від 17 травня 2004 року № 284-р

Про моніторинг державних та

обласних цільових програм

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та на виконання протокольного рішення спільного засідання урядових комітетів від 11 березня 2004 року №3 “Про результати моніторингу державних цільових програм за підсумками 2003 року” та з метою залучення інвестиційних потоків з державного бюджету України для прискорення соціально-економічного розвитку області та вирішення наявних проблем:

1. Визначити структурні підрозділи облдержадміністрації та територіальні органи міністерств і відомств України відповідальними за забезпечення реалізації в області завдань і заходів державних та обласних цільових програм, що передбачають залучення коштів державного бюджету, згідно з додатком.

2. Покласти на керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України відповідальність за проведення постійного моніторингу виконання на території області завдань державних та обласних цільових програм і стану їх фінансування.

3. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам подавати розрахункові обсяги фінансування завдань і заходів державних та обласних цільових програм виключно через відповідальних, визначених у додатку до даного розпорядження, при формуванні ними пропозицій головним розпорядникам коштів.

4. Персональну відповідальність за реалізацію в області завдань і заходів державних та обласних цільових програм покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України надавати в головне управління економіки облдержадміністрації інформацію про хід виконання державних та обласних цільових програм на території області щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, згідно з формою, що додається.

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати дані моніторингу виконання державних та обласних цільових програм і надавати інформацію в облдержадміністрацію щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.Компанієць


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 травня 2004 року № 284-р

ЗАКРІПЛЕННЯ

структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України, відповідальних за забезпечення реалізації в області

державних та обласних цільових програм, що передбачають залучення

коштів з державного бюджету

№ п/п

Назва програми

Відповідальні за виконання

державної

обласної

1

2

3

4

Державна програма виробництва техноло-гічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу на 1998-2005 роки

Програма виробництва технологічних комплексів, машин і обладнання для агропромислового комплексу України на 1998-2005 роки

Управління промисловос-ті, енергетики, транспорту та зв'язку облдерж-адміністрації

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

Обласна програма розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки

Головне управління економіки облдержадміністрації

Програма залучення інвестицій для економічного розвитку області на 2003-2005 роки

Головне управління економіки, управління капітального будівництва містобудування та архітектури, житлово-комунального господар-ства, головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації, Служба автомобільних доріг в області

Державна програма “Українське вугілля”

Управління промисловос-ті, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Державна програма розвитку селекції в рослинництві

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Державна програма селекції у тваринництві та птахівництві

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Програма розвитку земельних відносин у Кіровоградській області на 2001-2010 роки

Обласне головне управління земельних ресурсів

Комплексна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року

Обласна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільсько-господарських угідь в Кіровоградській області у 2004-2005 роках та прогноз до 2010 року

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства

Державна програма “Ліси України” на 2002-2015 роки

Обласна програма “Ліси України” на 2003-2015 роки

Державне лісогосподарське об'єднання “Кіровоградліс”

Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зро-шуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року

Комплексна регіональна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологіч-ного стану зрошуваних угідь меліоративних систем

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства

Обласна програма розвитку інфраструктури аграрного ринку на 2003-2004 роки

Головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

Державна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року

Обласна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року

Головне управління економіки, управління капітального будівництва облдержадміністрації

Програма реформуван-ня і розвитку житлово-комунального госпо-дарства на 2002- 2005 роки та на період до 2010 року

Програма реформування житлово-комунального господарства Кіровоградської області

Управління житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації

Комплексна програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій

Обласна програма пошуку і впорядкування жертв війни та політичних репресій на 2003-2005 роки

Управління житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації

Програма розвитку водопровідно-каналіза-ційного господарства

Програма розвитку водопровід-но-каналізаційного господарст-ва Кіровоградської області на 2002-2005 роки та до 2010 року

Управління житлово-ко-мунального господарства облдержадміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства

Комплексна програма ліквідації наслідків під-топлення територій в містах і селищах України

Програма ліквідації наслідків підтоплення територій міст, селищ і сіл Кіровоградської області

Управління житлово-комунального господарства, містобуду-вання та архітектури, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, державне управління екології та природних ресурсів в області

Обласна програма модернізації (ліквідації) аварійно-небезпеч-них будівель та споруд на 2003-2005 роки

