від 8 вересня 2004 року № 550-р

Про підвищення кваліфікації працівників

місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування,

керівників державних підприємств,

установ та організацій у другому півріччі

2004 року

З метою реалізації Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента України від 9 листопада
2000 року № 1212, Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 278, та відповідно до стратегічних завдань реформування державної служби в Україні, визначених у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації (далі - Центр) проводиться підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо удосконалення економічної, правової, адміністративно-дисциплінарної культури, забезпечення їх конкурентної спроможності на ринку праці.

З кожним роком більше уваги приділяється навчанню державних службовців за професійними програмами; програми постійно діючих семінарів цілеспрямовані на перспективу; підвищення кваліфікації на тематичних короткотермінових семінарах проводяться в інтерактивних формах. Теми постійно діючих та короткотермінових семінарів актуальні, оперативно враховують запити та потреби слухачів. Постійно поліпшується якісний склад викладачів Центру. Для забезпечення оптимального адресного підвищення кваліфікації кожного державного службовця та посадових осіб місцевого самоврядування в Центрі проводиться робота над створенням електронної бази даних осіб, що підвищили кваліфікацію з часу його заснування.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби”, від 10 вересня 2003 року № 1444 “Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання” та спільного наказу Головдержслужби України, Міністерства освіти і науки України, НАДУ при Президентові України від 30 жовтня 2002 року
№ 80/625/149 “Про затвердження порядку відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації” у 2004 році здійснено підготовку 62 осіб за професійною програмою навчання кадрового резерву на посади державних службовців V-VII категорій. Кращі з них (44 особи) рекомендовані для вступу до магістратур при вищих навчальних закладах за спеціальністю “Державна служба”, зарахування до кадрового резерву та працевлаштування у структурних підрозділах облдержадміністрації та територіальних структурах міністерств і відомств.

Незважаючи на те, що навчання за державні кошти проводиться виключно на замовлення кадрових підрозділів органів влади, турбує недостатня організаторська робота та послаблення контролю з боку райдержадміністрацій, міськвиконкомів, районних рад та керівників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, на яких поширюється чинність законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Так, у першому півріччі 2004 року стовідсотково виконали план-графік підвищення кваліфікації державних службовців, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 грудня
2003 року № 755-р, лише Вільшанська, Новоукраїнська, Петрівська райдержадміністрації та виконавчий комітет Кіровоградської міської ради. Не в повному обсязі план підвищення кваліфікації виконали: Олександрівська, Онуфріївська, Ульяновська (77,27%), Новомиргородська (78,26%) райдержадміністрації. Найгірші показники у Світловодській (40,91%), Знам'янській (69,57%), Долинській (73,91%) райдержадміністраціях та Світловодському (53,85%), Олександрійському (62,50%), Знам'янському (69,23%) міськвиконкомах.

З метою подальшого вдосконалення підвищення ефективності діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють на посадах V-VII категорій області:

1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області у другому півріччі
2004 року (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій забезпечити, головам районних рад, міським, селищним, сільським головам рекомендувати забезпечити участь працівників у навчанні в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій обласної державної адміністрації та своєчасне фінансування видатків на організацію їхнього навчання в межах затверджених кошторисів.

3. Директору Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій обласної державної адміністрації Дмитренко Т.Т. забезпечити високий рівень навчально-освітнього процесу, вжити заходів щодо поліпшення умов діяльності Центру. Передбачити механізм впровадження дистанційної освіти у навчальний процес.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 8 вересня 2004 року № 550-р

ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської області у другому півріччі 2004 року

п/п

Найменування посад або кадрового резерву

К-сть осіб

Вид підвищення кваліфікації та повна назва програми

Термін навчання

Повна назва навчального закладу

Обсяг фінансу-вання заходу (грн.)

Приміт-ка

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Начальники, заступники началь-ників відділів, спеціалісти управ-ління з питань фізичної культури, спорту та туризму облдержадміні-страції, райдержадміністрацій та міськвиконкомів

30

Тематичний короткотермі-новий семінар “Шляхи вдосконалення розвитку галузі туризму, фізичної культури та спорту на сучасному етапі”

27.09-01.10.2004

Центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, орга-нів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-ємств, установ та організацій облдержадміністрації

5314

2.

Працівники райдержадміністра-цій, міськвиконкомів, які отримали рекомендації підвищити кваліфі-кацію за результатами щорічної оцінки

30

Навчання за професійною програмою

27.09-08.10.2004

10627

3.

Молоді державні службовці, які вперше прийняті на державну службу

50

Навчання за професійною програмою

04-15.10.2004

8856

За окремим списком

4.

Начальники, спеціалісти відділів кадрової роботи та з питань державної служби структурних підрозділів облдержадміністрації

26

Тематичний короткотермі-новий семінар “Впровад-ження інформаційно-аналітичної системи кадрового обліку “Картка”

05-07.10.2004

4602

5.

