Подаровані видання за липень-вересень 2018 року

Від авторки Марини Борисівни Літвінової, м. Херсон

Літвінова Марина Борисівна. Методична система адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти: Монографія / М.Б. Літвінова. – Херсон: В-во ХНТУ, 2018. – 373 с.

Теоретично обґрунтовані концептуальні засади методичної системи адаптивного навчання фізики в закладах вищої технічної освіти, що враховує особливості організації навчального процесу та відповідає новому стилю мислення студентів.

Проаналізовані сучасні вимоги до фізичної компетентності майбутніх інженерів та умови, в яких відбувається навчання фізики в ЗВТО. Обґрунтовані педагогічні умови управління мотиваційними процесами адаптивного навчання молоді з вираженими ознаками мозаїчно-кліпового мислення. Представлені технології надання лекційного матеріалу, проведення практичних занять та здійснення контролю знань з фізики. Розкрито роль електронних засобів у реалізації нових технологій навчання фізики.

Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, фахівців в галузі теорії і практики навчання фізики у інженерних закладах освіти.

Від Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ

Малиновська Олена Анатоліївна. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія / О.А. Малиновська. – К.: НІСД, 2018. – 472 с.

У монографії подано огляд міграційної ситуації в світі, на Європейському континенті та в Україні. Проаналізовано чинники та наслідки міжнародної міграції, її значення для розвитку та безпеки. Розглянуто деякі теоретичні підходи до аналізу міграційної політики, міжнародно-правові документи у сфері міграції, надбання спільної міграційної політики Європейського Союзу. Основні напрями міграційної політики проілюстровано досвідом зарубіжних країн. Окрему увагу приділено формуванню та розвитку міграційної політики України, перспективам її подальшого удосконалення.

Для широкого читацького загалу.

Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія [О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш, В.І. Волошин, М.І. Флейчук, Т.О. Власюк та ін.] / за заг. ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2017. – 384 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні механізми забезпечення економічної безпеки України та посилення конкурентоспроможності країни в умовах глобальної економіки. Доведено, що формування системних характеристик світогосподарських зв’язків та динамічні метрополізаційні процеси в глобальній економіці змінюють модель участі України в процесах глобальної економічної інтеграції. Встановлено, що дуалізм та суперечність сучасного етапу розвитку глобальної економіки змінюють парадигму міжнародної та національної безпеки, посилюють взаємозумовленість економічної безпеки та конкурентоспроможність держави. Здійснено оцінювання ефективності державної політики в інвестиційно-інноваційній сфері для зміцнення безпеки реального сектору економіки, зокрема промисловості, визначення ризиків та загроз використання інвестиційно-інноваційного потенціалу економічної безпеки та ступеня його впливу на конкурентні позиції України в умовах техноглобалізму. Окреслено напрями позитивного розвитку глобальної економіки та міжнародні регулятивні механізми її впливу на національну конкурентоспроможність та безпеку. Обґрунтовано конкурентні стратегії забезпечення економічної безпеки України у сфері зовнішньоторговельних відносин, стратегічні напрями інноваційної активності та ресурсної підтримки інвестиційно-інноваційної компоненти економічної безпеки реального сектору економіки в умовах глобальної конкуренції. Запропоновано комплекс організаційно-економічних і правових заходів забезпечення валютної безпеки України на міжнародному рівні.

Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачів та аспірантів.

Від авторки Вікторії Самчук, м. Рівне

Самчук Вікторія. Свічі моєї не гасіть: вибране / Вікторія Самчук. – Рівне: Волин. обереги, 2017. -208 с.

Шановний читачу, твоїй увазі пропонується третя збірка творів Вікторії Самчук, до якої увійшли вибрані поезії та проза з двох попередніх книг «Каркаде» і «Тобі емоції справжні», а також твори, написані у 2014-2017 роках, які друкуються вперше.

Задушевні, щирі вірші на проза захоплять тебе напругою почуттів, відвертістю емоцій, глибокими роздумами над сенсом життя. Вони надихатимуть силою духу, оптимізмом, радістю світосприймання – світлими імпульсами мужнього серця молодої поетеси, громадської діячки, яка з вдячністю Богу, з вірою у себе навчилася з гідністю долати послані долею випробування.

