від 5 листопада 2003 року № 603-р

Про обласну координаційну раду

з питань інтелектуальної власності

Відповідно до п.9 ч.1 ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, указів Президента України від 27 квітня 2001 року № 285 “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності”, від 30 січня 2002 року № 85 “Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування”, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 року № 37056 щодо реалізації Програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів та з метою забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності та ефективної взаємодії між правоохоронними органами та облдержадміністрацією:

1. Створити обласну координаційну раду з питань інтелектуальної власності у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається).

2. Затвердити заходи щодо охорони інтелектуальної власності (додаються).

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації про стан виконання заходів надавати узагальнену інформацію заступнику голови обласної державної адміністрації Перевознику А.В. щороку до 20 січня та 20 липня.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 5 листопада 2003 року № 603-р

СКЛАД

обласної координаційної ради з питань

інтелектуальної власності

Співголови ради:

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

Заступник

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Секретар ради

ПОБЕРЕЖНА

Тетяна Вікторівна

-

головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти, науки та координації діяль-ності вищих навчальних закладів управління освіти і науки облдержадміністрації

Члени ради:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

КАПЧЕНКО

Леонід Миколайович

-

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдержадміністрації

КРОПІВНИЙ

Володимир Миколайович

-

в.о.ректора Кіровоградського державного технічного університету

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

КУЧИНСЬКИЙ

Юрій Болеславович

-

головний державний інспектор з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (за згодою)

ЛЯШЕНКО

Євген Васильович

-

начальник відділу взаємодії з правоохорон-ними органами апарату облдержадмініст-рації

МАСЛОВ

Микола Альбертович

-

голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Кіровоградській області (за згодою)

МЕЛЬНИК

Петро Петрович

-

заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

НОНІК

Валерій Вікторович

-

в.о.начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області

РУДЕНКО

Василь Сергійович

-

голова державної податкової адміністрації в Кіровоградській області

РУДЕНКО

Олександр Миколайович

-

начальник відділу управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (за згодою)

СЕДЕЛЬ

Сергій Євгенович

-

начальник Кіровоградської митниці (за згодою)

ХАРИТОНОВА

Валентина Сергіївна

-

президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати (за згодою)

ЦУКАНОВ

Микола Миколайович

-

секретар Кіровоградської міської ради (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 5 листопада 2003 року № 603-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну координаційну раду з питань інтелектуальної власності

1. Обласна координаційна рада з питань інтелектуальної власності (далі - координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації.

2. Обласна координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями обласної координаційної ради є:

вироблення пропозицій щодо регіональної політики у сфері інтелектуальної власності та державної підтримки пріоритетних науково-технічних напрямків, які є основою високотехнічного й наукоємного сектора економіки регіону;

координація діяльності регіональних структурних підрозділів Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Державної митної служби, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, управління Служби безпеки України в області, державної податкової адміністрації в області;

вивчення стану й ефективності державного регулювання у сфері захисту інтелектуальної власності;

проведення моніторингу та інвентаризації об'єктів інтелектуальної власності, під час створення яких використовувалися кошти державного бюджету, державних цільових фондів і надавалися державні гарантії;

розроблення пропозицій центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо створення цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної власності в області.

4. Рада має право:

утворювати, у разі потреби, експертні робочі групи, залучати в установленому порядку представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, незалежних експертів (за згодою керівника) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформації, довідкові та інші матеріали й документи, що необхідні для вирішення питань, які належать до компетенції ради;

заслуховувати на своїх засіданнях доповіді представників місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції ради;

надавати пропозиції центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо правової охорони, використання і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, забезпечення державного стимулювання цих процесів, а також для оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності, які повністю або частково створені за рахунок коштів державного бюджету;

готувати рекомендації відповідним органам щодо розроблення й удосконалення методичних, інструктивних та інших документів з питань інтелектуальної власності;

надавати пропозиції центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо проведення комплексних міжвідомчих заходів, спрямованих на попередження й припинення порушень чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

5. Обласна координаційна рада створюється з представників: Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, управлінь: освіти і науки облдержадміністрації, Служби безпеки України в області, Міністерства внутрішніх справ України в області, головного управління економіки облдержадміністрації, Кіровоградської митниці, державної податкової адміністрації в області, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Кіровоградського державного технічного університету.

