від 14 липня 2004 року № 436-р

Про схвалення обласної програми

збереження та використання обєктів

культурної спадщини на 2004-2010 роки

та створення умов щодо забезпечення

її виконання

На виконання доручення Премєр-міністра України від 20 травня 2004 року № 21013/1/1-04 до Закону України від 20 квітня 2004 року № 1692-IV “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання обєктів культурної спадщини на 2004-2010 роки” та з метою створення умов щодо забезпечення виконання цієї програми в області:

1. Схвалити обласну програму збереження та використання обєктів культурної спадщини на 2004-2010 роки (далі - програма), що додається, та подати її обласній раді на затвердження.

2. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам:

розробити та подати районним, міським радам на затвердження відповідні програми збереження та використання обєктів культурної спадщини на
2004-2010 роки у місячний термін після затвердження обласної програми;

під час встановлення на 2005 рік граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання структурних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів ввести посаду спеціаліста відділу культури з охорони культурної спадщини.

3. Головним розпорядникам коштів, задіяним у виконанні заходів програми, райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам під час підготовки проектів бюджетів на відповідні роки передбачати видатки на реалізацію цієї програми.

4. Покласти повноваження спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини в області в частині охорони памяток археології, історії та монументального мистецтва на відділ охорони культурної спадщини, що діє у складі управління культури облдержадміністрації.

5. Управлінню культури облдержадміністрації у двомісячний термін з дня видання цього розпорядження реорганізувати інспекцію з охорони нерухомих памяток археології, історії та монументального мистецтва у госпрозрахункове комунальне підприємство з технічного нагляду та досліджень обєктів культурної спадщини.

6. Управлінню культури облдержадміністрації інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання даного розпорядження до 20 вересня 2004 року.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 липня 2004 року № 436-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

збереження та використання об'єктів культурної спадщини

на 2004-2010 роки

І. Загальна частина

Обєкти культурної спадщини Кіровоградської області є невідємною частиною культурної спадщини України та світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, законами України "Про охорону культурної спадщини", “Про охорону археологічної спадщини України”, “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання обєктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”, іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ратифікованих Верховною Радою України міжнародних конвенцій охорона культурної спадщини є міжнародно-правовим зобов'язанням нашої держави перед світовою спільнотою і є одним з вирішальних факторів у визначенні самодостатньості нації, формуванні моральних засад підростаючих поколінь українців.

Збереження і примноження культурних цінностей належать до пріоритетних напрямів реалізації в області державної політики у сфері культури.

Програма спрямована на удосконалення нормативно-правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини в області і розрахована на період до 2010 року.

В області на державному обліку перебуває понад 6 тис.пам'яток, із них 2656 - пам'ятки археології (у тому числі 15 - національного значення), 2362 - пам'ятки історії (у тому числі 1 - національного значення), 29 - пам'ятки монументального мистецтва, 504 — пам'ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (у тому числі 17 - національного значення).

Протягом останніх років виявлено 380 памяток археології та 154 памятки архітектури, які потребують дослідження і включення до Державного реєстру. Обстеження території області в археологічному відношенні продовжується. За прогнозом інституту археології Національної академії наук України на необстежених 45 відсотках території області розташовано ще майже 3 тисячі курганів, поселень, городищ.

На території області функціонує державний заповідник-музей І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) “Хутір Надія”.

Шість населених пунктів області (міста Бобринець, Кіровоград, Новомиргород, Новоукраїнка, Олександрія та смт Нова Прага) включено до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878.

Удосконаленню ведення обліку об'єктів культурної спадщини, забезпеченню їх державної реєстрації, вивченню та популяризації сприяють розпорядження голови обласної державної адміністрації:

від 25 квітня 2002 року № 157-р “Про організацію в області роботи щодо виявлення, вивчення, запису та систематизації обєктів духовної та культурної спадщини”;

від 16 травня 2002 року № 177-р “Про затвердження Програми розвитку музейної справи в Кіровоградській області на період до 2005 року”;

від 28 листопада 2002 року № 476-р “Про затвердження обласного плану заходів з реалізації Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 2002 року № 140-IV з питань збереження культурної спадщини”;

від 28 грудня 2002 року № 542-р “Про затвердження обласної комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки”.

Починаючи з 2000 року в області систематично збільшуються видатки на фінансування цільових програм із збереження обєктів культурної спадщини, у тому числі памяток історії, архітектури та містобудування, Музейного фонду України.

Разом з тим, наявний обсяг видатків є недостатнім для забезпечення завдань із збереження обєктів культурної спадщини, особливо в частині робіт з реставрації, ремонту пам'яток архітектури та містобудування, Музейного фонду України.

Організації, що здійснюють реставрацію та ремонт памяток архітектури і містобудування через відсутність фінансового забезпечення нерідко працюють за межами області.

Разом з тим, понад 150 памяток архітектури місцевого значення потребують невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт.

Невідкладної реставрації у Національному реставраційному центрі потребують 25 памяток Музейного фонду України з фондів базових музеїв області, які протягом найближчих 2-3 років можуть бути втрачені назавжди.

