від 28 жовтня 2004 року № 655-р

Про утворення обласної

міжвідомчої комісії з питань

моніторингу довкілля

На підставі Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”, від 17 листопада
2001 року № 1551 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля” та з метою координації діяльності територіальних суб'єктів державної системи моніторингу довкілля і розгляду поточних питань, пов'язаних з проведенням екологічного моніторингу на території Кіровоградщини:

1. Утворити обласну міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 жовтня 2004 року № 655-р

С К Л А Д

обласної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля

Голова комісії

ГРІНЧЕНКО Сергій Анатолійович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ШАХАДИНЕЦЬ

Сергій Іванович

-

начальник Державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Секретар комісії

ВДОВЕНКО

Марія Миколаївна

-

начальник відділу аналітичного контролю і моніторингу Державного управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Члени комісії:

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

ГОНЧАРОВ

Віктор Іванович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ГУЛЬВАНСЬКИЙ

Ігор Миколайович

-

директор Кіровоградського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість”

ДЕМОРАЦКИЙ

Григорій Кирилович

-

начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

ЄРМОЛАЄВ

Володимир Григорович

-

генеральний директор Кіровоградського державного лісогосподарського об'єднання “Кіровоградліс”

КУЗЬМИЧ

Юрій Миколайович

-

начальник Кіровоградського регіонального відділу комплексного використання водних ресурсів

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенійович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

МЕТАЛІДІ

Віктор Станіславович

-

генеральний директор дочірнього підприємства “Центрукргеологія”

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж- адміністрації

ТОПУЗОВ

Юрій Георгійович

-

начальник обласного управління меліорації і водного господарства

ЧОРНИЙ

Федір Федорович

-

головний лікар обласної санітарно-

епідеміологічної станції

ЮРЧЕНКО

Олена Ільївна

-

начальник Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 жовтня 2004 року № 655-р

ПОлоЖЕННЯ

про обласну міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля

1. Обласну міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля (далі - комісія) утворено з метою координації діяльності територіальних суб'єктів державної системи моніторингу довкілля (далі - система моніторингу), розгляду поточних питань, пов'язаних з проведенням екологічного моніторингу на території Кіровоградської області на основі Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Кіровоградської облдержадміністрації, цим Положенням тощо.

3. Основними завданнями комісії є:

участь у визначенні основних засад державної політики з питань створення та функціонування системи моніторингу довкілля Кіровоградщини;

здійснення заходів щодо створення і функціонування системи моніторингу на основі структур суб'єктів системи моніторингу довкілля з використанням єдиного нормативного, методологічного і метрологічного забезпечення, уніфікованих технічних компонентів;

координація дій територіальних суб'єктів системи моніторингу щодо вдосконалення мереж спостереження за станом довкілля, уніфікації методик спостережень та вимірювань, приладів та систем контролю, створення баз та банків даних, єдиної комп'ютерної мережі, регламенту та форм передачі інформації, зв'язку з іншими інформаційними системами в області та країні;

забезпечення взаємодії територіальних органів міністерств і відомств України в області, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, природокористувачів під час розробки й здійснення природоохоронних заходів на території Кіровоградської області.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує та координує діяльність територіальних органів міністерств і відомств України в області, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, природокористувачів щодо створення та функціонування системи моніторингу, здійснення природоохоронних заходів на території Кіровоградської області;

готує пропозиції щодо вдосконалення роботи регіональної системи моніторингу довкілля, взаємодії суб'єктів екологічного моніторингу, нормативно-правової бази, впровадження результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з питань створення та функціонування системи екологічного моніторингу.

5. Комісія має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів державного моніторингу з питань, що належать до її компетенції;

утворювати робочі групи і постійно діючі секції за відповідними напрямами з питань моніторингу довкілля, залучати до їх роботи в установленому порядку працівників територіальних органів міністерств і відомств України, місцевих органів виконавчої влади (на рівні керівників та їх заступників), фахівців наукових установ;

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. Комісія складається з голови, заступника голови та членів комісії. У разі необхідності можуть бути створені робочі групи та секції.

7. До складу комісії входять керівники (заступники) місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій та підприємств, що є суб'єктами системи моніторингу довкілля Кіровоградської області: Державного управління екології та природних ресурсів в області; головного управління економіки облдержадміністрації; головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації; управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації; обласного головного управління земельних ресурсів; обласної санітарно-епідеміологічної станції; обласного центру з гідрометеорології; Кіровоградського регіонального відділу комплексного використання водних ресурсів; обласного управління меліорації і водного господарства; обласного центру “Облдержродючість”; ДП “Центрукргеологія” (м.Черкаси); Кіровоградського ДЛГО “Кіровоградліс”.

8. Голова комісії забезпечує проведення її засідань, організовує контроль за виконанням прийнятих рішень, затверджує склад робочих груп, постійно діючих секцій та їх плани роботи.

9. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи комісії, затвердженого її головою, не рідше ніж один раз на півроку.

10. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії покладається на Державне управління екології та природних ресурсів в області.

11. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення комісії вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів. Рішення комісії затверджується головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови комісії.

12. Рішення комісії є обов'язковими для територіальних суб'єктів системи моніторингу довкілля, місцевих органів виконавчої влади.

______________________

2

2

Продовження додатка

3