Подаровані видання за жовтень-листопад 2022 року

Від автора Стеценко Семена Григоровича, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, м. Київ

Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Харків : Право, 2022. – 672 с.

У монографії розглянуто актуальні проблеми створення та функціонування в Україні єдиного медичного простору. Зосереджено увагу на питаннях сутності, ознак, характеристик єдиного медичного простору, його базових принципах. Акцентовано на особливостях функціонування державних, комунальних, відомчих і приватних медичних закладів в умовах медичної реформи. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування єдиного медичного простору України та позитивний зарубіжний досвід реалізації такого роду проєктів.
Представлена колективна праця стала логічним продовженням низки наукових заходів медико-правового спрямування, організованих Центром медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України, зокрема науково-практичної конференції «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини», яку 15 травня 2019 р. було проведено в Києві на базі клініки «Аксімед».
Для науковців, які досліджують проблематику медичного права, викладачів юридичних і медичних закладів вищої освіти, організаторів охорони здоров’я, практикуючих юристів і лікарів.

Стеценко С.Г. Медичне право України (реалізація та захист прав пацієнтів): Монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – К.: Атіка, 2010. – 168 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права – нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами реалізації та захисту прав людини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.

Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : [монографія] / С.Г. Стеценко, О.Г. Пелагеша. – К. : Атіка, 2014. – 144 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам правового регулювання трансплантації органів і тканин людини. Розкрито правову природу трансплантації, принципи її організаційно-правового забезпечення, правові підходи щодо мінімізації дефіциту донорських органів.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами юридичного забезпечення трансплантології, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.

Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров’я в умовах страхової медицини) : [монографія] / В.Ю. Стеценко, Г.М. Токарєв; за заг. ред. докт. юрид. наук, професора С.Г. Стеценка. – К. : Атіка, 2012. – 144 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам реформування охорони здоров’я в умовах запровадження обов’язкового медичного страхування. Особлива увага приділена питанням обов’язкового медичного страхування як об’єкту правових досліджень, а також системі та функціям організаційних структур (загальнодержавних, внутрішньомедичних, внутрішньострахових) цього виду страхування.
Буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами правового забезпечення медичної діяльності, студентів та викладачів юридичних та медичних навчальних закладів, практикуючим юристам та лікарям.

Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування) : Монографія / С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, Я. М. Шатковський; За заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – 208 с.

Монографію присвячено актуальним проблемам законодавчого запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права – нового правового утворення, яке дедалі активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами юридичного забезпечення медичного страхування, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.

Від Гайденка Олега Миколайовича, завідуючого науково-технічним відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідницької станції НААН, м. Кропивницький

Кренців Я.І. Селекція сої в умовах Північного Степу України: оцінка та створення вихідного матеріалу: монографія. – Київ: Аграрна наука, 2021. – 200 с.

Монографію присвячено вирішенню важливого наукового завдання зі створення вихідного матеріалу, вивченню питань прояву фенотипічного домінування за типами успадкування ознак у рослин F1 та виявленню позитивних трансгресій у F2 головних ознак елементів структури врожаю, добору кращих фенотипів, створенню нових сортів сої з високою продуктивністю, скоростиглістю, підвищеною стійкістю до стресових чинників довкілля та придатних до інтенсивних технологій вирощування.
Призначена для наукових працівників, аспірантів, студентів та фахівців агропромислового виробництва.

Вісник Степу. Науковий збірник ІСГС НААН. Вип. 19. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2022. 115 с.

У збірнику представлені матеріали з питань ґрунтознавства, землеробства, рослинництва, кормовиробництва, захисту рослин, селекції та насінництва, тваринництва та механізації сільськогосподарського виробництва, економіки сільськогосподарського виробництва та інноваційного розвитку.
Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців агропромислового комплексу.

Козелець Г.М., Іщенко В.А., Умрихін Н.Л. Агротехнологічні основи вирощування коріандру в Степу України: монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. – 104 с.