Видання присвячене світлій пам’яті Вікторії Самчук – Людини з великої літери.

Від авторки Третяк Ніни Павлівни, м. Лубни, Полтавської області

Третяк Ніна Павлівна. Дорога до себе: Поезія / Ніна Третяк. – Лубни: Інтер Парк, 2017. – 160 с.

«Дорога до себе» – четверта книга авторки. Творчий доробок відзначається різноплановістю тем, форм та поетичних образів. Кожен твір перепущений через глибокий всесвіт почуттів.

Відкритість душі, щирість голосу, громадянський патріотизм, м’який ліризм, філософське осмислення життя, майстерне втілення власних почуттів і думок у слово характеризують збірку.

Від автора Вєтрова Олександра Васильовича, члена Національної спілки журналістів України, м. Кам’янка, Черкаської області

Вєтров Олександр Васильович. Жнива смерті (Кам’янщина). – Жашків: Видавець С.І. Горошко за сприяння Кам’янської Агенції Муніципального і Регіонального Розвитку, 2008 р. – 94 с.

Книга – реквієм, документально – публіцистичне видання містить унікальні спогади, фотографії, архівні документи, більшість яких публікується вперше, про голод 1921–1922 років, про колективізацію, розкуркулення і виселення за межі України селян та як наслідок голод 1932-1933 років на території Кам’янського району Черкаської області.

Розрахована на викладачів шкіл та вузів, науковців, краєзнавців, студентів, учнів і є пізнавальною та повчальною для широкого кола читачів, людей будь – якого віку, усіх, хто цікавиться історією України та рідного краю.

Вєтров Олександр Васильович. Таємниця Холодного Яру. Невідома війна: національний рух опору у 1940-1950 роках. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С.Г., 2009. – 266 с.

Документально-публіцистичне видання присвячене ще не дослідженому в Україні феномену – невідомій війні на Наддніпрянщині: українському національному руху опору 40-х – 50-х років ХХ ст. у Холодному Яру. На основі праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, унікальних документів державних і приватних архівів, зустрічей з керівниками та учасниками тих подій, їх спогадів, матеріалів періодичної преси, оригінальних унікальних світлин, вперше в історіографії О.В. Вєтров здійснив спробу комплексно проаналізувати концепцію діяльності ОУН на Холодноярщині в контексті створення загонів Груп УПА-Схід та УПА-Південь із жителів Наддніпрянщини.

Більшість матеріалів, здобутих у ході польових досліджень, публікуються і вводяться у науковий обіг вперше.

Якнайгрунтовніше вивчення, творче осмислення цього доробку – важлива запорука досягнення наукової історичної істини. Особливо це питання актуальне для сьогодення, коли досліджувана тема є гостро соціальною та дискусійною в українському суспільстві.

Цією книгою автор започатковує нову в Україні серію – «Бібліотека патріота України».

Книга розрахована на викладачів шкіл та ВНЗ, науковців, краєзнавців, студентів, учнів і є пізнавальною та повчальною для широкого кола читачів, людей будь-якого віку, усіх, хто цікавиться «Білими плямами» історії України та рідного краю.

Від авторки Студенець Наталії, кандидата мистецтвознавства, м. Київ

Студенець Наталя Василівна. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. – Київ, 2010. – 224с., 20 с. кол. іл.

Монографія присвячена унікальному явищу традиційної культури Поділля – настінному розпису. На основі значного, уперше введеного до наукового обігу архівного та музейного матеріалу, висвітлено особливості хатнього малювання як своєрідної системи художнього мислення, розглянуто типові мотиви стінопису в ансамблі житла, господарчих споруд Подільського регіону, охарактеризовано технологію і техніку малювання, окремі осередки, творчість майстрів. У праці проаналізовано також взаємовпливи різних мистецьких традицій у стінописах Подільського Придністров’я.

