від 12 травня 2004 року № 276-р

Про програму діяльності

облдержадміністрації по

подоланню негативних

явищ у соціально-економічному

розвитку області в 2004 році

1. Затвердити програму діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації по подоланню негативних явищ у соціально-економічному розвитку області в 2004 році (далі - програма)( додається).

2. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам розробити і здійснити заходи щодо безумовного виконання завдань програми.

3. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень забезпечити належну координацію, систематичний контроль за виконанням завдань, визначених у програмі.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України, райдержадміністраціям, міськвиконкомам інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про хід виконання завдань програми до 10 числа місяця, наступного за звітним.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації надавати узагальнену інформацію облдержадміністрації про хід виконання програми до15 числа місяця, наступного за звітним.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова обласної

державної адміністрації В.Компанієць


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Кіровоградської обласної

державної адміністрації

від 12 травня 2004 року № 276-р

ПРОГРАМА

діяльності Кіровоградської обласної

державної адміністрації по подоланню

негативних явищ у соціально-економічному

розвитку області в 2004 році

м. Кіровоград

травень 2004 року


І. Вступ

З початку 2004 року в області забезпечено динамічне зростання обсягів промислового виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках збуту. Зростає питома вага інноваційних виробів і технологій. Більш високими темпами розвиваються галузі промисловості, які визначають науково-технічний прогрес: металургія, машинобудування, виробництво гумових та пластмасових виробів. Збільшено перевезення вантажів і пасажирів усіма видами транспорту.

На основі позитивних зрушень в основних галузях економіки області здійснюється поетапне підвищення заробітної плати працюючих, пенсій, стипендій і соціальних допомог. Зростає обсяг продажу товарів народного споживання та реалізації різноманітних послуг населенню на внутрішньому споживчому ринку. Зростають заощадження населення в установах банків. Продовжує розвиватися мале підприємництво. У цьому секторі економіки зайнятий кожний четвертий працюючий.

Стабілізовано ситуацію в бюджетно-податковій сфері, завдяки чому більш рітмично здійснюється фінансування організацій та установ соціальної інфраструктури міст і районів. Поліпшується кадрове та методичне забезпечення галузей охорони здоров'я, освіти і культури.

Удосконалюються форми і методи роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо управління економічним і соціальним розвитком територій. У практику їх діяльності все ширше впроваджується програмно-цільовий метод вирішення проблем комплексного соціального та економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Разом з тим, аналіз соціально-економічного розвитку області за останні роки показує, що використання наявного природно-ресурсного, виробничо-технічного та трудового потенціалу області ще не відповідає завданням підвищення ефективності економіки, матеріального добробуту населення, визначеним в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність”.

Значна частина промислових підприємств простоює або знижує обсяги виробництва. Через неподоланість кризових явищ в аграрному секторі економіки має місце зменшення валового виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в тваринництві. Незважаючи на збільшення обсягів інвестицій в економіку області, модернізація виробничого апарату в стратегічно важливих галузях йде недостатніми темпами. Не призупинено старіння основних фондів. Продовжує скорочуватись чисельність зайнятих у промисловості, будівництві, сільському господарстві, внаслідок чого в окремих містах і районах зростає кількість безробітних, має місце трудова міграція за межі області і країни.

Значна кількість промислових, будівельних, сільськогосподарських підприємств працює збитково, повільно скорочується взаємозаборгованість суб'єктів підприємницької діяльності, що негативно впливає на бюджетоспроможність територій, фінансування прийнятих соціальних програм. Рівень заробітної плати працюючих на чверть нижче середнього показника в Україні. Не подолано заборгованість із виплати заробітної плати та по деяких видах соціальних виплат. Внаслідок перевищення смертності населення над народжуваністю не поліпшується демографічна ситуація.

ІІ. Мета програми та шляхи її досягнення

Метою програми діяльності Кіровоградської облдержадміністрації по подоланню негативних явищ соціально-економічного розвитку області на 2004 рік є забезпечення подолання відставання на окремих ділянках матеріального виробництва і соціальної сфери, більш ефективне використання наявного виробничо-технічного, ресурсного і трудового потенціалу для підвищення середньодушових доходів населення, подолання проблеми безробіття, створення умов для прискореного розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів, підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за комплексне вирішення проблем, які заважають подальшому руху вперед, перетворенню Кіровоградщини в потужний промислово-аграрний регіон України.

