ЗАТВЕРДЖЕНО

Кіровоградської області на період

до 2007 року

м. Кіровоград

Процеси глобалізації світових економічних зв'язків, потреба інтеграції України у високотехнологічне конкурентне середовище зумовили необхідність формування інноваційної моделі розвитку області як головного джерела довготривалого економічного зростання.

Реалізація інноваційної стратегії економічного зростання потребує прискореного розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти кінцеву наукоємну продукцію з високою доданою вартістю, формування експортного потенціалу цих виробництв, підвищення технологічного рівня господарського комплексу області завдяки прогресивним вітчизняним і світовим науково-технічним досягненням.

Існує необхідність забезпечення переходу від переважно екстенсивного характеру інноваційних процесів в області, коли інноваційна продукція освоюється здебільшого шляхом використання наявного обладнання і технологій, до інтенсивної стратегії нарощування інноваційної діяльності на основі використання власного науково-технічного потенціалу, надання вищого пріоритету створенню нового інтелектуального продукту.

Наявність в області досить високого науково-технічного потенціалу, технологічних підприємств, науковців, конструкторів і технологів, раціоналізаторів і винахідників дають підстави для забезпечення переходу економіки регіону від початкових конкурентних переваг (дешева робоча сила, дешеві і багаті природні ресурси) до створення тих конкурентних переваг, що формують інноваційну додану вартість (продаж високотехнологічних продуктів та послуг, ліцензій, промислових зразків тощо).

Ключовою передумовою для розбудови високоефективної економіки області є створення структури управління інноваційними процесами, яка повинна бути спрямована:

по-перше, на перетворення винаходів та технологічних відкриттів у комерціалізований продукт, який реалізується на ринку із отриманням прибутку;

по-друге, на безперервне вдосконалення існуючого виробництва, наявних технологій;

по-третє, на постійне навчання творців, інноваторів та користувачів нових технологій, залучення системи освіти до процесу безперервного оновлення знань.

Роль і місце місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України полягає у допомозі підприємствам стати інноваційно активними через створення системи стимулювання і фінансово-організаційної підтримки, застосування до інноваторів сприятливого податкового режиму, забезпечення надійного захисту інтелектуальної власності.

Організаційно-методичною та законодавчою основою для розробки і реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є:

Закон України “Про інноваційну діяльність”;

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”;

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;

Указ Президента України від 20 квітня 2004 року № 454 “Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави”;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1094 “Про затвердження Порядку формування експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності”;

постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1691 “Про порядок укладання договорів про спільну діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів”.

ІІ. Сучасний стан та проблеми

структурно-інноваційної перебудови економіки області

основних макроекономічних показників

Кіровоградської області у 1999-2004 роках

Показники

Один.

вимір.

РОКИ

1999

2000

2001

2002

2003

Перше півріччя

2004 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Темпи зростання обсягів промислового виробництва

у % до попереднього року

107,3

121,8

114,4

103,9

124,3

140,2

Темпи зростання (зниження) виробництва валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2000 р.)

у % до попереднього року

83,7

111,0

134,1

101,4

82,6

101,2

Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах)

млн. грн.

220,4

270,8

417,2

506,7

699,2

281,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Темпи зростання обсягів роздрібного товарообігу

у % до попереднього року

100,1

115,8

121,1

115,5

112,1

112,8

Середньомісячна заробітна плата працюючих

грн.

у % до попереднього року

136,76

115,0

169,79

124,1

230,98

135,9

281,68

121,9

352,58

125,1

409,82

129,0

Заборгованість по виплаті заробітної плати

млн. грн.

190,0

133,4

48,5

40,6

34,8

33,9

Надходження податків і зборів:

у зведений бюджет області

в державний бюджет

в місцеві бюджети

млн. грн.

