від 10 вересня 2004 року № 552-р

Про забезпечення

виконання заходів

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня
2004 року № 522-р “Про забезпечення виконання Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у
2003 році” та Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність” у 2004 році”:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання у 2004 році в області Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році”, Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність” та плану заходів (додається).

2. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам забезпечити виконання заходів та інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про проведену роботу до 15 січня 2005 року.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати узагальнену інформацію облдержадміністрації до 20 січня 2005 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 10 вересня 2004 року № 552-р

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання у 2004 році в області Послання Президента України до Верховної Ради

України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році”, Програми діяльності

Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність” та плану заходів,

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 522-р

Завдання, визначені в Посланні та Програмі

Захід

Строк виконання

Відповідальні

за виконання

1

2

3

4

2.1. Підвищення якості життя населення

1. Підвищення якості життя населення, забезпечення динамічного і гармонійного розвитку людини, її духовних, життєвих та інтелектуальних якостей, соціальної справедливості та зниження рівня бідності

Забезпечити виконання обласних заходів щодо реалізації у 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності та розроблення заходів на 2005 рік

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

2. Забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян шляхом поетапного набли-ження державних соціальних гарантій до про-житкового мінімуму, зокрема щодо запро-вадження мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень з вересня 2004 року та поступового досягнення у 2007 році 100 від-сотків прожиткового мінімуму

Забезпечити скорочення розриву середньомісячної оплати праці в області від встановленого рівня прожиткового мінімуму

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення структурні підрозділи облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

3. Подальше реформування системи оплати праці, підвищення її питомої ваги в структурі грошових доходів населення, збільшення частки фонду оплати праці в собівартості продукції, валовому внутрішньому продукті

Забезпечити збільшення розміру заробітної плати у середньому по області на 25 проц., фонду оплати праці - на 20 проц. порівняно з 2003 роком

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

4. Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати на діючих підприємствах до кінця 2004 року

Посилити роботу обласної, районних, міських комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат з метою повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення, інші структурні підрозділи обл-держадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

5. Подальше поетапне підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам бюджетної сфери (до 25 відсотків)

Забезпечити поетапне підвищення посадових окладів, тарифних ставок працівникам бюджетної сфери відповідно до урядових рішень

2004 рік

Головне фінансове управління, інші структурні підрозділи обл-держадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

6. Поглиблення на засадах соціального партнерства співпраці з об'єднаннями роботодавців та профспілок у соціальній сфері, підвищення їх ролі у колективно-договірному регулюванні праці, детінізації заробітної плати та своєчасної її виплати

Здійснювати контроль за виконанням положень Генеральної угоди, регіональних угод, умов колективних договорів

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

7. Сприяти повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення

Забезпечити виконання заходів щодо реалізації обласної програми зайнятості населення на 2004 рік

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, міськвиконкоми, райдержадміністрації

8. Збільшення фінансового ресурсу пенсійної системи шляхом скорочення кількості пільг щодо сплати внесків до Пенсійного фонду, забезпечення в повному обсязі розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

Забезпечити збільшення надходжень збору на загальнообов'язкове пенсійне страхуван-ня порівняно з попереднім роком за рахунок скорочення недоїмки та повного охоплення платників цього податку

2004 рік

Головне управління Пенсійного фонду України в області

9. Забезпечення реалізації права соціально незахищених категорій громадян на отримання пільг, створення автоматизованої системи контролю за використанням бюджетних призначень на надання пільг

Забезпечення надання пільг та субсидій соціально незахищеним категоріям громадян

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

10. Формування протягом 2004 року Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою

Завершити формування до кінця 2004 року бази даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою

Грудень,

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

11. Повне погашення заборгованості минулих років з виплати компенсацій, пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та недопущення виникнення такої заборгованості

Забезпечити повне погашення заборгова-ності минулих років з виплати компенсацій, пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та недопущен-ня виникнення поточної заборгованості

Грудень,

2004 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

12. Забезпечення повноцінної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями в суспільство

Забезпечити реалізацію плану заходів Національної програми професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки

2004 рік

Головне управління праці та соці-ального захисту населення, управління освіти і науки, охорони здоров”я облдержадміні-страції, обласне відділення Фонду Украї-ни соціального захисту інвалідів, міськвиконкоми, райдержадмініст-рації

2.2. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини

13.Прийняття та виконання державної програ-ми попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

