ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської

обласної ради від 26 листопада 2004 року №_____

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

науково-технічного та інноваційного розвитку

Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року

м. Кіровоград

С Т Р У К Т У Р А

регіональної програми науково-технічного та

інноваційного розвитку Кіровоградської області

на 2004-2006 роки та на період до 2015 року

І. Вступ

ІІ. Сучасний стан та проблеми структурно-інноваційної

перебудови економіки області

ІІІ. Мета програми

IV. Основні пріоритети інноваційної діяльності

V. Основні завдання програми науково-технічного та інноваційного розвитку, механізм їх реалізації

VІ. Фінансове забезпечення виконання програми

VІІ. Кадрове забезпечення виконання програми

VІІІ. Очікувані результати реалізації програми

ІХ. Організація контролю за ходом виконання програми

І. Вступ

Процеси глобалізації світових економічних зв'язків, потреба інтеграції України у високотехнологічне конкурентне середовище зумовили необхідність формування інноваційної моделі розвитку області як головного джерела довготривалого економічного зростання.

Реалізація інноваційної стратегії економічного зростання потребує прискореного розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти кінцеву наукоємну продукцію з високою доданою вартістю, формування експортного потенціалу цих виробництв, підвищення технологічного рівня господарського комплексу області завдяки прогресивним вітчизняним і світовим науково-технічним досягненням.

Існує необхідність забезпечення переходу від переважно екстенсивного характеру інноваційних процесів в області, коли інноваційна продукція освоюється здебільшого шляхом використання наявного обладнання і технологій, до інтенсивної стратегії нарощування інноваційної діяльності на основі використання власного науково-технічного потенціалу, надання вищого пріоритету створенню нового інтелектуального продукту.

Наявність в області досить високого науково-технічного потенціалу, технологічних підприємств, науковців, конструкторів і технологів, раціоналізаторів і винахідників дають підстави для забезпечення переходу економіки регіону від початкових конкурентних переваг (дешева робоча сила, дешеві і багаті природні ресурси) до створення тих конкурентних переваг, що формують інноваційну додану вартість (продаж високотехнологічних продуктів та послуг, ліцензій, промислових зразків тощо).

Ключовою передумовою для розбудови високоефективної економіки області є створення структури управління інноваційними процесами, яка повинна бути спрямована :

по-перше, на перетворення винаходів та технологічних відкриттів у комерціалізований продукт, який реалізується на ринку із отриманням прибутку;

по-друге, на безперервне вдосконалення існуючого виробництва, наявних технологій;

по-третє, на постійне навчання творців, інноваторів та користувачів нових технологій, залучення системи освіти до процесу безперервного оновлення знань.

Роль і місце місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України полягає у допомозі підприємствам стати інноваційно активними через створення системи стимулювання і фінансово-організаційної підтримки, застосування до інноваторів сприятливого податкового режиму, забезпечення надійного захисту інтелектуальної власності.

Організаційно-методичною та законодавчою основою для розробки і реалізації регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року є:

Закон України “Про інноваційну діяльність”;

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”;

Указ Президента України від 20 квітня 2004 року № 454 “Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави”;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1094 “Про затвердження Порядку формування експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності”;

постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1691 “Про порядок укладання договорів про спільну діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів”.

ІІ. Сучасний стан та проблеми

структурно-інноваційної перебудови економіки області

Аналіз соціально-економічного розвитку Кіровоградської області за 1999-2004 роки свідчить про подолання кризових явищ 90-х років, які супроводжувалися зниженням обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, згортанням інвестиційно-будівельної діяльності, загостренням ситуації на ринку праці, погіршенням матеріального становища основної маси населення.

Динаміка

основних макроекономічних показників

Кіровоградської області у 1999-2004 роках

Показники

Один.

вимір.

РОКИ

1999

2000

2001

2002

2003

Перше півріччя

2004

1

2

3

4

5

6

7

8

Темпи зростання обсягів промислового виробництва

у % до попереднього року

107,3

121,8

114,4

103,9

124,3

140,2

Темпи зростання (зниження) виробництва валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2000 р.)

у % до попереднього року

83,7

111,0

134,1

101,4

82,6

101,2

Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах)

млн. грн.

220,4

270,8

417,2

506,7

699,2

281,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Темпи зростання обсягів роздрібного товарообігу

у % до попереднього року

100,1

115,8

121,1

115,5

112,1

112,8

Середньомісячна заробітна плата працюючих

грн.

у % до попереднього року

136,76

115,0

169,79

124,1

230,98

135,9

281,68

121,9

352,58

125,1

409,82

129,0

Заборгованість по виплаті заробітної плати

млн. грн.

190,0

133,4

48,5

40,6

34,8

33,9

Надходження податків і зборів:

у зведений бюджет області

в державний бюджет

в місцеві бюджети

млн. грн.

376,0

198,0

271,1

409,2

271,1

162,1

414

185

230

424

182

242

441,5

149,3

292,2

222,2

99,3

123,9

Разом з тим, можливості подальшого забезпечення високих і стабільних темпів розвитку галузей матеріального виробництва, підвищення рівня зайнятості і оплати праці, бюджетоспроможності області вичерпуються внаслідок незавершеності структурної перебудови економіки області, значної зношеності і ресурсовитратності виробничого апарату, недостатнього рівня наукового забезпечення пріоритетних галузей виробництва і соціальної сфери.

