від 14 липня 2004 року № 441-р

Про комісію з встановлення пенсій

за особливі заслуги перед Україною

На виконання законів України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”:

1. Утворити комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається).

2. Визначити головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області уповноваженим органом, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсій за особливі заслуги, оформлення відповідних рішень та протоколів засідань комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

3. Рекомендувати начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Гриценку В.Г., Кіровоградському обласному військовому комісару Лорману Б.А., начальнику управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Коноху І.П. розглянути питання про створення структурних підрозділів чи покладання на окремих працівників функцій оформлення документів відповідно до зазначеного Закону.

4. Головам районних державних адміністрацій та міським головам міст обласного значення порушувати клопотання перед комісією про призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною в порядку, визначеному чинним законодавством.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 лютого 2004 року № 94-р “Про порядок підготовки документів для подання Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України”.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 липня 2004 року № 441-р

С К Л А Д

комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

при обласній державній адміністрації

Голова комісії

ОСАУЛЕНКО

Олена Олександрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови комісії:

ГРИЦЕНКО

Володимир Григорович

-

начальник головного управління Пенсійного фонду України в області

ПИЛИПЧУК

Володимир Григорович

-

заступник обласного військового комісара

ФЛЯГА

Олексій Петрович

-

заступник начальника управління МВС України в області

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

Члени комісії:

ДІБРОВА

Тамара Леонідівна

-

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в області

ЄРЕЩЕНКО

Микола Юхимович

-

голова ради обласної організації ветеранів України (за згодою)

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

СМІРНОВА

Тетяна Феофанівна

-

заступник начальника обласного управління юстиції - начальник відділу реєстрації актів цивільного стану

ХАРЧЕНКО

Віра Андріївна

-

перший заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

ЧВАНЬ

Тамара Володимирівна

-

директор Державного архіву області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 липня 2004 року № 441-р

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги

перед Україною при обласній державній адміністрації

1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при
обласній державній адміністрації (далі - комісія) є постійним органом з питань установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсії за особливі заслуги).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", іншими законами
України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим
Положенням.

3. Основними завданнями комісії є призначення пенсій особам, зазначеним
у пунктах 2, 6-8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" (далі - Закон), а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей, підготовка і подання звітності по призначених і виплачених пенсіях.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладеного на неї завдання;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

6. Засідання комісії проводить голова комісії, а у разі його відсутності -
один із заступників голови комісії.

7. Комісія правомочна приймати рішення за участі в засіданні не менше
70 відсотків
членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.

Член комісії, який з поважних причин не може брати участі у роботі комісії, може передати свій голос іншому члену комісії. Передача голосу має бути оформлена довіреністю. При цьому кожний член комісії може голосувати тільки за одного відсутнього члена комісії.

8. Рішення комісії оформляється протоколом. У разі прийняття позитивного рішення щодо призначення пенсії за особливі заслуги витяг з протоколу надсилається органу, який провадить виплату пенсій.

9. Як виняток, рішення комісії може бути прийняте без проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення членами комісії. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у голосуванні взяли участь не менше 70 відсотків членів комісії і більшість з них його схвалили.

Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до протоколу чергового засідання комісії.

Член комісії у разі його відсутності може передавати іншому члену комісії за довіреністю право письмового погодження проекту рішення. При цьому кожний член комісії може погоджувати проект рішення тільки за одного відсутнього члена комісії.

10. Пенсії за особливі заслуги встановлюються комісією за клопотанням
посадових осіб, визначених Законом.

11. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги,
додаються:

копії документів, що підтверджують особливі заслуги;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж;

копія довідки медико-соціальної експертизи комісії про інвалідність для осіб, визнаних інвалідами;

довідка про вид та розмір отримуваної пенсії, а якщо особа працює -
також довідка про заробітну плату за минулий календарний рік;

копія сторінки паспорта, де прізвище, ім"я, по батькові особи зазначені українською мовою.

12. До клопотання про встановлення пенсії членам сім"ї померлої особи, яка мала особливі заслуги, додаються:

копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлої особи;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої особи;

копія свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ, що підтверджує досягнення нею пенсійного віку;

довідка навчального закладу про навчання дітей, братів, сестер і внуків, які досягли 18-річного віку;

довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої порушено клопотання;

копії документів, що підтверджують факт загибелі військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків (смерті внаслідок поранення, отриманого під час виконання службових обов'язків).

13. Копії документів, що додаються до клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги, засвідчуються з установленому порядку.

14. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги повинно бути розглянуто протягом місяця з дня надходження до комісії всіх необхідних документів.

15. Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в
її встановленні, прийняте комісією, повідомляється не пізніше 10 днів після його
прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії за особливі заслуги, і посадовим особам, які порушили клопотання.

16. Документи громадян після розгляду їх комісією зберігаються в їх пенсійних (особових) справах за місцем перебування на пенсійному обліку.

17. Рішення про призначення пенсії за особливі заслуги або про відмову у її призначенні може бути оскаржено в судовому порядку або до Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України.

18. Розмір пенсії за особливі заслуги може бути переглянутим у кожному окремому випадку за клопотанням посадових осіб, визначених Законом.

19. Відмітка про призначення пенсії за особливі заслуги та її розмір
робиться у пенсійному посвідченні органом, який провадить виплату пенсії.

20. Виплата пенсії за особливі заслуги провадиться відповідно до
законодавства про пенсійне забезпечення.

_____________________

1

2

3