Забезпечити проведення скринінгових програм обстеження населення, спрямова-них на своєчасне виявлення хворих на серцево-судинні хвороби та скорочення рівня смертності, інвалідності населення внаслідок захворювання на ці хвороби

2004 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

14. Наближення показника очікуваної трива-лості життя до рівня країн з високим індексом людського розвитку, зменшення рівня смертності дітей першого року життя та материнської смертності

Забезпечити скорочення смертності дітей у віці до 1 року життя та материнської смерт-ності. Облаштувати пологові будинки та дитячі стаціонари сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою. Продовжити оптимізацію організації медико-санітарної допомоги населенню

2004 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

15.Удосконалення системи надання невідклад-ної медичної допомоги, інституту сімейного лікаря

Забезпечити розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

2004 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

16. Стабілізація епідемічної ситуації із захворюванням на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД

Забезпечити виконання програми профілак-тики ВІЛ-інфекції/СНІДу та програми боротьби із захворюванням на туберкульоз

2004 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

17. Збільшення в три рази кількості кредитів, наданих на придбання (будівництво) житла для молодих сімей, у тому числі в сільській місцевості

Здійснити заходи програми забезпечення житлом молодих сімей у Кіровоградській області на 2002-2012 роки

2004 рік

Регіональний фонд сприяння молодіжному житловому будівни-цтву, управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадмініст-рації

18. Збільшення кількості оздоровлених дітей шкільного віку шляхом розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, у тому числі їх цілорічного функціонування, забезпечення оздоровлення у 2004-2005 роках відповідно 40 і 50 відсотків таких дітей

Забезпечити збільшення кількості функціонуючих в літній період таборів та оздоровчих закладів і охоплення різними формами відпочинку дітей шкільного віку

2004 рік

Служба у справах неповнолітніх, управління у справах сім”ї та молоді, освіти і науки облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

19. Забезпечення виконання Державної програми запобігання бездоглядності дітей на 2003-2005 роки

Забезпечити виконання обласної програми запобігання бездоглядності дітей на 2003-2005 роки

2004 рік

Служба у справах неповнолітніх, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

20. Розширення мережі центрів соціальних служб для молоді та їх спеціалізованих формувань, у тому числі у сільській місцевості

Розширити мережу центрів соціальних служб для молоді за рахунок створення їх у Гайворонському, Голованівському, Доброве-личківському, Маловисківському, Олександ-рійському районах та м.Світловодську

2004 рік

Обласний центр соціальних служб для молоді, Світловод-ський міськвиконком, райдержадміністрації

21. Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, центрів соціально-психологічної реабілітації для неповнолітніх, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, кризових центрів для жертв різних форм насильства

Забезпечити розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Забезпечити фінансування діяльності обласного кризового центру соціально-психологічної допомоги для дітей, які постраждали від різних форм насильства, регіональноого центру ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя перемога”

2004 рік

Управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, міськвиконкоми, райдержадміністрації

22. Формування мережі молодіжних центрів та бірж праці, молодіжних трудових загонів, соціально-культурних дозвільних центрів

Забезпечити діяльність молодіжних центрів праці та охопити вторинною зайнятістю молодь шляхом організації молодіжних трудових загонів

2004 рік

Управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадмініст-рації

23. Перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний строк навчання

Забезпечити завершення І етапу переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний строк навчання

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

24. Створення умов для поступового переходу до профільного навчання у старшій школі

Забезпечити підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти І-ІІІ ступенів та запровадити допрофільне навчання і поглиблення вивчення окремих предметів, курсів, факультативів

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

25. Оснащення комп'ютерними класами усіх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня, розширення доступу навчальних закладів до мережі Інтернет

Забезпечити оснащення закладів освіти І-ІІІ ступенів комп'ютерною технікою

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

26. Виконання Державної програми “Вчитель”

Забезпечити реалізацію обласної програми “Вчитель”

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

27. Рівний доступ до якісної освіти учням, які проживають у сільській місцевості, зокрема шляхом виконання Програми “Шкільний автобус”

Забезпечити придбання 13 автобусів для підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до навчальних закладів

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдерж-адміністрації

28. Підвищення більше ніж у 2 рази стипендіального забезпечення студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, запровадження соціальних стипендій

Забезпечити виплату стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради студентам-відмінникам вищих навчальних закладів області І-ІV рівнів акредитації