Коефіцієнти, % зносу основних фондів

промислових підприємств області

Назва міст та районів

РОКИ

1999

2000

2001

2002

2003

1

2

3

4

5

6

По області - усього

53,2

50,3

53,1

55,7

57,5

у т.ч.:

Міста:

Кіровоград

51,3

57,0

60,5

62,0

Олександрія

52,7

58,6

60,0

64,9

Світловодськ

54,5

56,5

57,4

58,0

Знам'янка

52,6

55,3

55,6

56,7

Райони:

Бобринецький

45,8

48,1

56,1

51,1

Вільшанський

41,9

49,0

49,3

52,8

Гайворонський

50,3

45,3

47,2

57,2

Голованівський

40,3

31,2

28,0

23,5

Добровеличківський

43,8

44,8

43,7

40,5

Долинський

38,5

36,3

31,4

28,4

Знам'янський

60,6

56,8

54,4

41,2

Кіровоградський

25,8

29,0

29,9

29,6

Компаніївський

48,1

9,8

9,3

13,5

Маловисківський

46,2

49,3

47,1

49,5

1

2

3

4

5

6

Новгородківський

45,3

49,4

48,5

52,8

Новоархангельський

45,1

43,3

45,7

46,4

Новомиргородський

66,4

55,6

53,0

27,8

Новоукраїнський

54,4

41,5

41,6

42,5

Олександрівський

55,4

54,7

56,4

57,1

Олександрійський

41,3

38,3

41,5

55,8

Онуфріївський

51,2

45,0

47,1

47,9

Петрівський

42,0

44,4

57,8

56,0

Світловодський

49,1

45,1

50,7

52,5

Ульяновський

70,5

71,7

48,5

50,3

Устинівський

26,8

38,8

41,0

55,2

Коефіцієнти, % оновлення основних фондів

промислових підприємств області

Назва міст та районів

Роки

1999

2000

2001

2002

2003

1

2

3

4

5

6

По області - усього

1,1

2,3

1,6

1,7

3,1

У т.ч.:

Міста:

Кіровоград

1,6

1,4

1,9

2,3

Олександрія

7,8

0,4

2,0

2,4

Світловодськ

1,1

2,2

2,0

0,8

Знам'янка

0,1

0,2

0,1

0,8

Райони:

Бобринецький

0,9

0,6

0,3

1,6

Вільшанський

-

-

0,4

0,2

Гайворонський

2,0

0,8

0,8

2,4

Голованівський

6,5

3,6

0,8

15,8

Добровеличківський

0,0

0,2

4,2

0,1

Долинський

0,1

0,3

1,3

20,7

Знам'янський

0,0

3,1

1,1

1,8

Кіровоградський

1,9

19,0

3,7

10,4

Компаніївський

0,0

1,2

0,2

0,1

Маловисківський

0,3

1,3

1,0

1,3

Новгородківський

-

0,3

-

0,0

Новоархангельський

0,9

1,8

0,6

0,4

Новомиргородський

0,1

0,3

0,0

0,1

Новоукраїнський

0,5

5,2

2,2

1,6

Олександрівський

0,1

1,0

1,7

1,6

Олександрійський

1,5

1,1

0,7

5,2

1

2

3

4

5

6

Онуфріївський

0,3

0,4

0,2

0,3

Петрівський

1,4

0,6

0,1

0,1

Світловодський

0,0

4,5

2,0

0,9

Ульяновський

0,8

0,2

0,3

0,1

Устинівський

1,3

23,2

10,8

6,1

Повільно здійснюється переорієнтація виробничого потенціалу області на новітні технології за рахунок удосконалення структури інвестицій в основний капітал. Лише 46,9 % від загального обсягу інвестицій в основний капітал спрямовується на оновлення активної частини основних виробничих фондів. Із загальної суми капітальних інвестицій у 2003 році 880,6 млн. грн. на капітальний ремонт фізично і морально зношених основних фондів спрямовано майже 153 млн. грн., або 17,4 %.

В силу цих та інших причин значна частина промислових підприємств не займається інноваційною діяльністю, внаслідок чого вони залишаються в зоні технологічного відставання, втрачають конкурентноздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту продукції.

Питома вага інноваційно активних

промислових підприємств області

(у % до загальної кількості підприємств)

РОКИ

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(Перше півріччя)

6,2

6,0

7,5

9,1

22,8

22,0

У той же час для відтворення інноваційного продукту: нових матеріалів, видів продукції, робіт та послуг, прогресивних технологічних рішень Кіровоградська область має необхідний науково-технічний і кадровий потенціал. В області працюють 15 академіків, 8 членів-кореспондентів Національної академії наук України, 39 докторів та 519 кандидатів наук. Серед спеціалістів, які мають наукову ступінь доктора чи кандидата наук, 90,4 % працюють у вищих навчальних закладах, 1,1 % - у науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах, 0,7 % - в сфері управління галузями економіки.

Чисельність докторів та кандидатів наук,

зайнятих в економіці області

0x01 graphic

Кількість підприємств, організацій та установ, що виконували у 2003 році науково-технічні роботи, склала 12, що на 20 % більше, ніж у попередньому році. Причому частка наукових організацій галузевого і заводського секторів науки, які виконували науково-дослідні роботи виробничо-прикладного характеру, збільшилась за цей період з 50 до 66,7 %.

Структура наукових організацій

Кіровоградської області

0x01 graphic

Розподіл наукових підприємств, організацій

та установ за формою власності

0x01 graphic

Чисельність працівників, які безпосередньо виконували наукові та науково-технічні роботи, складає 343 особи, що на 9,2 % більше, ніж у попередньому році. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, включаючи допоміжний персонал, складає 561,7 грн.

