від 29 березня 2004 року № 169-р

Про порядок планування та фінансування

природоохоронних заходів та об'єктів

з обласного фонду охорони навколишнього

природного середовища

На підставі Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Бюджетного кодексу України, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 20 квітня 2001 року № 233, змін до Положення, внесених рішеннями обласної ради від 11 січня 2002 року № 318 та від 17 грудня 2003 року № 249:

1. Затвердити Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (додається).

2. Рекомендувати міськвиконкомам, райдержадміністраціям затвердити порядок планування та фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з фонду охорони навколишнього природного середовища відповідних місцевих бюджетів.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2002 року № 110-р “Про фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища” та від 10 лютого 2003 року № 56-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 березня 2002 року № 110-р".

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 березня 2004 року № 169-р

ПОРЯДОК

планування та фінансування природоохоронних

заходів та об'єктів з обласного фонду охорони

навколишнього природного середовища

І. Загальні положення

1.1. Відносини, що регулюються цим Порядком

1. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Бюджетного кодексу України, Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі-Положення), затвердженого рішенням обласної ради від
20 квітня 2001 року № 233 (із наступними змінами та доповненнями).

2. Порядок установлює загальнообов'язкові правила планування природоохоронних заходів та фінансування їх з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний Фонд).

3. Цей порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм власності, які здійснюють природоохоронні заходи за рахунок коштів обласного Фонду.

І. 2. Визначення основних термінів

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) головний розпорядник коштів обласного Фонду - бюджетна установа, визначена рішенням обласної ради про затвердження обласного бюджету шляхом встановлення їй бюджетних призначень по обласному Фонду;

2) замовник виконання природоохоронних заходів - це розпорядник коштів обласного Фонду нижчого рівня (далі - замовник-розпорядник) - бюджетна установа, уповноважена на розміщення замовлення, укладення договорів та здійснення платежів за рахунок коштів обласного Фонду, діяльність якої координується головним розпорядником, і затверджується рішенням обласної ради;

3) інші розпорядники коштів обласного Фонду нижчого рівня - бюджетні установи, уповноважені на використання коштів обласного Фонду, діяльність яких координується замовником-розпорядником, можуть затверджуватися рішенням обласної ради;

4) одержувачі коштів обласного Фонду - це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, отримують кошти обласного Фонду через замовника-розпорядника і можуть визначатися рішенням обласної ради;

5) виконавці робіт - підприємства та організації, які виконують природоохоронні заходи та роботи, визначені договорами.

ІІ. Порядок планування природоохоронних заходів та об'єктів

для фінансування з обласного фонду

1. Планування природоохоронних заходів та об'єктів для фінансування з обласного Фонду здійснює головний розпорядник коштів обласного Фонду і замовник-розпорядник згідно з цим Порядком.

2. Планування заходів здійснюється на кожний наступний фінансовий (бюджетний) рік, для чого формується Перелік природоохоронних заходів та об'єктів для фінансування з обласного Фонду (далі - Перелік), який затверджується рішенням обласної ради про бюджет на відповідний рік.

3. До 10 відсотків коштів обласного Фонду може резервуватися для здійснення непередбачених видатків, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, що не носять постійного характеру, і не могли бути враховані під час складання обласного бюджету.

4. Підставою для розгляду питання щодо включення природоохоронних заходів та об'єктів до проекту Переліку є запит структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та відомств України про фінансування природоохоронних заходів та об'єктів із обласного Фонду (далі-запит).

5. Запити на кожний наступний фінансовий рік подаються з 1 січня по
20 травня поточного року замовнику-розпоряднику за формами окремо для проектів, які передбачають видатки капітальні (додаток 1) і поточні
(додаток 2).

6. Замовник-розпорядник здійснює розгляд запитів, поданих відповідно до пунктів 4, 5, за умови попереднього погодження з місцевими державними екологічними інспекціями щодо їх відповідності Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, і з урахуванням пріоритетів природоохоронної діяльності у межах відповідної територіальної одиниці.

7. Запити, подані з порушенням цього Порядку, не розглядаються і повертаються подавачам.

8. Після узагальнення запитів щодо об'єктів та заходів природоохоронного характеру, що планується фінансувати з обласного Фонду в наступному році, замовник-розпорядник вносить пропозиції щодо їх Переліку та необхідних обсягів фінансування головному розпоряднику коштів обласного Фонду.

9. Головний розпорядних коштів обласного Фонду разом із замовником-розпорядником у визначені законодавством терміни і в установленому порядку вносять пропозиції щодо включення Переліку і необхідних обсягів його фінансування та учасників бюджетного процесу до показників програми соціально-економічного розвитку області та обласного бюджету на наступний рік.

10. Після затвердження обласною радою програми соціально-економічного розвитку області і обласного бюджету на відповідний рік головний розпорядник коштів обласного Фонду здійснює фінансування замовника-розпорядника, який у свою чергу, здійснює фінансування розпорядників коштів обласного Фонду нижчого рівня, одержувачів коштів обласного Фонду та виконавців робіт і заходів згідно з затвердженим Переліком та укладеними угодами.

ІІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Переліку

природоохоронних заходів і об'єктів, що будуть

фінансуватися з обласного фонду охорони

навколишнього природного середовища

До Переліку можуть вноситися зміни за наявності відповідного обґрунтування, зокрема, у разі перерозподілу обсягів фінансування у межах затверджених асигнувань об'єктів та заходів - розпорядженням голови обласної державної адміністрації за погодженням із постійними комісіями обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово-комунального господарства та з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, а в усіх інших випадках - рішенням обласної ради.

ІV. Фінансування з обласного фонду

1. Фінансування природоохоронних заходів та об'єктів здійснюється на підставі кошторису, затвердженого відповідно до чинного законодавства, та заявок замовника-розпорядника, в яких вказується підстава для здійснення фінансування.

