[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Нові надходження

Фон


Нові надходження
  2019


Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу: монографія/ Колектив авторів за заг. ред. С. М. Ніколаєнка — К.: Видавництво Ліра-К, 2018. — 476 с.
Монографічне видання присвячено висвітленню актуальних проблем сучасної ботаніки та лісовідтворення. У статтях наводяться фактологічні матеріали про рослинний світ України, розглядаються питання загальної флорології та фітоценології, синтаксономії, фітогеографії, заповідної геосозології, синфітосозології, дендросозології, а також інтродукції рослин, фітоінвазій та синатропізації рослинного покриву. Означено деякі аспекти ботанічної та лісової освіти.
Видання розраховано на ботаніків, лісівників, паркознавців, а також викладачів і студентів природничих факультетів.Краснянський М. Ю.
Екологічна безпека: навчальний посібник/ М.Ю. Краснянський — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 180 с.

Книга є навчальним посібником для отримання диплому спеціаліста або магістра будь-яких технічних спеціальностей , особливо екологічного напрямку. Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку процесів негативного впливу господарської діяльності людини або природних аномалій на природне середовище в Україні та у світі; має велику кількість таблиць, ілюстрацій та прикладів розрахунків.Краснянський М. Ю.
Енергозбереження: навчальний посібник/ М.Ю. Краснянський — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 136 с.

Книга є навчальним посібником для отримання диплому спеціаліста або магістра будь-яких технічних спеціальностей. Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку передових досягнень енергозбереження і поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), а також новітні світові тенденції і розробки в області енергозбереження і ПДЕ. Містить велику кількість таблиць і ілюстрацій.Трус І. М., Флейшер Г. Ю., Гомеля М. Д., Токарчук В. В.
Екологічно-безпечні методи знесолення мінералізованих вод та утилізація осадів у складі будівельних матеріалів: монографія - К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. - 164 с.

Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових основ процесів знесолення мінералізованих вод, переробки осадів з отриманням розчинів хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій очищення шахтних вод для екологічно безпечних систем водокористування. Розроблено технологію ефективної демінералізації концентратів баромембранного знесолення води при використанні синтезованих доступних алюмініймістких коагулянтів, що дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з подальшою утилізацією даних осадів водоочищення в будівельній індустрії.
Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вузів.


  2018


Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А. В. Толстоухов, М. І. Хилько ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Знання України, 2001. - 336 с. - Бібліогр.: с. 317- 332.
У ХХ столітті усі природні екосистеми зазнали потужного антропогенного тиску, який і призвів до загрози глобальної екологічної катастрофи. Людство цілеспрямовано шукає виходу з цього загрозливого стану. У зв’язку з цим авторами здійснена спроба проаналізувати можливі шляхи екологічно безпечного розвитку, складнощі пошуку моделі усталеного розвитку цивілізації. В цьому плані пропонуються і обґрунтовуються найбільш фундаментальні загальнопланетарні політико-правові, соціокультурні та економіко-технологічні стратегічні завдання людства по врятуванню навколишнього природного середовища.
Для природознавців, викладачів, аспірантів та студентів.Стегній О. Соціологічне прочитання природи: посібник/ О. Стегній - К: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2012. — 436 с.
У посібнику вперше у вітчизняній соціології подано систематичний виклад соціологічного підходу до вивчення соціально-екологічної проблематики. Наголошено на важливості розвитку цього напрямку соціологічного знання для загальних перспектив соціологічної науки , її здатності дати відповіді на глобальні соціально-екологічні виклики.
Видання розраховано на всіх, кого цікавить зазначена проблематика і може бути особливо корисним молоді, яка вивчає соціологію та екологію.Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я та добробуту нації. Матеріали Українського екологічного конгресу, 21 вересня 2007 р. – К.: Центр екологічної освіти та інформації,2007. – 580 с.
Видання містить матеріали Українського екологічного конгресу проведеного з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги.
У доповідях учасників представлено результати комплексних досліджень з питань збалансованого розвитку. Значну увагу приділено питанням екологічної безпеки, додержанню вимог природоохоронного законодавства, розробки енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Великий блок матеріалів присвячено екологізації усіх сфер економіки та суспільного життя, формуванню екологічного світогляду, культури громадян України , впровадженню освіти в інтересах збалансованого розвитку.
Матеріали Українського екологічного конгресу будуть корисні для науковців, представників органів державної влади , місцевого самоврядування, громадськості, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями збалансованого розвитку.Екологічна політика та впровадження принципів сталого розвитку в Україні: участь громадськості. Матеріали Другої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, Фенікс, 2002. – 240 с.
Збірка містить матеріали Другої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості.
У статтях представників громадських екологічних організацій України розглядаються питання розвитку екологічного руху, законодавчої бази, що регламентує діяльність громадських організацій; питання фінансування природоохоронної діяльності, офіційного визнання необхідності участі громадськості у бюджетному процесі. Доповіді висвітлюють місцеві, регіональні, загальнонаціональні екологічні проблеми. Учасники конференції особливу увагу приділяти питанням рівня екологічної освіти та виховання в Україні.
Друга Всеукраїнська конференція екологічної громадськості стала значною подією на шляху консолідації екологічного руху в Україні, реальним кроком для об’єднання зусиль громадських організацій, спрямованих на розв’язання екологічних проблем, оздоровлення довкілля.
Книга адресована широким колам громадськості, науковцям, громадським організаціям екологічного спрямування, керівникам державних установ, працівникам органів влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, журналістам.Бобровський, А. Л.
Екологічний менеджмент: підручник / А. Л. Бобровський. - Суми : Університетська книга, 2018. - 586 с.

У підручнику викладено основи та принципи формування національної системи екологічного управління й екологічної політики, включаючи її сучасні інструменти в контексті міжнародної практики. Подано шляхи вирішення природоохоронних проблем відповідно до загальноєвропейських вимог, а також особливості реалізації принципу сталого розвитку в Україні. Проаналізовано методи та нові форми екологічного менеджменту. З урахуванням практичних потреб розглянуто прикладні завдання і ситуації, які стосуються екологічних аспектів.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також системи підвищення кваліфікації й перепідготовки спеціалістів і для тих, хто бере участь у вирішенні природоохоронних проблем.Міронова Н.Г., Білецька Г.А.
Екологічна стандартизація і сертифікація. Навчальний посібник/ Н. Г. Міронова, Г.А Білецька. - Львів: Новий Світ 2000, 2017. - 140 с.

У посібнику викладені загальні положення стандартизації та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологізації виробництва.
Видання рекомендовано для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища», також може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони довкілля і тих, що займаються питаннями стандартизації, сертифікації та маркування товарів і послуг.Ремер Николаус
Органические удобрения. Книга 1./Н. Ремер.- Львів: Видавника компанія «АРС», 2017. -160с.

Нужные и своевременные мысли не появятся без понимания самой идеи, заложенной в домашнее животное и сущность растений. Только поняв это, человек перестает слепо следовать рецептам, а начинает действовать, руководствуясь интуицией и самостоятельно используя взаимосвязи вещей. Человек становится свободен от приказов и предписаний. Он развивает свою творческую культуру. Он соединяет мир и самопознание и утверждается в истинной человечности и мировой мудрости. Это привлекает людей, желающих учиться у природы, занимаясь биодинамикой и принося пользу Земле.
Николаус Ремер – один из первопроходцев биодинамического движения, который вдохновлял и помогал фермерам Германии на протяжении десятилетий. Он имел уникальный дар привнести духовность в повседневную деятельность фермы, создавая ее дух, идею, истинные средства производства.
В настоящей книге он рассматривает такие фундаментальные вопросы, как гумус в почве, кремнезем и гомеопатический кремнезем, питающийся в соответствии с законами природы, и динамическое плодородие в фермерском организме. Его произведение наполнено многолетним опытом и практикой биодинамика.
Книга рекомендуется Федерацией органического движения Украины садоводам и огородникам, дачникам и фермерам, агрономам, студентам и ученым, руководителям сельскохозяйственных предприятий и других учреждений, а также всем тем, кто стремится лучше познать окружающий мир, ощутить гармонию с царством природы и вырастить безопасную, здоровую и питательную продукцию для себя и своих родных и близких.Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: начальний посібник / В. Н. Караєва, Р. В. Корпан,Т.А. Коцко [та ін.] ; за ред. І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2018. - 384 с.
У пропонованому посібнику узагальнено матеріали щодо методів та моделей управління станом довкілля з метою досягнення умов сталого розвитку держави та її територій. Показано місце соціально-демографічної та екологічної складових у вирішенні глобальної проблеми забезпечення сталого розвитку та економічної безпеки держави на різних рівнях ієрархії господарювання та управління. Наведено відомості про підходи до кількісної оцінки впливу екологічних чинників на рівень економічної безпеки території, а також шляхи нейтралізації негативного впливу екологічно небезпечних виробництв на рівень економічної безпеки території.
Для студентів спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Економіка підприємства», «Енергетичний менеджмент», «Економіка природокористування» та спеціальностей, пов’язаних з екологічним захистом довкілля й охороною навколишнього середовища, а також викладачів, наукових працівників, магістрів та аспірантів, які працюють у відповідній науковій сфері.Формування та реалізація національної екологічної політики України/ О. О. Веклич, С. М. Волошин, Л. В. Жарова [та ін.] ; за ред. С. О. Лизуна. - Суми : Університетська книга, 2018. - 336 с.
У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та організаційно-управлінські підходи й практичні заходи щодо реалізації екологічної політики України. Обґрунтовано необхідність створення моделі державної екологічної політики України та її регіонів, що відповідає сучасним вимогам до екологічної безпеки розвитку й враховує міжнародні, макроекономічні, фінансові, податкові та інші важелі соціально-економічного зростання.Чайка О. Г., Мокрий В. І.
Заповідна справа: навчальний посібник/ О. Г. Чайка, В. І. Мокрий . - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 144 с.

