від 24 червня 2004 року № 386-р

Про посилення персональної

відповідальності за стан і реалізацію

заходів з енергозбереження

В області проводиться відповідна робота по виконанню заходів з енергозбереження, у результаті якої відбувається економія паливно-енергетичних ресурсів.

У той же час ця робота є несистематичною. Персональна відповідальність за стан і реалізацію заходів з енергозбереження є недостатньою і не відповідає вимогам сьогодення.

Відповідно до Закону України “Про енергозбереження” та доручення Прем'єр-міністра України івід 13 лютого 2001 року № 1614/2:

1. Покласти на керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників структурних підрозділів облдерж-адміністрації персональну відповідальність за стан і реалізацію заходів з енергозбереження, їх фінансування, зниження рівня споживання енергоносіїв

2. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським головам:

переглянути та погодити з територіальним управлінням державної інспекції з енергозбереження по Кіровоградській області (далі - ТУДІзЕ), управлінням промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації і до
1 вересня 2004 року затвердити в установленому порядку відповідні регіональні та галузеві програми з енергозбереження до 2010 року;

щороку до 1 вересня надавати управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації затверджені заходи з енергозбереження на наступний рік згідно з формою 1 (додається);

щокварталу з наростаючим підсумком до 5 числа наступного за звітним періодом місяця інформувати управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації про хід виконання заходів з енергозбереженння за формами 2,3 (додаються).

3. Звернути увагу Кіровоградського та Світловодського міськвиконкомів на невиконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12 квітня
2001 року № 141-р щодо розроблення регіональних програм з енергозбереження.

4. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації:

щороку до 1 листопада узагальнювати заходи з енергозбереження, надані райдержадміністраціями, міськвиконкомами, та затверджувати їх у першого заступника голови облдержадміністрації;

забезпечити узагальнення та надання Державному комітету України з енергозбереження щокварталу до 15 числа наступного за звітним періодом місяця інформації про виконання заходів з енергозбереження.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам під час формування проектів обласного та місцевих бюджетів у межах наявних можливостей передбачати кошти на виконання затверджених заходів з енергозбереження.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 липня 2001 року № 275-р "Про запровадження персональної відповідальності за стан і реалізацію заходів з енергозбереження".

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 червня 2004 року № 386-р

Форма 1

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

НА _______________ РІК

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні за реалізацію заходу

Фінансове забезпечення (тис.грн.)

Результат впровадження

Усього за рахунок усіх джерел фінансування

у тому числі за рахунок:

державного бюджету

обласного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

М.П. Посада керівника _______________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Виконавець __________________

Телефон __________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 червня 2004 року № 386-р

Форма 2

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 13 лютого 2001 року № 1614/2

про запровадження персональної відповідальності за невиконання заходів з енергозбереження

по _____________________________________________________________

Найменування райдержадміністрації, міськвиконкому

Відповідальний за енергозбереження

Заходи з енергозбереження

на _________________ 200__ року

Причини невико-нання заходів з енерго-збереження

Вжиті заходи у зв'язку з невиконанням завдань з енерго-збереження

Примітка

дата та № документа про при-значення відпові-дального

прізвище, ім'я, по батькові та посада

номер телефону, факсу

План

Факт

Кількість запланованих заходів

Планова економія ПЕР,

тис.т у.п.

Кількість виконаних заходів

Фактична економія ПЕР,

тис.т у.п.