Незначною залишається участь недержавних фінансових фондів у збереженні культурної спадщини області.

Потребує удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини як на обласному, так і місцевому рівнях, а саме:

необхідно надати повноваження спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини в області відділу охорони культурної спадщини, що діє у складі управління культури облдержадміністрації;

необхідно ввести з 2005 року у відділах культури райдержадміністрацій, міськвиконкомів посади спеціалістів з охорони культурної спадщини в частині охорони памяток археології, історії та монументального мистецтва як найбільш численних;

протягом 2004 року потрібно реорганізувати інспекцію з охорони нерухомих памяток археології, історії та монументального мистецтва з бюджетної контролюючої організації у госпрозрахункове комунальне підприємство з технічного нагляду та досліджень обєктів культурної спадщини.

Ці заходи, здійснені протягом 2004-2005 років:

сприятимуть удосконаленню системи управління охороною культурної спадщини, зокрема, в частині здійснення дієвого нагляду за станом памяток;

працюватимуть на упередження можливих негативних проявів з боку фізичних, юридичних осіб щодо обєктів культурної спадщини, сприятимуть підвищенню рівня відповідальності органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

сприятимуть подальшому налагодженню обліку, використанню, консервації, реставрації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані.

ІІ. Мета та основні завдання програми

Мета програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті.

Основними завданнями програми є:

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини;

сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації, музеєфікації і використання пам'яток;

удосконалення управління у сфері охорони культурної спадщини;

створення в області системи підвищення кваліфікації кадрів для виробничої діяльності у сфері охорони культурної спадщини;

збільшення рівня залучення існуючого кадрового потенціалу області до загальнодержавної системи підготовки та перепідготовки кадрів;

прияння залученню об'єктів культурної спадщини до міжрегіональних, національних та світових туристичних маршрутів;

залучення області до міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини.

ІІІ. Заходи, спрямовані на забезпечення виконання

завдань програми

1. Підготувати та надати Міністерству культури і мистецтв України пропозиції щодо:

1) внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини";

Управління культури, містобудування та архітектури, головне управління економіки облдержадміністрації

2004 рік

2) доповнення до проекту Закону України про перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, з числа обєктів культурної спадщини області;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004 рік

3) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 року № 1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" щодо запро-вадження коригувальних коефіцієнтів до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видаткі місцевих бюджетів на культуру і мистецтво, розрахованих, виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;

Головне фінансове управління, управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації

2004 рік

4) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 року № 1761 "Про занесення пам'яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" щодо уточнення переліку пам'яток відповідно до класифікації об'єктів культурної спадщини.

Управління культури облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004 рік

2. Організувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони культурної спадщини області. Для цього забезпечити:

1) направлення молоді на навчання за спеціальністю “Музейна справа та охорона культурної спадщини” та перепідготовку фахівців з питань охорони культурної спадщини у навчальних закладах усіх рівнів акредитації;

Управління культури облдержадміністрації

Постійно

2) комплектування бібліотечних фондів підручниками і навчально-методичними посібниками для фахівців з пам'яткоохоронної і реставраційної справи.

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

3. Здійснити такі заходи із збереження та використання об'єктів культурної спадщини:

1) проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини;

Управління культури, містобудування та архітектури, з питань власності облдержадміністрації, інші струк-турні підрозділи облдержадміністрації та територіальні органи міністерств і відомств України, на балансі яких є памятки, райдержадміністрації, міськвиконкоми із

залученням обласної та районних організацій Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (за згодою)

Постійно

2) здійснити перевірку стану збереження і наявності культурних цінностей у переданих релігійним громадам культових спорудах, що є пам'ятками;

Управління з питань національностей, міграції

та релігій, культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2004-2006 років

3) внести пропозиції Міністерству культури і мистецтв України щодо доповнення Списку історичних населених місць України;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми із залученням обласної та районних організацій Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (за згодою)

Грудень 2010 року

4) надати Міністерству культури і мистецтв України пропозиції щодо доповнення Списку всесвітньої спадщини об'єктами культурної спадщини області;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Грудень 2006, 2010 років

5) здійснити обстеження стану пам'яток з метою визначення об'єктів, на яких необхідно першочергово провести дослідні, протиаварійні та консерваційні роботи, та складення їх переліку;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2004-2005 років

6) здійснити реконструкцію інфраструктури державного заповідника-музею І.К.Карпенка-Карого (Тобілевича) “Хутір Надія”, у тому числі:

провести спеціальні заходи з розчищення водойми;

Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області, управління культури облдержадміністрації

Протягом 2005 року

здійснити поетапну оптимізацію видового складу та санітарного стану дерево-чагарникових насаджень;

Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області, управління культури облдержадміністрації

2006-2010 роки

реконструкцію твердого покриття підїзних шляхів та пішохідних доріжок;

Управління культури облдержадміністрації

2006 рік

капітальний ремонт приміщення літературної частини заповідника-музею з метою розміщення у ньому музею історії українського хореографічного мистецтва;

Управління культури облдержадміністрації

Протягом 2006 року

7) забезпечити належні умови збереження та використання обєктів культурної спадщини-памяток Музейного фонду України, у тому числі:

здійснити капітальний ремонт приміщення фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею;

Управління культури облдержадміністрації, комунальне підприємство "Науково-виробнича реставраційна майстерня"

Протягом 2004 року

розробити проектно-кошторисну документацію, придбати обладнання та провести ремонт опалювальної системи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею;

Управління культури облдержадміністрації, комунальне підприємство "Науково-виробнича реставраційна майстерня"

Протягом 2006-2008 років

здійснити поетапно ремонт покрівлі, опалювальної системи та заходи з гідроізоляції приміщення Кіровоградського обласного художнього музею;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 2005-2010 років

8) здійснити поетапно комплексний капітальний ремонт з реставрацією інтерєрів і екстерєрів будівель-памяток архітектури у м.Кіровограді за адресами: вул.Луначарського, 36-б, вул.Луначарського, 38, вул.Гоголя, 44;

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 2005-2008 років

9) забезпечувати виконання науково-дослідних і проектних робіт з розробки історико-архітектурних опорних планів та проектів зон охорони памяток, визначення меж і режимів використання територій ареалів населених місць, проведення інвентаризації забудови для подальшого розроблення генеральних планів історичних населених місць;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004-2010 роки

10) здійснити спеціальне обстеження території області з метою виявлення памяток археології, скласти їх перелік, визначити межі і режими охорони;

Управління культури облдержадміністрації, Кірово-градський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка (за згодою)

2004-2010 роки

11) забезпечити видачу державних актів на право постійного користування землею музеям-юридичним особам;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2004-2005 роки

12) забезпечувати комплексну регенерацію історичних ареалів населених місць;

Кіровоградський, Олександрійський міськвиконкоми, Бобринецька, Новомиргородська, Новоукраїнська,

Олександрійська райдержадміністрації

Постійно

13) здійснювати систематичне обстеження стану пам'яток садово-паркового мистецтва, здійснення заходів щодо їх збереження та використання;

Управління містобудування та архітектури, управління культури, лісового господарства, регіональна служба охорони та реставрації памяток містобудування та архітектури облдержадміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в області

2004-2010 роки

14) забезпечити ведення моніторингу обєктів культурної спадщини.

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Постійно

4. Здійснити заходи з популяризації та розвитку об'єктів культурної спадщини:

1) комплектувати фонди обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.Чижевського, центральних районних та міських бібліотек науково-методичною та навчальною літературою з питань дослідження, музеєфікації, охорони та реставрації пам'яток;

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

2) сприяти діяльності громадських, науково-дослідних, проектних організацій, підприємств будівельних матеріалів, спеціалізованих організацій та майстерень з питань охорони культурної спадщини;

Управління культури, містобудування та архітектури, головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

3) розробити та направити Міністерству культури і мистецтв України пропозиції щодо створення нових історико-культурних заповідників;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До кінця 2006, 2009 років

4) здійснити поетапну музеєфікацію памятки історії та архітектури національного значення - церкви-усипальниці родини Раєвських у с.Розумівка Олександрівського району;

Управління культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Олександрівська райдерж-адміністрація

2006-2010 роки

5) сприяти залученню об'єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів;

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

6) здійснювати підготовку і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, а також ілюстрованих путівників музеїв, заповідників по найбільш визначних пам'ятках та історичних місцях області;

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, культури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

7) підготувати та видати посібники з історії краю, включивши до них вивчення об'єктів культурної спадщини;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

До кінця 2005 року

8) здійснювати популяризацію об'єктів культурної спадщини мультимедійними засобами, створюючи відповідні навчальні програми для учнівської молоді;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Постійно

9) здійснювати організаційне та методичне забезпечення розвитку пошуково-дослідницької діяльності учнівських об'єднань у напрямку історичного краєзнавства та етнографії;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Постійно

10) залучати учнівську та студентську молодь до практичних заходів щодо збереження, догляду за пам'ятками історії та монументального мистецтва області;

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

11) включити до навчальних планів закладів освіти області та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського спецкурс з питань вивчення культурної спадщини області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

З 2004/2005 навчального року

ІV. Фінансове забезпечення

Для фінансового забезпечення виконання програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони пам'яток (у тому числі міжнародних), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

V. Очікувані результати

1. Виконання програми повинно дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам'яток для нинішнього і майбутніх поколінь як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості українського народу, підтримки національно-культурної самобутності національних меншин в Україні.

2. Виконання програми сприятиме:

удосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини в області;

удосконаленню системи управління охороною культурної спадщини в області;

підвищенню рівня відповідальності органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

налагодженню обліку, використання, консервації, реставрації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини;

налагодженню систематичного контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов'язань щодо утримання пам'яток у належному стані;

поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам'яток, залученню інвестицій до цієї сфери;

розвиткові туристичної галузі.

VI. Контроль за виконанням програми

1. Контроль за виконанням програми здійснює управління культури облдержадміністрації за участю інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, відповідальних за виконання заходів програми.

2. Управління культури щороку до 15 листопада подає обласній державній адміністрації та Міністерству культури і мистецтв України звіти та відповідну інформацію про хід виконання програми.

_____________________

2

3