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації

29.Інтеграція системи вищої освіти в європейський освітній простір

Сприяти розширенню міжнародних зв'язків вищих навчальних закладів та їх інтеграції в європейський освітній простір

2004 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

30. Забезпечення виконання державних програм розвитку культури на 2004-2008 роки

Забезпечити виконання обласної програми розвитку культури на 2003-2004 роки

2004 рік

Управління культури облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

31. Передбачення під час розроблення проектів державного бюджету цільової підтримки статутної діяльності національних творчих спілок, театрально-видовищних закладів, оновлення їх репертуару, фінансування поповнення Державного музейного фонду України і бібліотечних фондів

Реалізація заходів Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року, Програми поповнення бібліотечних і архівних фондів на період до 2005 року, надання фінансової підтримки обласним осередкам творчих спілок, театрально-видовищним закладам

2004 рік

Управління культури облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

32. Ліквідація протягом 2004-2005 років неповної зайнятості працівників культури, в тому числі у сільській місцевості

Скорочення чисельності працівників закладів культури, які працюють у режимі неповної зайнятості шляхом переведення їх на повні посадові оклади

2004 рік

Управління культури облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

33. Підтримка національно-культурних това-риств України

Провести фестивалі, виставки національних культур в області

2004 рік

Управління культури, у справах національностей, міграції та релі-гій облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

34. Здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико-архітектурної спадщини, унікальних містобудівних комплексів історичних міст, у тому числі унікальних пам'яток, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Провести паспортизацію пам'яток історії та культури, поліпшити їх збереження

2004 рік

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

35. Створення розгалуженої мережі центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”, дитячих спортивних клубів з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом, зокрема, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку

Створити районні і міські центри фізичного здоров”я населення “Спорт для всіх”

2004 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

36. Залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спор-тивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, спортивних клубах, клубах за місцем проживання, спортив-них секціях 15 відсотків учнівської молоді

Збільшити охоплення фізкультурно-оздоровчою роботою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та студентів вищих навчальних закладів

2004 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

37. Створення сприятливих умов для збереження та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту

Забезпечити проведення ремонту спортивних комплексів спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву

2004 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

38. Забезпечення підготовки та участі україн-ських спортсменів в наступних літніх та зимо-вих Олімпійських і Параолімпійських іграх, все-світніх олімпіадах, Дефлімпійських та Всесвіт-ніх іграх з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор

Забезпечити підготовку спортсменів області до виступів у спортивних змаганнях

2004 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

39. Розширення форм реабілітаційної роботи серед інвалідів засобами фізичного виховання та спорту, розширення мережі фізкультурно-спортивних клубів інвалідів

Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах на пільгових умовах дітей-інвалідів

2004 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

40. Забезпечення комплексного розвитку туристичної та рекреаційно-курортної сфери

Реалізація заходів програми туризму в Кіровоградській області на 2002-2005 роки

2004 рік

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

41. Створення сприятливих умов для консолідації українського суспільства, збереження його історико-культурної спадщини, сприяння етнічному, культурному, мовному, духовному розвитку українського народу, гармонізації міжнаціональних відносин

Забезпечити дотримання чинного законодавства стосовно реєстрації і вільного функціонування релігійних громад, співробітництво з основними концесіями щодо благодійної діяльності, збереження історико-культурної спадщини

2004 рік

Управління у справах національ-ностей, міграції та релігій, управління культури облдержадміністрації

2. 3. Захист прав і свобод людини, зміцнення законності та правопорядку

42. Створення належних організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для функціонування судів і діяльності суддів, органів суддівського самоврядування, цілісної системи кадрового забезпечення судової системи

Реалізувати заходи обласної програми організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів на 2004-2005 роки

2004 рік

Територіальне управління державної судової адміністрації в області, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборон-ної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

43. Виконання в повному обсязі Комплексної програми профілактики злочинності на 2001- 2005 роки

Забезпечити виконання заходів комплексної програми профілактики злочинності на 2004-2005 роки

2004 рік

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

2.4. Прозорість дій Уряду та інформаційна політика

44. Впровадження нових форм та методів взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю і засобами масової інформації