Викладено суть і значення заповідної справи, характеристику природоохоронних комплексів і ареалів України, подано класифікацію заповідних територій, історію заповідної справи та проблеми збереження різноманіття флори і фауни. Окрім того, в посібнику наведено історію і значення створення Червоної книги, проаналізовано вплив антропогенного фактора на природу та наукове і практичне значення заповідної справи і заповідних територій, основні засади створення біосферних резерватів.
Для студентів зі спеціальностей 183 “Технології захисту навколишнього середовища” та 101 “Екологія”.Братичак, Михайло Миколайович. / Моторні палива з альтернативної сировини : навчальний посібник / Михайло Братичак, Людмила Баб’як ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 143,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 140-142.
Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню класифікацію, властивості та специфіку використання моторних палив із сировини різного походження. Описано характеристики газоподібних та спиртових палив, моторних палив із природних бітумів та важкої нафти, біомаси, двоокису вуглецю, горючих сланців та вугілля. Наведено теоретичні аспекти одержання моторних палив з альтернативної сировини, розроблено основи технології підготовки сировини до перероблення, перетворення її на проміжні сполуки та одержання товарних моторних палив. За прогнозами розвитку світової енергетики і транспортних засобів вважають, що двигуни внутрішнього згорання ще тривалий час зберігатимуть провідну роль у транспортній енергетиці. Це спричиняє, зважаючи на зменшення покладів нафти, пошук інших джерел, з яких можна виробляти моторні палива.Гайденко, Олег Миколайович. / Технологічний процес заготівлі та використання рослинної біомаси як твердого біопалива : монографія / Олег Гайденко ; Нац. акад. аграрних наук України, Кіровогр. держ. с.-г. дослід. станція. - К. : Аграрна наука, 2017. - 143,[1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 130-143.
Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси сільськогосподарських культур у Кіровоградській області. Проведено аналіз існуючих у регіоні технологій збирання рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива. Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи машин для збирання й обладнання для виробництва паливних гранул. Вивчено перелік технологічних операцій під час виробництва твердого біопалива та етапи їх виконання з дотриманням визначених показників якості готової продукції. Розроблено технологічний процес заготівлі рослинної біомаси для використання як твердого біопалива та спалювання рослинної біомаси.Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції / Благодійна організація "ІнтерЕкоЦентр", Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України ; ред. В. А. Соломаха. - Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. - 151,[1] с. : карти, табл., фото.кол. - Бібліогр. с. 134-143 - Список Смарагдових об’єктів України с. 144-148 - Покажч. укр. назв видів рослин, які трапляються в об’єктах Смарагдової мережі України с. 149.
В книзі «Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції» охарактеризовано 52 види судинних рослин із Резолюції 6 (1998) Бернської конвенції, для збереження яких створюється Смарагдова мережа України. Представлена інформація щодо Смарагдової мережі і процесу її створення в Україні та сучасний стан поширення зазначених видів. Для характеристики наведених у книзі 52 видів рослин та написання самої книги були запрошені науковці з різних регіонів країни. В основу хронологічної приуроченості певного виду до об’єкта Смарагдової мережі покладено матеріали літературних джерел та гербарні збори за останні 20 років відповідно до вимог Ради Європи. Всі ці дані відображено на картах.Характеристика кожного виду містить назву рослини (українська й латинська), назву родини, статус прийнятий з урахуванням категорій ЧКУ (2009) й Європейського Червоного списку (IUCN. Red…, 2012) та наукову цінність. Потім наведено загальний ареал та поширення його не території України; загальна морфолого-біологічна характеристика та умови зростання. Відмічена чисельність, стан популяцій і головні фактори їхнього зменшення. Наводяться також прийняті та необхідні заходи збереження виду; використані літературні джерела. Книга «Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції» розрахована на професійних екологів, працівників природоохоронних організацій, викладачів вузів та студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вчителів біології.Воллебен, Петер. / Таємниче життя дерев. Якою мовою спілкуються і чим подібні до людей / Петер Воллебен ; пер. з нім. Юлії Микитюк. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 221,[3] с. - Прим. с. 217-220.
Понад 20 років кожний робочий день німецького лісника, популярного лектора та автора книжок про природу Петера Воллебена перетворюється на захопливу дослідницьку експедицію, під час якої він усе більше розкриває для себе таємницю життя дерев і передає свій досвід іншим. Дослідник зумів майстерно й захопливо пояснити останні наукові дані простою мовою.Петер Воллебен запевняє: дерева вміють говорити. А ще вони здатні відчувати біль, мають пам’ять і знають усіх членів своєї родини. Дерева спілкуються між собою — у них є власна соціальна мережа! Вони на особливому рівні взаємодіють із довкіллям, здатні передавати інформацію і ділитись енергією. Дослідник стверджує, що дерева можуть і вміють бути щасливими і за такої умови ліс є набагато продуктивнішим. Автор запрошує в чудову мандрівку, що відкриє для вас приголомшливі таємниці природи, які ми звикли не помічати. Варто тільки прислухатись… І, можливо, під час наступної прогулянки лісом вамтакож поталанить натрапити на малі й великі дива!


