Подаровані видання за жовтень-грудень 2015 року

Від видавництва «Імекс-ЛДТ», м. Кіровоград

Кавалерія: від Єлисаветградського офіцерського училища до Української кіннотної військової школи ім.Будьонного (1850-і – 1930-і рр.): Книга альбом/ Автор тексту Шевченко Сергій Іванович; підбір фотознімків, додаткових архівних, картографічних матеріалів Чуднов Олександр Вікторович. – Кіровоград: Імекс-ЛДТ, 2015. -232 с.

У книзі вперше узагальнено досвід діяльності військово-навчальних закладів кавалерійського профілю за весь період заснування в Єлисаветграді-Зінов’євську у ХІХ-ХХ ст.. Досліджуються особливості діяльності училищ, курсів та школи. Аналізується склад педагогічних та керівних працівників. Простежено долі випускників – учасників боротьби за незалежність України 1917 – 1921 рр. Йдеться про генералів та офіцерів – переможців фашизму, які вийшли з кавалерійських стін. Висвітлено життєпис колишніх юнкерів, які увійшли до історії кількох християнських зарубіжних країн, передовсім Росії. Для дослідників, військовиків, викладачів, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться армійською та освітянською історією.

Михнюк М.І. Розвиток професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю: монографія / Марія Іванівна Михнюк. – Кіровоград: Імекс-ЛДТ, 2015. – 368 с.

У монографії розкрито теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю. Викладено концепцію розвитку, модель і авторську методику вдосконалення, самовдосконалення і саморозвитку викладачів у системі методичної роботи професійно-технічних навчальних закладів. Для науковців, викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / Литвин І.І., Окопник О.М. – Кіровоград: КІДМУ КПУ, 2015. – 296 с.

У навчальному посібнику розглядаються статус судових та правоохоронних органів та порядок їх формування. Значна увага приділяється дослідженню природи судової влади в Україні. Розкривається зміст принципів правосуддя, аналізуються функції і повноваження суду, прокуратури, органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти України.

Від авторки Ніни Бредихіної, м. Кіровоград

Бредихіна Н.М. Едельвейс. Вірші. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2015. – 48 с.

Особливістю багатьох творів Ніни Бредихіної є те, що прототипами їхніх героїв служать конкретні люди, з якими їй випало знатися, або чути розповіді про них. Такими невигаданими є і герої цієї книги з мотивованою назвою «Едельвейс».

Від автора Жовни Олександра, м. Новомиргород, Кіровоградська область

Жовна Олександр. Визрівання : проза / О.Жовна. – Кіровоград: Імекс-ЛДТ, 2015. – 560 с.

В українській літературі за Олександром Жовною давно закріпилося визначення «не схожий на інших». Його проза суттєво відрізняється від прози його попередників, і тих, хто з’являється в наші дні. За оповіданнями та повістями, що подані в цій книзі, вже знято п’ять художніх фільмів. На більшість інших творів, скоріш за все, рано чи пізно, чекає схожа доля.

Від Всеукраїнської громадської організації «Народна академія творчості інвалідів», м. Київ

Ми діти твої, Україно! Поетична збірка творів інвалідів. – Київ, 2014. – 144 с.

Перед Вами літературно-поетична збірка «Ми діти твої, Україно!». До неї увійшли творчі роботи людей з інвалідністю, членів Народної академії творчості інвалідів, які приймали участь в соціально-культурних проектах 2014 року, що присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченко. В рамках цього проекту був проведений 4-й Всеукраїнський фестиваль «Поетичний рушник», в якому прийняли участь творчі інваліди зі всієї України. В великих містах та маленьких селах, де б не проживала творча людина, вона не залишається байдужою до того, що твориться у країні. Збірка – це творчий звіт, наші міркування про боротьбу добра і зла, про совість, честь та порядність, це бажання максимально реалізувати свої здібності, виразити почуття й думки так, щоб вони хвилювали душі читачів.

Від інституту соціальної та політичної психології, м. Київ

Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014. – 314 с.

У монографії представлено ґрунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро- і мікросередовища, які впливають на формування мотивації та навичок політичної участі молоді. Описано концептуальну модель формування мотивації і навичок соціальної взаємодії у політичному середовищі, дано наукове обґрунтування системи соціально-психологічного впливу на розвиток когнітивного, комунікативного, мотиваційного компонентів політичної участі, навичок прийняття політичних рішень. Значну увагу приділено критеріям оцінки ефективності технологій психологічного супроводу процесів корекції та формувань умінь і навичок, що є складовими готовності молоді до ефективної політичної участі. Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери освіти та виховання дітей та молоді, системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів, працівників відділів зв’язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників політичних та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами підготовки молодого покоління до участі в політичному житті українського суспільства.

