Подаровані видання за січень-березень 2018 року

Від автора Гайдуцького Івана Павловича, доктора економічних наук, м. Київ

Гайдуцький І.П. Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика: монографія. – К.: Тов „ДКС центр”, 2018. – 560 с.

У монографії вперше в Україні представлено результати теоретичних та методологічних досліджень систем та механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку.

Розкрито та обгрунтовано синергію процесів екологізації та глобалізації низьковуглецевого розвитку, методологію його ідентифікації, мотивації та інвестування.

Грунтовно проаналізовано національні та міжнародні системи і механізми мотивації низьковуглецевого розвитку та розроблено інституціональні засади формування глобальної системи мотивації низьковуглецевого розвитку.

Досліджено стан і особливості мотивації та інвестування низьковуглецевого розвитку в Україні.

Розраховано на науковців, дослідників та фахівців-практиків.

Від авторки Філоненко Оксани Володимирівни, кандидата педагогічних наук, доцента факультета педагогіки та психології ЦДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький

Філоненко О.В. Освіта Кіровоградщни (Єлисаветградщини) в наукових рефлексіях українських учених ( друга половина ХІХ – ХХ століття): монографія. – Харків: Мачулін, 2017. – 412 с.

У монографії висвітлено історіографію розвитку освіти на Кіровоградщині (Єлисаветградщині) у другій половині ХІХ –ХХ ст. На підставі аналізу різновидової, різнопрофільної літератури узагальнено дослідження з історії освіти, педагогічної думки в регіоні, особливостей розвитку професійної освіти, функціонування новаторських шкіл.

Рекомендується викладачам і студентам педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учителям і всім тим, хто хоче розширити й поглибити свої знання з історії освіти, краєзнавства та цікавиться цією проблемою.

Від автора Колісніченко Романа Миколайовича, кандидата політичних наук, доцента, директора Кіровоградського інституту Приватного акціонерного товариства „Вищий навчальний заклад „Міжрегіональна Академія управління персоналом”, м. Кропивницький

Колісніченко Р.М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз: Монографія. – Київ: ДП „Вид. дім „Персонал”, 2017. – 422 с.

Запропоновано власну авторську концепцію глобалістичної свідомості. Детально визначено сутність, структурні елементи, типологію, особливості розвитку і структурно-функціональної взаємодії глобалістичної свідомості з політичною культурою. Сформульовано концепт „гуманізаційної глобалістичної свідомості”, що грунтується на відповідності загальнолюдським інтересам, забезпеченні зростання конструктивного впливу населення світу на політичні еліти, підвищення ефективності планетарної боротьби за подолання глобальних проблем сучасності, встановлення справедливого світового порядку. Визначено механізм гуманізації глобалістичної свідомості людства, основні напрями формування її гуманізаційного типу в українському суспільстві.

Для науковців, політиків, журналістів, викладачів, студентів. Може бути корисна усім, хто цікавиться проблематикою формування глобалістичної свідомості в Україні та світі.

Від Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Левченко Ю.І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр.: монографія. – Київ: Вид-во НПУ імені Драгоманова, 2017. – 404 с.

Монографію присвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких та румунських окупантів у адміністративно-територіальних одиницях, створених на території України. Рейхскомісаріаті „Україна”, дистрикті „Галичина”, „зоні військової адміністрації”, губернаторствах „Буковина”, „Бессарабія” і „Трансністрія”.

Висвітлені плани та методи німецьких і румунських загарбників перетворення українських територій на складові частини Німеччини та Румунії. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності органів окупаційної влади в кожній адміністративно-територіальній одиниці. З’ясовано особливості організації та функціонування їх управлінських апаратів. Комплексно досліджена економічна політика в окупаційних утвореннях через фінансові системи та способи управління сільським господарством і промисловістю. Здійснено порівняльну характеристику особливостей політики в сферах освіти, релігії та видавничій діяльності.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться або досліджує період окупації України 1941-1944 років.

Від Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного

Малі міста України, Кіровоградська область: бібліографічний покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного; уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – 127 с.

Видання розраховане на науковців, архітекторів, істориків, краєзнавців, освітян, бібліотечних працівників, екскурсоводів, туристів, представників об’єднаних територіальних громад та всіх зацікавлених осіб.

Від родини Воскобійників, м. Львів

Войскобійник Галина. Свобода і далі: шлях української жінки до нового життя в Америці/ Галина Воскобійник; Переклала з англійської Алла Пермінова. – Львів: ЛА „Піраміда”, 2018. – 284 с.

Книжка спогадів Галини Воскобійник – це історія української жінки, якій вдалося вижити в часи репресій на рідній землі та в лихоліття Другої світової війни, вижити, щоб розпочати нове життя в Канаді, а згодом – у США. Ці зворушливі спогади дають змогу читачеві відчути багатогранність підприємливого досвіду вкраїнської родини на шляху до свободи та успіху.

