовано стан та зміни навколишнього природного середовища внаслідок впливу різноманітних факторів, оцінено негативні антропогенні та промислові впливи на довкілля. Розглянуто процес упровадження попереджувальних природоохоронних заходів з метою ефективного використання природних ресурсів та застосування екологічно чистих технологій. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та організаційно-управлінського персоналу у сфері екологічної безпеки.

Губський, Юрій Іванович.
Біоорганічна хімія : підручник для студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / Ю. І. Губський. – 3-тє вид., стереотип. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 415,[1] с. : табл., мал. – Бібліогр. с. 395-2-396 – Предм. покажч. с. 397-415.

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низькомолекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегупятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіологічно активні сполуки, в тому числі лікарські засоби та речовини з токсичною дією.

Екологічна біотехнологія : навчальний посібник : у 2 кн. / О. В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2018 – Кн. 1, 2. – 2018. – 367,[1] с. – Бібліогр. с. 357-364.

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотрансформації ксенобіотиків. Подано відомості про методи отримання біодобрив і біопестицидів, лікарських препаратів та харчових добавок, виробництво альтернативної відновлюваної енергії та моторного біопалива. Викладено мікробіологічні, біохімічні й технологічні основи біотехнологічних процесів, їх технічного забезпечення, засади ведення біоіндикації та біотестування, охарактеризовано екосистеми довкілля та очисних споруд.

Розглянуто застосування методів екобіотехнології, викладено відомості про методи отримання біодобрив і біопестицидів, лікарських препаратів та харчових добавок, виробництва альтернативної відновлюваної енергії та моторного біопалива, мікробіологічні, біохімічні й технологічні основи біотехнологічних процесів. Окреслено перспективи комплексної охорони довкілля та здоров’я людини, біобезпеки та біоетики сучасного суспільства (геноміки, протеоміки, євгеніки, біотрансплантації, біорозмаїття), протидії біотероризму, контроль генетичних модифікацій, використання ембріональних стовбурових клітин, терапевтичне і репродуктивне клонування, упровадження нанотехнологій.

Для студентів-біотехнологів, екологів, біологів та інженерів галузей біотехнології, хімічної технології, охорони довкілля та здоров’я людини, а також широкого загалу читачів.

Екологічна хімія : підручник / Б. М. Федишин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк та ін. ; за ред. Б. М. Федишина. — Херсон : Олді-плюс, 2014. — 516 с.

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри довкілля. Представлені дані впливу антропогенних забруднювачів на живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками оточуючого середовища. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком «Екологія». Підручник буде корисний для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів.

Маджд, Світлана Михайлівна.
Концепція структурно-функціональних змін розвитку антропогенно трансформованих водних екосистем : монографія / С. М. Маджд ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 257,[1] с. : табл., мал. – Бібліогр. с. 239-257.

У монографії здійснено ґрунтовний аналіз причин та наслідків структурно-функціональних змін розвитку техногенно трансформованих водних систем. Запропонована методика визначення самоочисної спроможності техногенно навантажених гідроекосистем через розроблення моделі біологічної трансформації забруднювачів та методика прогнозування їх змін.

Представлені розробки інформативних індикаторів контролю внутрішньоводоймних процесів техногенно змінених водних систем. Особлива увага приділена опису власних авторських розробок природоохоронних заходів. Викладені в монографії дослідження містять нові теоретичні дані щодо екологічної оцінки водних екосистем та водоохоронних заходів.

Олійник, Михайло Йосипович.
Основи екології виробництва, пересилання та використання електричної енергії : навчальний посібник / М. Й. Олійник, В. Г, Лисяк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 189,[3] с. : іл. – Бібліогр. с. 185-186.

Висвітлено питання антропогенного впливу на довкілля, зокрема описано технологічні процеси видобування, перетворення та використання енергоресурсів під час генерування тепла й електроенергії. Розглянуто вплив об’єктів енергетики та промислових підприємств на атмосферу, гідросферу та літосферу. Висвітлено питання співпраці України зі світовим співтовариством щодо питань збереження довкілля та сталого розвитку. Наведений матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни “Екологія виробництва, пересилання та використання електричної енергії”.

Посібник буде корисним для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації “Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент” усіх форм навчання та для широкого загалу читачів.

Октавиани, Кассио П.
Пермакультура как альтернатива кризису окружающей среды и цивилизации / К. П. Октавиани. – К. : Лира-К, 2019. – 383,[1] с. – Библиогр. с. 379-383.

Людство в наші дні досягло піку розвитку – і увійшло в небезпечний дисбаланс з навколишнім середовищем, поставивши під сумнів саме подальше своє існування. Але політики і ЗМІ запевняють, що приводів для занепокоєння немає, а економічне зростання і розвиток технологій дозволять всі проблеми. Чи справді це так?

Дана книга не тільки пояснює, в якій скрутній ситуації опинилася наша цивілізація, а й пропонує варіанти подолання кризи. Читач дізнається, що таке пермакультура і чому світ гостро потребує переходу до пермакультурного вектору розвитку. А головне – з чого можна цей перехід вже сьогодні.

Книга буде цікава екологам, початківцям і досвідченим городникам, підприємцям, громадським активістам, всім прихильникам відповідального способу життя.

Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях : підручник / П. В. Захарченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Вид. 2-ге., випр. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 397,[1] с. : табл., мал.

Наведені класифікація та технічні характеристики сучасних теплоізоляційних та акустичних матеріалів. Висвітлені останні досягнення технології виробництва та застосування цих матеріалів у вітчизняній та закордонній практиці будівництва. Показано сучасне технологічне обладнання, що застосовується у виробництві теплоізоляційних матеріалів та виробів, методи випробування сировини та готової продукції, визначені їх основні споживні властивості. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та «Товарознавство та комерційна діяльність», інженерно-технічних та наукових робітників будівельного комплексу, менеджерів будівельних та торговельних закладів.

Ягодинська, Марина Олександрівна.
Замки Тернопільщини / М. О. Ягодинська, Б. С. Строцень. – Харків : Фоліо, 2018. – 90,[2] с. : іл., кол.іл. – Бібліогр.: с. 88-89.

Де на Україні було збудовано найбільше замків та фортець і найбільше їх збереглося до наших часів? Тернополяни вважають, що саме у них. Бо Тернопільщина – унікальний край, розташований на перехресті шляхів із заходу на схід, з півночі на південь. Через те споконвіку він перебував у вирі подій, пов’язаних із європейською історією, зокрема і середньовічною. В книзі розповідається про минуле замків, наведено нові дані – результати археологічних досліджень, під дещо іншим кутом розглянуто вже відомі факти. Видання супроводжується багатим ілюстративним матеріалом.