376,0

198,0

271,1

409,2

271,1

162,1

414

185

230

424

182

242

441,5

149,3

292,2

222,2

99,3

123,9

Разом з тим, можливості подальшого забезпечення високих і стабільних темпів розвитку галузей матеріального виробництва, підвищення рівня зайнятості та оплати праці, бюджетоспроможності області вичерпуються внаслідок незавершеності структурної перебудови економіки області, значної зношеності і ресурсовитратності виробничого апарату, недостатнього рівня наукового забезпечення пріоритетних галузей виробництва і соціальної сфери.

промислових підприємств області

Назва міст та районів

РОКИ

1999

2000

2001

2002

2003

1

2

3

4

5

6

      • По області - усього

53,2

50,3

53,1

55,7

57,5

у т.ч.:

міста:

Кіровоград

51,3

57,0

60,5

62,0

Олександрія

52,7

58,6

60,0

64,9

Світловодськ

54,5

56,5

57,4

58,0

Знам'янка

52,6

55,3

55,6

56,7

райони:

Бобринецький

45,8

48,1

56,1

51,1

Вільшанський

41,9

49,0

49,3

52,8

Гайворонський

50,3

45,3

47,2

57,2

Голованівський

40,3

31,2

28,0

23,5

Добровеличківський

43,8

44,8

43,7

40,5

Долинський

38,5

36,3

31,4

28,4

Знам'янський

60,6

56,8

54,4

41,2

Кіровоградський

25,8

29,0

29,9

29,6

Компаніївський

48,1

9,8

9,3

13,5

Маловисківський

46,2

49,3

47,1

49,5

Новгородківський

45,3

49,4

48,5

52,8

1

2

3

4

5

6

Новоархангельський

45,1

43,3

45,7

46,4

Новомиргородський

66,4

55,6

53,0

27,8

Новоукраїнський

54,4

41,5

41,6

42,5

Олександрівський

55,4

54,7

56,4

57,1

Олександрійський

41,3

38,3

41,5

55,8

Онуфріївський

51,2

45,0

47,1

47,9

Петрівський

42,0

44,4

57,8

56,0

Світловодський

49,1

45,1

50,7

52,5

Ульяновський

70,5

71,7

48,5

50,3

Устинівський

26,8

38,8

41,0

55,2

промислових підприємств області

Назва міст та районів

Роки

1999

2000

2001

2002

2003

1

2

3

4

5

6

      • По області - усього

1,1

2,3

1,6

1,7

3,1

У т.ч.:

міста:

Кіровоград

1,6

1,4

1,9

2,3

Олександрія

7,8

0,4

2,0

2,4

Світловодськ

1,1

2,2

2,0

0,8

Знам'янка

0,1

0,2

0,1

0,8

райони:

Бобринецький

0,9

0,6

0,3

1,6

Вільшанський

-

-

0,4

0,2

Гайворонський

2,0

0,8

0,8

2,4

Голованівський

6,5

3,6

0,8

15,8

Добровеличківський

0,0

0,2

4,2

0,1

Долинський

0,1

0,3

1,3

20,7

Знам'янський

0,0

3,1

1,1

1,8

Кіровоградський

1,9

19,0

3,7

10,4

Компаніївський

0,0

1,2

0,2

0,1

Маловисківський

0,3

1,3

1,0

1,3

Новгородківський

-

0,3

-

0,0

Новоархангельський

0,9

1,8

0,6

0,4

Новомиргородський

0,1

0,3

0,0

0,1

Новоукраїнський

0,5

5,2

2,2

1,6

Олександрівський

0,1

1,0

1,7

1,6

Олександрійський

1,5

1,1

0,7

5,2

Онуфріївський

0,3

0,4

0,2

0,3

Петрівський

1,4

0,6

0,1

0,1

Світловодський

0,0

4,5

2,0

0,9

Ульяновський

0,8

0,2

0,3

0,1

Устинівський

1,3

23,2

10,8

6,1

Повільно здійснюється переорієнтація виробничого потенціалу області на новітні технології за рахунок удосконалення структури інвестицій в основний капітал. Лише 46,9 % від загального обсягу інвестицій в основний капітал спрямовується на оновлення активної частини основних виробничих фондів. Із загальної суми капітальних інвестицій у 2003 році 880,6 млн. грн. на капітальний ремонт фізично і морально зношених основних фондів спрямовано майже 153 млн. грн., або 17,4 %.