Для мистецтвознавців, краєзнавців, музейних і бібліотечних працівників, студентів та викладачів художніх навчальних закладів, усіх, хто цікавиться народним мистецтвом.

Від автора Шамрай Олександра Григоровича, м. Черкаси

Шамрай О.Г. Місто на скелястих берегах Тясмину. / О.Г. Шамрай, Г.М. Таран, Л.О. Бондаренко, О.В. Вєтров, Ю.Ю. Ляшко, Т.П. Чупак. – Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2009. -244 с. іл.

Даний історичний нарис – уособлює той багатий матеріал, який накопичувався століттями. Це матеріал про сиву давнину, життя наших пращурів, героїчну боротьбу за національне та соціальне визволення.

В книзі іде узагальнення і висвітлення окремих документів, а це дозволяє дати повну картину історії нашого краю – від його витоків до сьогоднішніх днів.

Споконвіку у цих краях жили волелюбні люди, які вирощували хліб у боротьбі із поневолювачами та різними нападниками, долали круті схили життя.

Тут розгорталося полум’я визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, в цих краях розпочалося відоме селянське повстання «Коліївщина». Тому волелюбний характер народу гартувався у запеклих битвах з ординцями, турками, польською шляхтою та різними загарбниками. Сучасну історію Кам’янки продовжують творити роботящі руки нинішнього покоління її жителів.

Безумовно, ця книга викличе інтерес, не тільки у земляків, широкої історико-краєзнавчої громадськості, а і усіх тих, хто шанує історію свого краю і прагне її пізнати.

Від авторки Елеонори Орестівни Кузнєцової, м. Херсон

Кузнецова Элеонора Орестовна. Калейдоскоп судеб. Сборник рассказов и путевых заметок. – Херсон: Айлант, 2018. – 152 с.: фотографии.

Книги писательницы всегда пользуются симпатией и особенным спросом читателей. Ведь написаны они с душой, сочувствием и по сюжетам реальной жизни, невымышленной и сложной. Сопереживание и доброжелательность к своим героям, почти документальность изображенных событий, что значительно интереснее «художественных» вымыслов, глубоко трогают и остаются в сердце как мощный заряд позитива и человечности.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Від авторки Василів-Базюк Любові Йосипівни, м. Чернівці

Василів-Базюк Л.Й. П’ять колосків: історична повість / Л.Й. Василів-Базюк. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці: «Букрек», 2018. – 324 с.

Історична повість «П’ять колосків» написана на основі доступних матеріалів про добу панування комуністичного совєтського союзу, на чолі якого були жадні людської крові Лєнін та Сталін.

Героями книжки є реальні люди, які пережили голод і в своїх серцях пронесли полум’я правди, щоб розказати молодшим поколінням, усім державам світу про те, що запланував наш сусід з півночі зробити з Українським Народом – Нацією та як звільняв наші землі для своїх москвинів.

Від болю, сліз і терпіння народилися нові люди, герої України, які високо несуть наш прапор та досі перемагають залишки московської тиранії і жахливої неправди, що голодомору-геноциду не було…

Від автора Лазуткіна Дмитра, журналіста та коментатора, м.Київ

Лазуткін Дмитро. Червона книга. Книга віршів / Дмитро Лазуткін. – Чернівці: Meridian Czernowitz; Книги – ХХІ, 2015. – 84 с.

Дмитро Лазуткін тонко відчуває те, про що варто говорити і вміє знаходити потрібні слова. Поезії його являють собою переплетіння вражень і передчуттів, гнучких метафор і ясних образів. «Червона книга» – це збірка, у котрій більшість віршів була написана протягом останнього року. У кожного з трьох розділів книги – своя емоційна історія. Це схоже на проходження пекельних кіл, під час котрого ліричний герой усвідомлює знаки минулого аби дістатися прозорої поверхні, що відображає сонячні промені.

Від автора Миколи Цуканова, власника та директора художньої галереї «Єлисаветград», відомого мецената і дослідника історії

Цуканов Николай. Галерея Елисаветград . Наш путь для других. – К, ТОВ НВП «Интерсервис», 2018, – 188 с.: ил.