В умовах Північного Степу досліджено агротехнологічні заходи вирощування сортів коріандру за підзимового та ранньовесняного строків сівби. Встановлено позитивний вплив припосівного внесення добрив, мікродобрив та регуляторів росту на особливості вегетативного розвитку й формування продуктивності рослин. Визначено видовий склад і поширеність бур’янів у посівах коріандру та встановлено доцільність застосування гербіцидів для контролювання їх численності. Запропоновано нові, економічно обґрунтовані елементи технології вирощування коріандру, що передбачають комплексне припосівне внесення мінеральних добрив, обробку насіння мікродобривом Реаком-СО та обприскування рослин у фазі стеблування регулятором росту Трептолем.
Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, студентів і фахівців агропромислового виробництва.

Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК Центрального регіону України = Scientific support of innovative development of agroindustrial complex in the central region of Ukraine: Спеціальний випуск реферативного журналу / НААН, ННСГБ НААН, Інститут сільського господарства Степу НААН; редкол.: ГАДЗАЛО Я.М. (голова) [та ін.]. – Вінниця: ТВОРИ. – 2022. – 76 с.

Спеціальний випуск реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України» – «Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК Центрального регіону України» підготовлено науковцями Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України спільно з колективом учених – фахівців Інституту сільського господарства Степу Національної академії агарних наук України. У журналі представлено аналітичне опрацювання інформації вітчизняної наукової літератури: монографій, періодичних та подовжувальних видань, методичних рекомендацій, матеріалів конференцій, посібників з різних напрямів розвитку сільськогосподарської галузі, зокрема: селекції, насінництва, агротехніки та захисту рослин від хвороб і шкідників, селекції та розведення сільськогосподарських тварин, утримання, кормовиробництва тощо.
Сподіваємося, що матеріали РЖ зацікавлять науковців, фахівців АПК, працівників сільськогосподарських бібліотек, спеціалістів сфери науково-технічно інформації та студентської молоді.

Від автора Бондаря Олега, м. Кропивницький

Олег Бондар. Обручка зі склепу: роман. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2022. – 196 с.

Поручик попросив руки дочки генерала, але батько вважав, що жених не гідний нареченої. Викинув обручку в озеро, а поручика застрелив. Збожеволіла від горя вагітна жінка накладає на себе руки. З тих пір місце колишньої садиби вважається проклятим. Душа генеральської дочки не відає спокою.
У наш час дві сімейні пари відпочивають на березі мальовничого озера. І треба ж їм натрапити на старовинну прикрасу. Безтурботний відпочинок обертається на справжній кошмар. Незрозумілі події слідують одна за одною і змушують героїв рятуватися втечею. Але поки перстень у них, втекти неможливо.

Від голови Івано-Франківської обласної ради Сича Олександра Максимовича, м. Івано-Франківськ

Ленкавський Степан. Український націоналізм. Твори. Том 2. Ідеологія. Філософія. / Упоряд. і ред. О. Сич. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2022. – 480 с.

До другого тому творів відомого ідеолога та Провідника ОУН, автора Декалогу українського націоналіста Степана Ленкавського ввійшли праці, що становлять ідеологічну та філософську частину його творчої спадщини. Вони широким спектром охоплюють вплив діяча на становлення світоглядних основ ОУН, виховання та політичну освіту її членства, формування внутрішньоорганізаційної системи вишколів, протиборство з більшовицьким колоніальним режимом, викриття його московського коріння й тоталітарної, антигуманної та денаціоналізаційної сутності.
Пропонована підбірка творів Степана Ленкавського пронизана ідеєю нації, її незбагненним ірраціональним гоном до життя і самотвердження, інструментальною роллю націоналізму в реалізації її призначення. Автор звертається до теми національної революції, обґрунтовує засадничий націоналістичний принцип опертя на сили власного народу, вдається до роздумів про призначення національної еліти, політичну консолідацію українського суспільства, тяглість і спадкоємність національно-визвольної боротьби. Його думки актуальні при осмисленні ряду проблем сучасного українського суспільно-політичного життя.
До цього тому ввійшли й філософські праці та нотатки Степана Ленкавського. Його філософські зацікавлення невід’ємно й органічно пов’язані з ідеологічною діяльністю та накладають на неї свій відбиток. Автор був філософом-ідеалістом, перебував під впливом засновників школи «філософії життя» та культивував у своїх творах високий дух ідеалізму, волі до життя, вищості духовного над матеріальним, нації як «непроминального твору» і «повноти духовного життя».
Книжка розрахована на дослідників української історії, української політологічної думки, історії та ідеології українського націоналізму й на широке коло його прихильників.