Нові надходження

2022

Строительство земного ковчега “Earthship” от А до Я : учебное пособие. – К. : Лира-К, 2020. – 92 с. : ил.

Ця книга містить методичні вказівки щодо будівництва енергопасивних будинків «Земний Ковчег» (“Earthship”) із природних матеріалів. Навчальний посібник включає опис принципів концепції Earthship, схеми інженерних систем та методи розрахунку.
Книга буде корисна насамперед людям, які бажають побудувати власний автономний будинок з мінімальними збитками для навколишнього середовища та витратами особистого бюджету. Її оцінять також консультанти від пермакультури, підприємці та інженери.

Радіоекологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – 2-е вид., доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 468 с. – Бібліогр. с. : 462-465.

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Клименко, Микола Олександрович.
Техноекологія : підручник / М. О. Клименко, І. І. Залеський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Стереотипне вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 347 с. : табл., фото. – Бібліогр. с. 345-347.

У підручнику міститься сучасна інформація про засади, методи та принципи, що застосовуються у техноекологічній діяльності. Він рекомендований як основне літературне джерело для вивчення навчальної дисципліни «Техноекологія», а враховуючи міждисциплінарний характер, може бути корисним при підготовці фахівців природничих спеціальностей, особливо за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

Євтушенко, Микола Юрійович.
Водна токсикологія : підручник для студ вищих навч. закл. / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 589 с. : кол.іл., іл. – Бібліогр.: с. 562-589.

Підручник написано відповідно до навчальної програми курсу «Водна токсикологія» для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура», з використанням новітніх досягнень у цій галузі науки. Може бути корисним аспірантам і науковим співробітникам.

Гудков, Ігор Миколайович.
Реакція рослин на опромінення в зоні аварії на Чорнобильській АЕС : монографія / І. М. Гудков ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Херсон ; К. : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 164 с. : діагр., мал., табл.

Узагальнено, проаналізовано та обговорено власні дані та результати досліджень інших авторів про реакції рослин на дію іонізуючого випромінювання – радіобіологічні ефекти у рослин у зоні високих рівнів радіонуклідного забруднення територій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася у 1986 році. Описані соматичні і генетичні ефекти, близькі і віддалені, детерміновані і стохастичні. Для радіобіологів, радіоекологів, фізіологів рослин, ботаніків, генетиків, студентів вищих навчальних закладів біолого-природничих напрямків.

Гідроекологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 379 с. : табл., мал., фото. – Бібліогр.: с. 379.

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів їх забруднення. 
Підручник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

2021

Радовенчик, В. М.
Утилізація та рекуперація відходів : підручник / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля, Я. В. Радовенчик. – К. : Кондор, 2021. – 247 с. : іл., граф. – Бібліогр. с. 239-247.

Розглянуто основні процеси, що використовуються в технологіях утилізації та рекуперації твердих відходів. Запропоновано класифікацію таких процесів шляхом об’єднання у вісім основних груп. Описані основні переваги та недоліки кожного процесу, його цільове призначення, обладнання для його реалізації. Наведені визначальні характеристики обладнання, що випускається сьогодні в Україні та за кордоном для реалізації кожного процесу. Зазначені методи управління обладнанням для зміни характеристик вихідної продукції, особливості його експлуатації в різних умовах. Приведені процеси дозволяють формувати на їх основі більшість багатоетапних технологічних схем утилізації та рекуперації твердих відходів в усіх галузях промисловості, будівництва та сільського господарства. Зазначені основні сучасні досягнення в галузі переробки твердих відходів та пріоритетні напрямки розвитку технологій даної галузі. Для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Екологія», фахівцям комунальної сфери та промисловості, працівникам адміністрацій різних рівнів.

Мудрак, Олександр Васильович.
Заповідна справа : навчальний посібник / О. В. Мудрак, Г. В. Мокрий ; М-во освіти і науки України, Комунальний вищий навч. заклад “Вінницька академія неперервної освіти”. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. – 639 с. : табл., фото. – Бібліогр. с. 526-540.