Основними шляхами досягнення мети програми є:

посилення організаційної роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України для досягнення високих кінцевих результатів, зміцнення виконавської дисципліни;

цілеспрямоване і ефективне використання ресурсного і виробничого потенціалу, наявних фінансових можливостей;

підвищення відповідальності структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України за комплексний соціально-економічний розвиток області, подолання наявних диспропорцій та негативних явищ.

ІІІ. Заходи щодо реалізації програми діяльності

Кіровоградської облдержадміністрації по подоланню негативних явищ

у соціально-економічному розвитку області на 2004 рік

Проблема

Заходи по вирішенню проблеми

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Економічний і соціальний ефект

Хто контролює виконання

1

2

3

4

5

6

Заходи щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу

та ефективне використання промислового потенціалу

1. Зношеність основних фондів, фінансова незба-

лансованість, вели-ка заборгованість із виплати заробітної плати та до бюджету ДХК “Олександрія-вугілля”

1.1. Залучити інвестора для ефективного використання перспективних потужностей ДХК “Олександріявугілля”.

1.2. Сприяти забезпеченню фінансування за рахунок коштів державного бюджету заходів на будівництво та технічне переоснащення підприємств ДХК”Олександріявугілля” у сумі 6,0 млн.грн.

1.3. Забезпечити державну підтримку ДХК “Олександрія-вугілля” у сумі 37,9 млн.грн. та її цільове і ефективне використання.

Протягом 2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації,

ДХК “Олександріявугілля”,

Олександрійський міськвиконком

Збільшення обсягів видобутку бурого вугілля проти рівня 2003 року на 59,3 проц., виробництва продукції брикету-вання - на 70,6 проц.

Зменшення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям на 3,37 млн.грн. та по платежах до бюджету- на 2,0 млн.грн., по страхових внесках до Пенсійного фонду - на 0,6 млн.грн.

Грінченко С.А.

2. Створення добувного комп-лексу на базі Новокостянтинів-ського родовища уранових руд, соціальний захист

2.1. Внести пропозиції щодо прийняття Кабінетом Міністрів України Програми сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини

Перше півріччя

2004 року

Головне управління еконо-міки, управління промисло-вості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадмі-ністрації, Маловисківська райдержадміністрація

Розвиток атомної промисловості області, вирішення питань захисту населення м.Кіровограда, Кірово-градського і Петрівського районів, розширення соціальної інфра-структури м.Мала Виска

Заступники

голови облдерж-адміністрації

населення

2.2. Внести пропозиції щодо прийняття Кабінетом Міністрів України Програми радіаційного і соціального захисту населення м.Кіровограда і Кіровоградського району

Перше півріччя 2004 року

Головне управління еконо-міки облдержадміністрації, Кіровоградський міськ-виконком, Кіровоградська райдержадміністрація

Вирішення питань радіаційного і соціального захисту населення обласного центру та окремих населених пунктів Кіровоградського району

Заступники

голови облдерж-адміністрації

3. Незадовільний фінансово-госпо-дарський стан

ВАТ “Чисті метали”, заборгованість із виплати заробітної плати і по плате-жах до бюджету

Забезпечити здійснення заходів щодо поліпшення управління державною часткою корпоратив-них прав, нарощування обсягів виробництва, погашення заборго-ваності із виплати заробітної плати

Протягом 2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Світловодський міськ-виконком

Зростання середньомісячних обсягів виробництва монокристалічного кремнію у 1,5 раза, погашення заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 2,1 млн.грн., заборго-ваності до бюджету - 1,0 млн.грн.

Грінченко С.А., заступник

голови облдерж-адміністрації із соціаль-

них питань

4. Незадовільний фінансово-госпо-дарський стан Світ-ловодського казен-ного комбінату твердих сплавів і тугоплавких мета-лів, відсутність держзамовлення, наявність заборго-ваності із виплати заробітної плати

Домогтися поетапної корпора-тизації комбінату, забезпечення відновлення виробничо-техніч-ного потенціалу за рахунок залучення стратегічного інвес-тора

Протягом 2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Світловодський міськвиконком

Зростання завантаженості виробничих потужностей з 5 до 20 проц., відновлення платоспро-можності, погашення заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 676 тис.грн., по платежах до бюджету - 100,0 тис.грн.

