[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 
[ HOME ]
Фон Грунтознавство: місце та роль у природі й житті людини
LOGO
Фон

Грунтознавство: місце та роль у природі й житті людини

 1. Грунти: місце і роль у навколишньому природному середовищі та житті людини
2. Грунтознавство: місце і роль в системі наук і зокрема природознавстві та житті людини
У сучасний період
ставлення людини до ґрунту двоїсте, -
як до природного тіла, а також предмета і продукту праці та земельного ресурсу

 1. Грунти: місце і роль у навколишньому природному середовищі та житті людини
Місце  грунтів у навколишньому природному середовищі

Грунт – біокосний геокомпонент географічної оболонки (біосфери, - при моноцентричному підході), переважно сформований у приповерхневій частині Землі і який на глобальному масштабному рівні утворює специфічну оболонку – педосферу.

Роль грунту у навколишньому природному середовищі (залежно від сутнісних, просторових та часових особливостей)

 • Середовище й умова існуван­ня рослинності, тварин і мікроорганізмів, значною мірою це об’єкт забезпечення життя на Землi

З ґрунту рослини (а через них тварини i людина) отримують елементи мiнерального живлення i воду для створення бiомаси. В ґрунтi акумулюються необхiднi органiзмам бiофiльнi елементи в доступних для них формах хiмiчних сполук. Без ґрунту iснування природних асоцiацiй живих органiзмiв на Землi неможливе. Ґрунт – це наслiдок життя i водночас умова його iснування.

 • Забезпечення кругообігових та циклічних процесів, зокрема це забезпечення постійної взаємодії великого геологічного та малого біологічного кругообігу (циклів) речовин на земній поверхні.

На поверхнi землi первиннi гiрськi породи пiддаються вивiтрюванню. Поверх кори вивiтрювання формується ґрунт, в якому акумулюються елементи живлення живих органiзмiв. Цi елементи захоплюються з ґрунту рослинами i через ряд промiжних трофiчних циклiв (рослини – тварини – мiкроорганiзми) повертаються назад до ґрунту, що й складає малий бiологiчний кругообiг (МБК) речовин. З ґрунту елементи частково виносяться атмосферними опадами до гiдрографiчної мережі, певних зон акумуляцiї i, нарештi, до Свiтового океану. Тут вони дають початок утворенню осадових гiрських порiд. Це великий геологiчний кругообiг речовин (ВГК). Ґрунт є зв'язуючою ланкою i регулятором взаємодiї цих двох циклiв речовин у географічній оболонці.

 • Акумулятор активної органічної речовини й пов’язаної з нею хімічної енергії на земній поверхні.

Ґрунтовий покрив є важливою умовою фотосинтетичної діяльності рослин, які акумулюють колосальну кількість сонячної енергії, зв'язаної у рослинній органічній речовині. Рослинність наземних ґрунтів акумулює за рік ~ 0,5-10 15 кВт енергії шляхом фотосинтезу (В.А.Ковда, 1973). Система “ґрунт – рослина – тварина” в житті людства є головним постачальником трансформованої енергії Сонця.

 • Регулятор бiогеохімічних процесів з відповідним, в часі, досягненням екосистемами стану спонтанного саморозвитку, зрілості і сталості у взаємозв’язках з навколишнім середовищем.

Щiльнiсть життя на Землi регулюється родючістю ґрунту, оскiльки забезпечує рiст i розвиток рослин, їх життєві процеси. Розподiл живих органiзмiв на сушi планети, їх щiльнiсть у великій мiрі визначаються географiчною неоднорiднiстю ґрунту та його родючістю, яка обумовлюється певними клiматичними умовами.
Роль грунтів у житті людини

