Подаровані видання за вересень 2023 року

Від автора Миколи Вікторовича Анісімова, м. Кропивницький

Анісімов М.В. Педагогічні основи побудови навчальної літератури в закладі освіти : монографія. Кропивницький. ПП «ПОЛУМ», 2020. 300 с.

У монографії представлено науково обґрунтований підхід і технологію побудови технічної навчальної літератури. Показана необхідність проведення комплексних прогностичних педагогічних досліджень у процесі побудови такої літератури.
Для працівників навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Від «Факультету підготовки фахівців права, управління та економічної безпеки ДонДУВС», м. Кропивницький

Васильєв С.В., Попович С.М. Господарське судочинство України: підручний. Київ : Алерта, 2023. 394 с.

Підручник складено відповідно до програмами навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути господарського судочинства, які становлять його систему.
Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться питаннями господарського судочинства України.

Кадала В.В., Гузенко О.П. Організація діяльності підрозділів митної служби України : навчальний посібник, за заг. ред. С.С. Вітвіцького, – Львів: Видавець Марченко Т.В., 2022. – 279 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Організація діяльності підрозділів митної служби України». У навчальному посібнику розглядаються правові та науково-теоретичні аспекти організації діяльності підрозділів України. Розробка містить дві частини: науково-пізнавальний блок та поточно-модульного контролю. До кожної теми дисципліни включено методичні вказівки до її вивчення, контрольні питання для самоперевірки знань здобувачів вищої освіти, тестові й навчально-творчі завдання. Значну увагу приділено формуванню основних понятійних категорій, які сприяють більш поглибленому розумінню окремих положень тем дисципліни.
Навчальний посібник розраховано на здобувачів вищої освіти й аспірантів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають курс «Організація діяльності підрозділів митної служби України». Видання може бути корисним для фахівців митних органів України, юрисконсультів, адвокатів, аудиторів, суб’єктів підприємницької діяльності та всіх, хто цікавиться питаннями організаційно-правових аспектів діяльності підрозділів митниці.

Ніколенко Л.М., Батечко А.І. Фінансове право : навчальний посібник / Л.М. Ніколенко, А.І. Батечко. За заг. ред. проф. С.С. Вітвіцького. Київ : ВД «Дакор», 2022. – 276 с.

На підставі законодавства висвітлено організаційно-правові засади реалізації фінансових правовідносин, правове регулювання фінансового контролю в Україні, джерела та принципи бюджетного, податкового банківського права, державного кредиту та управління державним боргом. Визначені особливості страхової діяльності держава та валютного регулювання.
Навчальний посібник містить тези лекцій, питання для самоконтролю, завдання для тестового контролю, переліки основних нормативно-правових актів та додаткової літератури.
Призначений для здобувачів вищої освіти та викладачів навчальних закладів, а також всіх хто застосовує у своїй діяльності норми фінансового законодавства, або цікавиться питаннями фінансового права.

Від авторки Наталії Олександрівни Мех, м. Київ

Мех Н.О. Одвічні слова української культури. Словник з історії української літературної мови кінця XVIII – початку ХХІ ст. : базові концепти. Київ : «ПП Фоліант», 2020. 472 с.

Словник – це результат осмислення наукових, релігійних та художніх текстів літературної мови кінця XVIII – початку XXI ст. як фрагментів лінгвокультури різних часових зрізів у міждисциплінарному вимірі. Реєстр одвічних слів, базових концептів української культури, структуровано з метою відображення їх текстової реалізації в діахронії та синхронії відповідно до історичної змінності й сучасного стану мовної свідомості, а також з урахуванням тенденцій у лексикографічній практиці.
Видання розраховане на науковців, педагогів-словесників, студентів гуманітарних спеціальностей та усіх зацікавлених питаннями української культури та духовності.

Від ТОВ «Видавничий дім» «ПРОСТІР» м. Київ

Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіпи / відп. ред.: І. Гирич і Л. Рудницький. Нью-Йорк – Київ: УВАН у США; ВД «Простір», 2021. 680 с.

У збірникові на пошану 80-річного ювілею визначного організатора української науки, президента УВАН у США проф. Альберта Кіпи опубліковано матеріали про життєвий і науковий шлях вченого-літературознавця, його громадську діяльність. У другій частині книжки надруковано студії науковців переважно материкової України і джерельні матеріали з архіву ім. Д. Антоновича УВАН у США, що висвітлюють біографію й наукову діяльність видатних гуманітаріїв Академії, більшість з яких у різний час були її президентами: Дмитра Дорошенка, Дмитра Чижевського, Олександра Оглоблина, Юрія Шевельова, Омеляна Пріцака, Марка Антоновича та інших.
Крім того, у науковий обіг уперше введено листування між ученими, в якому розкривається історія Академії, що продовжувала у часи комуністичного панування в Україні традиції незалежної Всеукраїнської академії наук у Києві (1918-1929 років).

Від БО «Благодійний фонд Дениса Парамонова», м. Харків

Парамонов А. Григорій Квітка-Основ’яненко: від Основи до Харкова. – Х. : Видавець Андрій Парамонов, 2023. – 128 с.

Видання присвячене одному із засновників української літератури – Григорію Федоровичу Квітці-Основ’яненку, а також родині Квіток та їхньому впливу на розвиток Харкова. У книзі наведені найповніша на сьогодні генеалогія Квіток із важливими екскурсами в побут їхніх часів, історія родового гнізда – села Основа, та сучасна біографія Григорія Федоровича Квітки.
Буде цікавою для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.