  2017


Охорона навколишнього природного середовища. Законодавство, методики, рекомендації : практичний посібник / упор.: Анатолій Григоренко, Людмила Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. – 287 с.
Посібник розрахований на державних інспекторів України з охорони навколишнього природного середовища, суддів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності та студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галуз права.Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування : навчальний посібник / Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 148 с.
У навчальному посібнику викладено сутність, зміст і завдання рекреацій¬ного природокористування, розглянуто класифікацію рекреаційних ресурсів. Охарактеризовано природні рекреаційні ресурси та висвітлено питання їх раціонального використання й охорони. Надається інформація про туризм як галузь рекреації і природні туристичні ресурси. Окремий розділ навчального посібника присвячений природним рекреаційним ресурсам Хмельницької області.Панас Ростислав Миколайович. Бонітування грунтів : навчальний посібник / Ростислав Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 351 с. : діагр., карти, табл. - Бібліогр. с. 338-351.
Розкрито суть бонітування грунтів як галузі природничої науки, його складові частини. Подано методологічні підходи у бонітуванні грунтів та сучасна технологія його проведення. Наведена характеристика грунтового покриву і умов грунтоутворення в природних зонах України і приклади бонітування найпоширеніших грунтів у них, а також методичні засади класифікації орних земель за придатністю грунтів для вирощування сільськогосподарських культур.Методика польового досліду (Зрошуване землеробство) : навчальний посібник / Віктор Ушкаренко [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т зрошуванного землеробства, М-во аграрної політики та продовольства України, ДВНЗ "Херсонський держ. аграрний ун-т". - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. – 445 с.
Наведено особливості проведення польових дослідів та статистичний аналіз результатів лабораторних досліджень і врожайних даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, двофакторних, трифакторних, чотирифакторних і п’ятифакторних польових дослідах, проведених в умовах зрошуваного землеробства південного регіону України. У виданні враховано результати науково-дослідних робіт з методики польового досліду, висвітлені останніми роками у вітчизняній і закордонній літературі.Міронова Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навчальний посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2013, 2017. - 139,[1] с. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр. с. 138-139.
У посібнику викладені загальні положення стандартизаційної та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологізації виробництва. Видання рекомендовано для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього природного середовища”, також може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони довкілля і тих, що займаються питаннями стандартизації, сертифікації та маркування товарів і послуг.Екологічний паспорт Кіровоградської області за 2015 рік [] / Департамент екології та природних ресурсів Кіровогр. обл. держ. адміністрації. - Кіровоград : [б. в.], 2016. - 137 с. : табл., фото.кол.Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2015 році / Департамент екології та природних ресурсів Кіровогр. обл. держ. адміністрації. - Кіровоград : [б. в.], 2016. - 182 с. : табл., фото.кол.Білянська, Марія Михайлівна. Організація еколого-педагогічної діяльності : навчальний посібник / Марія Білянська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. - К. : Ліра-К, 2017. - 183,[1] с. - Бібліогр. в кінці тем.
У посібнику розкрито теоретичні основи, методи, засоби і форми організації еколого-педагогічної діяльності у процесі навчання біології. Матеріал підібрано згідно до навчальної програми з дисципліни «Організація еколого-педагогічної діяльності».Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур : навчальний посібник / Олег Харченко [та ін.] ; ред. О. В. Харченко. - Суми : Університетська книга, 2015, 2017. - 239,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 190-192.
Розглянуто та проаналізовано різні методичні підходи економічного та екологічного обґрунтування рівня врожайності сільськогосподарських культур з точки зору забезпеченості їх природними ресурсами, а також ресурсну урожайність та можливий рівень удобрення з позиції економічної доцільності, екологічної безпеки та бездефіцитного балансу основних елементів живлення і гумусу.Оцінка методичних підходів щодо екологічного обгрунтування застосування добрив під сільськогосподарські культури / Олег Харченко [та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 48 с. : табл. - Бібліогр. с. 48.
У пропонованій роботі розглядається проблема екологічного обґрунтування норм мінеральних добрив з погляду бездефіцитності основних елементів живлення та гумусу.
Видання розраховане на керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів, фермерів. Може бути корисним магістрам і науковцям у галузі сільськогосподарського виробництва.Сучасний атлас світу. - К. : Країна мрій : ОСМА, 2015. - 128 с. : карти. - Покажч. геогр. назв с. 109-128.
В атласі подаються основні аспекти географії – природно-ресурсний, екологічний, соціально-економічний. Основна частина книги – сучасний атлас світу з картами. Також подається інформація про нашу планету й материки, про країни, їх адміністративно-територіальний поділ, населення й фізико-географічні особливості, природні катаклізми. В атласі також є покажчик географічних назв, словник термінів, фотографії.Мій перший атлас / пер. з англ. А. Кізлової. - К. : ОСМА, 2015. - 88 с. : карти, фото. - Покажч. географічних назв с. 74-88.
У цьому атласі читач знайде основну базову інформацію з фізичної і політичної географії. Детальні географічні карти познайомлять малого читача із усіма країнами світу, столицями країн, горами, річками, морями й океанами. Крім того, в атласі наводиться довідкова інформація про територію, населення, державний устрій країн світу.Великий ілюстрований атлас світу. - К. : Кристал Бук, 2017. - 157,[5] с. : кол.іл., фото.кол. : атлас, багатокол. - (Сер. "Домашня бібліотека").
«Великий ілюстрований атлас світу» – унікальне кольорове інформаційно насичене науково-популярне видання, що включає більше 20 000 географічних назв. У ньому в наочній формі представлені сучасні відомості про 137 країн світу, їх політичний та економічний устрій, культурні особливості та історичне минуле. Географічні карти доповнені ілюстраціями і пізнавальною інформацією. Видання відрізняється доступністю викладу.Оксенов Олексій. Дива природи шести континентів : ілюстрована енциклопедія / Олексій Оксенов. - К. : Кристал Бук, 2016. - 63,[3] с. : фото.кол. - (Сер. "Велика книжка").
Світ природи планети Земля вражає своєю різноманітністю. На морі і на суші на нас чекають дивовижні відкриття. Це кольорове видання стане найкращим подарунком для допитливих юних читачів. Книжка розкаже про дива природи шести континентів нашої планети.Зав’язкін Олег Володимирович. Загадки і таємниці нашої планети / Олег Зав’язкін. - Донецьк : БАО, 2014. - 125,[5] с. : фото.кол.
Що може бути захопливішим за нові відкриття? Планета Земля чекає на своїх дослідників і розкриває перед ними свої таємниці. Це яскраве видання допоможе читачам познайомитися з дивовижними тваринами і рослинами, здійснити захопливу подорож по країнах і континентах, розкрити загадки давньої і нової історії. Книжка стане найкращим подарунком до будь-якого свята.Мірошниченко Світлана Анатоліївна. Ілюстрований атлас живої природи / Світлана Мірошниченко. - К. : Кристал Бук, 2017. - 159,[3] с. : фото.кол. - (Бібліотека школяра).
Тваринний світ планети Земля вражає своєю різноманітністю. В океані і на суші, на землі і в повітрі існує життя. Кожна людина повинна знати, любити і берегти живу природу. Це яскраве ілюстроване видання розкаже про найдивовижніших представників тваринного світу нашої планети.Оксенов Олексій. Світ тварин шести континентів : ілюстрована енциклопедія / Олексій Оксенов. - К. : Кристал Бук, 2017. - 63,[3] с. : фото.кол. - (Бібліотека школяра).
Тваринний світ планети Земля вражає своєю розмаїтістю. В океані й на суші, у повітрі й під землею – скрізь кипить життя. Кожна людина повинна знати й любити живу природу. Це яскраве ілюстроване видання розкаже про дивовижних тварин нашої планети і стане найкращим подарунком для допитливих хлопців та дівчат.Котенко Олена Вячеславівна. Тваринний світ / Олена Котенко. - Харків : Ранок, 2016. - 62,[2] с. : фото.кол. - (Сер. "Пізнаємо та досліджуємо"). - Предм. покажч. с. 62.
Книга «Тваринний світ» у зрозумілій і захопливій формі познайомить юного читача з дивовижним світом тварин. За допомогою енциклопедії та уяви школярик зможе дослідити світ живих істот рідної планети та дізнатися про них багато нового. На кожному розвороті на вас чекають цікаві факти, завдання або запитання й дивовижні ілюстрації.Комахи: 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : пер. з англ. - К. : Країна мрій : ОСМА, 2016. - 56 с. : кол.іл.
За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 найвідоміших видів комах. Ви дізнаєтеся про їхні основні ознаки та спосіб життя.Мірошниченко Світлана Анатоліївна. Цікава наука / Світлана Мірошниченко. - К. : Кристал Бук, 2016. - 160,[2] с. : фото.кол. - (Сер. "Велика книжка").
Усе, що створює людина, усе, чим вона живе, так чи інакше пов’язане з точними та природничими науками. Ця книжка допоможе хлопчикам і дівчаткам одержати нові знання з математики, фізики, хімії та біології людини. Яскраві ілюстрації, популярний виклад матеріалу, тематичні запитання, досліди, фокуси, вікторини – що ще треба для захопливого домашнього навчання?! Переконайтесь, що наука може бути надзвичайно цікавою!Ковальова Світлана Вікторівна. Цікаво про все: ілюстрована енциклопедія знань / Світлана Ковальова. - К. : Кристал Бук, 2016. - 127,[3] с. : фото.кол. - (Бібліотека школяра).
Знати все на світі неможливо, але розширювати свій кругозір необхідно. Ця книжка для допитливих хлопчиків та дівчаток містить цікаву інформацію з біології, географії, астрономії, історії, літератури, музики, культури, спорту. Юні читачі познайомляться з дивовижними фактами, дізнаються про різні цікаві події. Статті в енциклопедії подано в алфавітному порядку, що полегшує пошук необхідної інформації, і доповнено кольоровими фотоілюстраціями.Батій Яна Олександрівна. Все про все. Велика енциклопедія молодшого школяра / Я. О. Батій. - Харків : Ранок, 2016. - 270,[2] с. : кол. іл., фото. кол.
Невже все і про все? Навіть не сподівайтеся – так не буває! В жодній книзі, у жодній бібліотеці, навіть у всемогутньому Інтернеті не знайти відповідей на всі питання. Тут, у цій книжці, – про найголовніше. Про те, що варто знати зовсім юним людям, які тільки починають знайомитися з величезним і прекрасним навколишнім світом. Але не забувайте: єдино правильні відповіді – тільки в таблиці множення. А якщо мова йде про речі більш складні, остаточних відповідей просто не існує. Змінюється не тільки світ, а й наші уявлення про нього. Тому сперечайтеся, міркуйте, шукайте власні відповіді на найважливіші питання. Адже недарма кажуть: істина народжується в суперечках.Каспарова Юлія Вадимівна. Мандруємо Україною / Юлія Каспарова. - Харків : Ранок, 2016. - 95,[1] с. : кол.іл., фото.кол. + 1 карта.
Герої книги Лисеня та Вовченя запрошують допитливих діточок до захлопливої подорожі Україною. На читачів чекає знайомство з найкрасивішими куточками нашої батьківщини. Мандруючи сторінками книги, дітлахи відвідають всі області України, дізнаються багато нового про її культуру, історію, тваринний і рослинний світ, народний побут.Растения: иллюстрированная энциклопедия : 1000 интересных фактов / текст Андрей Климов. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 319,[1] с. : цв.ил. - Предм. указ. с. 306-317.
Около 700 увлекательных статей и 1000 красочных иллюстраций! В этой книге вас ждут увлекательные факты и неожиданные открытия. Оказывается, привычные растения, которые мы видим каждый день, скрывают множество тайн!

