від 10 вересня 2004 року № 556-р

По утворення обласної комісії з питань

утилізації або знищення неякісних або

небезпечних алкогольних напоїв та

тютюнових виробів та затвердження

положення про неї

Відповідно до пункту 4 Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року № 508, Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року № 374:

1. Утворити обласну комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів у складі згідно з додатком та затвердити положення про неї (додається).

2. Обласній комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів щомісяця до 10 числа про стан проведеної роботи інформувати заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 вересня 2004 року № 556-р

С К Л А Д

обласної комісії з питань утилізації або знищення неякісних

або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Голова комісії

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, депутат обласної ради

Заступник голови комісії

ОЗІНКОВСЬКИЙ

Олег Олександрович

-

начальник відділу організації боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління податкової міліції державної податкової адміністрації в області

Секретар комісії

ЯБЛУНОВСЬКИЙ

Анатолій Гаврилович

-

заступник директора державного підприєм-ства "Кіровоградський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Член комісії

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 вересня 2004 року № 556-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну комісію з питань утилізації або знищення неякісних

або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Це положення розроблено на підставі Типового положення по комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року № 374, та відповідно до пункту 4 Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 квітня 2004 року № 508.

2. Обласна комісія з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - комісія) є колегіальним органом, який розглядає питання щодо утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3. Рішення про утворення комісії та затвердження її персонального складу приймається головою обласної державної адміністрації.

4. До складу комісії входять представники обласної ради, обласної державної адміністрації, державної податкової адміністрації в області та державного підприємства "Кіровоградський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

5. Комісію очолює голова комісії. Головою комісії є представник обласної ради.

6. У складі комісії є заступник голови комісії та секретар. Склад комісії оновлюється не рідше одного разу на рік.

7. Засідання комісії є правомочним тільки за умови присутності всіх членів комісії, зазначених у пункті 4 цього Положення.

8. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також цим Положенням.

9. Засідання комісії проводяться у разі необхідності здійснення утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції, але не рідше одного разу на місяць.

10. Основними завданнями комісії є:

прийняття рішення щодо утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції;

участь у проведенні утилізації або знищення продукції;

ведення обліку утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції.

11. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

приймає рішення про утилізацію або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

розглядає документи, що є підставою для проведення утилізації або знищення продукції;

підписує за наслідками проведення утилізації або знищення продукції акт в особі уповноваженого представника;

вирішує спірні питання, які виникають під час проведення утилізації або знищення продукції.

12. Для прийняття рішення про утилізацію або знищення продукції до комісії подаються на розгляд такі документи:

рішення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади про вилучення з обігу продукції;

рішення власника продукції;

висновок експерта про визнання неякісними або небезпечними алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

товаросупровідні документи на продукцію, яка підлягає утилізації або знищенню.

13. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади, який вилучив з обігу продукцію, або власник цієї продукції, які прийняли рішення про утилізацію або знищення продукції, подають зразки таких виробів до експертної установи для проведення експертизи, яка проводиться за рахунок сторони, що ініціює дану експертизу.

14. Подані документи реєструються секретарем комісії в журналі обліку та формуються в окремі справи за кожним видом продукції, яка підлягає утилізації або знищенню.

15. Секретар комісії формує проект порядку денного засідання комісії. Порядок денний засідання комісії затверджується безпосередньо на засіданні.

16. Засідання комісії ведеться в протокольній формі. Рішення про утилізацію або знищення продукції приймається колегіально, відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.

17. Рішення про утилізацію або знищення продукції складається за формою згідно з додатком 1 до Типового положення, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року № 374.

18. Перед початком утилізації або знищення продукції комісія проводить огляд виробів з метою перевірки відповідності наявної кількості та найменувань виробів, зазначених у рішенні про утилізацію або знищення продукції.

19. Про проведення утилізації або знищення продукції складається акт, що підписується відповідальними посадовими особами підприємства, що виконало ці роботи, та уповноваженим представником комісії. Акт складається за встановленою формою відповідно до додатку 2 до Типового положення, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року № 374.