На виконання наукових та науково-технічних робіт було спрямовано у 2003 році 10,4 млн. грн. асигнувань, з яких кошти державного бюджету склали 15,8 %, власні кошти - 43,8 %, інші - 24,3 %. За рахунок бюджетних коштів було профінансовано 34,5 % видатків на виконання прикладних робіт, 33,4 % - науково-технічних розробок, 23,9 % - науково-технічних послуг, 8,1 % - фундаментальних наукових досліджень.

На виконання науково-технічної частини державних програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки у 2003 році було виділено 0,5 млн. грн., що складає 4,6 % від загального обсягу усіх джерел фінансування.

На загальнодержавному рівні спостерігається тенденція до скорочення частки внутрішнього валового продукту, що спрямовується на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що не відповідає стратегії розвинених країн. У Великій Британії державне фінансування науково-технічних досліджень складає 62 %, Німеччині - 78 %, Франції - 50%. Світовий досвід свідчить про широке використання різних прямих і непрямих інструментів фінансової підтримки відтворення інноваційного продукту.

Важливим елементом розвитку інноваційної активності в різних галузях матеріального виробництва і соціальної сфери є стимулювання творчої активності працівників, підтримка їх раціоналізаторської та винахідницької діяльності.

Внаслідок послаблення уваги органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємницьких структур до збереження і розвитку творчого потенціалу науковців, інженерно-технічних працівників, робітників і службовців у 1999-2000 роках відбулося різке скорочення

чисельності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій.

Чисельність винахідників,

авторів промислових зразків і

раціоналізаторських пропозицій

0x01 graphic

У 2003 році активна винахідницька та раціоналізаторська діяльність проводилася лише в 41 промисловому підприємстві області, що на чверть менше, ніж в попередньому році. Це є наслідком не тільки прогнозованого технологічного відставання та втрати конкурентоздатності, а й позбавляє підприємство отримувати прибутки від створення інноваційного продукту.

У 2003 році загальний прибуток підприємств від використання інтелектуального продукту склав 2624,7 тис. грн., у тому числі за рахунок раціоналізаторських пропозицій - 2549,1 тис. грн., винаходів - 75,6 тис. грн. Це в 1,9 раза більше, ніж у попередньому році.

У розрахунку на одне підприємство прибуток від використання об'єктів промислової власності отримано в сумі 87,5 тис. грн., у розрахунку на один впроваджений винахід - 1,9 тис. грн., раціоналізаторську пропозицію - 4 ,3 тис. грн.

Використання об'єктів промислової власності

(одиниць)

Роки

Кількість використаних об'єктів промислової власності

Винаходи

корисні моделі

промислові зразки

2001

25

-

3

2002

39

-

-

2003

39

4

5

Впровадження нових прогресивних технологічних

процесів та освоєння нових видів інноваційної продукції

(одиниць)

Роки

Впроваджено нових прогресивних технологічних

процесів

З них маловідходних та ресурсозберігаючих

Частка інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції , %

Освоєно нових видів матеріалів, виробів, продуктів

2001

26

12

-

73

2002

51

42

-

184

2003

44

15

11,3

111

Важливою складовою частиною інноваційного процесу є забезпечення прав інтелектуальної власності. Суб'єктами інноваційної діяльності області у 2003 році отримано в Державному департаменті інтелектуальної власності України та патентних відомствах зарубіжних країн 62 охоронні документи на винаходи, 4 - на корисні моделі, 2 - на промислові зразки. Винахідниками та раціоналізаторами області отримано за цей період 2 патенти на винаходи від патентних відомств зарубіжних країн.

Створення об'єктів промислової

власності у 2003 році

(одиниць)

Подано заявок Отримано патентів

0x01 graphic

У свою чергу придбання інноваційних продуктів також сприяє науково-технічному прогресу в галузях економіки області, підвищенню конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг. У 2003 році суб'єктами економічної діяльності області укладено 7 ліцензійних угод, у тому числі 1 придбано. Продано 6 ліцензійних угод.

ІІІ. Мета програми

Головною метою регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області 2004-2006 роки та на період до 2015 року є прискорення соціально-економічного розвитку області, підвищення її бюджетоспроможності, поліпшення якості життя населення шляхом переведення господарського комплексу регіону на інноваційну модель розвитку.

Ключовим завданням розбудови інноваційної моделі є забезпечення прогресивних структурних зрушень в економіці області у напрямку зростання ролі високотехнологічних підприємств з великою часткою доданої вартості, збільшенню експорту продукції з високим ступенем обробки та швидким обігом капіталу.

Методологічною основою запровадження інноваційної моделі розвитку є переорієнтація впливу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від прямого втручання в економічні процеси до переходу на більш ефективні методи опосередкованого впливу:

створення умов для зростання ринкового попиту інновації;

сприяння розвитку конкурентного середовища;

надання пріоритетної підтримки розвитку науки і освіти;

забезпечення захисту інтелектуальної власності;

забезпечення поліпшення якості робочої сили та випереджаючого зростання її вартості.

Актуальною для економіки області є проблема суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, широкомасштабного залучення в інвестиційний процес заощаджень населення, стимулювання банківського кредитування інноваційних проектів, активне залучення до цієї справи іноземних інвесторів.

Основними із головних завдань є:

створення інноваційної структури області;

забезпечення формування ринку інтелектуального продукту;

забезпечення постійного навчання винахідників, конструкторів, технологів, раціоналізаторів та ефективне використання продукту їх творчої праці.