  • Почему никто не видел цветов папоротника.
  • Правда ли, что хвощ - современник динозавров.
  • Растут ли в Украине орхидеи.
  • Почему наперстянка лекарственная и ядовитая одновременно.
  • Бывают ли шишки красными.
  • Откуда родом тюльпаны.
  • Где растет "неопалимая купина".
  • Можно ли из обычного тростника делать хлеб.

Также вы узнаете названия растений, их полезные свойства, научитесь различать съедобные и несъедобные грибы и многое другое.
Україна - єдина країна. - К. : Глорія, 2016. - 208 с. : кол.іл., фото.кол.
Книга розповість вам про країну з багатою історією і культурою, з чарівною природою та найкрасивішими місцями, про велику країну – Україну. Книга побудована в дуже зручній формі: вона складається з трьох частин, кожна з яких – окрема тема.
Один з розділів розповість вам про традиційні українські свята та обряди, а також про головні обереги українського народу, які забезпечували здоров’я, добробут і спокій у родині.
Інша частина книги містить розповіді про природні дива України, неповторні замки і палаци, які вражають не тільки красою, а й своєю незабутньою історією. Також ви дізнаєтесь про найвідоміші церкви та монастирі України, які зачарують вас своєю неповторністю, та забажаєте побачити їх на власні очі.
З останнього розділу книги ви дізнаєтеся про видатних особистостей, які зіграли в історії України видатну роль, а також про славетних письменників, поетів, художників, спортсменів та інших осіб, які прославили Україну.Третяк, Анна. Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні : для дітей молодшого та середнього шкільного віку / Анна Третяк. - К. : АВІАЗ, 2016. - 239,[1] с. : фото.кол.
Ви любите подорожувати? Відкривати для себе нові місця, дізнаватися про їхню історію, уявляти їхнє майбутнє? У кожній області є місця які вражають, захоплюють, причаровують і назавжди залишаються у пам’яті людей, які там побували. Ця книга створена для тих, хто хоче ближче познайомитися з Україною, торкнутися багатств нашого краю та відвідати його цікаві місцини. Можливо, саме це видання надихне вас на реальні подорожі.Брем, Альфред. Життя тварин : у 10 т. / Альфред Брем. - Харків : Клуб сімейного дозвілля. - ISBN 978-966-14-9203-4 Т. 10 : Комахи : метелики, бабки, бджоли, коники, мурахи, цвіркуни, сонечка, священні скарабеї та інші комахи. - 2016. - 125,[3] с. : іл., фото.
Унікальне серійне видання засноване на багатотомній праці Альфреда Брема «Життя тварин», яка принесла йому світову славу, та доповнене сучасною інформацією: нарисами і коментарями біологів і натуралістів. Статті про тварин проілюстровані знаменитими «бремівськими» малюнками, а також фотографіями. Цей універсальний довідник, що охоплює більшість представників земної фауни, - один із найкращих путівників по джунглях і пустелях, морях і саванах!Брем, Альфред. Життя тварин : у 10 т. / Альфред Брем. - Харків : Клуб сімейного дозвілля. - ISBN 978-966-14-9203-4 Т. 9 : Риби : світ коралових рифів, велетенські кальмари, хижі акули, електричні скати, прісноводні риби. - 2016. - 125,[3] с. : іл.
Унікальне серійне видання засноване на багатотомній праці Альфреда Брема «Життя тварин», яка принесла йому світову славу, та доповнене сучасною інформацією: нарисами і коментарями біологів і натуралістів. Статті про тварин проілюстровані знаменитими «бремівськими» малюнками, а також фотографіями. Цей універсальний довідник, що охоплює більшість представників земної фауни, - один із найкращих путівників по джунглях і пустелях, морях і саванах!Єремєєв, Ігор Семенович. Моніторинг довкілля : навчальний посібник / Ігор Єремєєв, Аліна Дичко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політех. ін-т". - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 499,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 457-460.
У навчальному посібнику розглянуто екологічні проблеми сьогодення, завдання вимірювального, біологічного та модельного моніторингів, проблеми інтелектуалізації процедур моніторингу. Особлива увага присвячена проблемам спостереження та ідентифікації стану довкілля, методам покращення результатів спостереження, проблемам моделювання та прогнозування станів докілля.Соломенко, Людмила Іванівна. Екологія людини : навчальний посібник : напрям підготовки: 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Людмила Соломенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 119,[1] с. : мал., табл. - Бібліогр. с. 100.
В книзі розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни «Екологія людини»: розкриття суті екології як науки; взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров’я і життєдіяльність людської популяції.


  2016


Стратегічна екологічна оцінка : методичний посібник / авт. Геннадій Марушевський ; ред.: Ірина Вернослова, Світлана Лутчин, Анна Музика. - К. : Проект РЕОП, 2015. - 95 с. : табл.
Видання підготовлено в межах проекту "Розбудова спроможності до економічно обгрунтованого планування розвитку областіей і міст України". Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку на основі результатів демографічного, економічного та бюджетного прогнозування, кластерного аналізу економіки, що виконується в межах Проекту РЕОП, дає можливість визначити обгунтовані пріоритети та складати реалістичні плани економічного розвитку регіонів із застосуванням принципів сталого розвитку.Святенко, Юлия Борисовна. 101 памятник природы : иллюстрированная энциклопедия / Юлия Святенко. - Харьков : Ранок : Веста, 2011. - 159 с. : цв. ил. - Географ. указ.: с. 154-157.
Ця книга замислювалася як невелике енциклопедичне видання з набором статей, у якіх було вміщено загальні відомості про той або інший природний об'єкт. Так, щоб у підсумку звучала Ода Природі, оскільки на кожній сторінці не можна було б обійтися без слів унікальний, чудовий, дивовижний, прекрасний. І це недарма. Краса природи змушує забувати про всі статистичні дані й просто захоплюватися побаченим, й ділитися своїми відчуттями з іншими. Звичайно, ця книга – не фотоальбом, тому будуть тут і основні відомості про об'єкти, і цікаві факим, і цифри, які, до речі, почасти вражають не менше ніж картинка.Екологічне інспектування : практикум / Микола Клименко [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 226,[2] с. : форми, табл. - Бібліогр. с. 225-226.
У навчальному посібнику представлені та лабораторні роботи, які направлені на формування вмінь у студентів планувати, проводити інспекторські перевірки з питань дотримання екологічного законодавства суб'єктими діяльності, застосовувати заходи впливу за результатами перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження, виміри та лабораторні дослідження, розраховувати розміри відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння правопорушень екологічного характеру.Клименко, Микола Олександрович. Збалансоване використання земельних ресурсів : навчальний посібник / Микола Клименко, Борис Борисюк, Тетяна Колесник. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 551,[1] с. : схеми, табл.
Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів і засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану. Висвітлено функції земельних ресурсів, законодавче регулювання земельних відносин в Україні. Функціонально-технологічні принципи збалансованого використання високопродуктивних земель у сільськогосподарському виробництва. Технологічні та екологічні основи відновлення продуктивності земель, порушених в процесі розвідки та використання надр та проблеми оцінки агроекологічного стану земель та нормування антропогенного навантаження.Екологічне лісознавство : навчальний посібник / Юрій Плугатар [та ін.]. - Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. - 246,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 243-246.
У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозов. Розглядаються шляхи відновлення, росту і формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні функції лісових насаджень.Панас, Ростилав Миколайович. Кадастр природних ресурсів : навчальний посібник / Ростилав Панас, Марія Маланчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 435,[1] с. : діагр., карти, табл. - Бібліогр. с. 396-420.
Викладено науково-теоретичні основи створення і ведення галузевих і регіонального кадастрів природних ресурсів. Особливу увагу звернуто на нормативно-правове забезпечення кадастрів природних ресурсів, умови їх створення за матеріалами аерокосмічного знімання і використання сучасних ГІС-технолонгій. Кожний галузевий кадастр природних ресурсів грунтується на найдостовірнішій та найновішій інформації про стан і перспективи їхнього використання та охорони.Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень. Загальний курс : навчальний посібник / Віра Сабадаш [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. - 295, [1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 257-268.
Наведено інформацію про базові положення енергетики , подано характеристику традиційних та альтернативних енергетичних установок, технології виробництва електроенергії , тепла та атомної енергії. Висвітлено термодінамічні основи перетворення і використання енергії. Розглянуто головні аспекти взаємодії енергетичної галузі з довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку сучасної енергетики.Гречаный, Игорь Анатольевич. Полный справочник лекарственных трав и целительных сборов : 600 растений и сборов / Игорь Гречаный. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 540,[4] с. : ил., 8 л. цв.ил. - Библиогр. с. 540-541 - Алф. указ. рус. названий растений с. 534-539
Названия растений в этом обширном справочнике даются на русском, украинском языках и на латыни, приведены также народные названия. Детальные описания, иллюстрации, показания и противопоказания к применению – вместе с книгой вы откроете для себя незаменимые в нетрадиционной медицине травы. Узнайте рецепты целительных сборов и чаев против самых распространенных заболеваний.Україна : кращі з 500 куточків, які треба відвідати : велика ілюстрована енциклопедія / Тетяна Жабська [та ін.]. - Х. : Ранок : Веста, 2009. - 245,[3] с. : фото.кол
Україна – край де пам'яток стільки, що вистачить не на один рік мандрівок. Здолавши сотні кілометрів, автори зібрали безліч цікавого матеріалу про головні туристичні принади нашого краю. Моря і гори, замки та парки, славетні міста та величні храми постають в ореолі старовинних легенд і науково виважених фактів. Книга запрошує вас вирушити у віртуальну подорож заповідним світом, помилуватися буянням барв, зануритись у синеву річок і морок таємничих печер. Від усієї цієї краси навіть у завзятого мандрівника перехопить подих. А початківця ця книга напевно надихне на власну подорож.Мельник, Леонід Григорович. Екологічна економіка : підручник / Леонід Мельник. - 3-тє вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 366,[1] с. : схеми, табл., мал., фото.кол. - (Бібліотека "Економічна освіта") (Сер. "Стійкий розвиток").
Пропонований підручник має на меті формування принципово нових напрямів трансформації економіки на основі екологізації життєвого циклу продукції. Крім теоретичних положень, читач знайде фактичні і нормативні матеріали сучасного екологічного законодавства України. Підручник має глоссарій.Гончаренко, Марія Степанівна. Екологія людини : навчальний посібник / Марія Гончаренко, Юрій Бойчук ; ред. Н. В. Кочубей ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., виправл. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 390,[1] с. - Бібліогр. с. 374-379
Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини в екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Людина розглядається як космопланетарний феномен. Досліджується взаємодія людини з навколишнім середовищем з урахуванням прямих і зворотніх зв'язків цієї взаємодії. У посібнику викладений холістичний підхід до пізнання людини як біопсихосоціальної системи, що є основою спрямованого управління процесами життєдіяльності, оптимізації обміну з навколишнім середовищем, нових підходів до боротьби з хворобами, збереження здоров'я, духовної еволюції людини як єдиного шляху спасіння від екологічного апокаліпсису.Приходько, Микола Миколайович. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем : монографія / Микола Приходько ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський націонал. техн. ун-т нафти і газу. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 201,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 166-183. -
Висвітлено теоретико- методологічні засади екологічної безпеки природних і антропогенно-модифікованих геосистем. Обгрунтовано необхідність розвитку наукового напряму конструктивної географії – екологічна безпека геосистем. Здійснено аналіз та оцінено екологічні ризики (антропогенної перетвореності природних геосистем, забруднення атмосферного повітря і поверхневих вод, паводки, зміна клімату). Розглянуто проблеми безпеки лісових водних і агрогеосистем. Обгрунтовані систем управління екологічною безпекою природних і антропогенно модифікованих геосистем та наукові підходи до планування і клнструювання нових екологічно безпечних геосистем.