Грінченко С.А., заступник

голови облдерж-адміністрації із соціальних

питань

Заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування,

розвитку транспортної системи та дорожнього господарства

5. Відсутність діяльності з авіа-ційних перевезень комунального підприємства “Аеропорт Кіровоград”, заборгованість із виплати заробітної плати і платежів до бюджету

Здійснити комплекс заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства “Аеропорт Кіровоград”;

забезпечити сертифікацію служби авіаційної безпеки;

забезпечити укладання договорів з авіаперевізниками по прийому, стоянці, техніч-ному обслуговуванню випуску літаків, обслуговуванню паса-жирів та вантажних перевезень

ІІІ квартал

2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, комунальне підприємство “Аеропорт Кіровоград”

Забезпечення населення послугами авіатранспорту, отримання 300 тис.грн. доходу, погашення заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 225,6 тис.грн., по платежах до бюджету - 275 тис.грн.

Грінченко С.А.

6. Відсутність регулярних паса-жирських автобусних маршрутів у 29 населених пунктах області

Відновити регулярні пасажир-ські маршрути в селах: Сотницьке Новгородківського району, Роз-тичеве, Височанове, Верхньо-інгульське Бобринецького району, Буквар, Тарасівка, Роздольне, Ружечеве Олександрівського району та у 21 сільському населеному пункті інших районів області.

Протягом 2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, обласне автотранспортне управління,

райдержадміністрації

Забезпечення сільського населення регулярними пасажирськими перевезеннями

Грінченко С.А.

7. Незадовільний стан автомобільних доріг області

Спрямувати кошти державного бюджету у сумі 76,1 млн.грн. на нове будівництво, капітальний і середній ремонт автомобільних доріг та забезпечити їх цільове і ефективне використання, у тому числі:

завершити реконструкцію шляхопроводу на автомобільній дорозі Новомиргород-Велика Виска вартістю 2,7 млн.грн.;

реконструювати мостовий пере-хід на автодорозі Суми-Полтава-Олександрія у смт Павлиш вартістю 1,5 млн.грн.

Протягом 2004 року

Вересень

2004 року

Серпень

2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

Поліпшення технічного стану та облаштування автомобільних доріг, зменшення аварійності

Поліпшення технічного стану та облаштування автомобільних доріг, зменшення аварійності

Грінченко С.А.

Грінченко С.А.

Заходи щодо розвитку телефонного зв'язку

8. Недостатнє забезпечення населення телефонним зв'язком

Розширити ємність АТС-СПВ у смт Олександрівка на 380 номе-рів, АТС-34 у м.Кіровограді - на 1 тис. номерів, завершити роботу по введенню 215 номерів на АТС-СПВ у м.Знам'янка

Протягом 2004 року

Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, Кіровоградська дирекція ВАТ “Укртелеком”

Поліпшення забезпечення населення та суб'єктів господарської діяльності телефонним зв'язком

Грінченко С.А.

Заходи по розвитку будівельного комплексу, введення в дію об'єктів соціальної інфраструктури

9. Наявність незавершених будівництвом об'єктів соціальної інфраструктури, низький рівень

Завершити будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на умовах співфінан-сування з місцевими бюдже-тами:

Протягом 2004 року

Головне управління економіки, управління капітального будівництва облдержадмініст-рації

Забезпечення населення області якісними і доступними послугами охорони здоров”я, освіти, поліпшення благоустрою населених пунктів

Ковальчук М.М.

газифікації населених пунктів області, непокриття телерадіосигналом

лікувального комплексу облас-ної лікарні, для чого вишукати додатково 1,5 млн.грн. асигну-вань;

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації

Розширення спеціалізованої мережі охорони здоров'я на 180 ліжок

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

з обласного центру західних районів області

загальноосвітньої школи у с.Ганнівка Новоукраїнського району, для чого вишукати додатково 170 тис.грн. асигну-вань;

Управління освіти і науки

облдержадміністрації

Розширення мережі загально-освітніх закладів на 120 учнівських місць

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

комплексу об'єктів водопоста-чання у смт Устинівка;

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Забезпечення якісною питною водою населення смт Устинівка

Ковальчук М.М.

