[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 
[ HOME ]
Фон Екологічно чисте землеробство в Україні
LOGO


Фон

Екологічно чисте землеробство в Україні

Землеробство — це стародавня і дуже складна сфера людської діяльності, одна з агрономічних наук, яка має свої закони, вивчає ефективні способи обробітку ґрунту, підвищення його родючості, збереження та розширене відтворення.

Сучасне землеробство — це комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних і організаційних заходів, спрямованих на ефективне використання землі, підвищення родючості ґрунту, вирощування високих і сталих врожаїв.

Етапи становлення екологічно чистого землеробства в Україні висвітлено в книгах:

Землеробство: підручник / Володимир Гудзь [та ін.]; ред. В. П. Гудзь. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 463 с.: табл. - Бібліогр.: с. 460.

Бегей, Семен Васильович. Екологічне землеробство: підручник для студ. і викл. агрономічних спец. вищ. навч. закладів II-IV рівнів акредитації / Семен Бегей. - Львів: Новий Світ-2000, 2009. - 428 с.: іл., табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. в кінці розд.

Екологічні проблеми землеробства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Іван Примак [та ін.]; за ред. І. Д. Примака. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 455 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 453-455.

Етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в Україні: матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги/ Всеукраїнська Екологічна Ліга. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2004. - 31 с. - (Сер. "Охорона навколишнього середовища"; № 5).

Ми часто кажемо, що Земля — мати-годувальниця, засіб виробництва, основа багатства суспільства. Тому розвиток суспільства в усі часи був пов’язаний із землею, яка і нині є основним засобом для існування людства та джерелом суспільного багатства.

У посібнику: Шувар, Іван Антонович. Екологічні основи збалансованого природокористування: навчальний посібник / Іван Шувар, Володимир Снітинський, Володимир Бальковський. – Львів, Чернівці: Книги - ХХІ, 2011. - 759 с. : карти, табл., іл. - розкрито наукові основи екологічно збалансованого використання земельних ресурсів. Широко висвітлено природні умови кліматичних зон України, проблемні аспекти охорони і поліпшення родючості ґрунтів, процеси біологізації землеробства.

На сучасному етапі розвитку велика увага приділяється органічному землеробству, тобто системі екологічно чистого сільськогосподарського виробництва, яка полягає у повній відмові від застосування ГМО, агрохімікатів, мінеральних добрив. Це призводить до активізації природних біологічних процесів у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин. Також нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу і, як результат, — підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Розвиток органічного землеробства — проблема загальнодержавна. Перехід до екологічного сільського господарства вкрай необхідний Україні. Це сприятиме розвитку виробництва екологічно чистої продукції, оздоровленню нації, а також дасть можливість Україні заповнити гідну нішу у виробництві та реалізації своєї продукції на ринках Європи й світу. Ці питання висвітлено в статті: Скальський, В. В. Органічне землеробство: проблеми та перспективи / В. В. Скальський // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 48-53.

Мета статті : Дудар, О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар //Економіка АПК. - 2012. - № 3. - С. 121-126. – це з’ясувати сутність органічного сільськогосподарського виробництва, проаналізувати сучасні тенденції його становлення і функціонування, розрахувати показники песимістичних, помірних та оптимістичних прогнозів розвитку органічного агровиробництва в Україні.

Про основні технологічні прийоми екологічно чистого землеробства та концепції розвитку механізованих технологій і комплексів для його забезпечення мова йде в статтях: Таргоня, В. Забезпечення екологізації землеробства / В. Таргоня // Техніка і технології АПК. - 2010. - № 12. - С. 25-27.
Техніко-технологічні системи обробітку ґрунту в Україні. Стан і перспективи (поради до часу) / В. Кравчук [та ін. ] // Техніка і технології АПК. - 2011. - № 4. - С. 6-9.

Цікаво знати, що найціннішими природними ресурсами України вважаються земельні: чорноземи нашої країни складають 27% від усіх чорноземів земної кулі. Тому питання охорони та раціонального використання земельних ресурсів є першочерговим завданням для нашої держави, що й знайшло своє відображення в статтях: Паленичак, О. В. Раціональне землекористування в умовах збалансованого розвитку агропромислового виробництва / О. В. Паленичак // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 27-33.
Ганначенко, С. Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві / С. Л. Ганначенко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 99-103.

Отже, представлена в огляді література аналізує сучасний стан земель, які використовуються у сільськогосподарському виробництві, висвітлює пропозиції щодо їх екологізації з урахуванням науки і практики.

Шановні читачі! З цими та іншими книгами, а також зі статтями періодичних видань, що стосуються екологічно чистого землеробства, можна познайомитись у відділі документів з питань економіки, виробництва та природничих наук обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського.

Наша адреса: вул. Велика Перспективна , 24.
Тел. для довідок: (0522): 22-58-14
web: http:// www. library. kr. ua

Наталія Івахнюк,
бібліотекар першої категорії
відділу документів з питань
економіки, виробництва та
природничих наук ОУНБ
ім.Д.І.Чижевського.


Фон


Фон

[ HOME ]

Екологічно чисте землеробство в Україні
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua