від 22 листопада 2004 року № 694-р

Про заходи щодо підготовки

до паводків, пропуску льодоходу

та повені у 2004/2005 роках

Відповідно до законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 122 “Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року” та від 29 березня 2001 року № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, доручення Прем'єр-міністра України від 10 листопада 2004 року № 50079/1/1-04 та з метою підвищення рівня готовності органів виконавчої влади до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути при складних погодних умовах, пропуску паводка, льодоходу і повені, та надання термінової допомоги постраждалому населенню:

1. За­твер­ди­ти План дій обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки до паводків, пропуску льодоходу та повені у 2004/2005 році.

2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмініст-рації проаналізувати стан створення матеріальних резервів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 серпня 2001 року № 342-р-дск “Про створення обласного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” та від 20 березня 2003 року № 4-р-дск “Про внесення змін до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 серпня 2001 року № 342-р-дск”.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів у Кіровоград-ській області, обласному виробничому управлінню меліорації і водного господарства забезпечити контроль за гідрохімічним режимом води та вживати необхідні заходи щодо недопущення масової загибелі живих ресурсів внутрішніх водойм від негативних техногенних та природних факторів.

4. Головному упра­в­лін­ню з пи­тань над­з­ви­чай­них си­ту­а­цій та у справах захи­с­ту на­се­лен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж-адміністра­ції, головному управлінню МНС України в Кіровоградській області, районним державним адміністраціям та рекомендувати виконавчим комітетам міських рад ство­ри­ти відповідні опера­ти­в­ні гру­пи для ке­рі­в­ни­ц­т­ва ря­ту­валь­ни­ми та ін­ши­ми не­від­кла­д­ни­ми ро­бо­та­ми. До скла­ду опе­ра­ти­в­них груп вве­с­ти предста­в­ни­ків стру­к­ту­р­них під­ро­з­ді­лів відповідних районних дер­жа­в­них адмініст­ра­цій, виконавчих органів міських рад, уста­нов, ор­га­ні­за­цій та підприємств, що за­лу­ча­ю­ть­ся для проведення ря­ту­валь­них ро­біт.

Опе­ра­ти­в­ну гру­пу об­ла­сної державної адміністрації роз­мі­с­ти­ти в приміщенні головного упра­в­лін­ня з пи­тань над­з­ви­чай­ни­х си­ту­а­цій та у справах за­хи­с­ту на­се­лен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи облдер­жад­мі­ні­с­т­ра­ці­ї.

5. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, керівни-кам підприємств, установ і організацій усіх форм власності до
25 листопада 2004 ро­ку за­вершити ро­бо­ти, по­в'я­за­ні з під­го­тов­кою до дій щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, та про­ін­фор­му­ва­ти про го­то­в­ність до ви­ко­нан­ня визна­че­них за­вдань головне управ­лін­ня з пи­тань над­з­ви­чай­них си­ту­а­цій та у справах за­хи­с­ту населен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи облдер­жад­мі­ні­с­т­ра­ці­ї.

6. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж-адміністрації проінформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання даного розпорядження до 15 червня 2005 року.

7. Кон­т­роль за ви­ко­нан­ням да­но­го роз­по­ря­джен­ня по­кла­с­ти на першо­го засту­п­ни­ка го­ло­ви об­ла­с­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.Компанієць


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 22 листопада 2004 року № 694-р

ПЛАН

дій обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки до паводків, пропуску

льодоходу та повені у 2004/2005 році

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом.

Основні завдання плану:

забезпечити готовність обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центрального підпорядкування до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час паводків, пропуску льодоходу і повеней;

здійснення координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення контролю за станом готовності єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі - ЄДС ЗРНС) техногенного та природного характеру під час паводків, пропуску льодоходу і повеней.

п/п

З а х о д и

Відповідальні за виконання

Терміни

виконання

1

2

3

4

1.

Проаналізувати дії органів управління та сил реагування під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-теру, що мали місце у період з 1998 по 2004 роки, на адміністративних територіях та об`єктах економіки і на цій основі розробити та затвердити в установленому порядку плани організаційних і практичних заходів щодо дій під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків у 2004/2005 році

Структурні підрозділи

облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До

25 листопада 2004 року

2.

З урахуванням попередніх оцінок та кліма-тичних екстремумів відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзви-чайних ситуацій, пов`язаних з паводком та пропуском льодоходу і повені. Визначити об`єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв`язку та інших об`єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпе-чення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу і повені.

Один примірник подати до головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськви-конкоми, обласне виробни-че управління меліорації і водного господарства, обласний центр з гідроме-теорології, дочірнє підпри-ємство “Кіровоградський облавтодор”

До

25 листопада 2004 року

3.

Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми, спеціалізовані служби ЦО

До

25 листопада 2004 року, додатково до 15 лютого 2005 року

4.

Уточнити плани та розрахунки сил і засобів для підриву льодових заторів на річках.

Укласти угоди з відповідними підприємст-вами і організаціями незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, військовими частинами на проведення підривних робіт з метою захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ

­Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, обласне об'єднання сіль-ськогосподарського рибного господарства “Кіровоград-рибгосп”, дочірнє підприєм-ство “Кіровоградський облавтодор”

До

25 листопада 2004 року

5.

Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самовряду-вання усіх рівнів із визначенням відпові-дальних осіб, порядок і регламент зв`язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка та пропуску льодоходу і повені

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, спеціалі-зовані служби ЦО, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми

До

25 листопада 2004 року

6.

Уточнити порядки своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка, пропуск льодоходу і повені та їх масштаби

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, головне управління МНС в Кірово-градській області, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми, обласний центр з гідрометеорології, Кірово-градська філія ВАТ “Укр-телеком”

До

25 листопада 2004 року

7.

Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід паводка, пропуск льодоходу і повені, заходи щодо забезпечення захисту населення і об'єктів господарювання, а також правила поведінки населення в цих умовах

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми

При загрозі та на період проходження паводка, льодоходу та повені

8.

Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи з безпечного пропуску паводка, льодоходу і повені для безпере-бійного керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідних працівників

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми

До

25 листопада 2004 року

Постійно

у загрозли-вий період

9.

Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією при загрозі виникнення паводка, пропуску льодоходу і повені. Забезпечити надійний зв'язок з водомірними постами

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр з гідрометеорології

До 1 грудня 2004 року

Постійно

у загрозливий період

10.

Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складання прогнозів характеристик паводка, пропуску льодоходу та повені, їх уточнення та доведення до зацікавлених управлінь та інших органів виконавчої влади попереджень про небезпечні явища на річках для своєчасного вжиття заходів щодо безаварійного пропуску паводка, льодоходу та повені

Райдержадміністрації, міськвиконкоми­, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, обласний центр з гідрометеорології, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Постійно під час форму-вання та проходження

водопілля

11.

Перевірити стан гідротехнічних споруд, водосховищ, ставків, водогосподарських і меліоративних систем та об'єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені. Вжити необхідних заходів для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу та повені.

Особливу увагу звернути на стан об'єктів забезпечення життєдіяльності населення і галузей економіки, у тому числі мостів, ліній зв'язку та електромереж, теплоцентралей, газо- та нафтопродуктопроводів тощо

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації та інші зацікавлені структурні підрозділи обл-держадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми, обласне виробниче управління меліорації і вод-ного господарства, держав-не управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

До 1 грудня 2004 року,

додатково до 10 лютого 2005 року

12.

Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил із обов'язковою участю представників природоохоронних та рибоохоронних органів, податкової інспекції та інших зацікавлених організацій.

Особливу увагу звернути на забезпечення сталого функціонування протипаводкових комплексів і додержання режимів роботи Кременчуцького водосховища Дніпровського каскаду

Управління житлово-кому-нального господарства, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації, обласна державна інспекція охорони, відтво-рення водних живих ресур-сів і регулювання рибальст-ва, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне виробниче управління меліорації і водного госпо-дарства, державне управ-ління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

На період формування і проходження паводка, льодоходу і повені

13.

У період загрози та проходження повені не допускати відключення організацій і постів гідрометеорологічної служби, що здійснюють гідрометеорологічні спостереження, від засобів зв'язку та енергопостачання

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Кіровоградська філія ВАТ “Укртелеком”, обласне КП “Кіровоградпаливо”, ВАТ “Кіровоградобленерго”

При загрозі та на період проходження паводка, льодоходу та повені

14.

Здійснити заходи щодо забезпечення

безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливної каналізації в умовах можливого паводка та повені

Управління житлово-кому-нального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”

До

25 листопада 2004 року, додатково до

10 лютого

2005 року

15.

Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, резерв пально-мастильних матеріалів, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, спеціалізовані служби ЦО

До

25 листопада 2004 року

16.

Провести обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах паводка, пропуску льодоходу та повені

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, головне управління МНС в Кірово-градській області, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми, спеціалізовані служби ЦО

До

10 лютого 2005 ролку

17.

Забезпечити позачергову обробку гідрометеорологічних телеграм і термінове надання міжміських телефонних розмов за паролем “Повінь” за звичайними тарифами

Кіровоградська філія ВАТ “Укртелеком”

На період проходження паводка, льодоходу і повені

18.

Провести навчання та тренування органів управління і формувань Кіровоградської обласної підсистеми ЄДС ЗРНС техногенного та природного характеру щодо дій в умовах паводка, пропуску льодоходу і повені

Органи управління Кірово-градською обласною під-системою єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

До 10 лютого 2005 року

19.

Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об'єктам економіки.

Особливу увагу приділити захисту від затоплення складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки паливом тощо. У разі неможливості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об'єктів чи вивезення матеріалів

Головне управління сіль-ського господарства та продовольства облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Постійно та за наявності загрози

20.

Уточнити плани евакуації населення, в яких передбачити охорону та захист об'єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління з питань надзвичайних ситу-ацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськви-конкоми, спеціалізовані служби ЦО

До

25 листопада 2004 року

До 10 лютого 2005 року

21.

Посилити контроль за санітарно-епідеміч-ною обстановкою при підтопленні населе-них пунктів і територій та після спаду води.

Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого лабораторного контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження паводків

Управління охорони здо-ров'я облдержадміністра-ції, обласна санітарно-

епідеміологічна станція, комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

При підтоп-ленні, березень-червень

2005 року

22.

Спланувати використання авіазасобів для оперативного обстеження зон затоплення внаслідок повені, паводків, загрози утворення заторів льоду

Головне управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорно-бильської катастрофи обл-держадміністрації, головне управління МНС України в Кіровоградській області, обласне виробниче управ-ління меліорації та водного господарства, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласна санітарно-епідеміологічна станція

На період формування і проходження паводка, льодоходу та повені

23.

Уточнити інструкції та провести заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт при загрозі та пропуску паводка, льодоходу та повені.

Керівникам всіх рівнів особисто забезпечити неухильне дотримання заходів безпеки під час проведення робіт з підвищеною загрозою для життя людей

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах за-хисту населення від наслід-ків Чорнобильської катаст-рофи облдержадміністрації, територіальне управління Держнаглядохоронпраці по Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До

25 листопада 2004 року

Постійно

24.

Визначити у складі місцевих, територіаль-них і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах за-хисту населення від наслід-ків Чорнобильської катаст-рофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До

25 листопада 2004 року

До 10 лютого

2005 року

_____________________

2

7

1

2

3

4