від 19 лютого 2004 року № 99-р

Про обласну програму переоснащення

матеріально-технічного забезпечення

навчального процесу в загальноосвітніх

навчальних закладах на 2004-2008 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2003 року №1532 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2003 року та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України”:

1. Схвалити обласну програму переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх закладах на
2004-2008 роки (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам розробити районні, міські програми переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах на 2004-2008 роки.

3. Головному фінансовому управлінню, управлінню освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам під час формування показників відповідних бюджетів передбачати видатки на фінансування обласної, районних та міських програм в межах видатків по галузі "Освіта”.

4. Про проведену роботу інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації щороку до 30 грудня, починаючи з 2004 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 19 лютого 2004 року № 99-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального

процесу в загальноосвітніх навчальних закладах на 2004-2008 роки

І. Загальна частина

Відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, "Про позашкільну освіту” сфера розвитку сільської загальноосвітньої школи переживає важливий етап видозмін на більш якісному рівні з урахуванням вимог розвитку сучасного суспільства.

На кінець III кварталу 2003 року мережу сільських загальноосвітніх навчальних закладів в області приведено у відповідність з потребами населення. У сільській місцевості функціонує 456 шкіл, у яких навчаються 55565 учнів. На початок 2003/2004 навчального року реорганізовано
4 загальноосвітні школи, 11 - закрито у зв язку з відсутністю дітей. З метою ефективної підготовки дітей до навчання у школі в сільських населених пунктах діє 2 навчально-виховні комплекси "Школа-дитячий садок”, якими охоплено
97 дітей.

Водночас разом із здобутками існують і проблеми, найгострішою з них є проблема матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Потребує вдосконалення система централізованого постачання засобів технічного обладнання, навчально-наочних посібників, інвентаря та обладнання довгострокового використання, продовження заходів комп ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою обласної програми є оновлення і переоснащення системи матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, що дасть можливість забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

ІІ. Основні завдання обласної програми:

збереження та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості відповідно до потреби;

збереження, подальша модернізація матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів сільської місцевості, вирішення питання фінансування;

підвищення якості навчального процесу та рівень організації роботи навчального закладу, створення умов для самореалізації особистості учнів.

Виконання обласної програми дасть можливість:

підвищити якість навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області;

забезпечити потреби учнів у творчій самореалізації та інтелектуального розвитку, підготовці до активної професійної діяльності;

здійснити переобладнання матеріально-технічної бази сільської школи.

ІІІ. Фінансове забезпечення програми

Фінансування програми буде здійснюватись у межах асигнувань, передбачених місцевими органами виконавчої влади, які є виконавцями заходів програми, у межах наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів та за кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

ІV. Основні заходи

щодо переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, що фінансуються з обласного бюджету, на 2004-2008 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконання,

роки

Орієнтовний обсяг

фінан-сування (тис.грн.)

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення загальноосвіт-ніх навчальних закладів навчально-наочними посібни-ками та обладнанням

Управління

освіти і науки

облдержадміні-страції

2004

2005

2006

2007

2008

15,0

16,0

16,0

18,0

19,0

Усього

84,0

2.

Придбання інвентарю та

обладнання довгострокового використання

Управління

освіти і науки

облдержадміні-страції

2004

2005

2006

2007

2008

84,0

86,0

86,0

87,0

88,0

Усього

431,0

1

2

3

4

5

3.

Забезпечення комп'ютери-зацією підпорядкованих загальноосвітніх

навчальних закладів

Управління

освіти і науки

облдержадмі-ністрації

2004

2005

2006

2007

2008

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

Усього

325,0

За роками

2004

2005

2006

2007

2008

164,0

167,0

167,0

170,0

172,0

Разом

840,0

_______________________

1

2

4