[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮФон

П Р А В И Л А
КОРИСТУВАННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ НАУКОВОЮ
БІБЛІОТЕКОЮ ІМ. Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Комунальним закладом Кіровоградською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.І.Чижевського (надалі Бібліотекою) регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов'язки у відповідності з Конституцією України, „Основами законодавства про культуру”, Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; Законом України Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 21 травня 2009р. № 1388 – VI, Законом України „Про інформацію”, Законом України „Про захист персональних даних”, “Типовими правилами користування бібліотеками в Україні” (наказ Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 5.05.99 р. та Статутом бібліотеки.

1.2. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності.

1.3. Бiблiотека, як бiблiотечно-бiблiографiчний, культурно-просвiтницький i науково-допомiжний соцiальний iнститут, забезпечує збирання, збереження i загальнодоступнiсть документально-iнформацiйних ресурсiв (книг, документiв та iнших носiїв iнформацiї), свободу вибору лiтератури та сучаснi форми iнформацiйного забезпечення користувачiв.

1.4. Бiблiотека забезпечує державнi гарантiї громадянам безкоштовностi основних видiв бiблiотечних послуг. Платнi послуги надаються за запитами користувачiв; розмiр оплати та перелiк платних послуг визначаються адмiнiстрацiєю у вiдповiдностi до чинного законодавства України та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”.

1.5. Бiблiотека, орiєнтована на принципи iнтелектуальної свободи, гарантує громадянам, пiдприємствам, установам, органiзацiям право на доступ до бiблiотечних фондiв та одержання бiблiотечних послуг.

1.6. Бiблiотека, керуючись принципами наукового формування фонду, гуманностi i демократизацiї суспiльства, гарантує збереження творiв друку незалежно вiд полiтичних, релiгiйних переконань авторiв.

1.7. Бiблiотека, згiдно з Законом України „Про захист персональних даних”, не допускає використання даних про читачiв з будь-якою метою та зберiгає таємницю запитiв читачiв.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства,установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.

Право користування абонементом надається виключно мешканцям м. Кіровограда з 16-річного віку при наявності паспорта з кіровоградською реєстрацією, а також громадянам з тимчасовою реєстрацією – студентам навчальних закладів обласного центру.

Інші особи мають право користуватися усіма послугами бібліотеки, крім абонементу.
Громадяни, які не досягли 16-річного віку, можуть зареєструватися до бібліотеки за свідоцтвом про народження і користуватися усіма послугами бібліотеки, крім абонементу.

Право на першочергове обслуговування мають громадяни, що носять звання “Герой…”, мають високі військові і трудові нагороди, люди з фізичними обмеженнями, ветерани війни і праці, наукові працівники.

Право на безкоштовне оформлення реєстраційних документів мають учасники Великої Вітчизняної війни, люди з фізичними обмеженнями, „чорнобильці”, воїни-інтернаціоналісти, діти-сироти на підставі відповідних документів, працівники закладів культури, соціальні партнери, які реалізують спільні з бібліотекою проекти, учасники масових заходів, бібліотечних акцій, Днів відкритих дверей.

Право на пільговий запис – 50% вартості реєстраційного документа та документа при переєстрації мають пенсіонери за віком та учні, які не досягли 16 років.

Випускники Міжнародних освітніх програм, учасники Міжнародних наукових досліджень та обмінів користуються бібліотечними послугами на загальних умовах.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА), Інтернет-центр, а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, літній читальний зал).

2.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безоплатну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, брати участь у читацьких конференціях та масових заходах, акціях які проводить бібліотека, відвідувати виставки, які проводяться у бібліотеці та входити до читацьких рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 7 документів ( у т.ч. документів на нетрадиційних носіях інформації – CD та DVD – 2 одиниці).При цьому друковані документи (книги, журнали тощо) видаються користувачам на термін до 30 днів, літературу, пов”зану з навчальним процесом, а також CD та DVD – на термі до 14 днів). У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА (послуга платна).

Відділ рідкісних і цінних документів працює у режимі читального залу і має особливі правила користування, які знаходяться у відділі.