забезпечити природним газом об'єкти соцкультпобуту у смт Смоліне Маловисківського району;

Управління капітального будівництва облдержадмініст-

рації

Поліпшення теплозабезпечення загальноосвітньої школи та дитячого садка

Ковальчук М.М.

ввести в експлуатацію теле-радіоретранслятор у м.Ульяновка

Управління у справах преси та інформації, управління промисловості, енергетики, транспорту та зв”язку облдержадміністрації

Розвиток інформаційного просто-ру, забезпечення конституційних прав громадян на інформацію

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

Заходи щодо перетворення агропромислового комплексу у високоефективний,

експортоспроможний стабільний сектор економіки та забезпечення продовольчої безпеки області

10. Зменшення обсягів вироб-ництва валової продукції сільського господарства

Забезпечити збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порів-няно з 2003 роком на 6,5 проц. шляхом підвищення ефективності рослинницької галузі та стабілі-зації ситуації в тваринництві

Протягом 2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Збільшення обсягів виробництва продовольчих товарів, поліпшення цінової ситуації на внутрішньому продовольчому ринку, підвищення рентабельності аграрного сектора економіки та доходів селян

Литвин Ю.О.

11. Занедбаність відтворювання тваринного стада, зниження поголів'я худоби і птиці

Здійснити заходи щодо стабілізації чисельності поголів'я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарств на рівні 235,7 тис. гол., у тому числі корів- 114,2 тис. гол., свиней - 304,4 тис.гол., птиці - 3669,3 тис.гол.

Протягом 2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Поліпшення сировинної забезпе-ченості переробних підприємств, стабілізація цінової ситуації на внутрішньому ринку на харчові продукти тваринного походження

Литвин Ю.О.

12. Недостатність ресурсів сільсько-господарської про-дукції рослинницт-ва для завантажен-ня власних потуж-ностей переробних підприємств

Розширити площі посіву зернових і зернобобових культур до 880 тис.га, у тому числі озимих зернових - до 357,2 тис.га, ярих зернових і зернобобових культур - до 522,8 тис.га, з них кукурудзи на зерно - до 159,1 тис.га, ячменю - до 260,5 тис.га, ярої пшениці - до 17,9 тис.га, цукрових буряків - до 58 тис.га, сої - до 26,3 тис.га;

Протягом 2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Забезпечення продовольчої безпеки області, збільшення обсягів виробництва продуктів харчування за помірними цінами

Литвин Ю.О.

отримати валовий збір зерна в обсязі 2020,7 тис.тонн, соняшни-ку - 264,7 тис.тонн, цукрових буряків - 812,1 тис.тонн

13. Недостатній розвиток соціаль-ної сфери села

Забезпечити введення в експлуа-тацію 27,5 тис.кв.м житла, 34,9 км газових мереж, 4,3 км автошляхів, 17 дошкільних дитячих закладів, 2 клуби, 8 фельдшерсько-акушер-ських пунктів, школи на 120 місць в Новоукраїнському районі

Протягом 2004 року

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

райдержадміністрації

Поліпшення умов життя сільського населення

Литвин Ю.О.

Заходи щодо забезпечення прибуткової роботи господарського

комплексу, зміцнення фінансів та підвищення бюджетоспроможності області

14. Збитковість функціонування господарського комплексу, висока питома вага збит-кових підприємств, зменшення обсягів надходжень подат-ку на прибуток

14.1. Провести роботу із збитко-вими підприємствами з питань поліпшення їх фінансового стану

Протягом 2004 року

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне управління статистики в області, державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Скорочення питомої ваги збиткових підприємств за підсумками першого півріччя до 35 проц., 9 місяців - до 30 проц., року - до 25 проц. Вихід на беззбиткову роботу господарського комплексу області

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

14.2. Здійснення заходів щодо надолуження відставання по над-ходженню податку на прибуток підприємств шляхом залучення до оподаткування 295 суб'єктів господарської діяльності, скоро-чення кількості суб'єктів, які звітують про відсутність об'єкта оподаткування, на 102 одиниці та зниження задекларованих збитків на 41,3 млн.грн.

