від 19 листопада 2004 року № 687-р

Про створення громадської ради

при обласній державній адміністрації

Відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2004 року № 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", доручення Прем'єр-міністра України від
5 серпня 2004 року № 34604/1/1-04, постанови Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 року № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та з метою зміцнення гарантій реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, утвердження в Україні народовладдя, розвитку громадянського суспільства:

1. Утворити громадську раду при обласній державній адміністрації.

2. Затвердити:

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (додається);

Положення про громадську раду при обласній державній адміністрації (додається).

3. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам утворити відповідні ради, створити необхідні умови для їх роботи, здійснити додаткові заходи щодо запровадження більш ефективних форм роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики.

Про проведену роботу до 10 грудня 2004 року проінформувати управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

4. Головному фінансовому управлінню, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам під час розроблення бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України, проектів місцевих бюджетів щороку передбачати в установленому порядку кошти на фінансування заходів, пов'язаних із залученням громадян та їх об'єднань до формування і реалізації державної політики, проведенням, з метою вивчення громадської думки, відповідних соціологічних і наукових досліджень, моніторингу засобів масової інформації тощо.

5. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам надавати для узагальнення управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації інформацію про проведену роботу місцевої громадської ради щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, починаючи з 2005 року.

6. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації сприяти діяльності громадської ради та, у разі необхідності, брати участь у її засіданнях.

7. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації аналізувати стан виконання розпорядження та узагальнену інформацію надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Недільку С.М. щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2004 року № 585-р “Про створення координаційної ради з питань формування та реалізації в області державної політики”.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 листопада 2004 року № 687-р

ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань

формування та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів.

Проведення консультацій з громадськістю повинне сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільного розвитку держави у цілому та області, зокрема, а також життєвих інтересів широких верств населення.

Обов'язково проводяться консультації з громадськістю щодо:

проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян;

проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання;

звітів головних розпорядників коштів місцевого бюджету про витрачання бюджетних коштів за минулий рік;

інформації про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади.

4. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує обласна державна адміністрація, яка безпосередньо готує пропозиції, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері державного і суспільного розвитку, або виступає головним розробником нормативно-правового акта.

5. Для координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при обласній державній адміністрації утворюється консультативно-дорадчий орган - громадська рада, яка діє на підставі положення, що затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Відповідні ради створюються при райдержадміністраціях та міськвиконкомах.

6. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

7. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, "круглих столів", зборів, зустрічей з громадськістю, громадських приймалень;

теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв'ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, телефонних "гарячих ліній", інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.

8. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи);

запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації;

проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій.

9. Форми та способи проведення консультацій з громадськістю визначаються органом виконавчої влади за пропозицією громадської ради.

10. Органи виконавчої влади щороку складають відповідно до цього Порядку орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на підставі пропозицій, підготовлених громадськими радами при місцевих органах виконавчої влади з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до початку року та оприлюднюється у засобах масової інформації, на веб-сторінках органів виконавчої влади або доводиться до відома громадян в інший прийнятний спосіб.

11. Затверджений в установленому порядку обласною держадміністрацією орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю надсилається відповідній громадській раді при райдержадміністраціях, міських виконавчих комітетах.

12. У разі потреби за пропозицією громадської ради та за рішенням місцевого органу виконавчої влади консультації з громадськістю можуть проводитися з питань, не передбачених орієнтовним планом.

Об'єднання громадян можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або місцевому органу виконавчої влади. У разі, коли така пропозиція надійшла не менше ніж від трьох легалізованих в установленому порядку об'єднань громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення консультацій з громадськістю є обов'язкове.

13. Для організації та проведення консультацій з громадськістю з визначеної тематики місцевий орган виконавчої влади разом з громадською радою розробляє план, у якому зазначаються перелік питань, форма, строки та етапи консультацій, порядок оприлюднення інформації про їх проведення та врахування результатів.

14. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється органами виконавчої влади в засобах масової інформації та на веб-сторінці відповідного місцевого органу виконавчої влади.

15. Місцеві органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

16. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування. Органи виконавчої влади забезпечують органи місцевого самоврядування інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами з питань, пов'язаних з проведенням консультацій.

17. Узагальнені дані про результати проведення консультацій з громадськістю та прийняті рішення районні та міські органи виконавчої влади, подають Громадській раді при обласній державній адміністрації.

18. Публічне громадське обговорення організовується і проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:

ініціювання проведення обговорення;

визначення питання (проблеми) для обговорення;

прийняття рішення про проведення обговорення;

формування експертних пропозицій щодо альтернативного вирішення питання (розв'язання проблеми);

оприлюднення інформації про проведення обговорення;

забезпечення репрезентативності соціальних груп населення у процесі проведення обговорення (залучення їх представників з урахуванням соціальної структури суспільства, об'єднань громадян, що провадять свою діяльність у певній галузі (сфері) чи регіоні);

обговорення та збирання інформації про оцінювання громадськістю ефективності запропонованого рішення, його альтернативи;

проведення аналізу результатів у разі прийняття рішення для різних соціальних груп населення;

урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сторінках місцевих органів виконавчої влади результатів обговорення, прийнятого остаточного рішення та його обґрунтування, а також відомостей про врахування поданих пропозицій.

19. План заходів з організації і проведення публічного громадського обговорення повинен передбачати:

проведення інформаційної кампанії для надання попередніх відомостей з питань, винесених на обговорення;

оцінювання можливих наслідків прийняття рішення;

забезпечення репрезентативності відповідних соціальних груп населення;

утворення робочої групи з питань організаційного забезпечення обговорення;

проведення аналізу результатів у разі прийняття рішення для різних соціальних груп населення;

установлення регламенту подання пропозицій;

проведення моніторингу обговорення та оцінки його результатів;

спосіб і строки оприлюднення результатів обговорення;

урахування результатів обговорення у процесі прийняття остаточного рішення та інформування про це громадськості;

вирішення інших організаційних питань.

20. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

найменування місцевого органу виконавчої влади, який проводить обговорення;

зміст питання (проблеми) або назва проекту документа, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

можливі наслідки у разі прийняття та запровадження кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення;

соціальні групи населення, на які впливає або може вплинути прийняття рішення, і спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення;

регламент участі громадськості в обговоренні;

відомості про строки, місце і час проведення заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та відгуків;

адреса і номер телефону для зв'язку з відповідальними працівниками, які надають консультації з питання, що обговорюється.

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

21. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

22. Строк проведення публічного громадського обговорення визначається місцевим органом виконавчої влади за пропозицією громадської ради і не повинен бути менший ніж один місяць.

23. Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення утворюється робоча група.

24. Пропозиції та зауваження можуть подаватися у письмовій формі, надсилатися електронною поштою, через Інтернет-мережу, засоби масової інформації.

Усні пропозиції та зауваження (зокрема ті, що висловлені по телефону) фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його адреси. Об'єднання громадян, інші юридичні особи подають пропозиції у письмовій формі із зазначенням свого найменування та юридичної адреси.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

25. На конференціях, семінарах, форумах, громадських слуханнях, "круглих столах", зборах, зустрічах з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції та зауваження.

26. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються. У разі потреби до цієї роботи можуть залучатися відповідні фахівці.

Узагальнені пропозиції та зауваження подаються робочою групою на розгляд громадської ради та місцевого органу виконавчої влади.

27. Результати публічного громадського обговорення доводяться місцевим органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом оприлюднення в засобах масової інформації з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та відхилення альтернативних рішень.

28. План заходів з вивчення громадської думки повинен передбачати:

визначення потреби у дослідженні громадської думки з того чи іншого питання;

зазначення строку, форм і методів вивчення громадської думки;

першочергові питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативні пропозиції щодо їх вирішення;

визначення організації, на яку покладається проведення дослідження;

зазначення ступеня репрезентативності соціальних груп населення, які охоплюються дослідженням;

отримання підсумкової інформації про вивчення громадської думки;

формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення;

урахування громадської думки під час прийняття місцевим органом виконавчої влади остаточного рішення.

29. У підсумковій інформації про результати вивчення громадської думки відображаються такі відомості:

назва регіону чи визначення окремої соціальної групи населення, щодо якої проводилося вивчення громадської думки;

тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

форми і методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

інформація про осіб, що проводили дослідження;

формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення та її урахування під час прийняття місцевим органом виконавчої влади остаточного рішення;

причини неприйнятності позиції громадськості.

30. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації місцеві органи виконавчої влади можуть відповідно до чинного законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, експертами, об'єднаннями громадян на умовах відкритого конкурсу на проведення фахових, науково обґрунтованих соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу думок різних соціальних груп.

31. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються місцевим органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

32. Громадська рада при обласній державній адміністрації формує банк соціологічних даних з метою забезпечення органів виконавчої влади, засобів масової інформації та інших користувачів науково обґрунтованими соціологічними даними за результатами вивчення найактуальніших соціальних, у тому числі соціально-психологічних, суспільних проблем регіону та розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку.

_________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 листопада 2004 року № 687-р

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при обласній державній адміністрації

1. Громадська рада при обласній державній адміністрації (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в області, а також для більш повного врахування позицій, рекомендацій та пропозицій суспільно-політичних сил при виробленні регіональної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами в області;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних органів виконавчої влади та обласної державної адміністрації;

підтримка конструктивного діалогу з об'єднаннями громадян, збір та узагальнення їх пропозицій щодо формування та реалізації в області державної політики.

4. Рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку обласній державній адміністрації;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

5. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію для своєї роботи;

утворювати у разі потреби постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи), залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян (за їх згодою);

проводити конференції, збори;

розглядати звернення громадян (їх об'єднань) щодо формування та реалізації державної політики в області;

в установленому чинним законодавством порядку подавати пропозиції обласній державній адміністрації щодо виділення цільових коштів (субвенцій) на проведення соціологічних та наукових досліджень з метою вивчення громадської думки, моніторингової діяльності та виконання інших завдань Ради, передбачених цим Положенням.

6. До складу Ради включаються по одному представнику від громадських рад при райдержадміністраціях, а також громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

Персональний склад Ради затверджується на першому її засіданні.

Внесення змін та доповнень (замість тих, хто вибув) до складу Ради відбувається за поданням голови Ради та затверджується в установленому порядку.

7. Громадську раду очолює голова, який обирається членами Ради строком на два роки.

Голова Ради має заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням.

8. Голова Ради:

організовує діяльність ради;

скликає та організовує підготовку засідання Ради;

підписує документи від імені Ради;

представляє Раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

9. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях громадської ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

10. Рішення громадської ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення ради мають рекомендаційний характер.

11. Для організаційного забезпечення своєї роботи Рада може утворювати робочий орган - секретаріат, порядок роботи якого визначається Радою.

12. Забезпечення секретаріату Ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює відповідний місцевий орган виконавчої влади.

_____________________

2

7

3