  2015


Сонячна енергетика: теорія та практика : монографія / Йосиф Мисак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 339,[1] с. : граф., мал., табл., фото. - Бібліогр. с. 322-337.
Висвітлено актуальні проблеми підвищення ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячними колекторами та комбінованими геліонагрівниками. Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті та місце геліоенергетики у Державній програмі енергозбереження України.Гродзинський, Михайло Дмитрович. Ландшафтна екологія : підручник / Михайло Гродзинський ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2014. - 550,[2] с. : табл., мал., граф., схеми. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 550.
У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій “суб’єкт-об’єктних” відносин.Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології менелжменту та планування ландшафтів.Белоліпський, Валерій Олександрович. Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навчальний посібник / Валерій Белоліпський ; М-во освіти і науки України, Луганський націонал. аграрний ун-т. - Суми : Університетська книга, 2014. - 398,[1] с. : схеми, карти, мал., табл. - Бібліогр. с. 375-393 - Предм. покажч. с. 394-398. агроландшафтів.
У посібнику висвітлюються проблеми грунтоводоохоронного екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва. Розглядаються теоретичні і прикладні засади грунтоводоохоронної і екологічної оптимізації агроландшафтів за їх ерозійно- гідрологічними показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і чинників, які порушують стійкість агроекосистеми. Викладені методологія та алгоритм розроблення оптимального співвідношення компонентів функціональних моделей грунтоводоохороннихСинякевич, Ігор Макарович. Лісова політика : підручник / Ігор Синякевич, Анатолій Дейнека, Ігор Соловій ; Націонал. лісотехн. ун-т України. - К. : Знання, 2013. - 323,[5] с. - Бібліогр. с. 314-323.
Викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено грунтовний аналіз сучасної лісової політики України й зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки.Титамирова, Валентина. Чудеса света [] / Валентина Титамирова. - Харьков : Аргумент Принт, 2013. - 351,[1] с. - (Сер. "Изменившие мир").
История человечества насчитывает уже несколько тысячелетий. За это время возникло и погибло множество цивилизаций, оставив после себя много величественных памятников. Эта увлекательная и познавательная книга познакомит вас со многими чудесами света нашей планеты и поможет ярче ощутить красоту и загадочность мира, в котором мы живем.Україна. Фортеці, замки, палаци : путівник : 70 архітектурних пам’яток / упоряд.: Олег Бєліков, Юлія Воронцова. - Харків : Альбатрос, 2011. - 223,[1] с. : фото. - Бібліогр. с. 219.
Путівник присвячено описанню популярних визначних пам’яток Україги — старовинних замків, фортець та палаців. У статтях приведено коротку оповідь про найцікавіші та найяскравіші пам’ятки, описано їхню історію і змальовано сучасний стан. У книзі представлені фотографії та плани-схеми замків, палацових комплексів та парків, реконструкції не збережених архітектурних пам’яток. Путівник пропонує добірне описання проїзду до пам’ятки автомобільним та іншими видами транспорту. Наприкінці кожного розділу приведено довідкову інформацію — телефони вокзалів, готелів та інші відомості, необхідні мандрівникам.Лильо, Игорь. Прогулка по Закарпатью : путеводитель / Игорь Лильо, Зоряна Лильо-Откович, Александр Пограничный. - К. : Балтия-Друк, 2011. - 240 с. : фото.цв.
Предлагаем вам знакомство с Закарпатьем — удивительным гостеприиимным краем, славящимся историческими памятниками, музеями, санаторно-курортными зонами и великолепной природой. Путеводитель проведет по музеям и национальным паркам, познакомит с уникальными архитектурными ансамблями и памятниками, расскажет о местных нравах и традициях. Множество полезной информации: как выбрать хорошее жилье и ресторан, где приобрести сувениры, куда пойти вечером отдохнуть и развлечься, где находится санаторий или турбаза... Подробные карты помогут сориентироваться в незнакомом городе.Бєліков, Олег Михайлович. Перлини України / Олег Бєліков ; фото: Юлія Воронцова, Данило Данько, Андрій Жежера та ін. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 205,[3] с. : фото.кол.
Пропоноване альбомне видання — чудовий подарунок тим, хто хоче якомога більше дізнатися про Україну, визначні пам’ятки культури і мальовничі куточки природи, що стали символами та гордістю нашої країни. Унікальні фотографії та інформативні тексти стануть у пригоді не лише українцям, а й гостям країни, які цікавляться історією й культурою нашої держави.Альенде, Карлос. Самые знаменитые места мира / Карлос Альенде, Френсис Амальфи, Тео Гомес ; пер. с исп. : Л. М. Матюхин, Н. В. Матюхина. - М. : БММ, 2010. - 219,[5] с. : карты, фото.цв. - Библиогр. с. 220.
Романтический Тадж-Махал, таинственный Стоунхендж, древние пирамиды Гизы, затерянные города инков и майя, святой город Иерусалим, жемчужина Востока Самарканд, белоснежная гора Килиманджаро, неприступный Эверест, магический дворец Потала, райский уголок Йосемити — вот далеко не полный перечень знаменитых мест и памятников планеты, о которых рассказывается в этой книге и которые непременно нужно посетить и посмотреть. Куда же поехать в первую очередь? О чем позаботиться и что учесть заранее, планируя путешествие? “Самые знаменитые места мира“ - полезный путеводитель, который даст ответы на эти вопросы, поможет вам, куда бы вы ни отправлялись, подскажет, какой маршрут выбрать и где с пользой для ума и сердца провести незабываемые дни.Традиционные сады : дизайн и планировка / Роджер Плэттс; пер. Е. А. Дубровская ; ред. Н. В. Потатуева. - М. : БММ АО, 2005. - 144 с. : фото.цв. - Указ. с. 141-144
Собрание традиционных садов дизайнера Роджера Плэттса, награжденного золотой медалью Выставки в Челси, включает в себя аннотированные планы, цветные фотографии и детальное описание растений. Любому садоводу, от начинающего до самого опытного, эта книга поможет создать сад своей мечты, с тенистыми аллеями и прудами, солнечными лужайками и террасами, - словом, всем тем, на что способна фантазия.Царенко, Олександр Михайлович. Основи екології та економіка природокористування : навчальний посібник / Олександр Царенко, Олександр Нєсвєтов, Микола Кадацький ; М-во освіти і науки України. - 3-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 591,[1] с. : схеми, табл. - (Бібліотека економічних наук). - Бібліогр. с 579-588 - Предм. покажч. с. 589-591.
В посібнику розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людини на стан навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Теоретичні положення підкріплені фактичними розрахунками.Основи спостережень за станом довкілля [] : навчально-методичний посібник / Сумський обл. центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Націонал. природний парк "Деснянсько-Старогутський" ; ред.: Сергій Панченко, Лариса Тихенко. - Суми : Університетська книга, 2014. - 351,[1] с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.
У посібнику викладено основи дослідницької роботи школярів з біології, подано практичні рекомендації щодо різних аспектів вивчення грибів, рослинного покриву й тваринного населення територій. Методики розроблені фахівцями науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів і адаптовані для виконання старшокласниками з метою залучення громадськості для моніторингу стану довкілля.Дятлева, Галина Витальевна. Чудеса природы / Галина Дятлева. - М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. - 159,[1] с. : фото.цв.
Эта книга включает в себя самые разнообразные сведения по географии и биологии. Благодаря этому изданию вы узнаете: как возникают полярное сияние и мираж, как дышит океан, как рождаются и умирают горы, как образуются айсберги и коралловые рифы. Здесь собраны самые удивительные факты о всех явлениях, существующих в природе.Бєліков, Олег Михайлович. Чарівні куточки України / Олег Бєліков ; фото Юлія Воронцова [та ін.]. - 3-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 205,[3] с. : фото.кол.
Пропоноване альбомне видання – чудовий подарунок тим, хто хоче якомога більше дізнатися про Україну, визначні пам'ятки культури і мальовничі куточки природи, що стали символами і гордістю нашої країни. У книзі зібрана і структурована інформація про популярні туристичні маршрути. Описані і маловідомі пам'ятки, що незаслужено перебувають у тіні загальної уваги. Тож серед сотні чудес України для кожногочитача знайдеться своє, що вразить уяву або навіть стане метою нової подорожі.Фергюсон, Николь. Правильный сад / Николь Фергюсон ; пер. с англ. Ирины Крупичевой. - М. : ЭКСМО, 2008. - 367,[1] с. : фото.цв. - Указ. с. 350-366.
Садоводам по-прежнему необходима информация, чтобы подобрать растения, подходящие к тем или иным климатическим условиям. Благодаря многолетней исследователькой и практической работе, а также безупречной систематизации, автору удалось создать подробное, по-настоящему, бесценное руководство для планировки вашего сада. Издание содержит описание более 1400 растений и их оптимальные сочетания с подробным описанием характеристик и четкими инструкциями по уходу. Этой великолепной книгой будут постоянно пользоваться не только начинающие садоводы, но и люди с большим опытом ухода за растениями и создания садов.Койсман, Татьяна Юрьевна. Цветники. Дизайн, проектирование, ассортимент : готовые рецепты цветников на любой вкус / Татьяна Койсман. - М. : ЭКСМО, 2011. - 527,[1] с. : фото.цв. - (Сер. "Энциклопедия цветовода, дачника"). - Примеч. с. 508-509 - Библиогр. с. 526 - Указ. с. 510-525.
Создавать стильные и красивые цветники на собственном участке – мечта многих. Эта книга откроет для вас волшебный мир цветников, поможет вам создавать собственные и неповторимые композиции, играя с цветами, формами и текстурами, настроением, сезонами и образами. Авторские секреты известного дизайнера Татьяны Койсман помогут вам окунуться в волшебный мир цветов.Шиканян, Татьяна Дмитриевна. Ландшафтный дизайн. Своими руками - от проекта до воплощения / Татьяна Шиканян. - М. : ЭКСМО, 2012. - 382,[2] с. : фото.цв. - (Сер. "Подарочные издания. Энциклопедия цветовода, дачника").
Если вы хотите превратить свою усадьбу, дачу или территорию вокруг дома в законченную, функциональную, удобную и просто радующую глаз композицию, то в этой книге можно узнать как это делают профессионалы. Вас ждут проекты пятнадцати садов, идеально подходящие к российским климатическим условиям, проекты двенадцати наиболее востребованных видов малых архитектурных форм – беседок, скамеек, барбеккю, летних площадок и других, - все они подробно описаны и проиллюстрированы. Вы познакомитесь с различными типами водных сооружений и научитесь подбирать растительный ассортимент применительно к местным условиям. Вы узнаете, как правильно оценить потенциал вашего участка и выбрать идеальный вариант, как научиться совмещать функциональные качества различных садовых элементов с решениями декоративных задач, получите полное представление о технологии создания своего неповторимого сада.Фомина, Юлия Анатольевна. Сухие и искусственные цветы / Юлия Фомина. - М. : Ниола 21-й век, 2003. - 141,[3] с. : фото.кол. - (Сер. "100 новых идей") (Библиотека журнала "Цветы").
В книге представлены всевозможные варианты украшения интерьера с помощью овощей, сухоцветов, искусственных цветов – композиции и букеты разных стилей, коллажи, необычные флористические обьекты. Особое внимание уделено рождественскому и новогоднему оформлению.