Забезпечити висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації

2004 рік

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадмініст-рації

45. Технічне переоснащення державних теле-радіоорганізацій

Забезпечити технічне переоснащення обласної державної телерадіокомпанії

2004 рік

Обласна державна телерадіо-компанія

46. Розвиток електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”, розширення доступу до урядової інформації через єдиний веб-портал органів виконавчої влади

Забезпечити поповнення, оновлення інформації на веб-сайті облдержадміністрації

2004 рік

Управління у справах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

3.2. Утвердження інституту приватної власності, розвиток підприємництва та конкуренції

47.Уточнення переліків відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягатимуть продажу, виходячи з установлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, завдань щодо надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна

Забезпечити виконання завдань щодо надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна

2004 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

48. Забезпечення жорсткої системи протидії “тіньовій” приватизації, законодавчої та організаційної уніфікації процедур відчуження об'єктів державної власності відповідно до законодавства з питань приватизації, незалежно від правових підстав для такого відчуження (банкрутство, виконавче провад-ження, податкова застава тощо)

Встановити контроль за дотриманням виконання Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, на державних підприємствах, які знаходяться у процесі приватизації

2004 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

49. Повернення у державну власність об'єктів, придбаних у процесі приватизації, у разі невиконання або неналежного виконання покупцями взятих на себе зобов'язань, захисту майнових інтересів держави на її території та за кордоном, у тому числі шляхом контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна покупцями цього майна

Здійснювати контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, придбаного у процесі приватизації, і у разі невиконання або неналежного виконан-ня взятих зобов'язань покупцями відповідні матеріали направляти до правоохоронних органів для вирішення питання щодо повернення майна у державну власність

2004 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

50. Проведення у першому півріччі 2004 року аналізу причин збитковості державних підпри-ємств та акціонерних товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує

50 відсотків, та вжиття відповідних заходів щодо поліпшення їх фінансового стану, зокрема щодо легалізації їх прибутків, здійс-нення органами, уповноваженими управляти державним майном, щоквартального моніто-рингу виконання підприємствами фінансових планів

Провести засідання комісії з фінансово-економічного аналізу господарських товариств з метою виявлення причин збитковості державних підприємств та акціонерних товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує

50 відсотків, та вжити відповідні заходи щодо поліпшення їх фінансового стану

Жовтень

2004 року

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

51. Посилення відповідальності керівників підприємств за виконання показників фінансових планів та контролю за виконанням умов трудових контрактів з керівниками підприємств

Здійснити перевірку виконання умов трудо-вих контрактів з керівниками підприємств щодо виконання показників фінансових планів та у разі необхідності порушити питання перед відповідними органами щодо зміни керівника

2004 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

52. Завершення у 2004 році інвентаризації об'єктів державної власності та забезпечення ведення реєстру державного майна

Забезпечити ведення реєстру державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних фондів господарських товариств

2004 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

53. Впровадження прозорих механізмів визначення частки прибутку, яка спрямовується до фонду сплати дивідендів акціонерних товариств, у яких державі належать пакети акцій у розмірі 25 і більше відсотків статутного фонду

Забезпечити розгляд на щорічних зборах акціонерних товариств питання визначення частки прибутку, яка спрямовується до фонду сплати дивідендів акціонерних товариств, у яких державі належать пакети акцій у розмірі 25 і більше відсотків статутного фонду

2004 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

54. Розроблення ефективних механізмів впровадження Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, дотримання принципів прозорості та гласності під час прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади

Організувати офіційне оприлюднення регуляторних актів в друкованих засобах масової інформації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про регуляторну діяльність органів виконавчої влади

2004 рік

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

55. Реформування дозвільної системи у сфері підприємництва, у тому числі шляхом створення в усіх регіонах України “єдиних офісів” з видачі документів дозвільного характеру

Вдосконалити механізм видачі документів дозвільного характеру на проведення підприємницької діяльності шляхом застосування принципів “єдиного вікна”

2004 рік

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, міськвиконкоми, райдержадміністрації

56. Удосконалення механізмів визначення загрози банкрутства підприємств, запровадження органами, уповноваженими управляти державним майном, здійснення упереджувального контролю за фінансовим станом таких підприємств

Здійснити аналіз фінансово-економічного стану державних підприємств та акціонерних товариств, що знаходяться в управлінні регіонального відділення Фонду державного майна України по області, з метою виявлення ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства та запобігання діям, пов`язаним з цим явищем