ІV. Основні пріоритети інноваційної діяльності

в Кіровоградській області

Згідно з вимогами Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” підприємствам, організаціям та установам, вузівській науці необхідно визначити своє місце і роль в реалізації загальнодержавних пріоритетів на середньостроковий період

(3-5 років). До них відносяться:

модернізація електростанцій, нові та відновлювальні джерела енергії, новітні ресурсозберігаючі технології;

машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва, розвиток високоякісної металургії;

нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;

вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій;

високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості;

транспортні системи;

будівництво і реконструкція;

охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;

розвиток інноваційної культури суспільства.

Завдання полягає в тому, щоб розширити участь підприємств, організацій та установ області в реалізації загальнодержавних середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності, які реалізуються на конкурсних засадах через систему державних програм та державного замовлення.

Середньостроковими регіональними пріоритетами на період 2004-2006 років у сфері інноваційної діяльності є:

модернізація електростанцій, нові та відновлювальні джерела енергії, новітні ресурсозберігаючі технології:

впровадження ресурсозберігаючих і, в першу чергу, енергозберігаючих технологій;

розширення виробництва паливного етанолу, як поновлювального джерела енергетичних ресурсів;

розвиток ресурсної бази та систем управління атомної енергетики, систем захисту населення від наслідків розробки, видобування і збагачення уранової руди.

машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва, розвиток високоякісної металургії:

розширення науково-прикладних розробок, виготовлення та впровадження у виробництво нових видів ґрунтообробної та посівної техніки, агрегатів та вузлів для сільськогосподарських машин та іншої техніки;

впровадження новітніх технологій, виробництва машин і механізмів, обладнання, апаратури, нових видів матеріалів, управління системою якості;

модернізація чорної та кольорової металургії на базі освоєння збагачення окислених залізорудних кварцитів, виробництва поліметалів, впровадження нових прогресивних технологій.

нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації:

розвиток елементної бази електронної промисловості на базі впровадження нових технологій при виробництві монокристалічного кремнію, арсеніду галію, подвійних і потрійних сполук;

модернізації та впровадження новітніх технологій систем зв'язку, телебачення, радіо.

високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості:

проведення науково-дослідних робіт щодо селекції в рослинництві, тваринництві, районування сортів і гібридів, впровадження новітніх технологій в сільськогосподарське виробництво та зберігання сільгосппродукції;

освоєння виробництва харчових продуктів, у першу чергу екологічно чистих, з підвищеними споживчими якостями, впровадження сучасних технологій глибокої переробки сільськогосподарської сировини.

будівництво і реконструкція:

впровадження нових технологій виробництва сучасних будівельних та інших матеріалів на базі освоєних родовищ корисних копалин із застосуванням матеріалозберігаючих і екологічно безпечних технологій та організації будівництва;

застосування поліетиленових труб при будівництві газових мереж.

охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища:

впровадження новітнього діагностичного та лікувального обладнання в медичних закладах;

впровадження новітніх технологій охорони навколишнього природного середовища.

розвиток інноваційної культури суспільства:

застосування сучасних технологій навчального процесу, підготовки кадрів;

формування інноваційної інфраструктури; організація навчання винахідників, авторів інноваційних розробок, користувачів нових технологій, спеціалістів у сфері управління, створення і використання інноваційного продукту, інформатизація системи освіти.

Забезпечення регіональних пріоритетів у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності буде здійснюватися шляхом:

виконання завдань щодо реалізації загальнодержавних та регіональних пріоритетів інноваційної діяльності в області (додаються);

фінансової підтримки здійснення інноваційних розробок, які мають велике економічне і соціальне значення для області, міста, району, за рахунок коштів місцевих бюджетів;

удосконалення системи підготовки кадрів для галузей економіки області, здатних орієнтуватися у світовому інформаційно-культурному полі, перспективних напрямках науки, техніки, промисловості;

організації підвищення кваліфікації працівників, які працюють у сфері організації та управління інноваційною діяльністю;

створення ефективної та гнучкої інфраструктури обслуговування інноваційного процесу;

використання міжнародного досвіду в інтересах інноваційного розвитку економіки області, стимулювання участі суб'єктів науково-технічної та інноваційної діяльності в міжнародній кооперації, інтеграції в науково-технологічний та інноваційний простори Європи, СНД та ін.

В основу реалізації регіональних пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку області має бути покладено програмно-цільовий метод управління, ефективність якого підтверджена вітчизняною та світовою практикою.

V. Основні завдання науково-технічного та інноваційного розвитку, шляхи їх реалізації

Основним стратегічним завданням місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області є формування інноваційної моделі розвитку, в якій роль головного джерела довготривалого економічного зростання відіграють наукові надбання та їхнє технологічне застосування як засіб забезпечення конкурентоспроможності економіки.

Ключовою передумовою поліпшення конкурентоспроможності економіки області є організація управління інноваційними процесами, що спрямована на:

перетворення винаходів та технологічних відкриттів у комерціалізований продукт, що продається на внутрішньому і зовнішньому ринках із отриманням прибутку;

перехід від екстенсивного характеру інноваційних процесів, коли нова продукція освоюється шляхом використання наявних обладнання і технологій, до інтенсивного створення та освоєння нових видів техніки і якісно вищих технологічних процесів;

створення економіки області, що базується на відтворенні інтелектуального продукту, що повинно відігравати роль основного фактора зростання поряд із традиційними джерелами - інвестиціями та трудовими ресурсами.