  2014


Найкрасивіші місця світу / ред.: М. Аксьонова, Л. Садовська, Є. Євлахович та ін. - К. : Національний книжковий проект, 2012. - 212,[4] с. : фото. кол. - (Сер. "Аванта-Україна").
Таємнича й незбагненна краса природи, її гармонія й дивовижне різноманіття викликають подив, дарують відчуття радості, наповнюють енергією. З цією книгою ви опинитеся в неймовірних за своєю красою природних місцях, розташованих на всіхЗавязкин, Олег Владимирович. Наша планета / Олег Владимирович Завязкин. Наша Вселенная : иллюстрированная энциклопедия для семейного чтения : иллюстрированная энциклопедия для семейного чтения / Владимир Щенников. - Донецк : ООО "ПКФ "БАО", 2013. - 64, 64 С. Раздельная паг. : фото.цв., цв.ил. .
Что может быть увлекательнее новых открытий? Планента Земля ждет своих исследователей и раскрывает перед ними свои тайны. Это красочная книга-перевертыш поможет любознательным читателям совершить интересное путешествие по странам и континентам, раскрыть загадки древней и новой истории, научит лучше понимать сегодняшний мир.Оксенов, Алексей. Животный мир шести континентов : иллюстрированная энциклопедия / Алексей Оксенов. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2013. - 95,[2] с. : цв. ил., фото. цв.
Животный мир планеты Земля поражает своим многообразием. В океане и на суше, в воздухе и под землей — всюду кипит жизнь. Каждый человек должен знать и любить живую природу. Это красочное иллюстрированное издание расскажет об удивительных животных нашей планеты.Оксенов, Алексей. Чудеса природы шести континентов : иллюстрированная энциклопедия / Алексей Оксенов. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2013. - 95,[2] с. : цв. ил., фото. цв.
Мир природы планеты Земля поражает своим многообразием. На море и на суше человека ждут поразительные открытия. Это красочное иллюстрированное издание станет лучшим подарком для любознательных юных читателей. Книга поведает о чудесах природы шести континентов нашей планеты.Надзвичайний світ : проект каналу "Дискавері" / пер. з англ.: А. Мішти, Р. Фещенко. - К. : Країна мрій, 2012. - 224 с. : кол.іл., фото.кол. - Алф. покажч. с. 220-223.
Пропонована книжка, яка покликана популярізувати техніку й історію, створена за участю каналу “Дискавері”. Цей канал дивляться 400 мільйонів сімей у 140 країнах світу; передачі транслюються 33 мовами. На чітачів чекає захоплива подорож у світ науки, техніки і живої природи. Розширте своє уявлення про наш дивовижний світ, познайомившись з унікальними фактами. На сторінках цієї незвичайної книжки ви знайдете захопливу, приголомшливу, сенсаційну інформацію: дізнаєтеся про швидкісні машини й літальні апарати, супервулкани й таємниці історії, про мисливців на торнадо та про лютих хижаків і багато-багато іншого. Вражаючі факти і чудові ілюстрації не залишать байдужими ні школярів ні їхніх батьків.Брем, Альфред. Жизнь растений : новейшая ботаническая энциклопедия : декоративные, оранжерейные, экзотические, комнатные, дикорастущие, лекарственные растения нашей планеты / Альфред Брем ; ред., авт. предисл. Т. Чухно, ил. В. Мурлыкин. - М. : ЭКСМО, 2010. - 974,[2] с. : цв.ил., ил.
Энциклопедия «Жизнь растений» представляет собой уникальное по широте охвата и универсальности собрание описаний 2500 растений всех континентов Земли. Энциклопедия сочетает современный научный подход кописанию растений с живой, увлекательной формой изложения материала. Особое место в ней занимают любопытные исторические факты, легенды, мифы, народные обычаи и поверья, связанные с растениями; приводятся и практические рекомендации по выращиванию растений и уходу за ними. Читатель может узнать, какие деревья, кустарники и цветыследует выбрать для своего сада, какие комнатные растения подходят конкретному человеку, как правильно ухаживать, поливать и размещать растения в доме, чтобы они создали уют и принесли радость их обладателю. Много места в книге уделено лечебным свойствам растений, рассказано, как и от каких болезней их применять. Важной особенностью энциклопедии является то, что в ней впервые в столь полном объеме рассказано о происхождении названий растений.Еколого-психологічне забезпечення якості життя : науково-методичні рекомендації / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; Ю. М. Швалб [та ін.] ; за ред. Ю. М. Швалба. - К. : [б. в.] ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 97 с. : табл., іл., портр. - Бібліогр. с. 95-97.
Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на якість життя людини. Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної психології, викладачів і студентів психологічних факультетів.Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : колективна монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; Ю. М. Швалб [та ін.] ; за наук. ред. Ю. М. Швалба. - К. : [б. в.] ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 207 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. с. 199-207.
Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на якість життя людини. Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної психології, викладачів і студентів психологічних факультетів.Плига, Андрій.
Знайомі незнайомці. Птахи міст та сіл України : для дітей ст. шк. віку, їх батьків та вчителів / Андрій Плига, Ігор Землянських ; Проект "Пернаті друзі". - Бровари : ФОП Бобко О. В., 2013. - 47 с. : кол. іл.

