від 14 червня 2004 року № 354-р

Про обласну робочу групу з сприяння

діяльності офіційних спостерігачів

Відповідно до Закону України “Про вибори Президента України”, Розпорядження Президента України від 1 червня 2004 року № 121-рп "Про забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України у 2004 році", доручення Прем'єр-міністра України від 23 квітня 2004 року № 18170/1/104 до службової записки Міністра Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2004 року та з метою забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибуватимуть для спостереження за процесом підготовки та проведення виборів Президента України у Кіровоградській області:

1. Затвердити склад обласної робочої групи з сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій згідно з додатком та Положення про обласну робочу групу групи з сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій (додається).

2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам надавати всебічну підтримку діяльності обласної робочої групи з сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 червня 2004 року № 354-р

СКЛАД

обласної робочої групи з питань сприяння офіційним спостерігачам

від іноземних держав та міжнародних організацій

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Напрямок діяльності

Підгрупа

1

2

3

4

Керівник робочої групи

ОСАДЧИЙ

Євгеній Борисович

заступник голови облдержадміністрації

очолює робочу групу, здійснює загальне керівництво

Забезпечення керівництва робочою групою

Заступник керівника робочої групи

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

заступник голови обласної ради

(за згодою)

організація виконання доручень керівника групи та взаємодії з ЦВК

Забезпечення керівництва робочою групою

Члени робочої групи:

ВОЛКАНОВ

Вадим Анатолійович

заступник Кіровоград-ського міського голови

(за згодою)

забезпечення взає-модії з виконавчим комітетом Кіровоград-ської міської ради

Забезпечення взаємодії з ЦВК, іншими цент-ральними орга-нами державної виконавчої влади, лідерами політичних пар-тій, громадських організацій

ПАСТЕРНАК

Сергій Олександрович

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадмі-ністрації

забезпечення взає-модії з ЦВК, місце-вими органами вико-навчої влади

ЯРЕМЕНКО

Олег Петрович

начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадмі-ністрації

забезпечення взає-модії з лідерами обласних організацій політичних партій та громадських організацій

ЛОПОТОВ

Ігор Вадимович

заступник начальника управління МВС України в Кіровоград-ській області

організація безпеки прибуваючих в області офіційних спостерігачів

Забезпечення безпеки офіційних спостерігачів

ЛЯШЕНКО

Євгеній Васильович

начальник відділу з питань діяльності пра-воохоронних області, оборонної та мобіліза-ційної роботи апарату облдержадміністрації

організація безпеки прибуваючих в області офіційних спостерігачів

БОЙКО

Анатолій Якимович

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності облдерж-адміністрації

організація побуто-вого обслуговування офіційних спостері-гачів

Забезпечення житлово-побутового, транспортного, медичного та культурного обслуговування офіційних спостерігачів

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

начальник управління

охорони здоров'я облдержадміністрації

організація медичного обслуговування офіційних спостерігачів

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

начальник управління культури облдержадмі-ністрації

організація культур-ного обслуговування офіційних спостері-гачів

КОРОТКОВ

Анатолій Васильович

завідувач сектора господарського забез-печення апарату облдержадміністрації

організація житлового обслуговування офі-ційних спостерігачів

ТВЕРДОСТУП

Олександр Леонідович

начальник управління промисловості, транс-порту, енергетики та зв'язку облдержадміні-страції

організація транс-портного обслугову-вання офіційних спостерігачів

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

начальник управління у справах преси та інформації облдерж-адміністрації

забезпечення взає-модії з друкованими ЗМІ

Інформаційного забезпечення діяльності офіційних спостерігачів

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

забезпечення взає-модії з електронними ЗМІ

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 14 червня 2004 року № 354-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну робочу групу з сприяння діяльності

в області офіційних спостерігачів від іноземних держав

та міжнародних організацій

1. Обласна робоча група з сприяння діяльності в області офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій (далі - робоча група) створена з метою забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, які прибуватимуть в область під час підготовки та проведення виборів Президента України.

2. Робоча група функціонує до офіційного оприлюднення результатів виборів.

3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить організація сприяння офіційним міжнародним спостерігачам під час виборів.

4. Основними завданнями робочої групи є:

розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення сприятливих умов діяльності в області офіційних спостерігачів, координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з даного питання;

забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої влади, Центральною виборчою комісією.

5. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

звертатися з відповідними запитами з питань, віднесених до її повноважень до центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, одержувати від них безоплатно статистичні дані, інші відомості та матеріали, а також надавати їм методичну, консультативну допомогу з питань забезпечення роботи офіційних спостерігачів;

утворювати в разі потреби робочі підгрупи з окремих напрямків забезпечення діяльності офіційних спостерігачів;

організовувати проведення прес-конференцій, семінарів, нарад тощо;

6. Робоча група утворюється у складі керівника, заступника керівника та членів робочої групи. Персональний склад робочої групи та Положення про обласну робочу групу затверджуються головою обласної державної адміністрації.

7. Керівник робочої групи:

здійснює керівництво робочою групою, спрямовує роботу її членів, робочих підгруп за напрямками діяльності;

організовує попередній розгляд документів, у тому числі звернень громадян, що надходять на адресу робочої групи;

представляє робочу групу у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі міжнародними;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на робочу групу завдань.

8. Заступник керівника робочої групи забезпечує виконання доручень керівника, а також виконує його обов'язки у разі його відсутності.

9. Основними формами роботи робочої групи є засідання, наради, консультації, які проводяться в міру потреби. Засідання робочої групи є правомочним , якщо на ньому присутні більшість її членів.

На засідання робочої групи можуть бути запрошені представники органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інші фахівці.

10. Робоча група у межах своїх повноважень приймає рішення простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів робочої групи вирішальним є голос її керівника.

Рішення робочої групи є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

_______________________

2

2

Продовження додатка

1

2

3

4

2