Виходячи із вищезазначеного основними завданнями науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області у 2004-2006 роках та на період до 2015 року є:

1. Розширення участі науковців і новаторів виробництва у реалізації державних програм і заходів у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, спрямованої на реалізацію загальнодержавних пріоритетів.

2. Створення системи управління та фінансової підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності, спрямованої на реалізацію регіональних пріоритетів.

3. Удосконалення освіти і підготовки кадрів, орієнтованих на підвищення інноваційної культури працівників, зайнятих у пріоритетних галузях економіки і соціальної сфери області.

Інтеграція наукової, інноваційної й освітньої діяльності здійснюється на основі участі провідних вчених, науково-дослідних закладів, професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів області в наукових дослідженнях і експериментальних розробках і залучення висококваліфікованих науковців до викладацької діяльності.

Пріоритетними напрямами в інтеграції наукової й інноваційної діяльності вважаються:

пошук, добір і цілеспрямована підготовка молоді до наукової й інноваційної діяльності шляхом залучення обдарованої молоді, студентів і молодих учених до участі в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях, надання їм державної підтримки на основі спеціальних освітніх програм;

створення регіонального банку даних інноваційних проектів;

видання підручників і навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів технікумів, шкіл, наукових співробітників, методичних рекомендацій на основі новітніх досягнень науки і педагогіки.

З метою державної підтримки найбільш обдарованих аспірантів, докторантів, студентів та учнів за рахунок бюджетних коштів необхідно передбачити встановлення іменних стипендій регіонального рівня.

Завдання

у сфері забезпечення загальнодержавних

пріоритетів у науково-технічній діяльності

Загально-державний пріоритет

Назва науково-дослідної роботи

Термін вико-нання

Виконавці

Обсяг фінансування,

тис. грн.

усього

у т.ч. держ. бюджет

1

2

3

4

5

6

Розвиток людського капіталу та інноваційної культури суспільства

Дослідження теорії та практики підготовки авіаційних кадрів в єдиному інформаційному просторі на основі дистанційного навчання

2004 р.

2005 р.

Державна льотна академія України

-

34,5

-

34,5

Нові матеріали, розвиток біотехно-логій

Фундаментальні дослідження рівноважних та не рівноважних власти-востей полімерів, полі-електролітів, гетеро-генних та медико-біологічних систем

2004 р.

2005 р.

Державна льотна академія України

-

37,3

-

37,3

Фізико-хімічні умови формування діодів Шотткі на основі вузькощілинних напів-провідників

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

-

11,3

-

11,3

Диспетчерсь-кі системи

Розробка методів, моделей та алгоритмів системи підтримки прийняття рішень оператора авіаційної поліергатичної систе-ми - диспетчера управління повітряним рухом

2004 р.

2005 р.

Державна льотна академія України

-

18,8

-

18,8

Вироб-ництво сучасної авіаційної техніки

Дослідження коливань коліс основних опор шасі літака при наземних режимах експлуатації

2004 р. 2005 р.

Державна льотна академія України

-

14,1

-

14,1

Розробка системи тестового контролю для підготовки фахівців з безпеки на транспорті згідно з вимогами Євросоюзу

2004 р. 2005 р.

Державна льотна академія України

-

9,3

-

9,3

Високотех-нологічний розвиток сільського господар-ства

Розробка екологічно безпечних, ресурсо-зберігаючих технологій захисту та підвищення урожайності сільсько-господарських культур авіаційними методами

2004 р.

2005р.

Державна льотна академія України

-

10,5

-

10,5

Розробка параметрів для вирощування програмованої урожай-ності польових і кормових культур в умовах північного степу України

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-

кий національ-ний технічний університет

-

38,0

-

17,6

Підвищення зносостій-кості деталей і спряжень сільсько-господарської техніки композиційними по-криттями та мате-ріалами

2004 р. 2005 р.

Кіровоградсь-кий національ-ний технічний університет

-

37,3

-

18,6

Розробка виготовлення та випробування дос-лідного зразка розпу-шувача-удобрювача для забезпечення техно-логій мінімального безвідвального обро-бітку ґрунту

2004 р.

Кіровоградсь-кий національ-ний технічний університет

60,0

-

Машино-будування та приладо-будування

Розробка високо-ефективних приводів перемінної структури агрегатно-модульного верстатного обладнання

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий національ-ний технічний університет

-

32,4

-

19,1

Розробка та впро-вадження у вироб-ництво технології і пристроїв РОД деталей підприємств

2004 р.

Кіровоградсь-кий національ-ний технічний

університет

15,0

-

Інформа-ційні технології контролю та управління об'єктами

Дослідження меха-нізмів відмов обчис-лювачів пілотажно-навігаційного облад-нання літаків

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Державна льотна академія України

-

6,0

6,0

-

-

-

Дослідження принципів використання ефекту молекулярної пам'яті для розробки авіа-диспетчерських тре-нувальних комплексів

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Державна льотна академія України

-

18,0

17,0

-

-

-

Дослідження, управ-ління змістом інфор-маційної моделі авто-матизованої системи управління повітряним рухом у кризових ситуаціях

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Державна льотна академія України

6,0

7,0

7,0

-

-

-

Охорона і оздоров-лення людини та навколиш-нього при-родного се-редовища

Тренд функціонування ландшафтних комплексів

Причорноморського сухого степу в контексті глобально-топічних геологічних проблем

2004 р. 2005 р.

Кіровоградсь-кий

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

-

20,0

-

20,0

Прогнозування змін со-нячної активності та її наслідків для природи та соціуму

2005 р.

2006 р.