В своїй новій книзі автор, відомий в Україні галерист, член Національної Спілки художників України, лауреат премії імені Олександра Осмьоркіна, ділиться досвідом роботи галереї «Єлисаветград», яка працює в місті Кропивницькому з 2011 року. Актуальні питання становлення та розвитку галерейного бізнесу власник художньої галереї розглядає крізь призму її більш ніж семирічної історії. Допомога молодим колегам в започаткуванні галерейної діяльності через історію власних «набитих гуль» – головна ідея пропонованого видання.

Книга буде корисною не тільки галеристам-початківцям, вона зацікавить тих, кому небайдужа тема сучасного мистецтва.

Видання багато ілюстроване.

Від авторки Бреславської Світлани Володимирівни, поетеси, новелістки, перекладачки з польської. Лауреатки міської премії імені Івана Франка 2016 року в номінації «Поезія», м. Івано-Франківськ

Бреславська Світлана Володимирівна. Із книги відгуків та пропозицій: Відгуки, рецензії, інтерв’ю та статті на тему літератури / С.В. Бреславська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 168 с.

Нова книжка письменниці, перекладачки з польської, члена Національної спілки письменників України – це збірник публіцистики та літературознавства присвячений книгам і питанням літературного процесу. Всі вміщені текстові матеріали написані протягом 2016-2018 років і опубліковані в газетах та літературних журналах України, а також на сайтах Буквоїд, Золота пектораль, Літературний форум. При формуванні книжки авторка зберегла хронологічний порядок публікації.

Бреславська Світлана Володимирівна. Ти: Поезії / Світлана Бреславська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 108 с.

Нова (четверта) збірка поезій Світлани Бреславської – це кращі зразки інтимної лірики, потужний голос закоханого жіночого серця, що бачить світ крізь призму, назва якій – «Ти». Справжні почуття – це завжди біль, біль нереального, виміряного, нездійсненного і приреченого на втрату. Кожний ліричний рядок поетеси відлунює в серці щирістю і драматизмом.

Бурнат Казімеж. Ілюзія вічності / пер. з пол. С. Бреславської. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – 120 с.

До нової книжки відомого польського поета, есеїста, перекладача Казімежа Бурната увійшли вибрані поетичні твори зі збірок «Піднебання небес» (2017), «Жар змеркання» (2016), «Подих долі» (2016), «Насичення непізнаним» (2016) в перекладі Івано-Франківської поетеси Світлани Бреславської. Афористична і багатогранна, поезія захоплює своєю філософською глибиною, змушує відчувати і мислити. Образи єднання з природою, з рідним краєм переплітаються з роздумами про тлінність людського буття, ностальгією за вічним.

Від Володимира Федоровича Шовкошитного, автора, українського поета, прозаїка, публіциста

Шовкошитний Володимир Федорович. Зорі не стали ближчими: проза / Володимир Федорович Шовкошитний. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2017. – 136 с.

До нової книги одного з провідних сучасних письменників України Володимира Шовкошитного увійшли зразки його малої прози різних літ. Книга охоплює майже сто років життя Українців в Україні й на Кубані, в селі, в станиці та в столиці. Автор майстерно проводить читача разом зі своїми героями через всі перепитії ХХ століття і вводить його в третє тисячоліття. Книга яскраво демонструє ще одну грань таланту відомого романіста – його вміння дослідити події й розкрити характери героїв у форматі оповідання, новели чи повісті.

Книга для шанувальників справжнього художнього письма.

Блехман Михайло. «Час. Кохання. Життя». Михайло Блехман. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2018. – 608 с.

Ця книга складається з двох романів та низки оповідань. Оригінальний авторський стиль, непідробна щирість оповіді, глибока психологічність творів висвітлюють його героїв як людей, яких «дай Боже бути» достойними.

Автор – канадець, народжений у Харкові, на все життя зберіг любов до рідного міста й до України та її людей. Його оповідання – це нове слово в українській літературі. «Час. Кохання. Життя» – справжня знахідка для літературних гурманів та широкого кола читачів.

Капелюшний Леонід. «Дике поле». Роман. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2017. – 472 с.