Навчальний посібник присвячений теорії і практиці заповідної справи в України. У ньому подано значення заповідних територій і об’єктів для біосфери і суспільства. Висвітлено історію, класифікацію, формування, функціонування й організацію оптимальної структури заповідних територій. Охарактеризовано об’єкти природно-заповідного фонду, які складають основу екологічної і смарагдової мережі. Значну увагу зосереджено біорізноманіттю та проблемам розвитку заповідної справи. Розглянуто пріоритетні напрями сталого розвитку системи заповідних територій, їх паспортизації та ролі в екологічній освіті і вихованні.

Ландшафтознавство : навч. посібник для студ. спец. “Науки про Землю” / С. І. Матковська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Поліський національний університет. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2021. – 143 с. : табл., мал. – Бібліогр.: с. 142-143.
Викладено сучасні підходи до основ ландшафтознавства. Висвітлено основні поняття ландшафтознавства, розглянуто структуру та властивості геосистеми, охарактеризовано особливості впливу людської діяльності на природні ландшафти.

Климчик, Ольга Миколаївна.
Урбоекологія : навчально-методичний посібник / О. М. Климчик ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський національний агроекологічний університет. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 208 с. – Бібліогр. с. 203-206.

У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методологічні принципи і підходи до практичного вивчення урбоекосистем. Зміст посібника спрямований на формування у студентів розуміння процесів і явищ, що відбуваються в межах урбанізованих територій, та взаємозв’язку людини і навколишнього середовища міста. Наведено методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Урбоекологія», методику розрахунку параметрів складових міського середовища і методи оптимізації екологічного стану навколишнього середовища міста. Тематику практичних занять підібрано у такий спосіб, щоб при їх виконанні закріпити теоретичну частину дисципліни і сформувати у майбутніх фахівців здатність приймати організаційні, економічні та природоохоронні рішення, що забезпечують екологічно безпечне функціонування міських екосистем. 

Бондар, Олександр Іванович.
“Зелена” економіка як підгрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. І. Бондар, Т. П. Галушкіна, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управління. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 236 с. : табл. – Бібліогр. с. 194-200.

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідеології «зеленої» економіки відповідно до сучасних глобальних та національних викликів. Запропоновано доктринальні положення, стратегічні вектори та управлінські інструменти забезпечення імплементації моделі зеленого зростання в контексті європейських вимог у форматі трансформації регіональної та місцевої політики.
Для науковців, фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального управління, природно-ресурсного менеджменту.

Альтернативні енергоресурси. Вступ до спеціальності: навчальний посібник / С. Бойченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2021. – 389 с.: діагр., табл. – Бібліогр. с. 366-377.

Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал з основних напрямів альтернативної енергетики. Розглянуто загальні поняття про альтернативну енергетику та альтернативні джерела енергії. Для студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Васюкова, Ганна Тимофіївна.
Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К.: Кондор, 2020. – 523,[2] с. – Бібліогр.: с. 523-524.

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання. Розглянуто: демографічний вибух ХХ сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров’я людей.

Лісовідновлення та лісорозведення: навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» / Ф. М. Бровко [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. центр «Ін-т біології та медицини». Каф. Біології рослин. – К.: Кондор, 2021. – 96 с.: іл., табл. – Бібліогр. с.: 91.

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експериментальних досліджень. Наведено опис лабораторних робіт, виконання яких сприятиме набуттю студентами нових знань з дисципліни, а також навичок у самостійній науково-дослідній роботі.

Мислюк, Ольга Олександрівна.
Метеорологія та кліматологія: навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / О. О. Мислюк, О. В. Медведєва. – К.: Кондор, 2021. – 303 с.: карт., схем., мал. – Бібліогр. с. 301-303.

У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології, наведено відомості про склад і будову атмосфери, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, приділена увага основним поняттям синоптичної метеорології, кліматичній системі та клімату.