Листопад

2004 року

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області

57. Запровадження постійного аналізу струк-тури соціально важливих ринків, максимально ефективне використання механізму контролю за концентрацією з метою недопущення їх ремонополізації, проведення постійного моніторингу та контролю за формуванням на засадах конкуренції цін на цих ринках, передусім на ринках продовольства та нафтопродуктів

Запровадження постійного аналізу структури соціально важливих ринків, проведення постійного моніторингу та контролю за формуванням на засадах конкуренції цін на соціально важливих ринках, перед усім на ринках продовольства та нафтопродуктів

2004 рік

Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

58. Удосконалення системи захисту прав споживачів та контролю за недопущенням на споживчий ринок товарів, які становлять небезпеку для життя та здоров'я населення, передусім продовольчих товарів, питної води, алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо; удосконалення законодавства з метою посилення відповідальності за введення в торговий обіг дефектної, неякісної та небезпечної продукції

Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності вимог законодавства щодо якості і безпеки при реалізації в торговельній мережі основних груп продовольчих і непродовольчих товарів

2004 рік

Обласне управління у справах захисту прав споживачів, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

59. Подальше вдосконалення контролю за недопущенням монопольних проявів та укла-денням антиконкурентних угод між суб'єктами господарювання, зокрема шляхом запровадже-ння кримінальної відповідальності за змови про фіксацію цін, розподіл ринків тощо

Посилити контроль за недопущенням монопольних проявів та укладанням антиконкурентних угод між суб`єктами господарювання

2004 рік

Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

3.4. Реформування податкової системи

60. Поетапне обмеження та скасування еконо-мічно необґрунтованих податкових пільг, покращення системи адміністрування подат-ків, запобігання фактам ухилення від сплати податків

Забезпечити скорочення податкової заборгованості, збільшення кількості платників податків за рахунок запобігання фактам ухилення від сплати податків

2004 рік

Державна податкова адмініст-рація в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

61. Подальше удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва

Розширити бази оподаткування за рахунок залучення до сплати підприємств з від'ємним та нульовим значенням об'єкта оподаткування

Державна податкова адмініст-рація в області, міськвиконкоми, райдержадміністрації

3.5. Підвищення ефективності державних фінансів

62. Зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів для забезпечення економічного розвитку територій

Прискорити проведення грошової оцінки землі в межах населених пунктів. Визначити відповідальних за укладенням договорів оренди земельних ділянок та посилити контроль за оформленням договорів, надходженням орендної плати в повному обсязі

2004 рік

Обласне головне управління земельних ресурсів, міськвикон-коми, райдержадміністрації

63. Забезпечення ефективного функціонування системи державних закупівель і державного замовлення як важелів державного регулювання економіки та підвищення ефективності використання державних коштів, унеможливлення фінансових порушень та проявів корупції у цій сфері

Забезпечити контроль за дотриманням порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та запровадити моніторинг дотримання розпорядниками коштів державних та місцевих бюджетів чинного законодавства

2004 рік

Контрольно-ревізійне управління в області, головне управління економіки облдержадміністрації

3.6. Міжнародне співробітництво

64. Удосконалення структури експорту, збільшення в ньому частки наукоємних, високотехнологічних, конкурентоспроможних товарів

Забезпечити збільшення частки наукоємної продукції у структурі експорту товарів

2004 рік

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдерж-адміністрації

65. Створення сприятливих умов для розширення та поглиблення торговельно-економічних зв'язків суб'єктів господарювання з іноземними партнерами

Забезпечити подальший розвиток співпраці з зарубіжними країнами. Забезпечити виконання програми виставково-ярмаркових заходів та презентації області за кордоном на 2004 рік

2004 рік

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

66. Розширення експортної інфраструктури вітчизняних підприємств шляхом створення за межами України представництв, сервісних центрів

Забезпечити просування продукції підприємств області на ринки країн СНД шляхом створення ділерських центрів, представництв

2004 рік

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

3.8. Підвищення координуючої ролі держави у реалізації регіональної політики

67. Продовження роботи із співпраці централь-них і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою узгодження інтересів загальнодержавного і регіонального розвитку, спільного розв'язання проблем, що стримують розвиток регіонів

Продовжити практику запрошення керівників міністерств і відомств України для участі у сесіях обласної ради, засіданнях колегій облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, підписання угод про співробітництво з міністерствами і відомствами України

2004 рік

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України, організаційний відділ апарату облдержадміністрації

