від 7 вересня 2004 року № 542-р

Про утворення комітету громадського

контролю при обласній державній

адміністрації

Керуючись статтями 37, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням доручення Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 85747/114/1-03 та з метою забезпечення прозорості діяльності обласної державної адміністрації, удосконалення взаємодії із громадськістю, забезпечення доступності представників громадських організацій, трудових колективів до контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядчих документів обласної державної адміністрації на території області:

1. Утворити при обласній державній адміністрації комітет громадського контролю у складі згідно з додатком та затвердити Положення про нього (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам у місячний термін утворити комітети громадського контролю при районних державних адміністраціях, міськвиконкомах та затвердити відповідні положення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 вересня 2004 року № 542-р

С К Л А Д

комітету громадського контролю при обласній державній адміністрації

Голова комітету

ОСАДЧИЙ

Євгеній Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Заступник голови комітету

БЄЛАН

Валентина Іванівна

-

начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

Секретар комітету

КИТОВСЬКИЙ

Михайло Петрович

-

головний спеціаліст відділу контролю апарату
облдержадміністрації

Члени комітету:

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ДМИТРЕНКО

Тетяна Тимофіївна

-

директор Центру перепідготовки та підвищен-ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації, голова Кіровоградської обласної організації Спілки жінок України (за згодою)

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції,

голова Кіровоградської обласної організації Спілки юристів України (за згодою)

МІЛЬТО

Олександр Анатолійович

-

голова Кіровоградського обласного Комітету молодіжних організацій (КОКМО) (за згодою)

САІНСУС

Олександр Дмитрович

-

голова правління ВАТ "Червона зірка", голова організації роботодавців області (за згодою)

ТОКАРЄВ

Віталій Вікторович

-

голова Кіровоградської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

-

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 вересня 2004 року № 542-р

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет громадського контролю

при обласній державній адміністрації

1. Комітет громадського контролю (далі - комітет) є дорадчим органом і утворюється при обласній державній адміністрації з метою забезпечення прозорості діяльності обласної державної адміністрації, удосконалення взаємодії з громадськістю, забезпечення доступності представників громадських організацій, трудових колективів до контролю за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядчих документів обласної державної адміністрації на території області.

У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим положенням.

2. Основними завданнями комітету є:

вивчення стану дотримання на підприємствах, в установах та організаціях Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови облдержадміністрації;

участь у підготовці проектів розпоряджень з питань зміцнення виконавської дисципліни та удосконалення контролю за виконанням актів законодавства;

внесення пропозицій щодо налагодження дієвого контролю за дотриманням законодавства;

проведення відповідних публічних громадських обговорень.

3. Комітет має право:

брати участь із правом дорадчого голосу у засіданнях колегії обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів під час розгляду питань, що передбачені цим положенням;

отримувати від обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів інформацію, необхідну для своєї діяльності, надавати облдержадміністрації пропозиції з питань, віднесених до компетенції комітету;

приймати рішення з питань, віднесених до компетенції комітету.

4. Організація та забезпечення діяльності комітету:

голова обласної державної адміністрації затверджує склад комітету, призначає голову комітету та його заступника;

члени комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах;

члени комітету мають право брати участь у вивченні стану дотримання на підприємствах, в установах та організаціях Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови облдержадміністрації;

основною формою роботи комітету є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, але не рідше одного разу на квартал;

засідання комітету проводить його голова або за його дорученням заступник голови комітету;

засідання комітету правомочне, якщо на ньому присутні більше половини персонального складу комітету;

рішення, прийняте на засіданні, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу комітету;

рішення комітету оформляються протоколом, мають рекомендаційний характер та подаються на розгляд голові облдержадміністрації;

організаційне забезпечення роботи комітету покладається на відділ контролю апарату облдержадміністрації;

комітет інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

____________________

2