Кіровоградсь-кий

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

40,0

40,0

-

-

Наукове та методичне обґрунтування фізичної корекції реабілітації та оптимізації процесу фізичного виховання дітей з розумовими вадами в закладах освіти України

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

-

10,0

-

10,0

Соціологія освіти та діагностика розвитку особистості

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Кіровоградсь-кий

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

7,0

7,0

8,0

7,0

7,0

8,0

Методологічні та методичні принципи підвищення рівня комунікації “вчитель-учні” (риторичний аспект)

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-кий

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

-

15,0

15,8

-

15,0

15,8

Завдання

у сфері забезпечення регіональних пріоритетів

у науково-технічній діяльності

Регіональні пріоритети науково-технічної та

іннова-ційної діяль-ності

Назва науково-дослідної роботи

Термін виконан-ня

Виконавці

Обсяги фінансування, тис. грн.

усього

держ.

бюд-жет

обл. бюд-жет

1

2

3

4

5

6

7

Розвиток

інновацій-ної культури

Розробка системної методології та ор-ганізація мережної інноваційної інфра-структури регіону

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Державна льотна академія

України

-

50,0

52,8

-

-

-

-

50,0

52,8

Теоретичні і прак-тичні засади ін фор-маційно-аналітично-го забезпечення науково-технологіч-ного та інновацій-ного розвитку Кіро-воградської області

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-кий національний технічний університет

-

40,0

33,6

-

27,8

-

-

-

-

Розвиток високо-ефективно-го сільсько-го госпо-дарства та переробної промисло-вості

Дослідження ефек-тивності застосу-вання нових видів мінеральних добрив під зернові і тех-нічні культури із забезпеченням при-росту урожайності

3-4 цнт/га

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

15,0

17,5

19,0

15,0

17,5

19,0

-

-

-

Створення сорту еспарцету з уро-жайністю зеленої маси 350-400 цнт/га та вмістом протеїну в сухій речовині 18-25 %

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

11,8

15,5

17,0

11,8

15,5

17,0

-

-

-

Створення нових високопродуктив-них сортів сої з урожайністю 22-23 цнт/га і рентабельністю виробництва 230 %

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

8,2

11,4

13,0

8,2

11,4

13,0

-

-

-

Розробка технології виробництва цукро-вих буряків на основі засто-сування гібридів нового покоління із забезпеченням уро-жайності 400 цнт/га та рентабельністю 145,0 %

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

7,0

8,5

10,0

7,0

8,5

10,0

-

-

-

Розробка і впровад-ження нового напрямку насін-ництва картоплі з одержанням оригі-нального елітного насіннєвого мате-ріалу, який за без-печує урожайність 100 цнт/га при рен-табельності 98,0 %

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

11,5

24,5

28,4

11,5

24,5

28,4

-

-

-

Розробка основних елементів зональної технології вирощу-вання нових сортів сої на насіння з урахуванням біоло-гічних особливостей

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

16,7

18,7

20,0

16,7

18,7

20,0

-

-

-

Розробка та випро-бування прийомів створення нових високопродуктив-них сортів сої та ярого голозерного ячменю

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

28,0

32,0

35,0

28,0

32,0

35,0

-

-

-

Розробка оптимізм-ваної системи за-хисту озимої пше-ниці від сисних шкідників з отри-манням економіч-ного ефекту 170 -209 грн. на гектарі посівів

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

24,0

24,0

27,0

24,0

24,0

27,0

-

-

-

Створення знам'янського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби із бажаними генотипа-ми, що забезпечать середньодобові при-рости 800-900 грн. при собівартості яловичини 410 грн. до 1 цнт

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна

станція

7,5

9,0

12,1

7,5

9,0

12,1

-

-

-

Розробка по опера-ційної технології вирощування молодняка великої рогатої худоби для господарств різного типорозміру із приростом надоїв на 15,0 % та рента-бельністю 6,0 %

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

11,0

13,4

15,0

11,0

13,4

15,0

-

-

-

Розробка техноло-гічної моделі вико-ристання над- ремонтних телиць молочних порід для формування товар-них стад знам'янсь-кого типу південної м'ясної породи із забезпеченням отри-мання прибутку 100 грн. на голову ВРХ

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

10,0

11,6

14,4

10,0

11,6

14,4

-

-

-

Створення та роз-множення високо-продуктивного ста-да таврійського внутріпородного типу асканійських тонкорунних овець з настригом митої вовни 2,8-3 кг та за-безпеченням при-бутку 78 грн. на вівцю

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

4,0

7,5

10,9

4,0

7,5

10,9

-

-

-

Розробка рекомен-дацій оптимізації і забезпечення аграр-них підприємств області сільсько-господарською тех-нікою, пально-мас-тильними матеріа-лами на основі регіональних нор-мативів із забезпе-ченням зростання продуктивності ма-шинно-тракторного парку на 12-18%, зниження енерго-затрат на 10-15%, скорочення експлуа-таційних та приве-дених витрат на 15-20 %

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

28,0

32,0

35,1

28,0

32,0

35,1

-

-

-

Розробка рекомен-дацій щодо вико-ристання наявних резервів збільшення виробництва і під-вищення конкурен-тоспроможності яловичини в рин-кових умовах

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

17,5

20,4

23,0

17,5

20,4

23,0

-

-

-

Проведення випро-бування ресурсо-зберігаючих техно-логій вирощування:

озимої пшениці

кукурудзи

2004 р.

2005 р. 2006 р.

