Подаровані видання за квітень 2023 року

Від Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпро

Наливайко Л.Р., Коршун А.А. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб: теорія та практика: монографія. Київ: Хай-Тек Прес, 2023. – 192 с.

Монографія присвячена дослідженню правового статусу внутрішньо переміщених осіб. Розкрито поняття та елементи правового статусу внутрішньо переміщених осіб, методологію пізнання правового статусу внутрішньо переміщених осіб, проведено комплексний аналіз наукових досліджень правового статусу внутрішньо переміщених осіб. Охарактеризовано теоретико-правові та організаційно-інституціональні аспекти реалізації виборчих прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, права на житло внутрішньо переміщених осіб, культурно-духовних прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Визначено поняття, ознаки та здійснено класифікацію гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Розкрито нормативно-правові та організаційно-правові (інституційні) гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Видання розраховано на науковців, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, викладачів, здобувачів вищої освіти, громадські організації, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб.

Від авторки Прушковської Ірини Віталіївни, м. Київ

Прушковська, Ірина. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії: монографія / Прушковська І.В. – К.: Укр. письменник, 2015. – 392 с.

У монографії комплексно вивчається турецький драматургічний дискурс, твори турецьких авторів розглядаються як складники модерністської та постмодерністської матриці, уперше схарактеризовано фактори, які вплинули на тематику сучасної турецької п’єси, проаналізовано специфіку образної парадигми, досліджено процес становлення й розвитку турецької авторської драми.
Для літературознавців, мистецтвознавців, культурологів, тюркологів і всіх тих, хто цікавиться світовою драматургією й турецькою зокрема.

Прушковська І.В., Челік Я.С. Посібник з позааудиторного читання турецькою мовою (рівень А1, А2) / І.В. Прушковська, Я.С. Челік. – К.: Українські пропілеї, 2020. – 248 с.

Пропонований посібник розрахований на самостійне позааудиторне застосування здобувачами рівня А1, А2 з турецької мови. Створені з навчальною метою турецькомовні тексти для україномовних користувачів посібника відображають діалектичні зв’язки, які діють у суспільстві, спонукаючи до словникової роботи та осмислення тексту. Навчальні ресурси, як словники до кожного тексту та комплекс завдань, забезпечують комунікативний процес усвідомленого читання та самоперевірки.

Прушковська, Ірина. Роздуми про художній переклад (на матеріалі турецькомовних літературних творів: науково-публіцистична монографія / І.В. Прушковська – К.: Укр. пропілеї, 2017, – 132 с. 

«Роздуми про художній переклад» книга-авантюра, в якій зібрано частку досвіду з перекладу й аналізу художнього доробку митців України та Туреччини.

Прушковська, І.В. «Краса і Любов» Шейха Галіба: (до пробл. індійс. стилю у турец. л-рі): монографія/ Ірина Прушковська. – К.: Четверта хвиля, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249-255.

У монографії вперше в українській тюркології зроблено спробу панорамно висвітлити проблеми індійського стилю у турецькій літературі, об’єднати та проаналізувати в творчості Шейха Галіба той комплекс, який представляє феномен літератури індійського стилю в естетиці Сходу, простежити джерела індійського стилю, зважаючи на думки як західних, так і східних дослідників, проаналізувати поезію суфізму з погляду літературознавчих традицій Заходу та Сходу. Це перше в Україні дослідження, виконане на основі першоджерел і перекладу українською мовою месневі «Краса і Любов».
Для тюркологів, викладачів зарубіжної літератури, студентів-філологів, перекладознавців та всіх, хто цікавиться питанням розвитку турецької літератури.

Прушковська, І.В. Історія турецької літератури (XVIII ст.) : [навч. посіб] / Прушковська І.В.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 240 с.

У навчальному посібнику визначено основні проблеми історії літературного процесу, жанрове розмаїття літератури, простежується процес формування нового художнього мислення в турецькій літературі, вироблення художніх прийомів усього, що супроводжувало турецьку літературу в перехідний період – від епохи середньовіччя до нової літератури.
Для студентів-тюркологів.

Від Видавництва «Кліо» та Української бібліотечної асоціації , м. Київ

Пилип Орлик і мазепинці. Джерела/ Упорядник Т. Таїрова-Яковлєва. – Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2022. – 216 с.

У виданні вперше опубліковано архівні документи доби Івана Мазепи та Пилипа Орлика, що висвітлюють політичну ситуацію в Гетьманщині, проблеми створення європейської коаліції, спрямовані проти Москви, повсякденне життя Гетьманщини за часів Мазепи, долю мазепинців.
Книжка адресована історикам, джерелознавцям, архівістам, а також усім, хто цікавиться історією України.

Від Шляхового Костянтина Васильовича, м. Кропивницький

Городецький. Виклик будівничого. – К.: Грані-Т, 2008. – 176 с., іл. 

Альбом присвячений спадщині архітектурного генія Києва початку ХХ століття Владислава Городецького. Митець уже тоді протистояв прагматичному підходу до зміни архітектурного образу Києва. Архітектор працював із різними історичними стилями, але породжує й сьогодні відчуття візуальної несподіванки. Кожна його споруда – це особливий світ, який впускає глядача до не побутового виміру світу, оскільки розкодовує пам’ять про різні епохи та стилі. Архітектуру порівнюють з музикою, і у цій метафорі творчість Городецького – контрастна, але естетично витончена тема.
Книга отримала диплом І-го ступеня Національного конкурсу «Краща книга України» у номінації «Арт-книжка» на ІV Київській Міжнародній виставці-ярмарку (серпень, 2008).