Баришполець О.Т. Український словник медіа культури / О.Т. Баришполець; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014. – 196 с.

У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у зв’язку з глобалізацій ними процесами в ході розвитку суспільства. Численність та специфіка термінів обумовили структуру словника. Він складається з трьох розділів: «Медіакультура особистості та суспільства», «Інтернет- та кіберкультура», «Медіаосвіта. Медіапсихологія», в яких об’єднано понятійні апарати цих сфер суспільного життя. Розрахований перш за все на викладачів шкільного і вишівського курсів «Медіакультура», учнів середніх шкіл, студентів ВНЗ, які вивчають цей курс, а також журналістів, психологів, широкі кола педагогічної громадськості.

Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / [О.Т. Баришполець, О.Л. Вознесенська, О.Є.Голубєва, Г.В.Мироненко, Л.А. Найдьонова, Н.О. Обухова, Н.І. Череповська]; за наук. ред. Л.Н. Найдьонової, Н.І. Череповської; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014. – 348 с.

У монографії представлено результати науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні аспекти взаємодії інформаційного та освітнього просторів України», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіоосвіти протягом 2009-2013 років. Медіапсихологію розглянуто як нову галузь, що інтегрує напрацювання психології та наук із соціальних комунікацій і виступає концептуальною основою медіаосвіти. Головну увагу приділено найбільш дискусійним проблемам взаємодії медіа та освіти: візуальному догмату сучасних медіапрактик, проблемам медіа насильства і медіазалежності. На основі емпіричних досліджень виокремлено три прикладні напрями медіа психології: вікову, педагогічну та сімейну. Виявлено особливості соціалізації дитини під впливом сучасних медіа, запропоновано вікову періодизацію медіаризиків, індивідуально психологічну типологію медіопрактик старшокласників. Педагогічну медіа психологію покладено в основу шкільної та позашкільної моделі медіаосвіти, узагальнених принципів формування медіа культури учнів та педагогів. У медіа психологічних дослідженнях розглянуто різноманітні чинники взаємодії сім’ї з медіапростором, зокрема такі як образ сім’ї в українських теленовинах і вплив популярних серіалів. Запроваджено модель сімейної медіаосвіти.

Книга може бути корисною науковцям і практикам, дотичним до медіаосвіти дітей та молоді, шкільним психологам, студентам, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, а також батькам і широкому колу читачів, зацікавлених у розумінні психологічних феноменів сучасного інформаційного простору.

Психологія групової ідентичності: закономірності становлення: [монографія] / [П.П. Горностай, О.А. Ліщинська, Л.Г. Чорна та ін.]; за наук. ред. П.П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014. – 252 с.

Монографію присвячено дослідженню соціально-психологічних вимірів групової ідентичності та інших інтеграційних феноменів у контексті життєдіяльності малої групи. У концептуально-феноменологічному полі групової свідомості і групового несвідомого малу групу розглянуто не лише як об’єкт психологічного впливу, а і як суб’єкт колективних психологічних феноменів. Предметом ґрунтовного наукового аналізу стали особливості становлення та функціонування групової ідентичності, закономірності її прояву в малих групах. Значну увагу приділено вивченню таких форм і видів групової ідентичності, як рольова, гендерна, професійна ідентичність, становлення і функціонування яких на рівні малих груп та найближчого соціального оточення індивіда досі були практично не досліджені. Для фахівців у галузі соціальної психології, соціології, психотерапії, психологічного консультування, методології науки, викладачів педагогічних ВНЗ та інститутів післядипломної педагогічної освіти, шкільних психологів, працівників соціальних служб для молоді та всіх, хто цікавиться проблематикою малих груп.

Титаренко Т.М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія/ Т.М.Титаренко, О.М.Кочубейник, К.О. Черемних; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014. – 206 с.

У монографії представлено результати дослідження соціально-психологічних практик конструювання життя в умовах постмодерної соціальності. Автори пропонують розглядати практики як способи особистісного життєконструювання, що сприяють пошуку оновлених ідентичностей, забезпечують усвідомлення особистістю власної неперервності, дають їй змогу гнучко реагувати на соціальні зміни, рухатися на зустріч новому досвіду. Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів у галузі психології, методології науки та всіх, хто цікавиться проблемами становлення особистості в сучасному суспільстві.