Подаровані видання за червень 2023 року

Від видавництва ТОВ «ІМЕКС-ЛТД», м. Кропивницкий

Андрющенко Г. Дивні дива диваків. Оповідання. Новели / Геннадій Андрющенко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 149 с.

Збірка «Дивні дива диваків» – це авторська точка зору на визначення слова дива, а також на те, як вони відбуваються. Для багатьох дива – це передусім виконання бажань Вищими силами, казковими чи фентезійними істотами. А може, настав час подивитися на проблему з іншого боку? Можливо, дива – це звичайні вчинки людей, які призводять до незвичайних результатів? Якщо і є втручання, чи відіграють вони вирішальну роль? Це авторське бачення, а чи так є насправді, чи ні, вирішувати вам. Книга розрахована на широке коло читачів.

Ткаченко І.П., Фрунза С.А. Штець Т.Ф. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / ред. І.П. Ткаченко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2023 р. – 346 с.

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розглядаються основні категорії, поняття і методи фінансового аналізу підприємства. Значна увага приділена теоретичним та методологічним основам фінансового аналізу, критеріям оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності, які використовуються в системі оцінки та управління фінансовими ресурсами підприємств.
За змістом навчальний посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисциплін «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю та страхування.
Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей, що вивчають цю дисципліну, також буде корисне для економістів – практиків.

Від видавництва «ПОЛІМЕД-Сервіс», м. Кропивницький

Небеленчук І.О. Особливості поетичного стилю та мотиви творчості сучасних поетів (на прикладі поезії Ліни Ланської, Людмили Юферової, Еміля Дуброва, Миколи Чевелюка та інших): науково-методичний посібник. Кн. ІІ. Вид. 2-ге, доповн. Кропивницький : «ПОЛІМЕД-Сервіс». 2023. 154 с.

У посібнику подано матеріали, що спрямовані на розгляд поетичного доробку сучасних поетів, розглянуто й проаналізовано їхні окремі твори, зосереджено увагу на значущих моментах у процесі роботи над ліричними творами та на основних мотивах поезії, досліджено особливості поетичного стилю сучасних поетів Ліни Ланської (м. Чернігів), Людмили Юферової (Київська обл.), Еміля Дуброва (Миколаївська обл.), Миколи Чевелюка (м. Хмельницький), Ігоря Герасименка, Ірини Залюбовської, Людмили Снітко, Оксани Самохліб (Полтавська обл.), Галини Брич (Львівська обл.), Галини Гопак (Кіровоградська обл.).
Посібник стане ваговим внеском у збагаченні курсу «Українська література» та дасть можливість педагогічним працівникам не лише області, а й України використовувати матеріал на уроках у процесі вивчення розділу «Література рідного краю».
Посібник адресовано науковцям, учителям-словесникам, а також усім, хто цікавиться питаннями літератури.

Від автора Федора Пилиповича Топольного, м. Кропивницький

Топольний Ф.П. Метеорологія і кліматологія: навчальний посібник / Ф. П. Топольний. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2023. – 154 с.

У посібнику коротко викладено повний зміст дисципліни «Метеорологія і кліматологія» у відповідності з програмою курсу, який читається студентам-екологам.
Наведено особливості кліматів України і Кропивниччини, переваги і недоліки цих особливостей для господарської діяльності і здоров’я людей.

Від авторів Олександра та Оксани Янчук, с. Ярунь, Звягельського району, Житомирської області

Янчук О.А., Янчук О.С. Коли і як з’явилась мова. Житомир: ФОП Гембарський О.П., 2023 р. – 84 с.

Автори, послуговуючись висловом Франса де Вааля «Я хотів би струснути гуманітарні науки», – у свою чергу, хотіли б своєю книгою «струснути» науки, котрі вивчають мови. І котрі, станом на сьогодні, зайшли в глухий кут у мирних спробах пошуку розгадки таємниці походження людської мови – цієї одвічної енігми людства.
Висновок колективу вчених Харківського університету, оприлюднений ними у книзі «Трипільська культура. Спогади про золотий вік», є яскравим підтвердженням до вищесказаного авторами:
«Аналіз літератури з різних галузей індоєвропеїстики показує, що кожна з них вичерпала свої джерелознавчі можливості, але так і не випродукувала нічого, окрім декількох взаємовиключних гіпотез стосовно виникнення та початкового етапу розвитку індоєвропейської мовної спільноти. Таким чином, наближення до вирішення проблем передбачає синтез аналітичних даних всіх дисциплін, щонайперше лінгвістики та археології.»

Від автора Олександра Івановича Герасименко, м. Кропивницький

Герасименко О.І., Сухін О.П., Герасименко К.О. Судово-медичний російсько-український словник-довідник (друге видання, доопрацьоване). Донецьк: ДонНМУ, 2013. – 230 с.

Науково-довідкове видання, яке містить близько 1700 судово-медичних, судово-психіатричних, судово-експертних, медичних та юридичних термінів російською мовою з перекладом та тлумаченням українською мовою.
Видання розраховане на працівників, судово-медичних експертів, лікарів-експертів, лікарів-інтернів та студентів вузів, які вивчають судову медицину.

Герасименко О.І. Судова медицина: Підручник / О.І. Герасименко, К.О. Герасименко, А.Г. Антонов; За заг. ред О.І. Герасименка. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 464 с.

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо. Розглянуто питання дослідження та експертизи речових доказів із слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів. Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів. Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні. Підручник є зручним для використання студентами юридичного напрямку, оскільки розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури. Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних програм, за якими навчаються студенти вищих медичних навчальних закладів. Видання розраховане на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, лікарів-інтернів галузі «судово-медична експертиза», судово-медичних експертів, лікарів та юристів.

В.Д. Мішкалов, Т.В. Хохолєва, В.Т. Бачинський, В.В. Войченко, Г.Ф. Кривда, Є.Я. Костенко (за загальною редакцією В.Д. Мішалова).
Судова медицина : підручник. / В.Д. Мішалов, Т.В. Хохлєва, В.Т. Бачинський, В.В. Войченко, Г.Ф. Кривда, Є. Я. Костенко (за загальною редакцією В.Д. Мішалова). – Чернівці : «Місто», 2018. – 574 с. [+167 іл.]

Видання підручника «Судова медицина» підготовлено відповідно до навчальної програми з судової медицини для вищих медичних навчальних закладів України до- і післядипломної освіти IV рівня акредитації. У підручнику викладений сучасний стан судово-медичної науки й можливості судово-медичної практики, представлено організаційно-методичні засади виконання судовомедичної експертизи основних об’єктів. Особлива увага для підготовки майбутніх лікарів судово-медичних експертів була надана таким темам, як «Судово-медична танатологія», «Судово-медична експертиза ушкоджень та смерті від механічних чинників», «Ушкодження тупими предметами» з акцентом на порядок опису ушкоджень, «Судово-медична експертиза вогнестрільних ушкоджень», «Судово-медична експертиза встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я та віку», «Ідентифікація особи та методи її проведення», «Введення в судову стоматологію та процесуальні основи судово-стоматологічної експертизи» і «Ідентифікація особи та методи її проведення». Розраховано на студентів медичних та стоматологічних факультетів, лікарівінтернів зі спеціальності «судово-медична експертиза», лікарів судово-медичних експертів, підручник може бути корисним для працівників слідчих та правоохоронних органів.