від 13 січня 2004 року № 17-р

Про обласні заходи по виконанню

Указу Президента України від

13 грудня 2003 року № 1433

На виконання Указу Президента України від 13 грудня 2003 року №1433 "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” та відповідного доручення Прем'єр-міністра України від 23 грудня 2003 року № 82349:

1. Затвердити:

обласні заходи на 2004 рік щодо виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки (додаються);

обласні заходи на 2004 рік щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на
2004-2007 роки (додаються);

обласні заходи на 2004 рік щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки (додаються).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити виконання зазначених заходів;

інформувати управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації до 1 липня 2004 року та 24 грудня 2004 року про стан виконання заходів;

надати до 1 жовтня 2004 року управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації пропозиції до обласних заходів щодо виконання зазначених програм на 2005 рік.

3. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації:

аналізувати стан виконання даного розпорядження та узагальнену інформацію подавати керівництву облдержадміністрації до 15 липня 2004 року та 30 грудня 2004 року;

узагальнити пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів і до 25 жовтня 2004 року підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо затвердження обласних заходів з даного питання на 2005 рік.

4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при форму-ванні показників обласного боюджету передбачати кошти на реалізацію обласних заходів програм на 2004 рік та наступні роки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 13 січня 2004 року № 17-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ на 2004 рік

щодо виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Визначити рівень та потребу кадрового забезпечення обласної державної адміністрації, міськвиконкомів та райдержадміністрацій з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Перше півріччя 2004 року

2.

Визначити структуру та обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, управління освіти і науки облдержадміністрації, центр перепідго-товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-ємств, установ та організацій облдержадмініст-рації

Перше півріччя 2004 року

3.

Забезпечити формування показників державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, управління освіти і науки, відділ кадрової роботи та з питань дер-жавної служби апарату облдержадміністрації

Перше півріччя 2004 року

4.

Забезпечити комплектування бібліотек вищих навчальних закладів області, обласної державної адміністрації, міськвиконкомів та райдержадміністрацій посібниками, періодичними виданнями, збірниками нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Управління освіти і науки облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004 рік

5.

Сприяти налагодженню співробітництва між вищими навчальними закладами області і закладами держав-членів ЄС та НАТО з метою набуття досвіду у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, організації регулярних обмінів студентами, слухачами та викладачами

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом року

6.

Провести конференції, семінари з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

Перше півріччя 2004 року

7.

Сприяти організації навчання громадян області в навчальних закладах держав-членів ЄС, які здійснюють підготовку фахівців для роботи в органах та інституціях ЄС

Управління освіти і науки, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та тор-гівлі, відділ кадрової роботи та з питань держав-ної служби апарату облдержадміністрації

Протягом року

8.

Започаткувати моніторинг підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, центр перепідго-товки та підвищення кваліфікації працівників ор-ганів державної влади, органів місцевого само-врядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації

Друге півріччя 2004 року

9.

Розробити та запровадити навчальні програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Центр перепідготовки та підвищення кваліфіка-ції працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників держав-них підприємств, установ та організацій, управ-ління освіти і науки облдержадміністрації

Друге півріччя 2004 року

10.

Здійснити заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги ЄС та НАТО, їхніх держав-членів для виконання обласних заходів

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, інвестиційної політики, головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

11.

При формуванні бюджетних запитів та показників місцевих бюджетів враховувати потребу в коштах для реалізації обласних заходів

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Січень 2004 року,

серпень 2004 року

_______________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 13 січня 2004 року № 17-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ на 2004 рік

щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань

європейської інтеграції України на 2004-2007 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечити роботу "вуличного телебачення” в регіонах області з метою висвітлення різних аспектів життя в державах - членах ЄС

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

Протягом року

2.

Вирішити питання створення інформаційного центру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та відкрити у містах обласного підпорядкування інформаційні куточки Європи із забезпеченням регулярного оновлення розміщеної в них інформації

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, міськвиконкоми

Протягом року

3.