Через ці та інші причини значна частина промислових підприємств не займається інноваційною діяльністю, внаслідок чого вони залишаються в зоні технологічного відставання, втрачають конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту продукції.

промислових підприємств області

(у % до загальної кількості підприємств)

РОКИ

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(Перше півріччя)

6,2

6,0

7,5

9,1

22,8

22,0

У той же час для відтворення інноваційного продукту: нових матеріалів, видів продукції, робіт та послуг, прогресивних технологічних рішень Кіровоградська область має необхідний науково-технічний і кадровий потенціал. В області працюють 15 академіків, 8 членів-кореспондентів Національної академії наук України, 39 докторів та 519 кандидатів наук. Серед спеціалістів, які мають наукову ступінь доктора чи кандидата наук, 90,4 % працюють у вищих навчальних закладах, 1,1 % - у науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах, 0,7 % - у сфері управління галузями економіки.

Чисельність докторів та кандидатів наук,

зайнятих в економіці області

0x01 graphic

Кількість підприємств, організацій та установ, що виконували у 2003 році науково-технічні роботи, склала 12, що на 20 % більше, ніж у попередньому році. Причому, частка наукових організацій галузевого і заводського секторів науки, які виконували науково-дослідні роботи виробничо-прикладного характеру, збільшилась за цей період з 50 до 66,7 %.

Кіровоградської області

0x01 graphic

та установ за формою власності

0x01 graphic

Чисельність працівників, які безпосередньо виконували наукові та науково-технічні роботи, складає 343 особи, що на 9,2 % більше, ніж у попередньому році. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, включаючи допоміжний персонал, складає 561,7 грн.

На виконання наукових та науково-технічних робіт було спрямовано у 2003 році 10,4 млн. грн. асигнувань, з яких кошти державного бюджету склали 15,8 %, власні кошти - 43,8 %, інші - 24,3 %. За рахунок бюджетних коштів було профінансовано 34,5 % видатків на виконання прикладних робіт, 33,4 % - науково-технічних розробок, 23,9 % - науково-технічних послуг, 8,1 % - фундаментальних наукових досліджень.

На виконання науково-технічної частини державних програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки у 2003 році було виділено 0,5 млн. грн., що складає 4,6 % від загального обсягу усіх джерел фінансування.

На загальнодержавному рівні спостерігається тенденція до скорочення частки внутрішнього валового продукту, що спрямовується на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що не відповідає стратегії розвинених країн. У Великій Британії державне фінансування науково-технічних досліджень складає 62 %, Німеччині - 78 %, Франції - 50 %. Світовий досвід свідчить про широке використання різних прямих і непрямих інструментів фінансової підтримки відтворення інноваційного продукту.

Важливим елементом розвитку інноваційної активності в різних галузях матеріального виробництва і соціальної сфери є стимулювання творчої активності працівників, підтримка їх раціоналізаторської та винахідницької діяльності.

Внаслідок послаблення уваги органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємницьких структур до збереження і розвитку творчого потенціалу науковців, інженерно-технічних працівників, робітників і службовців в 1999-2000 роках відбулося різке скорочення чисельності винахідників, авторів промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій.

0x01 graphic

У 2003 році активна винахідницька та раціоналізаторська діяльність проводилася лише в 41 промисловому підприємстві області, що на чверть менше, ніж в попередньому році. Це є наслідком не тільки прогнозованого технологічного відставання та втрати конкурентоздатності, а й позбавляє підприємство отримувати прибутки від створення інноваційного продукту.

У 2003 році загальний прибуток підприємств від використання інтелектуального продукту склав 2624,7 тис. грн., у тому числі за рахунок раціоналізаторських пропозицій - 2549,1 тис. грн., винаходів - 75,6 тис. грн. Це в 1,9 раза більше, ніж у попередньому році.