2. Головне фінансове управління облдержадміністрації перераховує кошти на рахунок головному розпоряднику коштів обласного Фонду за його заявками в міру надходжень до обласного Фонду.

3. Головний розпорядник коштів обласного Фонду перераховує кошти на реєстраційний рахунок замовника-розпорядника в управлінні Державного казначейства у Кіровоградській області.

4. Замовник-розпорядник здійснює фінансування інших розпорядників коштів обласного Фонду нижчого рівня, одержувачів коштів обласного Фонду та виконавців робіт і заходів згідно з чинним законодавством.

5. Інші розпорядники коштів обласного Фонду нижчого рівня здійснюють фінансування видатків на підставі договорів на виконання робіт, послуг, заходів, які укладаються з виконавцями, у тому числі на конкурсній основі, згідно з чинним законодавством.

V. Контроль і звітність обласного Фонду

1. Головний розпорядник коштів обласного Фонду здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками коштів обласного Фонду нижчого рівня та одержувачами, і витрачанням ними коштів обласного Фонду.

2. Виконавці робіт та природоохоронних заходів зобов'язані звітувати перед розпорядниками коштів обласного Фонду нижчого рівня про цільове використання коштів у терміни, передбачені договорами та правилами ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3. Перелік виконаних робіт, продукції та документації, що підлягає оформленню для здачі виконавцем, і порядок такої здачі визначаються договорами.

4. Замовник-розпорядник, інші розпорядники коштів обласного Фонду нижчого рівня та одержувачі надають щомісячну інформацію, квартальну та річну звітність головному розпоряднику коштів обласного Фонду про використання коштів обласного Фонду на виконання заходів та спорудження об'єктів, передбачених Переліком на бюджетний рік, у терміни, встановлені діючими нормативними актами.

5. Головний розпорядник коштів обласного Фонду надає управлінню Державного казначейства у Кіровоградській області квартальну та річну звітність про використання коштів обласного Фонду у терміни, встановлені діючими нормативними актами.

_______________________


Додаток 1

до пункту 5 розділу ІІ Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 29 березня 2004 року № 169-р

ЗАПИТ

на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (капітальні видатки)

1. Назва проекту ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Повна назва і адреса подавача ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Телефон, факс ________________________________________________

3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого буде здійснюватись природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)

Повна назва ________________________________________________________

Адреса ____________________________________________________________

Телефон, факс______________________________________________________

Форма власності (державна, приватна, інша)

___________________________________________________________________

4. Якщо є платником збору за забруднення довкілля, то яка сума визначена до сплати і сплачена за два попередні роки, визначена до сплати в _______ році ___________, фактично сплачена __________________________

визначена до сплати в ____ році _________, фактично сплачена ___________________________________________________________________

надходження від накладання штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства за два попередні роки

у ________________ році ____________

у ________________ році ____________

5. Характеристика проекту:

5.1. Підстава для виконання проекту ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.2. Мета ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.3. Головні завдання (короткий зміст проекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.4. Обгрунтування конкретної екологічної проблеми, яка буде повністю або частково розв'язана

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Природоохоронний ефект, пов'язаний із зменшенням обсягів забруднення або запобіганням забрудненню ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Ступінь зв'язку з іншими природоохоронними заходами (на рівні підприємства, міста, області)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Фінансування проекту:

загальна вартість ____________________________________________________

термін реалізації (вказати дати початку та закінчення проекту або його тривалість) _________________________________________________________

фінансування з обласного фонду, усього ___________________________________________________________________,

у т. ч. у наступному році ___________, у т. ч. капітальні видатки

___________________________________________________________________

інші джерела фінансування (вказати обсяги фінансування), усього

___________________________________________________________________,

у т. ч. у наступному році ___________________________________________________________________

вид фінансової допомоги з обласного фонду:

позичка (безпроцентна), вказати термін повернення ___________________________________________________________________

грант (безповоротна грошова допомога) ___________________________________________________________________

9. Термін реалізації проекту (вказати дати початку та закінчення проекту або його тривалість) ___________________________________________________________________

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер

До запиту додаються:

кошторис витрат, які будуть фінансуватися з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (зарплата, нарахування, матеріали, обладнання тощо);

графік реалізації проекту; екологічна експертиза;

погодження місцевої екологічної інспекції.


Додаток 2

до пункту 5 розділу ІІ Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 29 березня 2004 року № 169-р

ПРОПОЗИЦІЇ

на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (некапітальні видатки)

1. Назва проекту_____________________________________________________

2.Підстава для виконання

___________________________________________________________________

3. Повна назва і адреса подавача ___________________________________________________________________

4. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)

Повна назва ________________________________________________________

5. Адреса __________________________________________________________

6. Телефон, факс____________________________________________________

7. Форма власності (державна, приватна, інша) ___________________________

8. Якщо є платником збору за забруднення довкілля, то яка сума визначена до сплати і сплачена за два попередні роки

визначена до сплати в _______ році ______, фактично сплачена ___________________________________________________________________

визначена до сплати в _______ році ______, фактично сплачена ___________________________________________________________________

надходження від накладання штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства за два попередні роки

у __________ році ___________

у __________ році ___________

9. Фінансування проекту:

загальна вартість ____________________________________________________

термін реалізації (вказати дати початку та закінчення проекту або його тривалість) _________________________________________________________

фінансування з обласного Фонду, усього ________________________________,

у т. ч. у наступному році ______________________________________________

інші джерела фінансування витрат (вказати обсяги фінансування)

усього _____________________________________________________________,

у т. ч. у наступному році ______________________________________________

М.П.

Керівник

Головний бухгалтер

До запиту додається погодження з місцевою екологічною інспекцією.

4

2