від 27 липня 2004 року № 461-р

Про стан фінансово-бюджетної

дисципліни в області у першому

півріччі 2004 року

Результати контрольних заходів, здійснених органами контрольно- ревізійного управління в області у першому півріччі 2004 року спрямованих на посилення державного фінансового контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями області фінансово-бюджетної дисципліни, свідчать про недостатню роботу місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підприємствами, установами і організаціями, які входять до сфери їх управління, бюджетного законодавства, цільового та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, збереження державного і комунального майна, а також своєчасного і якомога повного наповнення бюджетів неподатковими платежами.

Незважаючи на сталу тенденцію до зниження виявлених сум втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави, кількість і масштаби фінансових порушень ще залишаються суттєвими. З перевірених протягом першого півріччя 649 підприємств, установ і організацій усіх форм власності порушення виявлені в 432 об'єктах контролю (66,6%), наслідком яких стало недоотримання фінансових ресурсів в сумі понад 1,0 млн.грн., у тому числі бюджетом - 386,6 тис.грн., незаконні та не за цільовим призначенням проведені витрати та недостачі грошових коштів і матеріальних цінностей - 7,8 млн.грн., у тому числі бюджетних ресурсів - 3,6 млн.грн.

Найбільш поширеними серед фінансових порушень є незаконне і не за цільовим призначенням витрачання бюджетних коштів при виконанні державних і регіональних цільових програм, оплаті будівельних робіт, послуг, матеріальних цінностей.

Непоодинокими є випадки порушень законодавства з оплати праці, безоплатного надання у користування природних і матеріальних ресурсів, реалізації товарів і послуг за заниженими цінами, заниження площ та розмірів орендної плати. Мають місце недотримання штатної дисципліни, безпідставне списання та неоприбуткування коштів і матеріальних цінностей, ведення касових операцій і бухгалтерського обліку з грубим порушенням законодавчих актів.

Незважаючи на напружений стан в бюджетній сфері та обмеженість фінансування, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування не використовують всіх можливостей для наповнення дохідної частини бюджету, у тому числі шляхом забезпечення повернення позик, отриманих сільгосптоваровиробниками в попередні роки, а також неподатковими платежами. Керівники ж бюджетних установ і організацій не контролюють надходження до спецфонду та безпідставно витрачають бюджетні кошти на оплату комунальних послуг, спожитих орендарями.

Продовжують мати місце факти витрачання бюджетних коштів з порушенням вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” в частині забезпечення проведення витрат з обов'язковим застосуванням тендерних процедур. З перевірених протягом першого півріччя 2004 року 170 підприємств, установ і організацій майже в третині з них виявлено використання бюджетних коштів без проведення тендерів на загальну суму понад 2,2 млн.грн.

Недотримання посадовими та матеріальними особами вимог чинного законодавства щодо обліку основних засобів, непроведення індексації їх вартості, неповне або несвоєчасне оприбуткування ресурсів, у тому числі земельних ділянок, що знаходяться у користуванні, призвели до заниження в обліку вартості активів на суму 13,7 млн.грн., з яких 9,9 млн.грн., або 72,3 відс. припадають на суб'єкти господарювання комунальної власності.

Крім того, понад 98 відс. з загальної суми 1,2 млн.грн., виявленої у лишках грошових коштів і матеріальних цінностей, відносяться до комунальних підприємств, установ і організацій.

Відсутність контролю з боку розпорядників бюджетних коштів на стадії формування, розгляду та затвердження кошторисів доходів і видатків призводить до завищення установами бюджетних асигнувань та зайвого отримання бюджетних коштів, а через недостатність контролю за додержанням фінансово-бюджетної дисципліни - до взяття зобов'язань, що перевищують кошторисні призначення установ і організацій, які входять до сфери управління місцевих органів влади .

На підставі статей 6,16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою посилення фінансово-бюджетної дисципліни та контролю за економним та ефективним використанням коштів, державного і комунального майна:

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

1.1. Звернути увагу на наявність суттєвих порушень фінансової, бюджетної та розрахункової дисципліни на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери їх управління.

1.2. На чергових колегіях та нарадах проаналізувати результати контрольно-ревізійної роботи, проведеної місцевими підрозділами контрольно-ревізійного управління у першому півріччі 2004 року, дати їм принципову оцінку та прийняти відповідні розпорядчі документи, спрямовані на усунення виявлених фінансових порушень та їх упередження в подальшому, копії яких подати контрольно-ревізійному управлінню в області у термін, визначений пунктом 3 даного розпорядження.

1.3. Взяти під особистий контроль своєчасне і повне вжиття заходів щодо усунення порушень фінансової дисципліни та притягнення в установленому порядку винних осіб до відповідальності.

1.4. Тримати на постійному контролі стан забезпечення вимог бюджетного законодавства, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також виконання положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” в частині повноти та своєчасності наповнення загального та спеціального фонду бюджетів усіх рівнів.

1.5. З метою забезпечення достовірності обліку матеріальних і нематеріальних активів та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства провести суцільну інвентаризацію об'єктів комунальної власності, в тому числі земельних ділянок, наданих бюджетним установам у постійне користування.

1.6. Вивчити питання про наявність договорів на здані в оренду нежитлові приміщення та земельні ділянки. Переглянути укладені угоди на предмет включення до них умов щодо здійснення орендарями платежів за користування ресурсами територіальних громад сіл, селищ і міст області. Забезпечити контроль за повнотою та своєчасністю сплати орендарями платежів за спожиті комунальні послуги.

1.7. Приділити посилену увагу роботі тендерних комітетів. Встановити систематичний контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель товарів, робіт та послуг з метою забезпечення їх максимальної ефективності та обґрунтованості, а також запобігання невиправданим витратам бюджетних ресурсів.

2. Контрольно-ревізійному управлінню в області забезпечити:

2.1. Щоквартальне інформування облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади про виявлені на підприємствах, в установах і організаціях факти порушень чинного законодавства з фінансових питань, нецільового та незаконного витрачання коштів, державного і комунального майна, невиконання їх керівниками вимог органів державної контрольно-ревізійної служби щодо усунення причин і умов, за яких були допущені ці порушення, з внесенням конкретних пропозицій для реагування та вжиття заходів відповідного впливу.

2.2. Своєчасне і якісне інформування правоохоронних органів про виявлені факти порушень і зловживань, пов'язані з використанням державних коштів і матеріальних цінностей, і у разі необхідності передачу на їх розгляд ревізійних матеріалів з метою надання цим фактам належної правової оцінки.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам про вжиті заходи щодо виконання даного розпорядження та їх результати проінформувати контрольно-ревізійне управління в області до 1 листопада 2004 року.

4. Контрольно-ревізійному управлінню в області узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження подати обласній державній адміністрації до 1 грудня 2004 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

4