У розрахунку на одне підприємство прибуток від використання об'єктів промислової власності отримано в сумі 87,5 тис. грн., у розрахунку на один впроваджений винахід - 1,9 тис. грн., раціоналізаторську пропозицію - 4 ,3 тис. грн.

(одиниць)

Роки

Кількість використаних об'єктів промислової власності

Винаходи

корисні моделі

промислові зразки

2001

25

-

3

2002

39

-

-

2003

39

4

5

процесів та освоєння нових видів інноваційної продукції

(одиниць)

    • Роки

  • Впроваджено нових прогресивних технологічних

процесів

З них маловідходних та ресурсозберігаючих

Частка інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції , %

Освоєно нових видів матеріалів, виробів, продуктів

2001

26

12

-

73

2002

51

42

-

184

2003

44

15

11,3

111

Важливою складовою частиною інноваційного процесу є забезпечення прав інтелектуальної власності. Суб'єктами інноваційної діяльності області у 2003 році отримано в Державному департаменті інтелектуальної власності України та патентних відомствах зарубіжних країн 62 охоронні документи на винаходи, 4 - на корисні моделі, 2 - на промислові зразки. Винахідниками та раціоналізаторами області отримано за цей період 2 патенти на винаходи від патентних відомств зарубіжних країн.

власності у 2003 році

(одиниць)

Подано заявок Отримано патентів

0x01 graphic

У свою чергу придбання інноваційних продуктів також сприяє науково-технічному прогресу в галузях економіки області, підвищенню конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг. У 2003 році суб'єктами економічної діяльності області укладено 7 ліцензійних угод, у тому числі 1 придбано. Продано 6 ліцензійних угод.

ІІІ. Мета розробки пріоритетів

Головною метою розробки середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності Кіровоградської області на період до 2007 року є визначення науково, економічно і соціально обґрунтованих напрямів інноваційної діяльності, спрямованих на забезпечення потреб населення у високотехнологічній, конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, збільшення експортного потенціалу області.

ІV. Основні пріоритети інноваційної діяльності

в Кіровоградській області

діяльності в Кіровоградській області

  1. Модернізація електростанцій, нові та відновлювальні джерела енергії, новітні ресурсозберігаючі технології :

1.1. Проведення технічної модернізації Новоархангельської, Тернівської, Червонохутірської, Гайворонської малих гідроелектростанцій.

1.2. Заміна електролічильників індукційного типу на електронні.

1.3. Освоєння технології виробництва паливного етанолу на Маловисківському спиртовому заводі.

1.4. Впровадження нового котельного обладнання з підвищеним коефіцієнтом корисної дії на підприємствах комунальної теплоенергетики, машинобудування і харчової промисловості.

1.5. Впровадження енергозберігаючих ламп типу ДРЛ для зовнішнього вуличного освітлення.

2. Машинобудування та приладобудування :

2.1. Освоєння виробництва нових типів сівалок та ґрунтообробної техніки, гідроагрегатів на базі ВАТ “Червона зірка”, “Гідросила”, Кіровоградського національного технічного університету.

2.2. Освоєння програмно-технологічного комплексу автоматичного регулювання, розвантаження і обмеження потужності реактора на АЕС, систем захисту, впровадження промислового телебачення та інформаційно-управляючої системи протипожежної безпеки на базі розробок ЗАТ “Радій”.

2.3. Впровадження уніфікованого ряду підсилювачів рульового механізму для автомобілів та самохідної техніки.

2.4. Модернізація технології виробництва хромового концентрату та десульфурації сірки чернового феронікелю на базі ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат”.

2.5. Впровадження нового технологічного процесу виготовлення вольфрамового дроту стиснутим воднем.

2.6. Освоєння виробництва залізорудного концентрату із окислених кварцитів на базі будованого Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд.

3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації :

3.1. Впровадження та освоєння виробництва нового покоління цифрових радіорелейних станцій та цифрових станцій тропосферного зв'язку з покращеною перешкодостійкістю та пропускною спроможністю на базі ВАТ “Олімп”.