Протягом 2004 року

Державна податкова адмі-ністрація в області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Надолуження відставання по надходженню податку на прибуток підприємств у сумі 8,0 млн.грн.

Мартинюк І.В.

15. Недостатність обсягів власних і закріплених дохо-дів місцевих бюд-жетів для реалізації прийнятих соціаль-

них програм,

Забезпечити шляхом проведення організаційно-економічних захо-дів понадпланове надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів у сумі 39,9 млн.грн., у тому числі за рахунок:

Протягом 2004 року

Головне фінансове управління облдержадміністрації, держав-

на податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збільшення фінансування видатків на капітальне будівництво, поліпшення матеріальної бази охорони здоров'я, освіти, культури, фізкультури і спорту, благоустрій територій

Мартинюк І.В.

забезпечення комплексного

розвитку територій

скорочення податкової заборго-ваності на 3,5 млн.грн.;

збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб на 4,4 млн.грн. внаслідок погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

збільшення надходжень від орендної плати за землю на 4,9 млн.грн. шляхом перегляду ставок орендної плати;

збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 24,7 млн.грн. шляхом встановлен-ня дійового і систематичного контролю за рівнем оплати праці;

збільшення надходжень місце-вих податків і зборів на 2,4 млн.грн.

Заходи щодо поліпшення якості життя населення

16. Наявність заборгованості із виплати заробітної плати

Забезпечити шляхом посилення контролю та організаційно-економічної роботи погашення заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 34 млн.грн.

Протягом 2004 року

Головне управління праці та соціального захисту населення разом із структурними підрозділами облдержадмі-ністрації, територіальна державна інспекція праці в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Зняття соціальної напруги в трудових колективах, підвищення платоспроможності населення

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

17. Низький рівень середньомісячної заробітної плати працівників, що на 25 проц. нижче середнього показника в Україні

Забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих порівняно з 2003 роком на 25 проц.

Протягом 2004 року

Головне управління праці та соціального захисту населення разом із структурними підрозділами облдержадмі-ністрації, територіальна державна інспекція праці в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Підвищення матеріального добробуту населення, подолання бідності

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

18. Значна заборгованість по страхових внесках до Пенсійного фонду

Забезпечити скорочення заборгованості по страхових внесках до Пенсійного фонду на 7 млн.грн.

Протягом 2004 року

Головне управління Пенсій-ного фонду України в області

Зменшення дотаційності області по видатках на виплату пенсій, створення умов для підвищення середнього рівня пенсійних виплат

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

19. Недостатній розвиток торговельного обслуговування населення

Забезпечити відкриття супер-маркетів у м. Кіровограді та сучасних торговельних комп-лексів у містах Знам'янці та Світловодську, Бобринецькому, Кіровоградському, Компаніїв-ському, Новоархангельському, Світловодському районах.

Протягом 2004 року

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяль-ності та торгівлі облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення приросту обсягів роздрібного товарообороту на рівні середнього показника в Україні

Грінченко С.А.

Заходи щодо посилення соціального захисту вразливих верств населення

20. Наявність забор-гованості по фінан-суванню пільг вете-ранам війни за на-дані послуги зв'яз-ку

Провести роботу щодо погашення заборгованості із надання пільг ветеранам війни і праці за надані послуги зв'язку у сумі 4,8 млн.грн.

Протягом 2004 року

Головне управління праці і соціального захисту населення облдержадміністрації

Поліпшення умов життя ветеранів війни і праці

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

21. Наявність забор-гованості із соціа-льних виплат гро-мадянам, які пост-раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Здійснити заходи щодо погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у сумі 3,9 млн.грн.

Протягом 2004 року

Головне управління праці і соціального захисту населення облдержадміністрації

Поліпшення умов життя громадян, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи

Заступники

голови облдерж-

адміністрації

Заходи щодо сприяння повній, продуктивній та вільно обраній

зайнятості населення, скорочення безробіття

22.Закриття шахти “Ведмежоярська” та брикетної фабрики “Байдаківська”, вивільнення шахтарів

22.1. Створити підприємство по випуску виробів з декоративних гранітів на 140 робочих міст у м.Олександрії, для чого отримати фінансування з Фонду загальнообов'язкового соціаль-ного страхування на випадок безробіття у сумі 5,3 млн.грн, забезпечити їх цільове та ефективне викорис-тання.

ІV квартал

2004 року

Головні управління еконо-міки, праці та соціального захисту населення облдержад-міністрації, Олександрійський міськвиконком

Працевлаштування 140 вивільнених шахтарів, скорочення безробіття у м.Олександрії

Мартинюк І.В.

22.2. Працевлаштувати 27,7 тис. незайнятих осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості, залучити 1,7 тис. осіб безробітних до занять у сфері малого бізнесу шляхом надання одноразової грошової допомоги. Створити 1250 робочих місць шляхом надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов'язкового держав-ного соціального страхування на випадок безробіття. Організувати оплачувані громадські роботи для 14,4 тис. безробітних громадян

Протягом 2004 року

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Зниження соціальної напруги, подолання бідності

Грінченко С.А., заступник

голови облдерж-адміністрації із соціальних

питань

Заходи щодо профілактики захворюваності, поліпшення якості і доступності медичної

допомоги за рахунок підвищення матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я, забезпечення населення ліками та виробами медичного призначення

23. Висока смертність немовлят у віці до

1 року

Забезпечити раннє взяття на облік вагітних жінок, їх до-родовий патронаж і нагляд, за-безпечити пологові відділення лікарень медикаментами та на-дання невідкладної допомоги.

Протягом

2004 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Зменшення дитячої смертності з 10,72%о до 10,3%о на 10 тис. новонарождених

Неділько С.М.

24. Висока смертність і захворюваність на серцево-судинні хвороби та смерт-ність від цих хвороб

Запровадити впровадження скринінгових програм обсте-ження населення, спрямованих на своєчасне виявлення хворих на серцево-судинні хвороби, у тому числі гіпертензію. Збільшити охоплення диспан-серним медичним наглядом цих груп хворих з 41,5 до 43 проц.

Протягом

2004 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Зменшення захворюваності на інфаркт міокарда та мозкових інсультів на 2 проц.

Неділько С.М.

25.Висока захворюваність населення на туберкульоз

Забезпечити збільшення охоплення профілактичним оглядом населення на захворюваність на туберкульоз з 54,2 до 60 проц.

Протягом

2004 року

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Збільшення виявлення захво-рюваності в ранніх стадіях на 3,5 проц., зменшення деструк-тивних форм туберкульозу на 3 проц.

Неділько С.М.

Заходи щодо поліпшення якості і доступності загальнообов'язкової освіти

26.Неповне охоплення дітей навчанням в загальноосвітніх школах

Забезпечити повний облік дітей шкільного віку та залу-чення їх до навчання в загаль-ноосвітніх школах, на дому, ве-чірньою екстернатною та дис-танційною формами навчання

Протягом

2004 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення права дітей на освіту, підвищення загальноосвітнього рівня населення

Неділько С.М.

27.Неповне забез-печення сільських школярів підвезення до шкіл, які знахо-дяться за межами пішохідної доступ-ності

У рамках реалізації програми “Шкільний автобус” забез-печити придбання 13 автобусів для організації доставки шко-лярів в загальноосвітні заклади в Бобринецькому, Добровелич-ківському, Компаніївському, Новомиргородському, Ново-українському, Олександрівсь-кому, Олександрійському, Петрівському та Устинівському районах

Протягом

2004 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації

Поліпшення умов і якості навчання сільських школярів

Неділько С.М.

Заходи щодо викорінення безпритульності і бездоглядності

серед дітей, поліпшення становища молоді

28.Неповне охоплення дітей формами позашкільної роботи, особливо в літній період

Забезпечити функціонування в літній період 481 табору та оздоровчих закладів, в яких охопити різними формами організованого відпочинку і оздоровлення 49,1 тис. дітей і підлітків, у тому числі 2,7 тис. дітей-сиріт, 1,9 тис. дітей-інвалідів, 28,5 тис. дітей з багатодітних та малозабез-печених сімей .

Червень-серпень

2004 року

Служба у справах неповноліт-ніх, управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, інші структурні підрозділи облдерж-адміністрації

Зменшення безпритульності та злочинних проявів серед дітей і підлітків, поліпшення стану здоров”я молодого покоління

Неділько С.М.

