Подаровані видання за лютий-березень 2012 року

Від Кіровоградського видавництва „Імекс-ЛТД”

Коротка історія злочинів та покарань: Дайджест-конспект з документальним та літературно-художнім супроводом. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 448 с.

У книзі, багатій на європейський, американський та вітчизняний фактаж, розглядається досвід осмислення та реалізації понять “злочин” і “покарання” в системі загальнолюдських моральних цінностей, історичних, соціальних та юридичних координат від найдавніших часів до межі ХХ-ХХІ століть. Не нав’язуючи певної позиції щодо оцінки запропонованих матеріалів, упорядники створюють тим самим умови для аналітичного аналізу їх широким колом реципієнтів.

Для викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, істориків, краєзнавців, працівників пенітенціарної системи та усіх, кого цікавить порушена у назві тематика.

Петренко Іван Данилович. Кіровоградщина повоєнна (1944 – 1948 рр.). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 316 с.

Пропонована читачеві документальна праця хронологічно стосується періоду 1944-1948 років, хоча з деяких питань виходить за ці межі. В ній вперше висвітлено чимало невідомих сторінок з життя краю. Для цього використані майже винятково матеріали Державного архіву Кіровоградської області. Поряд з цим в книзі присутні документи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, деяких тогочасних газет, як обласного, так і районного рівнів, результати досліджень науковців Кіровоградщини, спогади очевидців тощо. Читачу потрібно мати на увазі, що всі тогочасні документи несуть на собі чіткий відбиток тієї епохи, тож сприйняття багатьох з них, використаних у цій книзі, особливо витягів із публікацій в пресі, повинні бути зваженими та критичними.

Автор сподівається, що запропонований ним документальний матеріал, згрупований в окремі статті (розділи), сприятиме введенню в науковий обіг досі невідомих фактів та дасть читачеві хоч і чималу, проте не зовсім повну картину післявоєнного життя Кіровоградщини.

Вади розвитку у дітей (самостійна аудиторна та позааудиторна робота студентів). – Дніпропетровськ, 2011. – 334 с.

Даний посібник створений на основі наскрізної навчальної програми “Хірургія” з навчальної дисципліни “Дитяча хірургія” за змістовим модулем 9 “Вади розвитку у дітей” для студентів VI курсів вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівня акредитації за кредитно-модульною системою навчання. В сучасних умовах, коли держава спрямовує свої зусилля на збереження та відновлення здоров’я дітей та нації. За таких умов підготовка лікарів загального профілю з цих складних і важливих питань є необхідною.

В методичних розробках для самостійної роботи студентів до тематичного плану практичних занять викладені основні методики клінічної діагностики, питання диференціальної діагностики, лікарської хірургічної тактики та післяопераційне ведення хворих.

Наведений клінічний матеріал у вигляді тестових та ситуаційних задач в систематизованому порядку допомагають студенту в процесі підготовки до практичних занять та більш доскональному засвоїнню практичних навичок.

Надійна фортеця держави. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 128 с., іл., фото.

Ця книга — перша спроба системного висвітлення діяльності Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за двадцять років свого існування.

Дане наукове-популярне видання, на сторінках якого читачі знайдуть для себе багато цікавого та пізнавального, побачать раритетні документи і фотографії, які нікого не залишать байдужими. Книга стане у нагоді не тільки співробітникам Управління та ветеранам органів держбезпеки, але і співробітникам інших правоохоронних органів, науковцям, краєзнавцям, учням шкіл, які стоять перед вибором професії, студентам та громадянам, які бажають більше дізнатися про роботу співробітників української спецслужби.

Енциклопедія фізичної реабілітації: Масаж. Том V. – Кіровоград.: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2012. – 780 с., іл.

У п’ятому томі “Енциклопедія фізичної реабілітації” викладено ретроспективні та сучасні погляди на немедикаментозні засоби відтворення організму людини. На підставі філософських, педагогічних, психологічних і медичних уявлень про природу здоров’я розкрито сутність, структуру, зміст лікувального та спортивного масажу і мануальної терапії, фізичної культури, коригувальної гімнастики, їх організаційно-методичні основи, обгрунтовано з клініко-фізіологічних позицій корекційно-реабілітаційний процес, розроблено оригінальні комплекси масажних дій, які апробовані в Україні та за її межами. Розкрито принципи, форми і методи оздоровчої роботи з урахуванням діагнозу та функціональних можливостей дітей з хронічними захворюваннями та кризовими станами.

Розрахований на викладачів та студентів педагогічних вищих навчальних закладів, фахівців фізичної культури і спорту, вищих медичних закладів, а також практичних працівників різних галузей народного господарства.

Від Томенка Миколи Володимировича, заступника Голови Верховної Ради України, кандидата історичних наук

Тарас Шевченко: Альбом 1845 року. Факсимільне відтворення. – Київ: Видавничий дім “Андрій”, 2012. – 50 с., іл.

Альбом малюнків 1845 року — це частина того, що довелося побачити і зафіксувати художнику Київської археографічної комісії Т. Г. Шевченку під час його подорожей по містах і селах Київської і Полтавської губерній. Малюнки аквареллю і сепією, зарисовки олівцем та фрагменти фольклорних записів — це частина того, що побачив і пережив мистець впродовж кількох місяців своїх мандрівок. Завдяки Шевченку маємо нині те, що збереглося лише на папері, але вже майже не існує реально — невблаганний час і нерозважлива людська діяльність знищила багато з того, що було б нині повноцінними сторінками історії України.

Від родини Федущак, м. Івано-Франківськ

Федущак Марія. Квітчання під небозводом України. – Івано-Франківськ: “Нова Зоря”, 2011. – 288 с., іл.

Книга знайомить із українським народним мистецтвом прикрашання квітами — квітчанням, його принципами, формами, символікою, призначенням. Авторка розглядає квітчання як окрему галузь мистецтва та як важливу складову частину української культури, розкриває його роль і значення у традиційній обрядовості.

Праця адресована флористам, шанувальникам і дослідникам народної культури, зокрема мистецтвознавцям, освітянам та широкому колу читачів.

Від Національної кіностудії імені Олександра Довженка, м. Київ

Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 1928 — 2011. (Друге видання, випр. й доп.). – Київ: Національна кіностудія ім. О. Довженка, 2011. – 631 с., іл.

Запропонований читачеві анотований каталог кінофільмів у повному обсязі представляє кінопродукцію Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, створену багатьма поколіннями великого талановитого колективу за 83 роки. З цього унікального каталога читач дізнається, що більш як за вісім десятиріч довженківці створили понад 1000 фільмів, що кожен четвертий твір — це екранізація української і світової класики, майже кожен четвертий фільм відмічався на різних вітчизняних і міжнародних кінофестивалях високими нагородами. Анотований каталог через призму лаконічних даних про сотні кінотворів введе читача в чарівний, загадковий, багатобарвний кіносвіт, проллє світло на творчу історію провідної кіностудії України.