Карколомні події життя головного героя Павла Горлача розгортаються переважно на колишніх теренах Дикого поля, інфікованого наразі ідеєю руського міра. Втім, головне питання не що там відбувається, а – чому? Яке підґрунтя у сепаратизмі не лише вдалого бойовика Горлача, а й десятків тисяч його однодумців? Тільки захланність Росії стала причиною втрати Криму і частини Донбасу, чи й байдужість київської влади? Цей твір є чи не першою спробою в сучасній літературі зрозуміти, чому українці на одвічних наших землях втрачають віру у творення незалежної держави, а самі повертаються у первісну дикість Поля.

Капелюшний Леонід. Джума. Роман. – Київ, Український пріоритет, 2015. – 592 с.

До Одеси повертається чума. Нічними вулицями міста їздить містичний чорний віз, на Потьомкінських сходах з’являється дивний чоловік у одязі двотисячолітньої давнини, масово вмирають люди. У боротьбі з чумою, що повернулась, як кара Божа, гинуть кращі. Чи буде зупинено страшну епідемію? Що призвело до повернення чуми? Що було, що є й що буде з героями роману й нами усіма? Про це – новий філософський і водночас гостросюжетний роман відомого українського письменника й журналіста Леоніда Капелюшного «Джума».

Космач Анна Іванівна. Проти ночі: поезії / А.І. Космач; передм. В. Шкурган. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 168 с.

Новий збірник віршів Анни Космач є кращим продовженням її поетичної творчості, що потужно проявився в її попередніх збірках поезій «Це називається дорога» (2010 р.) та «Дарую надію» (2014 р.) Її голос в громадянській та пейзажній ліриці звучить по народному просто і переконливо з притаманними лише їй шармом осмислення й висловлення. Бажання жити в справедливому світі, вирощувати сад на благодатних схилах Карпат захоплює одержимістю читачів, переконує їх бути незламними, жити достойно і перемагати. За покликом авторки хочеться і варто йти.

Вічний Павло: Спогади. Інтерв’ю. Листи / Упор. Євген Баран. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2012. – 138 с.

Збірка спогадів присвячена знаному українському прозаїку-гумористу Павлові Казимировичу Добрянському (193-2011). Відкриває книгу есей упорядника, написаний до ювілею письменника у березні 2010 року, а також вірш присвята Ярослава Дорошенка до 70-річного ювілею Павла Казимировича, видрукуваний на спілчанській грамоті.

Билина Петро. Війна кличе. Стань переможцем! Нотатки на полях російсько-української війни. Частина перша: повість / Петро Билина. – Київ: Видавництво «Український пріоритет», 2017. – 168 с.

Книга нотаток бійця добровольчого батальйону особливого призначення «Золоті ворота» Петра Билини – документ нашого часу, що невдовзі, безсумнівно, стане одним із джерел для дослідників історії російсько-української війни, що триває нині. Спокійне споглядання воєнних подій, свідком і учасником яких у 2014-2015 роках випало стати авторові цих нотаток, це тло для проникливих роздумів над долею нашої країни, подіями її минулого та сьогодення.

З горіха зерня. Поезія, проза і публіцистика, фотодокументалістика. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 384 с.

«З горіха зерня» – літературно-художній альманах, що ознаменовує 20-річчя свята ліричної Франківської поезії в Лолині. Його автори – активні учасники цього мистецького дійства – як відомі, добре знані письменники, так і молоді літератори, науковці, журналісти, працівники культури, громадські діячі.

Книжка складається з трьох розділів: поезія, проза і публіцистика, фотодокументалістика. Вона розрахована на тих, хто цікавиться життям і творчістю великого Каменяра, сучасним літературним процесом краю.

Цаплиенко Андрей. Стена. – К.: Брайт Стар Паблишинг, 2018. – 440 с.

Новый роман известного украинского писателя, военного репортера, режиссера документальных фильмов. Мир будущего заставит читателя принять те условия литературной игры, которые предлагает автор. А исторический детектив, смешанный в едкий коктейль с жанром антиутопии, не оставит камня на камне от ваших представлений о современной литературе.