Книга розповідає про найпоширеніших птахів населених пунктів України. Про кожен вид наведено опис зовнішності, особливості поведінки та турботи про пташенят. Наведено поради щодо підгодівлі та створення штучних гніздівель для птахів.Бауэр, Уте. Мой цветущий сад. Простые методы создания клумб, не требующих особого ухода / Уте Бауэр ; пер. с нем. Алексея Неделько. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 157,[1] с. : цв. ил., портр., табл. - Указ. имен с. 156-157.
Мечта каждого садовода — цветущий с весны до осени сад. В этом издании собраны идеи оформления, рекомендации по выбору подходящего участка и планированию цветников, наглядные схемы посадки, советы профессионалов, информация о более чем 200 видах неприхотливых и эффектных растений, которые станут украшением вашего сада. Благодаря этой книге вы научитесь правильно выбирать и комбинировать растения так, чтобы ваш сад был в постоянном цветении.Роше, Жан.
Птицы : для старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Жан Роше ; пер. с фр. Д. А. Афанасьевой ; авт. рус. текста М. Собе-Панек ; ил. Жан Гроссон. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 39 с. : цв. ил. - (Сер. "Все обо всем")

Эта книга-справочник поможет поближе познакомиться с птицами. И научиться узнавать их «в лицо». А может быть подружит с увлекательной наукой орнитологией. Научиться распознавать птиц можно, но для этого нужно прочитать эту книгу.Рахманов, Александр Иванович.
Фазановые птицы / Александр Рахманов. - М. : АСТ : Астрель, 2001. - 189,[2] с. : ил., табл., 16 л. цв. ил. - (Сер. "Домашняя ферма").

Приведена краткая характеристика семейства фазановых птиц (морфологические особенности, экология, видовой состав) Даны советы по содержанию и разведению фазанов, павлинов, турачей, уралов и кекликов в домашинх условиях. Рассмотрено устройство вольер, необходимое оборудование, выбор и способы транспортировки фазановых птиц, представлены рационы для их кормления, способы инкубирования яиц и выращивания птенцов.Брикетти, Пьерандреа.
Птицы : справочник / Пьерандреа Брикетти ; пер. с итал.: Т. А. Васильева, Е. В. Шишлова ; худ. Сильвия Гандини. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 318,[1] с. : цв. ил.

Этот прекрасно иллюстрированный справочник станет хорошим помощником для начинающих орнитологов, а также всех кто любит природу и хотел бы научиться распознавать птиц в своем саду, около дома, на прогулке или в путешествии. В книге описываютя не только определительные признаки каждого вида птиц, но и особенности их биологии, питания, размножения, вопросы охраны. В книге описано более 450 видов птиц.Экзотические животные в вашем доме / авт.-сост. И. В. Резько. - Минск : Харвест, 1999. - 525,[1] с. : ил. - (Домашняя библиотечка).
Эту книгу с одинаковым интересом прочтут и взрослые и их подрастающие дети – в ней автор живо, с любовью и доброй улыбкой рассказывает о жизни и повадках экзотических животных, которых старается приручить человек. Книга очень полезная, потому что учит видеть в братьях наших меньших таких же равноправных жителей планеты, как и мы все; учит как правильно, не причиняя вреда содержать их у себя дома, в условиях неволи, скрашивая эту неволю хорошим уходом, заботой и вниманием.Екологічна варта : збірка інформаційних матеріалів / Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" за сприяння Державної служби молоді та спорту України ; сост.: Тетяна Тимочко, Олена Пащенко, Олена Швець. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. - 31 с. : кол.іл.
До збірки увійшли інформаційні матеріали, підготовлені в процесі реалізації Всеукраїнською дитячою спілкою “Екологічна варта” громадської програми “Екологічний форум дітей та молоді України”. Видання містить цикл пізнавальних статей щодо правил поведінки в природі та екологічного споживання, формулює основні засади ставлення до природного середовища, збереження водних ресурсів, біорізноманіття. У доступній формі викладено важливі екологічні проблеми людства і запропоновано шляхи їх подолання. Збірка буде корисною для всіх, кого турбує майбутнє нашої Землі.Екологічний атлас України / М-во охорони навколишнього природного середовища України, Ін-т географії ; ред.: Л. Г. Руденко, Т. В. Тимочко, Є. І. Стеценко. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - 104 с. : кол.іл.
Екологічний атлас України — науково-довідкове видання, що містить просторову інформацію про екологічний стан компонентів природи та наслідки взаємодії суспільства і природи в різних регіонах України. Складається з 6 розділів: природні передумови формування екологічного стану середовища, небезпечні природні та природно-антропогенні процеси, фактори антропогенного впливу на природне середовище, екологічний стан природного середовища, соціально-екологічна ситуація, екологічна політика. Містить 116 карт різного масштабу, а також таблиці, графіки; ілюстрований кольоровими фотографіями. Видання розраховане на широке коло читачів, науковців, викладачів, студентів, керівників підприємств, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій.Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / М-во охорони навколишнього природного середовища України. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. - 331 с. : кол.іл.
У книзі вміщено інформацію про об’єкти та території природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, зоологічні парки. Книга містить карти природно-заповідного фонду АР Крим, 24 областей, міст Києва та Севастополя; ілюстрована кольровими фотографіями. Видання розраховане на широке коло читачів, науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій, працівників природоохоронних установ.Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник / Олексій Шуміло [та ін.]; М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 431 с.
Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, а також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля.Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Дмитро Стеченко [та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
У посібнику висвітлено найважливіші питання теорії і практики управління регіональним розвитком туризму, зокрема такі як інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму, становлення регіональної екологічної політики у сфері туризму, формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг, створення кластерів у сфері туризму, формування регіональних ринків праці, розроблення стратегій активізації туристичної діяльності в єврорегіонах за участю України.Чудеса світу : енциклопедія : для дітей середнього шкільного віку / авт.-укл. С. В. Каплун ; худ.: Г. В. Беззубова, Л. Д. Киркач-Осипова. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 317 с.
На сторінках цієї книжки постають дивовижні пам‘ятки — славнозвісні стародавні сім чудес світу, а також інші чудові споруди, які було збудовано в різні часи у різних місцях планети.
Сторінками енциклопедії читач мандрує від єгипетських пірамід та садів Семіраміди до загадкових місць, чудових палаців, веж і храмів. Перед ним розкриваються таємниці велетнів острова Пасхи й пірамід майя, Великої китайської стіни й Акрополю, Версалю й Альгамбри.


  2013


Ингерлейб, Михаил Борисович.
Лечебные чаи : карманный справочник / Михаил Ингерлейб, Лариса Славгородская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 256 с. : табл. - (Сер. "Медицина для вас").

Лекарственные растения — давние и надежные помощники человека в борьбе с болезнями. В справочнике приведены проверенные эффективные рецепты растительных чаев и лекарственных сборов, используемых практически при всех заболеваниях.Савчук, Роман Іванович.
Загальне землезнавство з основами краєзнавства : практикум: навч. посібник / Роман Савчук. - Суми : Університетська книга, 2013. - 183 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці тем.

Навчальний посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів з питань, які вивчає загальне землезнавство — дисципліна, що поглиблює основи шкільної географічної освіти. Загальне землезнавство з основами краєзнавства покликане допомогти засвоїти ключові поняття курсу та осмислити сутність процесів, що відбуваються в географічній оболонці нашої планети.Фогт, Маттиас.
Атлас чудес света / Маттиас Фогт ; пер. с нем. Михаил Зима. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 301,[3] с. : цв. ил. - Имен. указ. с. 302-303.