20. Акт складається у трьох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, що проводило утилізацію або знищення продукції, другий надається замовнику, третій - комісії.

21. Бланки актів утилізації або знищення продукції виготовляються друкарським способом. Сторінки акта повинні бути пронумеровані.

22. Підприємство, яке проводило утилізацію або знищення продукції, веде облік актів утилізації або знищення продукції.

23. Члени комісії зобов'язані забезпечувати конфіденційність одержаної інформації.

____________________


Додаток 1

до Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року № 374

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова комісії

________________________

"____"________ 200_ року

РІШЕННЯ

про необхідність утилізації (знищення) неякісних або небезпечних

алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція)

Керуючись статтею 1 Закону України від 14.01.2000 року N 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", та матеріалами, які надані для прийняття рішення від ____________________________________________________________

(назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади

_____________________________________________________________________,

або суб'єкта підприємницької діяльності)

а саме:

1. Протокол випробувань зразків продукції від ______________№____ (атестат акредитації лабораторії від ____________________№_____)

2. Висновок про якість і безпеку продукції _______________________________

______________________________________________________________________

(назва органу з стандартизації, метрології та сертифікації)

від _____________ №_____

3. Протокол про вилучення з обігу (рішення про заборону реалізації) партії продукції ______________________________________________________________

(назва спеціально уповноваженого

______________________________________________________________________

органу виконавчої влади або суб'єкта підприємницької діяльності)

від _____________ № _____

4. Накладна (складська довідка або інший документ) із повним переліком та відомостями про кількість і вартість продукції, стосовно якої приймається рішення від __________________№ ______, комісією прийняте рішення про необхідність утилізації (знищення) продукції: ________________________________

______________________________________________________________________

(зазначення виду продукції та класифікація згідно ТНЗЕД)

у кількості ____________________________________________________________.

(в одиницях виміру (дал, шт., пляшок емк., пачок)

У зв'язку із цим необхідно ____________________________________________

(назва суб'єкта підприємницької діяльності

______________________________________________________________________

або місцевого органу виконавчої влади, або органу

_____________________________________________________________________

місцевого самоврядування)

сплатити вартість робіт із транспортування та утилізації (знищення) зазначеної продукції.

Члени комісії:

__________ __________ __________ __________

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Додаток 2

до Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року № 374

Екземпляр власника продукції

Екземпляр комісії

Екземпляр спеціально уповноваженого органу виконавчої влади

копії надаються всім членам комісії

АКТ N ____/___________

про проведення утилізації (знищення) неякісних

або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

м. _______________ "____"____________ 200_ року

вул. ________________ №______

_____________________________________________________________________

(повна назва підприємства, на якому проводяться роботи із утилізації (знищення)

______________________________________________________________________

продукції, його реквізити та номер атестату акредитації)

______________________________________________________________________

Комісія у складі

______________ ______________________________________________

(П.І.Б.) (назва органу, посада)

______________ ______________________________________________

(П.І.Б.) (назва органу, посада)

______________ ______________________________________________

(П.І.Б.) (назва органу, посада)

______________ ______________________________________________

(П.І.Б.) (назва органу, посада)

______________ ______________________________________________

(П.І.Б.) (назва органу, посада)

підтверджує, що за нашої присутності проведено утилізація (знищення) продукції ______________________________________________________________________

(алкогольних напоїв, тютюнових виробів

______________________________________________________________________

із зазначенням коду ТНЗЕД)

шляхом _______________________________________________________________

(зазначається спосіб обробки або дії із продукцією)

у кількості _____________________________________________________________

(кількість продукції в одиницях обліку

______________________________________________________________________

(дал., штук, кг, інших)

згідно із Рішенням комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

______________________________________________________________________

(назва області або міста формування комісії)

Даний акт є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей та підтвердженням виконання робіт за рахунком-фактурою.

________________________

(підписи членів комісії)

Керівник підприємства ____________ _____________________

(підпис) (П.І.Б.)

2