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кі ровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

20,5

24,4

27,8

14,7

16,7

18,1

20,5

24,4

27,8

14,7

16,7

18,1

-

-

-

-

-

-

Проведення випро-бування вітчизня-них та зарубіжних ЧС гібридів цукро-вих буряків з уро-жайністю 500 цнт/га та цукристістю 17-18 %

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

6,5

8,5

11,4

6,5

8,5

11,4

-

-

-

Селекція високо- продуктивних і кон-курентоспроможних сортів ярого ячме-ню, сої та еспарце-ту, адаптованих до умов ризикованого землеробства степо-вої зони України

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

80,0

80,0

60,0

80,0

70,0

100,0

-

-

-

-

-

-

80,0

80,0

60,0

80,0

70,0

100,

Проведення дослід-ження виробництва насіння олійних культур із визна-ченням оптималь-них посівних площ та за безпеченням зниження собівар-тості 1 цнт на 20-25 %

2004 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

60,9

60,9

-

Визначення генеа-логічної структури стада свиней вели-кої білої породи з розробкою програ-ми використання її в регіональній систе-мі розведення з урахуванням особи-востей місцевого кормо виробництва

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

7,0

11,5

13,7

7,0

11,5

13,7

-

-

-

Удосконалення сис-теми ведення пле-мінного та робочо-користувального ко-нярства в господар-ствах різних форм власності

2004 р.

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

5,0

7,1

9,0

5,0

7,1

9,0

-

-

-

Розробка технології вирощування со-няшнику для зони північного степу України

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

16,6

18,6

16,6

18,6

-

-

Розробка основних параметрів ресурсо-зберігаючих та еко-логічно-безпеч-

них технологій вирощування харчових підвидів кукурудзи в умовах степу України

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

14,7

17,0

14,7

17,0

-

-

Розробка ефектив-ної системи сівозмін для фермерських господарств північ-ного степу України

2006 р.

Кіровоградсь-ка державна сільськогоспо-дарська дослідна станція

18,0

18,0

-

Особливості марке-тингу продукції переробних підпри-ємств АПК (молоч-на галузь)

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Екологія

Автоматизований каталог водних об'єктів Кірово-градської області

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка

5,0

5,0

5,0

-

-

-

5,0

5,0

5,0

Закономірності содопрояву у грун-то-підгрунті зрошу-ваних і богарних агроекосистем тери-торії Кіровоградсь-кої області

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка

10,0

10,0

5,0

-

-

-

10,0

10,0

5,0

Дослідження кон-структивних особ-ливостей вентиля-ційних систем та розробка методики їх паспортизації

2005 р.

Кіровоградсь-кий національний технічний університет

1,0

-

-

Система авіаційного контролю екологіч-ного стану повіт-ряного середовища при виконанні робіт із захисту рослин

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Державна льотна академія України

4,0

4,0

4,0

-

-

-

-

-

Обґрунтування до-пустимих рівнів екологічного впливу агротехнологій за-хисту рослин

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Державна льотна академія України

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

Розробка автома-тизованої технології реєстрації та дослід-ження домішок у газових технологіч-них атмосферах і навколишньому середовищі

2005 р.

Кіровоградсь-кий національний технічний університет

35,0

17,6

-

Освіта

Асимптотичне дос-лідження мір та диференціальних рівнянь

2005 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка

9,0

9,0

-

Організаційно-педа-гогічні умови со-ціально-професійної підготовки вчи-тельських кадрів

2004 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет

імені

Володимира Винниченка

1,0

-

-

Елементи конкрет-ної математики у професійній підго-товці вчителя

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка

3,0

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

-

-

-

Компенсація та фізична реабілітація дітей з порушен-нями інтелектуаль-ного і фізичного розвитку в спеціаль-них закладах освіти в Україні

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка

3,0

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

-

Теоретичні та експериментальні дослідження напів-провідникових спо-лук А4В6 методами неруйнівного аналі-зу

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет імені

Володимира Винниченка

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-

Організаційно-тех-нологічні і психо-логічні основи підготовки спе-ціалістів по пошуку і рятуванню екіпа-жів у різних клі-мато-географічних зонах земної по-верхні

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Державна льотна академія України

12,0

12,0

11,0

-

-

-

-

-

-

Дослідження, роз-робка та впровад-ження організа-ційно-технологіч-них та дидактичних основ льотного нав-чання на літаках ХХІ ст.

2005 р.

2006 р. 2007 р.

Державна льотна академія України

7,0

7,0

8,0

-

-

-

-

-

-

Створення, наукове та методичне забез-печення діяльності діагностично-реабі-літаційного центру молоді з вадами розвитку

2005 р. 2006 р.

Кіровоградсь-кий державний педагогічний університет

імені

Володимира Винниченка

40,0

40, 0

-

-

40,0

40,0

Формування відпо-відальності у стар-шокласників у нових соціально-економічних умовах

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Активні методи мо-рально-правового виховання студентів юридичного фа- культету

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Психологія діалогу у спілкуванні

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Формування осо-бистісної готовності до професійної ді-яльності майбутніх практичних психо-логів

2006 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Психолого-педаго-гічні основи корек-ційно-формуючого впливу на осіб з нейротичними ускладненнями розвитку

2007 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Психолого-педаго-гічні основи техно-логії духовно-про-фесійного самовиз-начення

2007 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Психолого-педаго-гічні чинники проб-леми професійної підготовки сту-дентів економічного факультету в умовах ринкових відносин

2008 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Еволюція концепцій девіантної поведін-ки в системі соціо-логічного знання

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут комерції

власні кошти

Малий бізнес

Інформаційні техно-логії в економіці малого бізнесу

2008 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Психологічні особ-ливості ділової активності жінок-підприємниць в Україні

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Соціально-педагогічний інститут “Педагогічна академія”

власні кошти

Фінансова ефектив-ність

Економіко-матема-тичне моделювання та управління фі-нансовими ризика-ми на підприєм-ствах

2009 р.