Этот атлас перенесет вас в любое из 300 самых живописных мест разных стран и континентов. Более 450 цветных фотографий ни с чем не сравнимых по своей красоте ландшафтов и величественных зданий позволят вам любоваться чудесами природы, архитектурными шедеврами и культурным наследием человечества разных эпох, а приведенная подробная информация — узнать о них больше. Ниагарский водопад и водопад Виктория, Стоунхендж и Гранд-Каньон, вулканы Килиманджаро и Фудзияма, Долина Царей и пирамиды Гизы, Колизей и Помпеи, Великая Китайская стена и мавзолей Цинь Шихуанди- лишь наиболее известные из описанных здесь достопримечательностей.Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 / Національний класифікатор України. - [б. м.] : [б. в.], [2013?]
Т. 1 : Абетковий показчик до секцій А - С. - [2013?]. - 749,[1] с
Т. 2 : Абетковий показчик до секції С. - [2013?]. - 676 с.
Т. 3. - [2013?]. - 578 с.

Державний класифікатор продукції та послуг (далі — ДКПП) — систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації. Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:
- виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;
- складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
- забезпечувати функціювання системи оподаткування суб’єктів господарювання;
- провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;
- використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.
Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг. Об’єкт класифікації в ДКПП — продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.Ярощук И. Э. Инновационные технологии рационального использования влаги. - Кировоград : КОД, 2012. - 89 с.
У книзі подано інформацію про сучасний стан тварин Українських Карпат, занесених до Червоної книги України (2009), а також видів, пропонованих для охорони у Карпатському регіоні України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області).Наведена новітня інформація про поширення, середовище існування і особливості біології, сучасний стан окремих видів тварин, а також подано охоронний статус, фактори загрози і рекомендовані заходи охорони. Нариси про 318 видів тварин супроводжуються фотографіями і малюнками, а також карто-схемами поширення видів на території Українських Карпат.Ядерная энергия: мифы и реальность / Энтони Фрогатт, Отфрид Нассауэр, Дмитрий Хмара - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Представительство Фонда имени Генриха Бёлля в Украине ; Ровно : Экоклуб, 2012. - 352с
В книге представлены тематические исследования по ядерной энергетике.Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посібник / Михайло Дорожовець, Роман Івах, Василь Мотало [та ін.] . - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012 - 370 с.
У книзі зібрано, систематизовано та докладно викладено теоретичний, методичний та довідковий матеріал, що охоплює усі питання методології електричних вимірювань та опрацювання отриманих результатів експериментів.Кіровоградська область: "Моя мала Батьківщина" : географічний атлас / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КДПУ ім. В. Винниченка ; відпов. ред. Т. В. Погурельська ; авт. карт: Л. Л. Семенюк, А. І. Кривульченко [та ін.]. - К. : МАПА, 2012. - 19 с. : карти, кол. іл., фото. кол.Евтушок, Ю. И. Как остановить закат земной цивилизации : монография.- Укр. товарищество содействия социальным инновациям, Укр. технологическая акад. - К. : Рада, 2012. - 332 с.
В монографии представлено авторское видение состояния современной земной цивилизации, основные причины ее кризиса и пути выхода из него. В частности, автор раскрывает свое понимание природы цивилизации, особенности нового этапа ее эволюции и актуальности реформирования. Формулируя проблему «предупреждения заката земной цивилизации», обосновывает возможность поэтапного ее вывода на изначальный, триадный уровень целостности бытия, предлагает комплекс мер по реформе образования и воспитания, подготовке специалистов, «широкого познавательного профиля» а также реформирования основных сфер жизнедеятельности глобального социума, создания принципиально новых органов управления земной цивилизацией.


  2012


Червона книга Українських Карпат : тваринний світ / А.-Т. В. Башта та ін ; ред.: О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. - Ужгород : Карпати, 2011. - 334 с. : кол.іл.
У книзі подано інформацію про сучасний стан тварин Українських Карпат, занесених до Червоної книги України (2009), а також видів, пропонованих для охорони у Карпатському регіоні України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області).Наведена новітня інформація про поширення, середовище існування і особливості біології, сучасний стан окремих видів тварин, а також подано охоронний статус, фактори загрози і рекомендовані заходи охорони. Нариси про 318 видів тварин супроводжуються фотографіями і малюнками, а також карто-схемами поширення видів на території Українських Карпат.Ботанічні раритети Кіровоградщини : посібник для спеціалістів з охорони навколишнього природного середовища / М-во екології та природних ресурсів України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області, Державна екологічна інспекція в Кіровоградській області ; укл. О. С. Гончаров. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2011. - 133 с.
Посібник складено спеціалістами Державного управління охорони навколишнього середовища в Кіровоградській області та начальником відділу екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області Гончаровим О. С. При складанні посібника використані матеріали Червоної книги України, книги “Заповідні куточки Кіровоградської землі”, а також матеріали наукових характеристик об’єктів природно-заповідного фонду області.Альманах дитячих оздоровчих закладів України / сост. Н. Г. Гороховська. - К. : Престиж Медіа Інформ, 2011. - 245 с.
Книга ознайомить із закладами оздоровлення та відпочинку дітей, висвітлить їхню діяльність, основні напрями роботи. Видання інформує читачів про роботу органів державної влади та профспілкових організацій, що сприяють розвиткові вітчизняної системи оздоровлення та відпочинку дітей.Велика енциклопедія тварин / укл.: Дмитро Стрєлков, Олександра Цеханська, Ольга Шаповалова. - Харків : Пегас : ФО-П Луговий С. М., 2012. - 223 с.
Ця яскраво ілюстрована енциклопедія — видання для тих, хто прагне відкрити для себе дивовижний і розмаїтий світ дикої природи. Читачі дізнаються про різні види тварин; про те які птахи і звірі водяться на різних континентах, чим вони живляться, які мають звички і повадки. Про кожну тварину в книжці можно знайти цікаві факти, які не завжди відомі широкому колу читачів.Велика ілюстрована енциклопедія живої природи : понад 1000 прекрасних фотографій, захоплива подорож у світ дикої природи, цікава розповідь про основні природно-кліматичні зони Землі / авт. тексту Девід Берні ; ред.: Міранда Сміт, Расселл Маклін, Паула Бортон ; пер. з англ.: Володимир Свєчников, Надія Сугоркіна. - К. : Махаон-Україна, 2011. - 319 с.
У книзі представлені докладні відомості про всіх основних мешканців нашої планети, про еволюцію життя на Землі, про функції живих організмів та про їх місця існування. Ця книжка — чудовий посібник для поглибленого вивчення екології, ботаніки, зоологіі.


Велика ілюстрована енциклопедія тварин : захоплива розповідь про життя диких тварин, тваринний світ усіх частин світу, більше 450 фотографій тварин у природному середовищі проживання / авт. тексту: Фульвіо Керфоллі, Марко Феррарі ; іл. Іван Сталіо [та ін.]; ред. Володимир Герман. - К. : Махаон-Україна, 2011. - 239 с.
Книжка розповідає про розмаїтий твариний світ планети. На сторінках цього прекрасно ілюстрованого видання ви зустрінетесь із ссавцями і плазунами, птахами і комахами, мешканцями морів і океанів.


Загадки тваринного світу / авт.-укл., графіка: Елеонора Барзотті ; пер. з італ. Н. В. Сумець ; іл. М. Мантовані [та ін.]. - Харків : Фактор, 2011. - 156 с. : кол. іл.
У цьому чудово ілюстрованому виданні зібрано найцікавіші факти про життя тварин. Звірі, птахи, комахи постануть перед вами в різних ролях: невтомними мандрівниками, майстерними будівельниками, сильними і грізними мисливцями, турботливими і самовідданими батьками. Книжка відкриє вам найтаємніші загадки тваринного світу.


Планета Земля : енциклопедія / авт. тексту Майкл Аллабі ; ред. Володимир Герман. - К. : Махаон-Україна, 2009. - 301 с. : кол. Іл
Енциклопедія містить структуровану і сучасну інформацію про будову надр, склад і властивості гірських порід, рельєф земної поверхні, гідросферу, повітряну оболонку Землі, рослинний і тваринний світ, природні зони. У кижці викладено більше двох тисяч яскравих ілюстрацій, 80 тисяч цікавих наукових фактів.Ця енциклопедія послужить незамінним довідковим посібником і настільною книжкою для читачів різного віку.


Світ тварин. Ссавці / авт.-укл. Т. О. Станкевич ; пер. В. М. Верховня. - Харків : Фактор, 2008. - 63 с. : кол. іл. - (Сер. "Нотатки натураліста").
Навіщо ящери заковтують камінчики, чи вміють зайці лазити по деревах, а білки літати? Про ці та інші цікавинки ви дізнаєтесь із нашої книжки. Також ви можете взяти участь у зоовікторині, ознайомитись із рекордами у світі тварин і побачити унікальні фотографії.


ФонФон

[ HOME ]

Нові надходження
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua