від 30 серпня 2004 року № 529-р

Про заходи щодо забезпечення

техногенної та пожежної безпеки

в осінньо-зимовий період 2004/2005 року

Відповідно до законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій”, постанов Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 року №122 “Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року” та від 29 березня 2001 року № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, та з метою підвищення рівня готовності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2004/2005 року:

1. За­твер­ди­ти план заходів обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2004/2005 року (додаються).

2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, ВАТ “Кіровограднафтопродукт" проаналізувати стан створення матеріальних резервів та вжити заходів щодо їх створення в обсягах відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308.

3. Головному управлінню економіки, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації під час формування проектів обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку області на 2005 рік і наступні роки, передбачати видатки на створення обласного матеріального резерву відповідно до річних графіків його створення згідно з чинним законодавством.

4. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам при формуванні місцевих бюджетів передбачати створення резервних фондів районних та міських бюджетів для фінансування проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, в обсягах одного відсотка від загального фонду видатків місцевих бюджетів.

5. Державному управлінню екології та природних ресурсів у Кіровоградській області, обласному виробничому управлінню меліорації і водного господарства забезпечити контроль за гідрохімічним режимом води та вживати необхідні заходи щодо недопущення масової загибелі живих ресурсів внутрішніх водойм від негативних техногенних та природних факторів.

6. Головному управлінню МНС України в Кіровоградській області, головному упра­в­лін­ню з пи­тань над­з­ви­чай­них си­ту­а­цій та у справах за­хи­с­ту насе­лен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи об­лдер­жадмініс­т­ра­ції, райдержадміністраціям, міськвиконкомам ство­ри­ти операти­в­ні гру­пи для керівни­ц­т­ва рятуваль­ни­ми та ін­ши­ми не­від­кла­д­ни­ми ро­бо­та­ми. До скла­ду опера­ти­в­них груп вве­с­ти пре­д­ста­в­ни­ків відповідних стру­к­ту­р­них під­ро­з­ді­лів райдер­жад­мі­ні­с­т­ра­цій, мі­сь­к­ви­кон­ко­мів, уста­нов, ор­га­ні­за­цій та під­при­ємств, що за­лу­ча­ю­ть­ся для проведення ря­ту­валь­них ро­біт.

7. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, підприємст-вам, уста­новам і ор­га­ні­за­ціям до 15 листопада 2004 ро­ку за­вершити ро­бо­ти, пов'я­за­ні з під­го­тов­кою до дій щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, та про­ін­фор­му­ва­ти про го­то­в­ність до ви­ко­нан­ня ви­зна­че­них за­вдань головне управління МНС України в Кіровоградській області до 20 листопада 2004 року та 5 грудня 2005 року.

Головному управлінню МНС України в Кіровоградській області поінформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання даного розпорядження до 30 листопада 2004 та 15 грудня 2005 року.

8. Кон­т­роль за ви­ко­нан­ням да­но­го роз­по­ря­джен­ня по­кла­с­ти на пер­шо­го засту­п­ни­ка го­ло­ви об­ла­с­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 серпня 2004 року № 529-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки в

осінньо-зимовий період 2004/2005 року

План розроблено з метою забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду і оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому числі пожеж, пов'язаних з ними.

Основні завдання плану:

забезпечення готовності обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду;

координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж під час експлуатації об'єктів в осінньо-зимовий період;

створення умов для успішного гасіння пожеж і мінімізації збитків від них;

забезпечення державного контролю за здійсненням заходів щодо захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Заходи

1. Проаналізувати дії органів управління та сил реагування під час надзвичайних ситуацій, що мали місце протягом осінньо-зимового періоду
2003/2004 року на відповідних територіях та об'єктах економіки. На основі аналізу розробити та затвердити в установленому порядку плани організаційних і практичних заходів під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2004/2005 року.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, спеціалізовані служби ЦО, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 15 жовтня 2004 року

2. З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремальних ситуацій скласти (уточнити) карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з погіршенням погодних умов (сильні морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини та ожеледиця, повені та паводки, що утворилися внаслідок інтенсивних дощів, танення снігу тощо), з визначенням об'єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв'язку та інших об'єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу. Один примірник подати до головного управління МНС України в Кіровоградській області.

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, обласний центр з гідрометеорології, райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління житлово-комунального господарства, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

До 15 жовтня 2004 року

3. Уточнити плани залучення сил і засобів та порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів із визначенням відповідальних осіб на випадок несприятливих погодних умов (сильні морози, снігопади, налипання снігу, снігові замети, хуртовини та ожеледиці), а також порядок і регламент зв'язку, інформування та оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Спеціалізовані служби ЦО, райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління МНС України в Кіровоградській області

До 1 листопада 2004 року

4. Укласти угоди з відповідними підприємствами і організаціями незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, військовими частинами та пожежно-рятувальними підрозділами на виділення сил і засобів для проведення рятувальних та інших рятувальних робіт при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

Відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні організації та установи, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 листопада 2004 року

5. Визначити служби, підприємства та організації, що повинні мати резерв пально-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Створити запаси пально-мастильних матеріалів.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи, головне фінансове управління облдержадміністрації, спеціалізовані служби ЦО, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 листопада 2004 року

6. Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та оперативні групи для безпосереднього керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, у тому числі у разі необхідності цілодобового чергування відповідальних працівників.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 листопада 2004 року,

при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій

7. Забезпечити утримання в постійній готовності дорожньої і спеціальної інженерної техніки, дизель-генераторів, відомчих електростанцій, обладнання та інвентарю до дій в умовах сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будівель.

Спеціалізовані служби ЦО, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно в осінньо-зимовий період

8. Підготувати техніку аварійно-рятувальних загонів МНС та інших військових частин гарнізону, що визначена згідно з планом взаємодії під час розчищення снігу (бульдозери, грейдери, БАТ, ІМР), а органам місцевого самоврядування забезпечити їх доставку трейлерами та створити резерв пально-мастильних матеріалів. Підготувати пересувні пункти обігріву та польові кухні для забезпечення особового складу, який передбачено залучати до розчистки снігу.

Командування військової частини МНС, Міноборони, міськвиконкоми, райдержадміністрації

До 15 жовтня 2004 року

9. Забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту у разі сильних снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та повені, забезпечити оперативне обмеження або закриття руху на ділянках автомобільних доріг, де створюються небезпечні умови руху.

Управління МВС України в області

Протягом осінньо-зимового періоду

10. Уточнити оперативні плани дій при виникненні аварій на системах комунікації тепло-, газо-, водо-, енергозабезпечення.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

До 15 жовтня 2004 року

11. Розробити план виділення авіазасобів для проведення оперативних обстежень постраждалих територій.

Постійна обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Протягом осінньо-зимового періоду

12. Забезпечити оперативне залучення автономних джерел електропостачання (дизель-генератори, відомчі електростанції) у випадку відключення електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (лікарні, дитячі садки, школи, інтернати, хлібопекарні тощо).

Структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні установи та організації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом зимового періоду

13. Забезпечити подання до головного управління МНС України в Кіровоградській області, інших зацікавлених підрозділів прогнозів та попереджень про погіршення гідрометеорологічних умов.

Обласний центр з гідрометеорології

Прогнозів - щоденно, попереджень - негайно після складання

Здійснювати гідрометеорологічне забезпечення заходів під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах надзвичайних ситуацій.

Протягом осінньо-зимового періоду

14. Забезпечити здійснення моніторингу щодо розвитку несприятливих погодних умов і своєчасний обмін достовірною та повною інформацією на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Обласний центр з гідрометеорології, відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні установи та організації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом осінньо-зимового періоду

15. Забезпечити першочергове надання членам постійної обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації телефонних розмов та оперативної обробки письмових телеграфних повідомлень за паролем “Надзвичайна ситуація”.

Кіровоградська дирекція ВАТ “Укртелеком”

.Протягом осінньо-зимового періоду

16. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. Інформувати населення про заходи, що здійснюються для попередження та ліквідації їх наслідків, про загрозу та виникнення несприятливих гідрометеорологічних явищ.

Відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні організації та установи, райдержадміністрації, міськвиконкоми

При загрозі та погіршенні гідрометеорологічних умов

17. Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану об'єктів та населених пунктів. Провести огляд стану пожежної та техногенної безпеки житлового фонду.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 грудня 2004 року

18. Проаналізувати стан забезпечення пожежної безпеки та охорони населених пунктів сільської місцевості з урахуванням реформування аграрного сектора економіки, житлового сектора, об'єктів соціально-культурного призначення. Передбачити забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони спеціальною технікою, рятувальними пристроями, засобами пожежогасіння та пально-мастильними матеріалами в повному обсязі тощо.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне фінансове управління, управління культури, житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 листопада 2004 року

19. Проаналізувати виконання заходів протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та об'єктів з масовим перебуванням людей. Вжити заходів щодо впровадження вимог пожежної безпеки для захисту будинків та об'єктів з масовим перебуванням людей.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, управління житлово-комунального господар-ства, управління освіти, управління охорони здоров'я, управління культури облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

До 1 листопада 2004 року

20. Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту об'єктів
освіти, охорони здоров'я і культури. Вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 листопада 2004 року

21. Проаналізувати стан та розробити комплекс організаційних та практичних заходів щодо проведення ідентифікації, декларування та обов'язкового страхування об'єктів підвищеної небезпеки.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління МНС України в Кіровоградській області

До 1 грудня 2004 року

22. Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану суб'єктів господарювання недержавних форм власності.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління МНС України в Кіровоградській області

До 1 грудня 2004 року

23. Розробити комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на недопущення використання на ринку держави несертифікованих виробів протипожежного призначення.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління сільського господарства і продовольства, управління житлового комунального господарства облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

До 1 вересня 2004 року

24. Для забезпечення техногенної та пожежної безпеки в осінньо-зимовий період та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, попередження травмування та загибелі людей під час їх виникнення організувати інформування населення про основні причини виникнення надзвичайних ситуацій різного виду через засоби масової інформації.

Обласна державна телерадіокомпанія, головне управління МНС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

В період різких погодних змін, загострення обстановки із травмуванням та загибеллю людей під час виникнення надзвичайних ситуацій, але не рідше ніж раз на тиждень

25. Організувати розробку, створення та трансляцію тематичних телепрограм, спрямованих на запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду.

Обласна державна телерадіокомпанія, головне управління МНС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації, оміськвиконкоми

Щомісяця

26. Організувати постійне транслювання текстів роз'яснень, застережень, звернень, оголошень, прогнозів погоди через аудіовізуальні ЗМІ, радіовузли об'єктів масового перебування людей, соціально-побутових, промислових підприємств, залізничних, річних, автовокзалів, аеропортів, ринків, супермаркетів, ін.

Обласна державна телерадіокомпанія, головне управління МНС України в Кіровоградській області, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

В період різких погодних змін, загострення обстановки із травмуванням та загибеллю людей під час виникнення надзвичайних ситуацій, але не рідше ніж раз на тиждень

27. Організувати виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, на сходових клітках, коридорах загального користування (житлові будинки, гуртожитки, готелі, пансіонати, будинки відпочинку, санаторії, ринки, автобусні, залізничні, річкові вокзали, адміністративні, житлово-комунальні, торговельні, медичні, освітні, лікувальні заклади, пошти, ощадкаси) табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про основи цивільного захисту в побуті та рекомендаціями про порядок дій на випадок надзвичайної ситуації.

Управління житлового комунального господарства, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, управління охорони здоров'я облдержадмініст-рації, головне управління МНС України в Кіровоград-ській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

28. Організувати розробку та розміщення відповідної соціальної реклами, направленої на запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду, навчання діям в умовах виникнення надзвичайної ситуації.

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, управління культури, управління освіти і науки, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, територіальне управління Держнаглядохоронпраці по Кіровоградській області, головне управління МНС України в Кірово-градській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

29. Виділити на довгостроковій основі місця під встановлення носіїв зовнішньої соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

30. Провести в дошкільних, загальноосвітніх навчально-виховних закладах батьківські збори, зустрічі з працівниками МНС, конкурси, вікторини з навчанням дітей основам безпечної життєдіяльності, Тиждень знань вимог правил з питань безпеки життєдіяльності.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління МНС України в Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

31. Провести із залученням працівників соціального захисту, комунальних установ, наглядових органів відповідну роз'яснювальну роботу серед різних верств населення.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління МВС України в області, територіальне управління Держ-наглядохоронпраці по Кіровоградській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

32. Розробити сценарії театральних вистав і розважальних програм для дітей та юнацтва з тематики основ цивільного захисту населення та включення їх до репертуарів театрів ляльок, естрадних концертів, телевізійних та радіопередач.

Обласна державна телерадіокомпанія, управління культури облдержадміністрації, головне управління МНС України в Кіровоградській області, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

33. Забезпечити трансляцію роликів соціальної реклами, спрямованої на запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій різного виду, на каналах радіо та телебачення в найбільш сприятливий для перегляду глядачів час.

Головне управління МНС України в Кіровоградській області, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Вересень, надалі постійно

___________________________

2

10