3.2. Освоєння новітньої технології формування корпусів інтегральних схем на базі ВАТ “Пуансон”.

3.3. Впровадження цифрових автоматичних телефонних станцій в містах і районах області.

3.4. Впровадження стійкого і надійного мобільного телефонного зв'язку в Кіровоградському, Онуфріївському, Петрівському, Вільшанському, Ульяновському та Устинівському районах.

3.5. Модернізація діючої та розбудова нових мереж кабельного телебачення в м. Кіровограді з використанням оптично-волоконних ліній та цифрових систем передачі сигналу.

4. Удосконалення хімічних технологій, освоєння нових матеріалів, розвиток біотехнологій :

4.1. Удосконалення технології процесу синтезу лаку на базі ТОВ “Компанія “Хімпрогрес”.

4.2. Впровадження технології обезводнення та грануляції електропічних шлаків на базі ТОВ “Побужський феронікелевий комбінат”.

4.3. Впровадження технології виробництва нового теплоізоляційного матеріалу - вермикуліту на базі ВАТ “Світловодський завод теплоізоляційних та будівельних матеріалів”.

4.4. Впровадження новітньої технології термовологісної обробки залізобетонних виробів та комплексних швидкомонтованих конструкцій на базі ЗАТ “Дніпроенергобудпром”.

4.5. Впровадження новітнього технологічного обладнання для випуску оздоблювальних будівельних виробів з декоративних гранітів.

4.6. Освоєння нових технологій блочного та кучного вилуговування під час видобування уранової руди.

5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості :

5.1. Розробка та впровадження інноваційної технології виробництва органо-мінеральних добрив “Агровіт-кор” на основі переробки відходів буровугільного виробництва.

5.2. Освоєння виробництва біостимулятора росту рослин - гумату калію.

5.3. Впровадження новітніх технологій виробництва олії та модифікованих жирів.

5.4. Створення нових високопродуктивних районованих сортів сільськогосподарських культур із підвищеною біологічною урожайністю, а також нових порід великої рогатої худоби м'ясного типу та технології формування товарних стад знам'янського типу.

5.5. Впровадження нових технологій комплексної глибокої переробки сільськогосподарської продукції на підприємствах зернообробної та м'ясо-молочної промисловості області.

5.6. Удосконалення технології виробництва монокристалічного кремнію, арсеніду галію та потрійних сполук на базі ВАТ “Чисті метали”.

5.7. Впровадження нових технологій по безприв'язному утриманню молочного стада великої рогатої худоби.

6. Транспортні системи :

6.1. Проведення наукових досліджень з питань:

управління змістом інформаційної моделі автоматизованої системи управління повітряним рухом у кризових ситуаціях;

принципів використання ефекту молекулярної пам'яті для розробки авіа- диспетчерських тренувальних комплексів;

механізмів відмов обчислювачів пілотажно-навігаційного обладнання літаків.

7. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього природного середовища :

7.1. Впровадження новітньої технології очистки стічних вод фільтром “конвектор”.

7.2. Впровадження металопластикових труб для будівництва і ремонту внутрішньобудинкових мереж тепло- та водопостачання.

7.3. Оснащення новим діагностичним обладнанням обласного кардіологічного диспансеру, обласної лікарні та обласного онкологічного диспансеру.

7.4. Освоєння виробництва протезів верхніх та нижніх кінцівок, молочних залоз на базі ТОВ “Друкмаш-центр”.

8. Розвиток інноваційної культури суспільства :

8.1. Створення центрів дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій.

8.2. Завершення комп'ютеризації сільських загальноосвітніх шкіл.

8.3. Організація підготовки магістрів з інноваційної діяльності як другої вищої освіти на базі Державної льотної академії України.

8.4. Розробка інтерактивної технології підготовки вчителів до викладання основ економічної теорії в загальноосвітніх школах ІІІ ступеню акредитації.

___________________________________________

2