4.1. Удосконалення структури економіки на основі інноваційної моделі розвитку

68.Створення умов для сталого економічного зростання на базі інноваційного оновлення, підвищення конкурентоспроможності виробництва

Затвердити на сесії обласної ради проект регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року і забезпечити реалізацію заходів, передбачених у 2004 році

2004 рік

Головне управління економіки облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

4.2. Утвердження конкурентоспроможного аграрного сектора економіки

69. Формування сприятливого економічного середовища для прибуткової діяльності суб'єк-тів аграрного сектора, зокрема шляхом ство-рення умов для розширеного розвитку велико-товарного виробництва на ринкових засадах, досягнення 10-12-відсоткової рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції

Забезпечити ефективне використання коштів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та досягти 10-відсоткової рентабельності виробництва сільськогоспо-дарської продукції

2004 рік

Головне управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

70. Продовження земельної реформи

Забезпечити реалізацію обласної програми розвитку земельних відносин в області

2004 рік

Обласне головне управління земельних ресурсів, райдерж-адміністрації

71. Забезпечення приросту валової продукції сільського господарства і продукції харчової промисловості не менш як на 12-15 відсотків, зокрема отримання у поточному році зерна в обсязі 32-35 млн.тонн, а також стабілізації тваринництва шляхом запобігання скороченню поголів'я худоби і птиці, поліпшення забезпе-чення сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств кормами, розширення обсягу послуг з питань селекції та відтворення стада, заготівлі і збуту продукції

Забезпечити збільшення обсягів валової продукції сільського господарства на

12 проц. за рахунок виробництва у всіх кате-горіях господарств: зерна - 2200 тис.тонн, насіння соняшнику - 264,7 тис.тонн, цукро-вого буряку - 812,1 тис.тонн, м”яса -

68,2 тис.тонн. молока - 365 тис.тонн, яєць - 220 млн.штук. Забезпечити стабілізацію чисельності поголів”я худоби та птиці у всіх категоріях господарств. Збільшити обсяги заготівлі кормів для забезпечення створення надійної кормової бази

2004 рік

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

72. Проведення сприятливої цінової політики щодо сільськогосподарської продукції, у тому числі шляхом закупівлі зерна до державного матеріального резерву в обсязі 1 млн.тонн, ДАК “Хліб України” - 0,5 млн.тонн і до регіональних фондів - 1 млн.тонн

Забезпечити формування річного регіональ-ного ресурсу продовольчого зерна у 2004/2005 маркетинговому році в обсязі

150 тис.тонн, у тому числі незнижувального тримісячного запасу - 40 тис.тонн, та заку-півлі зерна урожаю 2004 року до державного матеріального резерву в обсязі 60 тис. тонн та дочірніми підприємствами ДАК “Хліб України” - 31 тис.тонн

До

15 жовтня 2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

73. Продовження формування цілісної інфра-структури аграрного ринку

Забезпечити виконання обласної програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на 2003-2004 роки

2004 рік

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, міськви-конкоми, райдержадміністрації

74. Захист земель та підвищення їх родючості

Забезпечити підвищення родючості та захист земель сільськогосподарського призначення

2004 рік

Обласне головне управління земельних ресурсів, головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержад-міністрації, райдержадміністрації

75. Забезпечення виконання державних програм запобігання негативному впливу води, продовження будівництва і реконструкції зрошувальних систем та систем осушення

Забезпечити виконання Комплексної програми розвитку меліорації земель і поліп-шення екологічного стану зрощувальних угідь, Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь

2004 рік

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства

76. Нарощування екологічного і ресурсного потенціалу лісів шляхом створення лісових насаджень в обсягах, які перевищують площі їх вирубування

Забезпечити нарощування екологічного і ресурсного потенціалу лісів шляхом створення лісових насаджень в обсягах, які перевищують площі їх вирубування

2004 рік

Державне лісогосподарське об'єднання “Кіровоградліс”

4.3. Розвиток паливно-енергетичного комплексу

77. Реалізація заходів, передбачених проектами ліквідації вугледобувних підприємств

Забезпечити реалізацію заходів, передба-чених проектами ліквідації вугледобувних підприємств. Спрямувати 5,3 млн.грн. коштів Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам ДХК “Олександріявугілля” у зв”язку із закриттям підприємств

2004 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, головне управління економіки облдержадміністрації, Олександрійський міськвиконком, райдержадміністрації

78. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів державної підтримки вугледобувних підприємств

Забезпечити цільове та ефективне викорис-тання коштів державної підтримки ДХК “Олександріявугілля” у сумі 37,9 млн.грн.