Посібник призначено для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Носачова, Юлія Вікторівна.
Екологічна безпека інженерної діяльності: підручник для студентів, які навчаються за інженерними спеціальностями / Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко, В. В. Вембер; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київськ. політех. ін-т ім. І. Сікорського». – К.: Кондор, 2020. – 212 с.: табл., іл. – Бібліогр. с. 207-210.

Розглянуто основні поняття навколишнього середовища та його охорони, приведені завдання інженерної екології. Наведено основні методи та способи захисту довкілля, а також загальні характеристики сучасних виробничих технологій та їх впливу на навколишнє середовище. Описані основні поняття ресурсоефективних чистих виробництв. Проаналізовано основні принципи нормування якості довкілля. Представлені економічні та правові важелі, які використовуються в галузі раціонального природокористування.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за інженерними спеціальностями.

Трус, Інна Миколаївна.
Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища: підручник / І. М. Трус, Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київськ. політех. ін-т ім. І. Сікорського». – К. : Кондор, 2020. – 208 с. : табл. – Бібліогр. с. 205-206.

Наведено загальні вимоги до управління природоохоронною діяльністю та зроблено огляд основних стандартів у сфері екологічної безпеки. Проаналізовано стан та зміни навколишнього природного середовища внаслідок впливу різноманітних факторів, оцінено негативні антропогенні та промислові впливи на довкілля. Розглянуто процес упровадження попереджувальних природоохоронних заходів з метою ефективного використання природних ресурсів та застосування екологічно чистих технологій. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та організаційно-управлінського персоналу у сфері екологічної безпеки.

Губський, Юрій Іванович.
Біоорганічна хімія : підручник для студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / Ю. І. Губський. – 3-тє вид., стереотип. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 415,[1] с. : табл., мал. – Бібліогр. с. 395-2-396 – Предм. покажч. с. 397-415.

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низькомолекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегупятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіологічно активні сполуки, в тому числі лікарські засоби та речовини з токсичною дією.

Екологічна біотехнологія : навчальний посібник : у 2 кн. / О. В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2018 – Кн. 1, 2. – 2018. – 367,[1] с. – Бібліогр. с. 357-364.

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотрансформації ксенобіотиків. Подано відомості про методи отримання біодобрив і біопестицидів, лікарських препаратів та харчових добавок, виробництво альтернативної відновлюваної енергії та моторного біопалива. Викладено мікробіологічні, біохімічні й технологічні основи біотехнологічних процесів, їх технічного забезпечення, засади ведення біоіндикації та біотестування, охарактеризовано екосистеми довкілля та очисних споруд.

Розглянуто застосування методів екобіотехнології, викладено відомості про методи отримання біодобрив і біопестицидів, лікарських препаратів та харчових добавок, виробництва альтернативної відновлюваної енергії та моторного біопалива, мікробіологічні, біохімічні й технологічні основи біотехнологічних процесів. Окреслено перспективи комплексної охорони довкілля та здоров’я людини, біобезпеки та біоетики сучасного суспільства (геноміки, протеоміки, євгеніки, біотрансплантації, біорозмаїття), протидії біотероризму, контроль генетичних модифікацій, використання ембріональних стовбурових клітин, терапевтичне і репродуктивне клонування, упровадження нанотехнологій.

Для студентів-біотехнологів, екологів, біологів та інженерів галузей біотехнології, хімічної технології, охорони довкілля та здоров’я людини, а також широкого загалу читачів.

Екологічна хімія : підручник / Б. М. Федишин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк та ін. ; за ред. Б. М. Федишина. — Херсон : Олді-плюс, 2014. — 516 с.

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри довкілля. Представлені дані впливу антропогенних забруднювачів на живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками оточуючого середовища. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком «Екологія». Підручник буде корисний для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів.

Маджд, Світлана Михайлівна.
Концепція структурно-функціональних змін розвитку антропогенно трансформованих водних екосистем : монографія / С. М. Маджд ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 257,[1] с. : табл., мал. – Бібліогр. с. 239-257.