Проводити громадські читання з актуальних питань європейської інтеграції

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, центр перепідго-товки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підпри-ємств, установ та організацій, управління у справах преси та інформації облдержадмініст-рації, обласна державна телерадіокомпанія

Перше півріччя

2004 року

4.

Здійснити організаційні заходи щодо організації та проведення Дня Європи в Україні

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

25 травня

2004 року

5.

Запровадити в обласних друкованих засобах масової інформації спеціальну рубрику "Європейський Союз”, опублікування в ній матеріалів про політичне, соціально-економічне, культурне життя в державах - членах ЄС

Управління у правах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

6.

Створити спеціальні рубрики для висвітлення питань європейської інтеграції на веб-сайтах облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій та забезпечити регулярне оновлення інформації на них

Відділ інформаційного та аналітичного забезпе-чення апарату облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадмініст-рації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Створення -

І квартал

2004 року, оновлення - постійно

7.

Запровадити проведення публічних заходів, присвячених міжрегіональному співробітництву області з країнами ЄС

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Щокварталу

8.

Здійснити організаційні заходи щодо підготовки (у тому числі за кордоном) вчителів і викладачів вищих навчальних закладів області з питань європейської інтеграції

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Щороку

9.

Сприяти організації в бібліотеках навчальних закладів області інформаційних експозицій, присвячених ЄС

Управління освіти і науки облдержадміністрації

2004 рік

10.

Провести серед учнівської молоді конкурси, конференції, вікторини з питань співробітництва між Україною та ЄС

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Друге півріччя

2004 року

11.

Сприяти організації відвідань студентами області держав-членів ЄС з метою ознайомлення з їх політичним, соціально-економічним, культурним життям

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Щороку

12.

Здійснити заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та його держав-членів, для виконання обласних заходів

Управління інвестиційної політики, головне управління економіки, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

13.

При формуванні бюджетних запитів та показників місцевих бюджетів враховувати потребу в коштах для реалізації обласних заходів

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Січень 2004 року,

серпень 2004 року

__________________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 13 січня 2004 року № 17-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ на 2004 рік

щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань

євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Провести громадські читання з питань євроатлантичної інтеграції України

Управління у справах преси та інформації, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників держав-них підприємств, установ та організацій, управління зовнішніх зносин, зовнішньоеконо-мічної діяльності та торгівлі облдержадмініст-рації, обласна державна телерадіокомпанія

Щороку

2.

Провести круглий стіл з актуальних питань євроатлантичної інтеграції України за участю вітчизняних політиків, експертів, представників громадських організацій, засобів масової інформації, викладачів та студентів вищих навчальних закладів

- " -

Перше півріччя

2004 року

3.

Забезпечити створення та демонстрацію на телеканалах інформаційних програм, присвячених діяльності НАТО та держав - членів НАТО, стану та перспективам співробітництва України з цією організацією

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія

Протягом року

4.

Створити цикл передач „ток-шоу” на обласних телеканалах, присвячений обговоренню питань євроатлантичної інтеграції України (економічні, культурні, соціальні, оборонні та інші аспекти)

- " -

Щокварталу

5.

Забезпечити підготовку тематичних матеріалів для загальнодержавних і регіональних засобів масової інформації з питань євроатлантичної інтеграції України

Обласна державна телерадіокомпанія, управління у правах преси та інформації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

6.

Забезпечити підготовку, видання та оновлення навчально-методичних матеріалів з питань євроатлантичної інтеграції України для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів області

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом року

7.

Сприяти через Міністерство освіти і науки України організації інформаційних візитів вчителів і викладачів навчальних закладів до штаб-квартири НАТО в Брюсселі

- " -

Протягом року

8.

Організувати підготовку з питань євроатлантичної інтеграції України вчителів і викладачів навчальних закладів області

- " -

Щороку

9.

Здійснити заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі НАТО та її держав-членів, для виконання обласних заходів

Управління інвестиційної політики, головне управління економіки облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

10.

При формуванні бюджетних запитів та показників місцевих бюджетів враховувати потребу в коштах для реалізації обласних заходів

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Січень 2004 року,

серпень 2004 року

___________________________________

2

2

1

2

3

4