2004 рік

Управління промисловості, енер-гетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Олександ-рійський міськвиконком

79. Нарощування обсягів виробництва вугільної продукції за рахунок технічного переоснащення і реконструкції діючих, а також будівництва нових вугледобувних підприємств

Забезпечити збільшення обсягів видобутку вугілля, виробництва товарної продукції за рахунок будівництва та технічного переоснащення підприємств на ДХК “Олександріявугілля”

2004 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Олександрійський міськвиконком

80. Посилення відповідальності споживачів та постачальників за стан розрахунків за енергоносії, подальше збільшення частки розрахунків в грошовій формі

Забезпечити повну і своєчасну оплату за спожиті енергоносії суб'єктами економічної діяльності, бюджетними організаціями та установами, населенням

2004 рік

Управління промисловості, енер-гетики, транспорту та зв'язку, структурні підрозділи облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

81. Проведення політики енергозбереження, створення економічних стимулів для впровад-ження енергозберігаючих технологій, скорочен-ня витрат на виробництво енергії та її втрат у розподільчих мережах

Завершити модернізацію морально та фізично застарілих малих ГЕС та виробити 13,5 млн.кВт/год. електроенергії

2004 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

82. Розвитоку виробництва ядерного палива, зокрема потужностей з видобутку і переробки уранової руди

Забезпечити залучення та освоєння коштів державного бюджету у сумі 19 млн.грн. на будівництво підприємства по видобутку уранової сировини на базі Новокостянтинівського родовища

2004 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Маловисківська райдержадміністрація

4.4. Ефективне використання промислового потенціалу

83. Забезпечення виконання галузевих програм виробництва високоякісної конкурентоспро-можної продукції

Забезпечити виконання обласної програми сприяння підвищенню якості та конкурен-тоспроможності продукції на 2003-2005 роки

2004 рік

Державне підприємство “Кіровоградстандартметрологія”

84. Нарощування обсягів виробництва сучасної сільськогосподарської техніки відповідно до завдань Програми виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропро-мислового комплексу на 1998-2005 роки

Забезпечити нарощування обсягів промис-лового виробництва сільськогосподарської техніки, освоєння та впровадження у виробництво нових її видів.

2004 рік

Управління промисловості, енер-гетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

85. Сприяння впровадженню систем сертифікації якості виробництва промислової продукції та посилення відповідного контролю у торгівлі

Забезпечити впровадження та сертифікацію систем управління якістю за міжнародним стандартом на підприємствах області

2004 рік

Управління промисловості, енер-гетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, державне підприємство “Кіровоградстан-дартметрологія”, міськвиконкоми, райдержадміністрації

4.5. Розвиток високотехнологічних перспективних галузей

86. Прискорення розвитку місцевих телефон-них мереж, у тому числі в сільській місцевості, та мереж мобільного стільникового зв'язку, збільшення обсягу введення в експлуатацію відповідних потужностей

Забезпечити введення АТС у м.Знам'янці та розширення АТС у м.Кіровограді, виконання обласної програми забезпечення населення проводовим мовленням

2004 рік

Управління промисловості, енер-гетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськвикон-коми, райдержадміністрації

4.6. Поліпшення транспортного обслуговування, розвиток транспортної системи

та дорожнього господарства

87. Підвищення технічного рівня та безпечної експлуатації автомобільних доріг і мостів, розбудова міжнародних транспортних кори-дорів, реконструкція автомобільної дороги Київ-Одеса

Забезпечити виконання Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2003-2007 роки. Забезпечити освоєння коштів державного бюджету у сумі 76,2 млн.грн. на нове будівництво, капітальний і середній ремонт автомобільних доріг.