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей

Обласна програма забезпе-чення житлом військовослуж-бовців, осіб рядового та начальницького складу кримі-нально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військово-службовців, осіб рядового та начальницького складу кримі-нально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов'язків, а також військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартир-ному обліку за місцем проживання, на 2004 рік

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

Національна програма “Репродуктивне здоров'я 2001-2005”

Обласні заходи щодо виконання Національної прог-рами “Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005”

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Національна програма боротьби з туберкульо-зом в Україні на 2002-2005 роки

Обласні заходи на виконання Національної програми бороть-би із захворюваннями на туберкульоз на 2002-2005 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки

Обласна програма профілак-тики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Комплексна програма "Цукровий діабет”

Обласні заходи щодо практич-ного виконання Комплексної програми “Цукровий діабет”

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Програма розвитку державної служби медицини катастроф на 2002-2005 роки

Обласна програма розвитку державної служби медицини катастроф на 2002-2005 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Державна програма “Онкологія” на 2002-

2006 роки

Обласна програма “Онкологія” на 2002-2006 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Програма імунопрофі-лактики населення на 2002-2006 роки

Обласна програма імунопрофілактики населення на 2002 - 2006 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Програма донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки

Обласна програма донорства крові та її компонентів на 2002- 2007 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Державна комплексна програма розвитку трансплантації в Україні на 2002-

2006 роки

Обласна програма розвитку трансплантації на 2002 -

2005 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Обласна програма підготовки кваліфікованих робітників на 2003 -2008 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Програма “Шкільний автобус”

Обласна програма “Шкільний автобус”

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Комплексна програма відтворення пам'ятки історії та архітектури національного значення церкви-усипальниці родини Раєвських на 2002-2005 та до 2012 року (с.Розумівка Олександрівського району)

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Цільова комплексна програма “Фізичне виховання - здоров`я нації”

Цільова комплексна програма “Фізичне виховання - здоров`я нації”

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Державна програма відпочинку та оздоров-лення дітей на період до 2008 року

Обласна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти і науки облдержадміністрації

Державна програма запобігання дитячій бездоглядності на 2003 - 2005 роки

Обласна програма запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Національна програма “Діти України”

Обласна програма “Діти України”

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Управління у справах сім"ї та молоді облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління охорони здоров"я облдержадміністрації

Управління МВС України в області

Управління фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

Національна програма “Українська родина”

Обласна програма “Українська родина”

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Державна програма забезпечення молоді житлом

Обласна Програма забезпе-чення житлом молодих сімей у Кіровоградській області на 2002-2012 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Обласна програма патріотич-ного виховання населення, формування здорового спосо-бу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад у суспільстві

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Державна програма підтримки молодіжного підприємництва на 2002-2005 роки

Обласні заходи щодо реалі-зації Державної програми підтримки молодіжного підпри-ємництва на 2002-2005 роки

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Комплексна програма підготовки державних службовців

Заходи щодо реалізації Комплексної програми підготовки державних службовців в області

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Обласна програма підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Національна програма екологічного оздоров-лення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

Програма екологічного оздо-ровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у Кіровоградській області на 2000-2010 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, управління земельних ресурсів облдержадміністрації, ДЛГО”Кіровоградліс”

Загальнодержавна програма формування національної екологіч-ної мережі України на 2000-2015 роки

Програма формування націо-нальної екологічної мережі на території Кіровоградської області на 2003-2015 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Програма екологічної реабі-літації гірничодобувних районів Кіровоградської області на 2002-2010 роки

Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області

Комплексна регіональна прог-рама запобігання та реагу-вання на надзвичайні ситуації у Кіровоградській області на 2002-2005 роки та на період до 2012 року

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

облдержадміністрації

Програма боротьби з незаконною міграцією на 2001-2004 роки

Обласна програма посилення боротьби з незаконною міграцією у Кіровоградській області на 2003-2004 роки

Управління МВС України у Кіровоградській області

Комплексна програма протидії торгівлі людь-ми на 2002-2005 роки

Управління МВС України у Кіровоградській області

Комплексна програма профілактики злочин-ності на 2001-2005 роки

Управління МВС України у Кіровоградській області

________________________

6