Від видавця Стасюк Лілії Сергіївни, м. Хмельницький

Пономаренко Є.М. Впаде роса на суховії. Збірка поезій. – Хмельницький, Видавець ФО-П Стасюк Л.С., 2017. – 136 с.

Поезія Єви Пономаренко завжди відзеркалює глибокі почуття любові авторки до свого корінного походження, українського народу та його боротьби за своє незалежне існування, за утвердження своєї мови, культури та історії. Всім її творам притаманні глибокий ліризм та непідкупна щирість почуттів.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Від авторки Віри Вовк, м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Вовк Віра. Вселенна містерія. – Львів: БаК, 2018. – 116 с.

Поема про життя, смерть і спасіння на взір середньовічного театру української письменниці, літературознавця, прозаїка, драматурга і перекладача української поезії на португальську мову Селянської (Вовк) Віри Остапівни. Вона пише українською, німецькою і португальською мовами, проживає у Бразилії. Учасниця Нью-Йоркської літературної групи.

Видання розраховане на широке коло читачів.

Від видавництва Національного університету „Львівська політехніка”, м. Львів

Партин Г.О. Управлінський облік: підручник /Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку. Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначено фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу „витрати – обсяг діяльності – прибуток”, порядок аналізу облікової інформації під час прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень, завдання і методи бюджетування витрат та організації обліку за центрами відповідальності.

Підручник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними напрямами, аспірантів, викладачів та працівників-практиків облікових та фінансових підрозділів підприємств.

Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник / О.Є Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 300 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню генезису глобалізації як економічного феномену і наукової категорії поряд з еволюцією і перспективами розвитку економічної та суспільно-політичної системи світу. Завдання посібника – допомогти вивчити вплив глобалізації на світовій інтеграційний процес та формування національних стратегій економічного розвитку. Структура посібника охоплює 11 тем, що дають змогу студентам логічно, систематично та комплексно вивчити закономірності, моделі і вплив глобалізації на економічний розвиток світу; ознойомитись з історичними етапами виникнення глобалізації, завданнями, цілями, концепціями та формами глобальної економіки, оволодіти знаннями стосовно особливостей функціонування глобальних ринків; зрозуміти вплив глобалізації на розвиток країн; сформувати уявлення стосовно основних проблем глобалізації; аналізувати стратегію розвитку України в умовах глобалізації; опанувати знання та проводити аналіз економічних та соціальних перетворень в Україні від її участі у процесах глобалізації; розуміти відмінності між корпоративними та національними інтересами у системі глобалізації.

Басюк Т.М. Онтологічний інжиніринг: навч. посібник / Т.М. Басюк, Д.Г. Досин, В.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 224 с.

Наведено дослідницькі результати, отримані в новій галузі науки, пов’язаної з побудовою і застосуванням онтологій. Висвітлено різні погляди на поняття онтології, що використовується в сучасних інформаційних технологіях, визначено цей термін, а також розглянуто відомі класифікації. Наведено загальну характеристику методів побудови онтологій, описано основні мови подання онтологій і найістотніші онтологічні ресурси. Розглянуто проблеми, що супроводжують створення онтологій та наведено можливі шляхи їхнього вирішення.

Для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть поліпшити свої знання в галузі побудови та експлуатації онтологій, а також для користувачів комп’ютерів та спеціалістів з інформаційних технологій.

Яворський Н.Б. Комп’ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем: навч. посібник / Н.Б. Яворівський, В.М. Теслюк, Є.І. Литвинова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 304 с.

Розглянуто комп’ютерні методи в моделюванні та проектуванні мікроелектромеханічних систем. Основну увагу приділено компонентному рівню проектування, що передбачає аналіз фізичних процесів у МЕМС. Для цього детально описано особливості використання числового методу розв’язання задач математичної фізики – методу скінченних елементів. Крім того для повноти висвітлення матеріалу, у роботі розглянуто питання валідації та забезпечення якості під час проектування МЕМС. Кожен розділ роботи супроводжується детальними ілюстративними прикладами, що спрямовані на краще розуміння та засвоєння матеріалу.

Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: навчальний посібник-практикум /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 168 с.

Це видання – перший в Україні навчальний посібник-практикум з венчурного бізнесу. Наведено практичні завдання та ситуаційні вправи, що допоможуть студентам краще зрозуміти суть та принципи венчурного фінансування, виконувати розрахунки щодо прогнозування майбутньої вартості венчурного підприємства, вивчити ключові фактори успіху венчурної діяльності тощо.

Висвітлено основи венчурного бізнесу: історію виникнення, основні його принципи та механізми функціонування, венчурний менеджмент як один із видів менеджменту, націлений на управління розвитком молодих інноваційних фірм за допомогою венчурного капіталу. Наведено методичні рекомендації для виконання розрахунків та формування аналітичних висновків, що допомагає краще зрозуміти і засвоїти теоретичні знання та оволодіти практичними навичками проектування систем венчурного менеджменту підприємств.

Для студентів економічних і технічних спеціальностей.