У відділі документів іноземними мовами книги (художня література) можна отримати на термін до 30 днів, а документи з фонду проекту “Заочний абонемент” Інституту Гете – на термін до 14 днів.
Відділ зберігання основного фонду припиняє виконання замовлень користувачів за півгодини до завершення роботи бібліотеки. На виконання замовлення користувача на літературу відводиться 20 хвилин. Довідки щодо порядку користування бібліотекою та розкладу її роботи надає сектор реєстрації читачів та контролю та черговий адміністратор.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі відділу міського абонементу або відділу документів іноземними мовами. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальних залах.

2.7. У відділах обслуговування виділені робочі місця для надання користувачам вільного доступу до Інтернет.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

3.1. Для оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки ( на 12 календарних місяців) громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює або нотаріально завірену копію паспорта, за згодою фотографуються на цифрове фото для оформлення читацького квитка в електронній формі (або надають документальне фото у цифровому форматі), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують у читацькому квитку та формулярі зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.
Паспорт (Нотаріально завірена копія паспорта) пред’являється також щороку в період оформлення реєстраційних документів та при перереєстрації (під час першого візиту в новому році).
Громадяни можуть оформити тимчасові:

  • безкоштовні реєстраційні квитки з метою отримання консультації про наявність документів у фондах бібліотеки, відвідування масових заходів та виставок,
  • платні реєстраційні квитки для користування фондами читальниих залів строком на один день.

Для тимчасової реєстрації пред’явлення паспорту не є обов’язковим. Але громадянин повинен надати необхідну для оформлення реєстраційних документів інформацію про себе.
У разі зміни місця проживання та зміни прізвища, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

Примітки: Ксерокопії, фотокопії, скановані копії, що засвідчують особу громадянина, при оформленні реєстраційних документів користувачів не приймаються.

3.2. Обслуговування користувачів у читальних залах, у відділі міського абонементу та Інтернет - центрі здійснюється тільки при наявності читацького квитка.

3.3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про втрату в бібліотеку, відшкодувати його вартість і отримати дублікат читацького квитка. При оформленні дублікату читацького квитка громадянин повинен пред’явити паспорт або документ, що його замінює. Передавання читацького квитка іншій особі, користування квитком іншого читача, а також користування одним квитком двома і більше особами не дозволяється.

3.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.5. В читальних залах дозволяється читачам бронювати літературу на строк до 7 днів.

3.6. За кожний документ, одержаний у відділі міського абонементу, користувач ставить підпис у читацькому формулярі. Повернення користувачем документів засвідчується підписом бібліотекаря. В разі порушення терміну користування встановлюється платне продовження терміну або стягується пеня.

3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.8. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.10. Користувачі в бібліотеці повинні поводитись етично і тактовно. Особи в нетверезому стані до бібліотеки не допускаються. Палити, вживати алкогольні та слабоалкогольні напої в бібліотеці не дозволяється.

3.11. Розмовляти по мобільному телефону у читальних залах не дозволяється. Для розмов по мобільному телефону, для приймання їжі існують спеціально відведені місця відпочинку у холах бібліотеки.

3.12. При відвідуванні бібліотеки читачі зобов’язані здавати у гардероб верхній одяг, портфелі, пакети, папки, сумки за розміром, що перевищує розмір аркуша паперу формату А4 та інші речі; і пред’явити черговому читацький квиток. Відповідальність за гроші, документи та цінні речі працівники гардеробу не несуть.

3.13. У разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електроенергії, водопостачання, опалення тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню бібліотеки та не дозволяють обслуговувати користувачів, за розпорядженням директора припиняється обслуговування або скорочується його час.

3.14. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається адміністрацією. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено Наказом „Про перелік платних послуг та таріфів до них Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки” на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.4. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.5. Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.6. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

4.7. Враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

4.8. Звітувати перед користувачами бібліотеки.


“Правила” затверджені
Наказом по обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Д.І. Чижевського
від 27 грудня 2011 року №127.

 


[ HOME ]

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 1999-2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua