від 12 жовтня 2004 року № 623-р

Про створення обласної постійно

діючої робочої комісії з питань

надрокористування

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення об'єктивного і оперативного розгляду питань регулювання гірничих відносин створити обласну постійно діючу комісію з питань надрокористування у складі згідно з додатком та затвердити положення про неї (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 жовтня 2004 року № 623-р

С К Л А Д

обласної постійно діючої комісії з питань надрокористування

Голова комісії

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

Секретар комісії

АНДРУЩИК

Валентин Андрійович

-

начальник аналітичного відділу управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Члени комісії:

БАБЕЦЬ

Микола Васильович

-

начальник гірничої інспекції територіального управління Держнаглядохоронпраці України по Кіровоградській області

БІЛИЙ

Павло Петрович

-

завідувач територіальним відділом Геоінформ по Кіровоградській області

ГОНЧАРОВ

Олександр Савович

-

заступник начальника екологічної інспекції в Кіровоградській області

ПЕТРІКЕЄВ

Віктор Олександрович

-

начальник відділу державної землевпорядної експертизи обласного головного управління земельних ресурсів

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

-

начальник управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 12 жовтня 2004 року № 623-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну постійно діючу комісію з питань

надрокористування

І.Загальні положення

1. Обласна постійно діюча комісія з питань надрокористування (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації, утвореним з метою забезпечення об'єктивного і оперативного розгляду звернень юридичних і фізичних осіб з питань надрокористування.

2. У своїй діяльності комісія керується положеннями Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами та актами чинного законодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання і функції комісії

3. Основним завданням комісії є забезпечення ефективного використання надр області шляхом регулювання гірничих відносин.

4. Основні функції комісії:

розглядає заяви (звернення) юридичних і фізичних осіб про надання погодження на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

розглядає проекти гірничих відводів та приймає рішення про надання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення і надання погоджень на отримання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

приймає рішення про встановлення квот на видобуток корисних копалин місцевого значення;

вирішує питання щодо списання запасів корисних копалин з балансу гірничовидобувних підприємств;

підводить щороку підсумки роботи у сфері ефективності використання над, регулювання гірничих відносин.

ІІІ. Права комісії

5. Комісія має право:

залучати, у разі необхідності, для вивчення питань структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, спеціалістів та експертів;

одержувати в установленому порядку безкоштовно від управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання функціональних повноважень комісії.

ІV. Склад комісії

6. Склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

7. Комісію очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації.

8. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється секретарем комісії.

9. Діяльність члена комісії може бути припинена у разі подання ним заяви або звільнення з посади, яку він займає.

V. Обов'язки і права членів комісії

10. Члени комісії зобов'язані:

вивчати і аналізувати подані на розгляд заяви (звернення) та інші документи щодо регулювання гірничих відносин, вносити відповідні пропозиції і висновки,

брати активну участь у роботі комісії;

виконувати доручення голови комісії, його заступника щодо підготовки засідань комісії.

11. Члени комісії мають право:

вносити для обговорення питання, розгляд і вирішення яких відносяться до компетенції комісії;

брати участь у розгляді всіх питань, що виносяться на засідання комісії, з вирішальним голосом і висловлювати свою особисту думку при їх обговоренні.

VІ. Порядок роботи комісії

12. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності.

13. Веде засідання комісії її голова або за його дорученням заступник голови комісії.

14. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

15. У процесі роботи комісії ведеться протокол засідання, де фіксується прийняте рішення, що носить для облдержадміністрації рекомендаційний характер.

16. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює обласна державна адміністрація.

____________________

3