Заходи щодо забезпечення ефективного функціонування закладів культури,

забезпечення всебічного доступу населення до послуг культури

29.Низький рівень середньомісячної заробітної плати працівників культури внаслідок неповної зайнятості

Здійснити переведення на повні посадові оклади праців-ників закладів культури, які працюють в режимі неповної зайнятості

Жовтень

2004 року

Управління культури облдерж-адміністрації, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

Підвищення рівня культурного обслуговування громадян, матеріа-льної забезпеченості працівників культури

Неділько С.М.

30. Незадовільне функціонування клубних закладів в осінньо-зимовий період внаслідок відсутності опалення

Забезпечити заклади культури паливом для роботи в осінньо-зимовий період

До

1 жовтня 2004 року

Управління культури облдерж-адміністрації, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

Поліпшення культурного обслуго-вування населення

Неділько С.М.

Заходи щодо удосконалення системи фізичного виховання населення,

залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом

31.Недостатній рівень охоплення учнів загальноосвітніх шкіл фізкультурно-оздо-ровчими заходами

Забезпечити охоплення учнів загальноосвітніх закладів фізкультурно-оздоровчою ро-ботою не менше 34,8 проц. від загальної кількості

Протягом

2004 року

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Поліпшення стану здоров'я моло-дого покоління

Неділько С.М.

Заходи щодо підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства

32.Недостатнє забез-печення населення якісною питною во-дою

Забезпечити впровадження нових технологій очистки води в ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Протягом

2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Поліпшення якості питної води, зменшення шлунково-кишкових захворювань

Ковальчук М.М.

33.Зменшення ресур-сомісткості, енерго-витратності послуг з водопостачання

Здійснити комплекс організа-ційно-технічних заходів по зменшенню непродуктивних втрат води на 40 тис.куб.м, електроенергії - на 1,2 млн. кВт/год. на рік

Протягом

2004 року

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Зменшення непродуктивних витрат ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 258 тис. грн.

Ковальчук М.М.

34.Нестабільність во-допостачання внас-лідок аварійності споруд і обладнання районного водопро-воду “Дніпро-Кіровоград”

Здійснити реконструкцію споруд районного водопроводу “Дніпро-Кіровоград”

Протягом

2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

Забезпечення стабільності водопостачання міст обласного значення

Ковальчук М.М.

35. Незабезпеченість сільських населених пунктів питною во-дою

Забезпечити буріння 18 арте-зіанських свердловин та облаш-тування їх для водопостачання сільських населених пунктів

Протягом

2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, Бобринецька, Гайворонська, Добровелич-ківська, Долинська, Кіровоград-ська, Новоархангельська, Новомиргородська, Улья-новська райдержадміністрації

Забезпечення питною водою 16 сільських населених пунктів області

Ковальчук М.М.

36.Нестабільність теплопостачання населених пунктів, висока енерго-витратність під-приємств комуна-льної теплоенерге-тики

Забезпечити поточний ремонт 70 котелень, 593 км тепломе-реж, капітальний ремонт 2 ко-телень та 7,1 км тепломереж. Встановити 9 нових більш еко-номічних котлів, 18 насосів

Жовтень 2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Поліпшення якості послуг теплопостачання

Ковальчук М.М.

37.Незадовільний стан частини багато-поверхового житлового фонду

Забезпечити проведення капі-тального та поточного ремонтів житлового фонду відповідно на 3,6 та 5,0 млн. грн., здійснити ремонт і відновлення ліфтів на суму 422 тис. грн.

Жовтень 2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Поліпшення житлових умов населення

Ковальчук М.М.

38.Недостатній рівень благоустрою населених пунктів

Забезпечити проведення ре-конструкції та капітального ре-монту вулично-дорожньої ме-режі на площі 56,6 тис.кв.м, середнього та капітального ре-монту 208 тис.кв.м, інженер-ного облаштування вулиць

Протягом 2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Поліпшення благоустрою вулиць населених пунктів

Ковальчук М.М.

39.Недостатнє вечірнє освітлення населених пунктів

Провести відновлювально-ремонтні роботи мережі вулич-ного освітлення протяжністю 110 км

Протягом 2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Поліпшення благоустрою вулиць населених пунктів

Ковальчук М.М.

