від 24 вересня 2004 року № 585-р

Про створення координаційної ради

з питань формування та реалізації

в області державної політики

Відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2004 року № 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", доручення Прем'єр-міністра України від 5 серпня 2004 року № 34604/1/1-04 та з метою зміцнення гарантій реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, утвердження в Україні народовладдя, розвитку громадянського суспільства:

1. Утворити при обласній державній адміністрації координаційну раду з питань формування та реалізації в області державної політики у складі згідно з додатком та затвердити відповідне положення про раду (додається).

2. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам утворити відповідні ради, створити необхідні умови для їх роботи, здійснити додаткові заходи щодо запровадження більш ефективних форм роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики. Про проведену роботу до
9 жовтня 2004 року поінформувати управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

3. Головному фінансовому управлінню, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам під час розроблення проектів місцевих бюджетів щороку передбачати в установленому порядку кошти на фінансування заходів, пов'язаних із залученням громадян та їх об'єднань до формування і реалізації державної політики, проведенням, з метою вивчення громадської думки, відповідних соціологічних і наукових досліджень, моніторингу засобів масової інформації тощо.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам надавати для узагальнення управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації інформацію про проведену роботу щороку до
20 жовтня.

5. Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації аналізувати стан виконання розпорядження та узагальнену інформацію надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Недільку С.М. щороку до 25 жовтня.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 березня 2001 року № 90-р “Про створення громадсько-політичної консультативної ради при обласній державній адміністрації”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2004 року № 585-р

С К Л А Д

координаційної ради з питань формування та реалізації в області

державної політики при обласній державній адміністрації

Голова ради

НЕДІЛЬКО

Сергій Миколайович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Секретар ради

ІГНАТЬЄВА

Наталія Іванівна

-

начальник відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю апарату облдержадміністрації

Члени ради:

БАБЕНКО

Євгеній Анатолійович

-

голова асоціації молодіжних громадських організацій Кіровоградської області

(за згодою)

БОНДАР

Яків Андрійович

-

голова Федерації профспілок області

(за згодою)

Владика ПАНТЕЛЕІМОН

-

керуючий Кіровоградською єпархією УПЦ, єпископ Кіровоградський і Олександрійський

(за згодою)

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГОРБЕНКО

Ігор Володимирович

-

голова обласної спілки молодих державних службовців (за згодою)

ДМИТРЕНКО

Тетяна Тимофіївна

-

директор Центру перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря-дування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації, голова Кіровоградської обласної організації Спілки жінок України (за згодою)

ЄРЕЩЕНКО

Микола Юхимович

-

голова Кіровоградської обласної організації ветеранів України (за згодою)

ЛЕВЧЕНКО

Олександр Миколайович

-

голова Кіровоградського обласного центру підтримки молодіжного підприємництва

(за згодою)

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

МИХАЛЕВСЬКИЙ

Юрій Рашідович

-

керуючий справами обласної ради (за згодою)

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції, голова Кіровоградської обласної громадської організації спілки юристів України (за згодою)

ОЛЕКСІЄНКО

Сергій Григорович

-

начальник відділу по роботі із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії

ОМЕЛЬЯНЕНКО

Сергій Борисович

-

голова обласної асоціації фермерів Кіровоградщини (за згодою)

САІНСУС

Олександр Дмитрович

-

генеральний директор ВАТ “Червона Зірка”, голова Кіровоградської обласної організації роботодавців (за згодою)

СУРКОВА

Ганна Павлівна

-

голова асоціації жіночих громадських організацій області “Ініціатива” (за згодою)

ФЕДОРОВ

Максим Євгенійович

-

голова Кіровоградського обласного центру соціально-політичних досліджень “Альтернатива” (за згодою)

ЧИГРІН

Микола Станіславович

-

Кіровоградський міський голова (за згодою)

ШАРИЙ

Віктор Григорович

-

отаман Кіровоградського крайового отаманства Буго-Гардівської паланки Українського козацтва (за згодою)

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, голова обласної асоціації магістрів державного управління

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2004 року № 585-р

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань формування та реалізації в області

державної політики при обласній державній адміністрації

1. Координаційна рада з питань формування та реалізації в області державної політики при обласній державній адміністрації (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в області, а також для більш повного врахування позицій, рекомендацій та пропозицій суспільно-політичних сил при виробленні регіональної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

створення ефективних, організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами права на участь в управлінні державними справами в області;

вивчення та врахування громадської думки щодо соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в області шляхом проведення соціологічних і наукових досліджень, моніторингу засобів масової інформації тощо, аналізу їх результатів та розроблення і внесення на його основі відповідних пропозицій;

підтримка конструктивного діалогу з об'єднаннями громадян, збір та узагальнення їх пропозицій щодо формування та реалізації в області державної політики;

забезпечення можливості вільного і об'єктивного висвітлення усіх процесів у сфері реалізації громадянами свого конституційного права на участь у державному управлінні.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;

утворювати у разі потреби експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ і організацій, учених, фахівців, представників об'єднань громадян (за їх згодою);

розглядати звернення громадян (їх об'єднань) щодо формування та реалізації державної політики в області;

за наслідками розгляду пропозицій громадян (їх об'єднань) ухвалювати відповідні рішення;

подавати до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування узагальнені (вироблені) пропозиції щодо формування та реалізації в області державної політики;

вести роз'яснювальну роботу серед населення області щодо участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики в області, законодавства із зазначених питань;

в установленому чинним законодавством порядку подавати пропозиції обласній державній адміністрації щодо виділення цільових коштів (субвенцій) на проведення соціологічних та наукових досліджень з метою вивчення громадської думки, моніторингової діяльності та виконання інших завдань ради, передбачених цим Положенням.

5. Раду очолює заступник голови обласної державної адміністрації.

6. Рада утворюється у складі: голови, секретаря та членів.

До складу ради входять представники політичних партій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, посадові особи обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, а також представники правозахисних організацій і підприємництва.

Персональний склад ради затверджує голова обласної державної адміністрації. Внесення змін та доповнень (замість вибувших) до складу ради відбувається за поданням голови ради та затверджується в установленому порядку головою обласної державної адміністрації.

7. Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

8. Засідання ради скликаються її головою.

Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

9. Головує на засіданнях ради її голова.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.

Рішення ради підписує голова ради, а протоколи засідань - секретар ради.

Рішення ради мають рекомендаційний характер.

Реалізація рішень ради може здійснюватися шляхом включення її рекомендацій до розпоряджень голови обласної державної адміністрації та програм формування регіональної політики.

10. Організацію поточної діяльності ради здійснює її секретар.

11. Рада припиняє діяльність на підставі аргументованого подання однієї третини складу її членів за рішенням голови ради. Ліквідація (реорганізація) ради оформляється в установленому порядку відповідним рішенням голови обласної державної адміністрації.

__________________

2

2

Продовження додатка

2