У монографії здійснено ґрунтовний аналіз причин та наслідків структурно-функціональних змін розвитку техногенно трансформованих водних систем. Запропонована методика визначення самоочисної спроможності техногенно навантажених гідроекосистем через розроблення моделі біологічної трансформації забруднювачів та методика прогнозування їх змін.

Представлені розробки інформативних індикаторів контролю внутрішньоводоймних процесів техногенно змінених водних систем. Особлива увага приділена опису власних авторських розробок природоохоронних заходів. Викладені в монографії дослідження містять нові теоретичні дані щодо екологічної оцінки водних екосистем та водоохоронних заходів.

Олійник, Михайло Йосипович.
Основи екології виробництва, пересилання та використання електричної енергії : навчальний посібник / М. Й. Олійник, В. Г, Лисяк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 189,[3] с. : іл. – Бібліогр. с. 185-186.

Висвітлено питання антропогенного впливу на довкілля, зокрема описано технологічні процеси видобування, перетворення та використання енергоресурсів під час генерування тепла й електроенергії. Розглянуто вплив об’єктів енергетики та промислових підприємств на атмосферу, гідросферу та літосферу. Висвітлено питання співпраці України зі світовим співтовариством щодо питань збереження довкілля та сталого розвитку. Наведений матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни “Екологія виробництва, пересилання та використання електричної енергії”.

Посібник буде корисним для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації “Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент” усіх форм навчання та для широкого загалу читачів.

Октавиани, Кассио П.
Пермакультура как альтернатива кризису окружающей среды и цивилизации / К. П. Октавиани. – К. : Лира-К, 2019. – 383,[1] с. – Библиогр. с. 379-383.

Людство в наші дні досягло піку розвитку – і увійшло в небезпечний дисбаланс з навколишнім середовищем, поставивши під сумнів саме подальше своє існування. Але політики і ЗМІ запевняють, що приводів для занепокоєння немає, а економічне зростання і розвиток технологій дозволять всі проблеми. Чи справді це так?

Дана книга не тільки пояснює, в якій скрутній ситуації опинилася наша цивілізація, а й пропонує варіанти подолання кризи. Читач дізнається, що таке пермакультура і чому світ гостро потребує переходу до пермакультурного вектору розвитку. А головне – з чого можна цей перехід вже сьогодні.

Книга буде цікава екологам, початківцям і досвідченим городникам, підприємцям, громадським активістам, всім прихильникам відповідального способу життя.

Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях : підручник / П. В. Захарченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Вид. 2-ге., випр. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 397,[1] с. : табл., мал.

Наведені класифікація та технічні характеристики сучасних теплоізоляційних та акустичних матеріалів. Висвітлені останні досягнення технології виробництва та застосування цих матеріалів у вітчизняній та закордонній практиці будівництва. Показано сучасне технологічне обладнання, що застосовується у виробництві теплоізоляційних матеріалів та виробів, методи випробування сировини та готової продукції, визначені їх основні споживні властивості. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та «Товарознавство та комерційна діяльність», інженерно-технічних та наукових робітників будівельного комплексу, менеджерів будівельних та торговельних закладів.

Ягодинська, Марина Олександрівна.
Замки Тернопільщини / М. О. Ягодинська, Б. С. Строцень. – Харків : Фоліо, 2018. – 90,[2] с. : іл., кол.іл. – Бібліогр.: с. 88-89.

Де на Україні було збудовано найбільше замків та фортець і найбільше їх збереглося до наших часів? Тернополяни вважають, що саме у них. Бо Тернопільщина – унікальний край, розташований на перехресті шляхів із заходу на схід, з півночі на південь. Через те споконвіку він перебував у вирі подій, пов’язаних із європейською історією, зокрема і середньовічною. В книзі розповідається про минуле замків, наведено нові дані – результати археологічних досліджень, під дещо іншим кутом розглянуто вже відомі факти. Видання супроводжується багатим ілюстративним матеріалом.