40.Недостатній рівень озеленення територій населених пунктів

Забезпечити створення 13,1 га зелених насаджень в населених пунктах області

Протягом 2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Екологічне оздоровлення населених пунктів

Ковальчук М.М.

41.Підтоплення час-тини м.Світловодсь-ка

Провести роботи по ліквідації підтоплення на суму 300 тис. грн.

Протягом 2004 року

Управління житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, Світловодський міськвиконком

Створення безпечних умов життя населення

Ковальчук М.М.

Заходи щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення, охорони довкілля

42. Технологічна несумісність обладнання систем оповіщення населення з новими цифровими системами телефонного зв'язку

Вирішити питання виділення окремих прямих ліній зв'язку для оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Протягом 2004 року

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністра-ції

Підвищення надійності обласної системи оповіщення населення при виникненні надзвичайних ситуацій

Грінченко С.А.

43. Незабезпеченість водопостачанням заміського пункту управління начальника цивільної оборони області

Провести аварійно-відновлювальні роботи на артезіанській свердловині

Протягом 2004 року

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністра-ції

Забезпечення надійності управління в разі виникнення надзвичайних ситуацій

Грінченко С.А.

44. Забруднення нав-колишнього середо-вища внаслідок неочищених стічних вод

Забезпечити проведення ре-конструкції очисних споруд систем каналізації в с.Липняж-ка Добровеличківського райо-ну, м.Новомиргород, Бобри-нець,смт Новоархангельськ та Новгородка

Протягом 2004 року

Державне управління екології та природних ресурсів в області, головне управління економіки облдержадміністрації, Добровеличківська, Новомир-городська, Бобринецька, Новоархангельська, Новгород-ківська райдержадміністрації

Поліпшення умов життя населення, оздоровлення довкілля

Грінченко С.А.

45. Забруднення водних ресурсів внаслідок витоку води з недіючих артезіанських свердловин

Здійснити тампонаж недіючих гідрогеологічних свердловин на території Олександрівського та Олександрійського районів

Протягом 2004 року

Державне управління екології та природних ресурсів в області, головне управління економіки облдержадміністрації, Олексан-дрівська та Олександрійська райдержадміністрації

Поліпшення безпеки життєдіяльності населення, оздоровлення довкілля

Грінченко С.А.

46. Наявність неутилізованих токсичних речовин

Забезпечити знешкодження токсичних промислових відходів заводу “Калькулятор” в м.Світловодську та ВАТ “Друк-маш” в м.Кіровограді, організу-вати безпечне довгострокове зберігання непридатних пести-цидів в Олександрійському районі

Протягом 2004 року

Державне управління екології та природних ресурсів в області, головне управління економіки облдержадміністрації, Світловодський, Кіровог-радський міськвиконкоми, Олександрійська райдерж-адміністрація

Поліпшення безпеки життєдіяльності населення, оздоровлення довкілля

Грінченко С.А.

47. Руйнування берегів Кременчуцького водосховища

Забезпечити проведення берегоукріплення в селі Велика Андрусівка Світловодського району та м. Світловодська

Протягом 2004 року

Обласне виробниче управління меліорації та водного госпо-дарства , Світловодська райдержадміністрація, Світловодський міськвиконком

Забезпечення безпеки життєдіяльності населення, збереження земельних ресурсів

Грінченко С.А.

48. Замулення р.Інгул в межах
м. Кіровоград

Провести розчистку русла р.Інгул від мосту по вул.Кірова до злиття з р.Сугоклея

ІV квартал 2004 року

Обласне виробниче управління меліорації та водного господар-ства , Кіровоградський міськ-виконком

Оздоровлення навколишнього природного середовища в обласному центрі

Грінченко С.А.

49. Вітрова та водна ерозія земель

Заліснити 110 га еродованих земель, створити захисні лісові насадження на площі 595 га, забезпечити посадку рекреа-ційних лісових насаджень нав-коло населених пунктів області на площі 50 га, залужити 4,5 тис. га порушених земель

Протягом 2004 р

Державне лісогосподарське об'єднання “Кіровоградліс”, обласне головне управління земельних ресурсів

Захист земельного фонду області, оздоровлення навколишнього природного середовища

Грінченко С.А.

_______________________________

20