Кіровоградсь-кий інститут регіонального управління та економіки

власні кошти

Бюджетування в системі управління фінансами підпри-ємств

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут комерції

власні кошти

Удосконалення механізму регулю-вання інвестиційної діяльності промис-лового підпри-ємства

2004 р.

2005 р.

Кіровоградсь-кий інститут комерції

власні кошти

Оцінка ефектив-ності динамічного зважування об'єк-тів, що рухаються, і оптимізація точ-ності системи у стохастичних умо-вах вимірювання

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Кіровоградсь-кий інститут комерції

власні кошти

Дослідження різ-норозмірних дерев-них розкладів пов-них графів

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Кіровоградсь-кий інститут комерції

власні кошти

VI. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансове забезпечення виконання програми буде здійснюватися за рахунок:

державного, обласного та місцевих бюджетів;

позабюджетних фондів;

замовників наукової і науково-технічної продукції;

громадських наукових об'єднань;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Для посилення фінансової підтримки інноваційного розвитку необхідно також ефективне використання потенціалу венчурного капіталу, надання допомоги з підготовки бізнес-планів та необхідної документації. Створення спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ, підпорядкованих органам місцевого самоврядування, та розширення форм кредитування інноваційних підприємств.

VІІ. Кадрове забезпечення виконання програми

Кіровоградська область при переході на інноваційний шлях розвитку буде зазнавати потребу у фахівцях, які володіють необхідними знаннями в області сучасного менеджменту. Підприємствам і організаціям усіх форм власності будуть потрібні фахівці, здатні за відносно короткий термін створити дієву систему управління, що забезпечить високу ефективність і конкурентоздатність створюваних у результаті реалізації заходів цієї програми інновацій.

Кадри інноваційної сфери - це, насамперед, активні учасники процесу оновлення та освоєння нових технологій. Складність підготовки і підбору необхідної структури кадрів обумовлюється особливостями задач інновацій, а також специфікою наукової і науково-технічної діяльності.

Складовою цієї структури є кадри наукових і інженерних працівників, управлінський персонал, робітники дослідного виробництва, допоміжний і обслуговуючий персонал.

Однією з форм підготовки і перепідготовки кадрів для науково-технічної та інноваційної діяльності, включаючи навчання цільових “менеджерських компаній” для керування і реалізації конкретними підприємницькими проектами, повинні стати бізнес-інкубатори, інноваційні центри і технопарки.

Для цього необхідно буде забезпечити практику стажування фахівців регіону у провідних закордонних компаніях і науково-дослідних організаціях за відповідними напрямками діяльності.

Одним із пріоритетних і найбільш ефективних напрямів кадрового забезпечення стане залучення в регіон висококваліфікованих фахівців, у тому числі і закордонних, для підготовки та перепідготовки вітчизняних спеціалістів, працівників вищої кваліфікації у сфері інноваційної діяльності.

VIII. Очікувані результати реалізації програми

Головним результатом реалізації програми стане створення експортоорієнтованого сектора економіки, здатного розробляти, проектувати і створювати конкурентоздатну на зовнішніх ринках високотехнічну продукцію.

Крім того, за рахунок створення ринку інтелектуальної власності - залучені в господарську діяльність науково-технічні досягнення вітчизняних вчених і фахівців.

Реалізація програми дозволить:

забезпечити стійкий інноваційний соціально-економічний розвиток, у першу чергу, на основі досягнень науки і техніки;

здійснити перехід базових галузей промисловості на нові технічні уклади;

створити умови для розвитку малого інноваційного бізнесу;

удосконалити ринок об'єктів інноваційної діяльності, сформувавши економічно активний ринок об'єктів інтелектуальної власності.

Основними індикаторами виконання програми визначається збільшення:

долі інноваційно-активних підприємств - у середньому на 2,5 %;

відношення обсягу реалізованої інноваційної продукції до загального обсягу реалізованої продукції у попередньому році - на 3,6 %;

впровадження нових технологічних процесів - на 3,0 %;

з них маловідходних та ресурсозберігаючих - на 2,0 %;

освоєння виробництва нових видів продукції:

нових видів техніки - на 4,0 %;

матеріалів, виробів, продуктів - на 3,0 %;

придбання нових технологій - на 5,0 %,

з них прав на патенти, ліцензій на використання об'єктів промислової власності - на 25,0 %.

У ході виконання програми будуть створені необхідні умови для прискореного розвитку інноваційної культури суспільства і освоєння результатів наукових розробок у пріоритетних галузях економіки регіону - машинобудуванні, транспорті і зв'язку, енергетиці та агропромисловому комплексі.

Програма дозволить максимально задіяти регіональний науково-технічний потенціал та повною мірою забезпечити затребуваність науки та інженерно-технічних працівників.

Інноваційний розвиток регіону забезпечить ефективне проведення єдиної структурної перебудови економіки для залучення інвестицій і наукоємних технологій, технічного переозброєння і модернізації виробництва, створення нових робочих місць і насичення ринку високотехнологічною конкурентоздатною продукцією.

ІХ. Організація контролю за ходом виконання програми

Організація і контроль за виконанням заходів регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та період до 2015 року здійснюватиметься обласною державною адміністрацією.

___________________________________

25