Для широкого круга читателей.

Новий роман відомого українського письменника, військового репортера, режисера документальних фільмів. Світ майбутнього змусить читача прийняти ті умови літературної гри, які пропонує автор. А історичний детектив, змішаний у їдкий коктейль із жанром антиутопії, залишить каменя на камені від ваших уявлень про сучасну літературу.

Для широкого кола читачів.

Від автора Євгена Барана, українського літературного критика, літературознавця, есеїста, кандидата філологічних наук, заслуженого працівника культури України, м. Івано-Франківськ

Баран Євген. Шоколадна Україна / Євген Баран – Брустури: Дискурсус, 2016. – 88 с.

Спомини-роздуми автора, що корінням тягнуться від Шевченка, Франка і Черемшини до Бабія, Пушика та Андруховича і проростають на терені Прикарпаття. Авторське мислення через призму віків, самоусвідомлення та самозаглиблення в літературу, історію, політику – все те, з чого складається ментальне життя Євгена Барана.

«…Зродились ми великої години…» Альманах: упоряд. Світлана Бреславська, Євген Баран. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 156 с.

Листопадовий Чин – це наш історичний біль, уроків з якого ми не взяли. Тому нині, як ніколи, стоїть питання «ілюстрації» історичної пам’яті, аби цей урок виріс у стратегію нашого національного захисту. І тут життєвий і творчий досвід покоління національно-визвольної революції 1917-1920-х років є потрібним, як вічно пульсуюча українська кров.

Літературне Прикарпаття (альманах). Антологія: упоряд. Євген Баран. – Коломия: Вік, 2013. – 976 с.

До упорядкованої відомим українським критиком Євгеном Бараном антології «Літературне Прикарпаття» увійшли поетичні та прозові твори прикарпатських майстрів слова. Окремий розділ складають твори письменників, які відійшли недавно. В антології відокремлені есеї та критичні праці.

Юсип Дмитро Якимович. Вольтова дуга вражди… Статті, есеї, інтерв’ю. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 172 с.

Що значить написати той чи інший твір – не має значення, якого жанру – «з позиції вічності»? Це значить, що твір випереджає час. Коли написане – вчора, позавчора і надалі залишається злободенним і актуальним. Як залишаються роздуми Дмитра Юсипа про долю України, про мову, культуру, літературу, про Євромайдан і Революцію Гідності. Роздуми, які письменник «оприлюднив» у своїх публіцистичних працях, котрі, власні, складати його нову книжку «Вольтова дуга вражди». Крім студій маємо тут і ряд інтерв’ю з непересічними творчими особистостями, і всі ці тексти видання об’єднує високе вміння автора розставити цікаві акценти, зробити несподівані, але завжди глибокі і вражаючі висновки. Загалом, наповнити кожен матеріал актуальним звучанням і живим національним духом…

Шмигельська Леся Василівна. Осанна осені: вибрані поезії / Леся Шмигельська; передм. Є.М.Барана. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 244 с.: іл.

Нова поетична збірка вибраних творів української поетеси Лесі Шмигельської «Осанна осені» – це своєрідний монолог людської багатогранної душі, яка любить і страждає, вірить і надіється, бореться зі злом і перемагає в складній і суперечливій час нашої дійсності.

В книгу ввійшли твори з попередніх поетичних збірок, які досить позитивно були оцінені сучасною літературною критикою, вони захоплюють читача глибоким ліризмом, гамою світлих і прекрасних почуттів та оптимістичним настроєм.

«Осанна осені» – шоста збірка поезій Лесі Шмигельської.

Від автора Сергія Криворучко, кандидата технічних наук, доцента, заслуженого раціоналізатора України, м. Київ

Криворучко Сергій. Успіх від нуля до мільйонів. – К.: ЛАТ & К, 2018. – 464 с., іл.

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу.

Досліджуються основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу.

Автор на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає в книзі покрокове всі основні складові успішного бізнесу.

Для студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, бізнесменів – всіх, хто цікавиться питаннями успіху у підприємницькій діяльності.