 • Грунт - земельний ресурс, що є особливо важливим для сільського, водного, лісового та інших видів  землекористування. Яскравим проявом такої важливості є формування сучасного земельного кадастру і відповідно діючої з 1.01.2013 р. публічної електронної кадастрової карти, яка дає можливість упорядкувати існуюче різноманіття земельних наділів. Не все тут безхмарно з цією картою, зокрема з огляду на наявність критичних статей журналістів, проте країна вперше отримала можливість такого впорядкування і відповідно кожен землевласник може перевірити правильність просторового відображення свого землеволодіння.   
 • Грунтовий покрив є універсальним біологічним вбирачем і нейтралізатором багатьох забруднень.
 • У сільському господарстві грунт виступає як основний засіб виробництва.
 • Своєрідним проявом важливості грунтів для людини є впровадження:

Дня Землі20-21 березня (ООН) або 22 квітня. Символ такого дня – грецька буква тета (?).
Всесвітнього Дня грунту5 грудня.
Цей День був ініційований у 2002 року в м. Бангкоку учасниками міжнародного конгресу ґрунтознавців, адже саме 5 грудня 1883 року В.В. Докучаєв захистив свою докторську дисертацію «Русский чорнозем».
2. Грунтознавство: місце і роль в системі наук і зокрема природознавстві та житті людини
Місце і роль грунтознавства
в системі наук і зокрема природознавстві

Грунтознавство – одна з галузей знань, яка уособлює в собі теоретичні засади знань про грунти і разом з цим це – прагматично орієнтована галузь, яка має задовольняти потреби людей у продуктах харчування та виробництві цілого ряду промислової продукції. Звідси ґрунтознавство є складовою біологічних, географічних та аграрних наук.

Роль грунтознавства
у житті і зокрема у господарському секторі діяльності людини

Грунтознавство забезпечує людей знаннями про грунти, формує їх екологічний світогляд, акцентує увагу на необхідності розуміння важливості грунтів для навколишнього природного середовища

Проблеми
Невідповідність між рівнем розвитку ґрунтознавства, - знань про грунти, і врожайністю конкретного поля, продуктивністю середнього господарства.
(Якби це було, то тоді людство не мало б проблем з деградацією грунтів, а проблема забезпечення продовольством не була б такою актуальною)
Чому так?
Для умов, наприклад, степової зони це пов’язано з наявністю наступних проблем:

 • Застарілістю інформації в господарствах щодо параметрів, властивостей грунтів та різноманіття в характері грунтового покриву
 • Відсутністю належного картографічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, зокрема:
 • Відсутністю повномасштабного застосування картограмами забезпеченості грунтів поживними речовинами, а за наявності зазначених – переважною відсутністю врахування різноманіття структури грунтового покриву з наступною відсутністю диференціації застосовуваних агромеліоративних заходів
 • Відсутністю повномасштабного застосування картограмами агровиробничих груп або типів земель, що важливо для упорядкування, типології рекомендацій раціонального використання земель
 • Відповідно до двох вище зазначених позицій врай актуальною постає проблема належної оцінки грунтів, земельних ресурсів
 • Застосування здебільшого чарунково-прямокутнього (сітчасто-прямокутнього) «нарізання» полів, а не більш екологічно ефективної системи контурної організації території, яка враховує різноманіття ландшафтних комплексів
 • Необхідність фінансового забезпечення реалізації «Положення про моніторинг грунтів на землях сільськогосподарського призначення» (Мінагрополітики, наказ №51 від 26.02.2010). Деякі дослідники до проблеми грунтового моніторингу підходять більш радикальніше і вважають, що в країні має бути створена єдина державна грунтова служба, яка б системно в часі і просторі здійснювала спостереження і контроль за головними якісними параметрами грунтів
 • Необхідність удосконалення застосовуваних геоінформаційних технологій у ґрунтознавстві
 • Необхідність посилення забезпечення сільськогосподарських підприємств висококваліфікованими кадрами та вирішення проблеми переходу від орієнтації на дрібних виробників до орієнтації на застосування новітніх технологій і вдосконалення засобів виробництва.

 


[ HOME ]

Грунтознавство: місце та роль у природі й житті людини
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2013 Webmaster: webmaster@library.kr.ua