від 25 серпня 2004 року № 512-р

Про регіональну раду по роботі

з кадрами Кіровоградської обласної

державної адміністрації

З метою комплексного вирішення завдань, визначених в Указі Президента України від 5 січня 2004 року № 4 “Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік”, Програмі розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року №746, та забезпечення органів державної влади висококваліфікованими кадрами, підвищення їх ролі при виконанні службових обов'язків, поліпшення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державних службовців, вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади області:

1. Затвердити:

склад регіональної ради по роботі з кадрами Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з додатком;

нову редакцію Положення про регіональну раду по роботі з кадрами Кіровоградської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 січня 1996 року № 7-р “Про раду по роботі з кадрами та заходи на виконання Програми кадрового забезпечення державної служби” та від 26 квітня 1999 року № 174-р “Про поновлення складу обласної ради по роботі з кадрами”.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 серпня 2004 року № 512-р

С К Л А Д

регіональної ради по роботі з кадрами

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Голова ради

ОСАДЧИЙ

Євгеній Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Заступник голови ради

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдерж-адміністрації

Члени ради:

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ДМИТРЕНКО

Тетяна Тимофіївна

-

директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрацїі

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

МИХАЛЕВСЬКИЙ

Юрій Раші

дович

-

керуючий справами виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради

(за згодою)

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

НОВОХАТСЬКИЙ

Владислав Іванович

-

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

ПАСТЕРНАК

Сергій Олександрович

-

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ПРИЛІПКО

Валентина Іванівна

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національно-стей, міграції та релігій облдержадміністрації

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

-

начальник управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації

ШЕРЕМЕТ

Сергій Вікторович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 25 серпня 2004 року № 512-р

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду по роботі з кадрами

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Регіональна рада по роботі з кадрами Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі - рада) є консультативно-дорадчим, колегіальним органом облдержадміністрації, який забезпечує координацію дій структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з питань вдосконалення роботи з кадрами, підвищення відповідальності за виконання покладених на них завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Основні засади та функції ради

1. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби рада керується також відповідними рекомендаціями Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Головдержслужби України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим положенням та іншими нормативними і законодавчими актами.

2. Основними завданнями ради є:

вивчення і узагальнення досвіду роботи з кадрами у місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях області;

розгляд пропозицій, розробка заходів щодо впровадження програм кадрового забезпечення державної служби та роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій;

внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та нормативної бази з питань кадрового забезпечення, оптимізації управління державною службою;

аналіз результатів та ефективності використання управлінського потенціалу області;

визначення заходів щодо реалізації стратегії кадрової політики у галузі або регіоні, використання позитивного досвіду у цьому напрямку роботи інших галузей, регіонів, зарубіжних країн;

розгляд стану додержання органами виконавчої влади області вимог законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, інших нормативних та законодавчих актів, що стосуються проходження державної служби, за результатами перевірок у районних державних адміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації;

здійснення контролю за процедурою відбору кадрів, проведення конкурсів, забезпечення прозорості і гласності під час призначення на посади та просування по службі, забезпечення кар'єрного росту державних службовців (управління кар'єрним зростанням державних службовців) в райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації;

координація роботи по періодичній ротації кадрів на окремих посадах державних службовців та молодих, перспективних державних службовців на більш високі посади, включаючи ротацію кадрів для проходження ними всіх ієрархічних ступенів;

розгляд професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців та керівників державних підприємств;

попередній розгляд кадрового резерву на керівні посади державних службовців області та контроль за його дієвістю;

здійснення контролю за станом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрового резерву на посади державних службовців області;

координація роботи по впровадженню та використанню в органах виконавчої влади області підсистеми обліку державних службовців “Картка” єдиної державної комп'ютерної системи “Кадри ”;

розгляд результатів:

атестації державних службовців;

щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків та завдань;

координація роботи по проведенню функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади;

здійснення контролю за виконанням заходів по залученню молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі,

розроблення та затвердження методичних рекомендацій стосовно проходження державної служби;

аналіз результатів та розгляд заходів з удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців області та осіб, зарахованих до кадрового резерву на заміщення їх посад;

координація роботи по створенню функціональних і галузевих програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств;

попередній розгляд питань щодо рекомендації для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України державних службовців І-ІV категорій та осіб, зарахованих до кадрового резерву на заміщення їх посад;

розгляд питань щодо видачі рекомендацій для вступу до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі “Державне управління” за професійними спеціалізаціями “Державна служба”, державних службовців У-УІІ категорій, осіб, зарахованих до кадрового резерву на заміщення їх посад, та осіб, які успішно пройшли конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої галузі “Державне управління” та професійними програмами функціональної спеціалізації “Державна служба”;

координація роботи по організації стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі “Державне управління” за професійними спеціалізаціями “Державна служба”;

здійснення контролю за працевлаштуванням, раціональним використанням на державній службі випускників Національної академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі “Державне управління” за професійними спеціалізаціями “Державна служба”;

аналіз та вдосконалення роботи Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації;

здійснення функцій наглядової ради Центру та загальний контроль за його діяльністю;

розгляд та затвердження:

навчальних програм для Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації;

проектів освітньо-професійних програм підготовки та професійних програм підвищення кваліфікації.

3. Рада, з метою вивчення та розгляду питань, що належать до її компетенції, має право:

проводити розширені засідання за участю першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації;

залучати провідних фахівців до розробки і розгляду питань, що належать до їх компетенції;

одержувати в установленому порядку безкоштовно необхідну для її діяльності інформацію, документи, матеріали і статистичні дані;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівних працівників місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції;

подавати матеріали для опублікування у засобах масової інформації.

4. Рада створюється у складі:

голова - заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату;

заступник голови - начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації;

члени ради.

5. Члени ради беруть участь у засіданнях особисто без права заміни.

6. Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів ради.

Головує на засіданнях голова ради або за його дорученням - заступник голови ради.

Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатись шляхом опитування членів ради та оформлятися у встановленому порядку.

7. Органи, установи, організації, робота яких буде розглядатися, подають у визначені планом терміни доповідні записки, інформаційні матеріали, проекти рішень ради тощо.

8. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування ради покладається на відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації.

9. Рішення ради оформляються протоколом у вигляді рекомендацій та є обов'язковим для розгляду відповідними місцевими органами державної виконавчої влади, керівниками державних підприємств, установ і організацій.

___________________________

1

2

Продовження додатка

4