Забезпечити освоєння коштів на реконструкцію автодороги Київ-Одеса

2004 рік

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області, управ-ління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

88. Розвиток і вдосконалення мережі регуляр-ного транспортного сполучення, підвищення якості і надійності пасажирських перевезень, реалізація заходів щодо розвитку автотран-спортного обслуговування населення у сільській місцевості та продовження впро-вадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізничному транспорті

Охопити регулярним автобусним сполученням сільські населені пункти області. Посилити контроль за виконанням суб'єктами господарювання правил перевезень пасажирів

2004 рік

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

4.7. Розвиток будівельного комплексу

89. Першочергове спрямування бюджетних капітальних вкладень та цільових інвестиційних субвенцій на завершення пускових та перехідних будов з високим рівнем готовності

Забезпечити надходження та освоєння субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів та коштів бюджету розвитку обласного бюджету в сумі 18,9 млн.грн. на будівництво об'єктів, визначених розпоряд-женнями голови облдержадміністрації від

7 травня 2004 року № 273-р та 16 липня

2004 року № 444-р

2004 рік

Головне управління економіки, управління капітального будівни-цтва, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4.8. Реформування житлово-комунального господарства

90. Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства

Забезпечити виконання заходів обласної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Кіровоградської області на 2004-2010 роки

2004 рік

Управління житлово-комунально-го господарства облдержадмініст-рації, міськвиконкоми, райдерж-адміністрації

91. Забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету у сумі 400 млн. гривень для здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності на умовах його співфінансування з місцевих бюджетів

Забезпечити ефективне використання коштів державного бюджету у сумі 4,3 млн.грн. для здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам

2004 рік

Головне управління економіки, управління капітального будівни-цтва облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

5.1. Підвищення рівня техногенної, екологічної, ядерної безпеки

92. Вжиття заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру насамперед на потенційно небезпечних об'єктах

Виконання заходів Комплексної регіональної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в Кіровоградській області на 2002-2005 роки і на період до 2012 року

2004 рік

Головне управління з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, головне управління МНС України в області

93. Виконання завдань Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року

Забезпечити виконання програми пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Кіровоград-ській області на 2002-2005 роки

2004 рік

Головне управління МНС України в області

94. Нагромадження матеріально-технічних резервів для проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до встановлених нормативів

Забезпечити створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

2004 рік

Головне управління з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

95. Розвиток державної системи страхового фонду документації

Забезпечити виконання Комплексної програми створення страхового фонду документації Кіровоградської області на 2004-2005 роки

Головне управління з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, міськви-конкоми, райдержадміністрації

5.2. Охорона довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів

96. Удосконалення державної системи екологічного моніторингу

Розробити обласну програму моніторингу довкілля

2004 рік

Державне управління екології та природних ресурсів в області

97. Забезпечення розв'язання гострих екологічних проблем у регіонах, розроблення проекту Комплексної програми поліпшення екологічного стану у гірничодобувних регіонах

Виконати заходи Програми екологічної реабілітації гірничодобувних районів Кіровоградської області на 2002-2010 роки

2004 рік

Державне управління екології та природних ресурсів в області

98. Покращення стану інформованості громадськості, сприяння її участі у процесі прийняття рішень з питань охорони довкілля

Інформувати населення про екологічний стан в області через телебачення, радіо, обласні та місцеві засоби масової інформації, WEB-сторінку

2004 рік

Державне управління екології та природних ресурсів в області

99. Розв'язання проблем поводження з відхо-дами, насамперед з токсичними та непридатни-ми, а також забороненими для використання хімічними засобами захисту рослин

Забезпечити фінансування заходів щодо проведення робіт по знешкодженню небез-печних промислових відходів та захоронен-ню непридатних для використання пестицидів

2004 рік

Державне управління екології та природних ресурсів в області

5.3. Охорона праці та промислова безпека

100. Реалізація Концепції управління охороною праці

Забезпечити виконання заходів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки

2004 рік

Головне управління праці та соці-ального захисту населення, інші структурні підрозділи облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

101. Підвищення рівня промислової безпеки та економічної заінтересованості суб'єктів господарювання у створенні безпечних і здорових умов праці

Забезпечити контроль за дотриманням законодавства з питань охорони праці

2004 рік

Територіальне управління Держ-наглядохоронпраці по Кірово-градській області

6. Зміцнення обороноздатності держави

102. Забезпечення соціального захисту військо-вослужбовців, осіб, які звільняються з військо-вої служби у зв'язку з реформуванням Зброй-них Сил, ветеранів військової служби та членів їх сімей, виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей

Забезпечити житлом 68 сімей військовослужбовців

2004 рік

Управління капітального будівни-цтва облдержадміністрації, відділ з питань діяльності правоохорон-них органів, оборонної та мобілі-заційної роботи апарату облдерж-

адміністрації

_______________________________

21

1

2

3

4