Подаровані видання за грудень 2011 року

Від Посольства Республіки Казахстан в Україні

Жумабаєв А.Ж. Казахстан — Украина: между прошлым и будущим. – К.: Еженедельник «2000»: Довіра, 2010. – 367 с.: ил.

У книзі висвітлено становлення і розвиток відносин Казахстану та України, в яких надзвичайно важливу роль відіграв Президент Нурсултан Абішевич Назарбаєв. Є всі підстави вважати його архітектором різнопланових динамічних взаємовідносин між двома народами та державами.

Від автора Новикова Анатолія Олександровича

Новиков Анатолій Олександрович. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.: Монографія. – Харків: 2011. – 408 с.: іл.

У монографії простежуються основні етапи розвитку національної драматургії й театру від появи на етнічних українських землях перших театральних видовищ до початку ХХ ст., коли вітчизняне драматичне мистецтво переходить на засади нової європейської естетичної системи. У полі зору автора шкільна і вертепна драми, діяльність Харківського і Полтавського театрів, феномен театру корифеїв. Значна увага приділяється дослідженню драматургічного доробку І. Котляревського, В. Гоголя-Яновського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Костомарова, М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенко-Карого, драматургічного процесу зазначеної доби в цілому.

Для літературознавців, театрознавців, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, студентів та всіх шанувальників української культури.

Від автора Винниченка Ігоря Івановича

Винниченко Ігор Іванович. Німці в Україні: Біо-бібліографічний довідник. – К.: “Геопринт”, 2011. – 352 с. Укр., нім. Іл.

Біо-бібліографічний довідник “Німці в Україні” присвячений визначним представникам одного з народів України, внесок яких у вітчизняні історію і культуру й до сьогодні, на жаль, належно не поцінований і не пошанований.

Довідник містить лапідарну інформацію про непересічних осіб німецького походження, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною.

Від автора Картавого Петра Васильовича

Картавий Петро Васильович. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи — до справжності. – Суми: Видавництво “МакДен”, 2011. – 72 с., фото.

У книзі стисло проаналізовано, як за допомогою міфів було поділено спільноту. Описується діяльність дитячих будинків у воєнний і повоєнний періоди на трьох рівнях: всеукраїнському, обласному, місцевому. Тема майже не висвітлена в літературі та пресі, а ця проблематика маловідома суспільству. Через історію Юнаківського дитбудинку читач зможе відтворити загальну картину функціонування аналогічних закладів у 40-60-х роках ХХ століття. Для деяких вихованців спогади про перебування в дитбудинку болючі, тому їхні прізвища згадуються не часто, а названо працівників, що допомагали їм зростати.

Осиротілим дітям при виборі життєвого шляху, і для вміння розкривати проблему власного походження перед іншими, корисною буде “Авторська сповідь про самонавчання, осмислення трагічності епохи і прощення проступків батьків”.

Від автора Селезінки Олександра Михайловича

Селезінка Олександр Михайлович. Біблійні алюзії в творах Вільяма Шекспіра: Монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2011. – 236 с.

В цій книзі вперше в українському шекспірознавстві розглянуто мовні засоби вираження біблійних алюзій в Шекспіровій творчості, конкретизовано термін “біблійна алюзія”, виявлено біблійний алюзивний образ “все в однім” та проведене порівняльне дослідження між його прототипами у Женевській та Тіндейлівській Бібліях та особливостями його зосвоєння у текстах Т. Кіда, Ф. Сідні та В. Шекспіра. Відкриття цього алюзивного надхронотопу дозволило зробити спробу щодо вирішення актуальних шекспірознавчих проблем, зокрема, визначення адресата “Сонетів” В. Шекспіра та декодування “темних місць” у Шекспірових текстах.

Для шекспірознавців, мовознавців, істориків культури та читачів, які виявляють інтерес до англійської літератури і мови.

Від автора Жолобова Віталія Михайловича

Жолобов Виталий Михайлович. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта. – Харьков: Творческая мастерская «Переплет и реставрация», 2011. – 320 с.

В биографической повести «Звезда по имени судьба» – земные откровения космонавта Виталия Жолобова: от личных, интимных, до масштабных, философских. Экскурсы в историю, этнографию, политику. Воспоминания, вызванные множеством встреч, событий, впечатлений. Голоса из прошлого, размышления о днях нынешних. Лица родных и друзей, политических и культурных деятелей разных стран, выхваченные из непрерывного потока бытия. Разнохарактерные эти пласты, как бы отдельные очерки и новеллы, составляют цельное и волнующее повествование о драматизме многих событий минувшего века. Они предстают перед читателем сквозь призму жизни самого автора — от ее истоков до нынешних дней.

От Мирча Луческу

Мирча Луческу. Моя шахтерская история/ лит. запись Юрий Юрис. – Донецк: Новый мир, 2011. – 242 с.: ил.

Мирча Луческу, самый знаменитый и удачливый тренер в 75-летней истории «Шахтера», делится своими впечатлениями от работы в донецком клубе, рассказывает об основополагающих тренерских принципах, помогающих ему добиваться успехов, дает возможность заглянуть за кулисы большого футбола.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Від Дибайло Василини, МБО “Партнерство “Кожній дитині”

Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти: Конспект лекцій. – К.: Молодь, 2010. – 128 с.

У посібнику розглянуто основні практичні аспекти сімейно орієнтованої соціальної роботи. Викладено основні технологічні аспекти, інструменти та методи здійснення практичної соціальної роботи з сім’ями з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.

Видання адресоване практикам соціальної сфери, студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Соціальна робота”, “Соціальна педагогіка”, викладачам вищих навчальних закладів.

Від Станіслава Лячинського, Міжнародний фонд “Відродження”

Нова влада: виклики модернізації. – К.: “К.І.С.”, 2011. – 260 с.

Ця публікація, здійснена консорціумом незалежних громадських експертів, поцілена замістити відсутність оцінки наявного стану та стратегічного бачення модернізації країни та стимулювати такий діалог. Головна ідея роботи полягає в тому, що у контексті сучасних політичних, соціально-економічних та культурних процесів будь-які кроки влади — це не лише вибір між демократією та минулими формами авторитаризму, а й неминучий вибір між модернізацією країни та збільшенням історичного відставання. Саме з цих позицій автори аналітичних доповідей здійснили оцінку дій нової влади у ключових сферах суспільного життя — адміністрування та права, економіки, зовнішньої політики, у гуманітарній сфері — наскільки адекватно існуюча влада вирішує історичне завдання модернізації країни. Доповіді супроводжують рекомендації, які можуть бути корисними як для представників влади, так і для активістів громадянського суспільства.