Начальники відділів, спеціалісти управління у справах преси та інформації та спеціалісти відділу взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю апарату облдерж-адміністрації, редактори район-них, міських газет, комунальних засобів масової інформації

30

Тематичний короткотермі-новий семінар “Актуальні питання діяльності ЗМІ в умовах становлення громадянського суспільства”

11-15.10.2004

Центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, орга-нів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-ємств, установ та організацій облдержадміністрації

5314

6.

Кадровий резерв на посади дер-жавних службовців структурних підрозділів та апарату облдерж-адміністрації (ІІ сесія)

30

Навчання за професійною програмою

18-22.10.2004

5314

7.

Заступники начальників відділів головного фінансового управлін-ня облдержадміністрації, головні бухгалтери структурних підроз-ділів облдержадміністрації, відповідних відділів райдержадмі-ністрацій, міськвиконкомів

25

Тематичний короткотермі-новий семінар “Фінансове забезпечення та організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах”

08-12.11.2004

4427

8.

Секретарі сільських рад, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх 2-х років

(ІІ сесія)

43

Навчання за професійною програмою

15-19.11.2004

3808

9.

Секретарі селищних, міських рад (крім міст районного значення), які не підвищували квалі-фікацію протягом останніх 2-х років

(ІІ сесія)

20

Навчання за професійною програмою

15-19.11.2004

3543

10.

Спеціалісти головного фінансо-вого управління облдержадмініст-рації, бухгалтери структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідних відділів райдержадмі-ністрацій, міськвиконкомів

20

Тематичний короткотермі-новий семінар “Фінансове забезпечення та організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах”

22-26.11.2004

3543

11.

Посадові особи органів місцевого самоврядування, які вперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядування

(ІІ сесія)

31

Навчання за професійною програмою

29.11-03.12.2004

Центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, орга-нів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-ємств, установ та організацій облдержадміністрації

5491

12.

Кадровий резерв служби в орга-нах місцевого самоврядування на посади V-VII категорій (ІІ сесія)

29

Навчання за професійною програмою

29.11-03.12.2004

5137

13.

Заступники начальників відділів головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та началь-ники, заступники начальників управлінь праці та соціального захисту населення райдержад-міністрацій та міськвиконкомів

25

Тематичний короткотермі-новий семінар “Сучасні проблеми соціальної політики на регіональному рівні”

06-10.12.2004

4428

За окремим списком

14.

Начальники відділів управління освіти та науки облдержадміні-страції, начальники відділів освіти та науки райдержадміністрацій, міськвиконкомів

28

Тематичний короткотермі-новий семінар “Функціону-вання та перспективи розвитку галузі освіти на сучасному етапі”

06-10.12.2004

4959

15.

Державні службовці райдержадмі-ністрацій, які вперше прийняті на державну службу (ІІ сесія)

23

Навчання за професійною програмою

13-17.12.2004

4074

16.

Кадровий резерв на посади державних службовців V-VII категорій райдержадміністрацій

(ІІ сесія)

23

Навчання за професійною програмою

13-17.12.2004

4074

17.

Кадровий резерв на посади державних службовців V-VII категорій (студенти 5-х курсів місцевих вузів)

100

Навчання за професійною програмою

Протягом року

47232

18.

Молоді державні службовці струк-турних підрозділів облдержадміні-страції

24

Тематичний постійно діючий семінар “Моя професія - служити народу України”

Протягом року

4723

19.

Державні службовці та посадові особи органів місцевого самовря-дування, на яких покладені обов'язки щодо організації та виконання заходів по запобіганню корупції

90

Тематичний постійно діючий семінар “Превентивні заходи щодо протидії корупційним діянням в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування”

Протягом року

Центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, орга-нів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-ємств, установ та організацій облдержадміністрації

21255

20.

Керівники політичних партій та громадських організацій

40

Тематичний постійно діючий семінар “Участь політичних партій у формуванні громадянського суспільства”

Протягом року

9446

21.

Сільські, селищні, міські голови (міст районного значення)

100

Тематичний постійно діючий семінар “Реалізація вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Протягом року

23616

22.

Спеціалісти структурних підрозді-лів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, рай-держадміністрацій та міськвикон-комів, державних та комунальних підприємств, установ та організа-цій, які займаються питаннями інвестиційно-інноваційної діяль-ності, санації, реструктуризації та банкрутства, тендерів та акту-альними проблемами трансфор-мації економіки

100

Тематичний постійно діючий семінар “Трансформація економіки України для вступу в Світову організацію торгівлі”

Протягом року

23616

23.

Спеціалісти структурних підрозділів обласної державної адміністрації

25

Тематичний постійно діючий семінар “Основи комп'ютерної грамотності”

Протягом півріччя

5904

____________________

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8