6. Обласну координаційну раду очолюють співголови: заступник голови обласної державної адміністрації та заступник голови обласної ради, які здійснюють керівництво діяльністю ради, визначають порядок її роботи. У разі їх відсутності обов'язки виконує заступник.

7. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півроку. Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Відсутній на засіданні член ради має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

8. Рішення ради приймаються шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член комісії не згодний з прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі свою думку, що додається до протоколу засідання.

Прийняте рішення оформляється протоколом і підписується головуючим на засіданні та секретарем ради.

9. Рішення ради є обов'язковим для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями тощо.

10. Обласна координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення через управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

_____________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 5 листопада 2003 року № 603-р

ЗАХОДИ

щодо охорони інтелектуальної власності в

Кіровоградській області на період з ІV кварталу 2003 року до 2005 року

1. Забезпечити координацію спільних дій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, правоохоронних органів, інспекції з питань інтелектуальної власності щодо проведення рейдів із виявлення та вилучення контрафактних примірників аудіо-, відеокасет та дисків для лазерних систем зчитування, здійснення перевірок суб'єктів господарювання, які використовують об'єкти інтелектуальної власності у процесі підприємницької діяльності.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами апарату

облдержадміністрації

Постійно

2. Здійснювати профілактику правопорушень серед користувачів об'єктів авторського права і суміжних прав: телерадіокомпаній, підприємств громадського харчування, торгівлі та сфери послуг.

Управління МВС України в області, управління

культури облдержадміністрації, державний інспектор з

питань інтелектуальної власності в області

Постійно

3. Забезпечити розроблення та затвердження планів спільних перевірок суб'єктів господарювання, які в роботі використовують об'єкти інтелектуальної власності під час публічного виконання, демонстрації чи показу (видовищні заклади, установи громадського харчування, ефірне мовлення, кабельне телебачення).

Відділ взаємодії з правоохоронними органами апарату

облдержадміністрації, управління МВС України в

області, державний інспектор з питань інтелектуальної

власності в області

Щокварталу - за 10 днів до початку наступного

кварталу

4. Здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами господарювання чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності під час публічного виконання, демонстрації, показу чи іншого використання об'єктів авторського права і суміжних прав, що підлягають охороні згідно із чинним законодавством.

Управління культури облдержадміністрації, управління

МВС України в області, державний інспектор з питань

інтелектуальної власності в області

Постійно

5. Проводити спільні перевірки на території м.Кіровограда, міст обласного значення всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову, роздрібну торгівлю аудіо-, відеопродукцією, компакт-дисками чи використовують у своїй діяльності об'єкти інтелектуальної власності.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами апарату

облдержадміністрації, управління МВС України в

області, державний інспектор з питань інтелектуальної

власності в області

Постійно

6. Організація та проведення обласної операції “Інтелект” по недопущенню незаконного виробництва, розповсюдження та реалізації об”єктів інтелектуальної власності в містах та районах області.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами апарату

облдержадміністрації.

Щороку: січень, вересень

7. Забезпечити висвітлення в державних засобах масової інформації основних проблем та досягнень у сфері інтелектуальної власності, фактів виявлення і притягнення до відповідальності порушників законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Управління у справах преси та інформації облдерж-

адміністрації, управління МВС України в області

Постійно

8. Провести засідання прес-клубу із суб'єктами господарювання регіону на тему "Забезпечення охорони інтелектуальної власності в сучасних умовах".

Управління у справах преси та інформації облдерж-

адміністрації

До 20 грудня 2003 року

9. Надавати в межах чинного законодавства практичну та методичну допомогу з питань інтелектуальної власності.

Управління МВС України в області, державний

інспектор з питань інтелектуальної власності в області

Постійно

10. Організувати взаємне інформування про виявлені правопорушення у сфері інтелектуальної власності, що не є службовою таємницею.

Управління МВС України в області, державний

інспектор з питань інтелектуальної власності в області

Щокварталу

11. Створити та забезпечити поповнення бази даних суб'єктів господарювання, що працюють у сфері інтелектуальної власності на території регіону.

Головне управління економіки облдержадміністрації;

державний інспектор з питань інтелектуальної

власності в області

Постійно

12. Запровадити систему видачі управлінням культури облдерж-адміністрації дозволу на проведення концертно-видовищних заходів лише за наявності договору про сплату авторської винагороди організатором заходу або власником концертного майданчика відповідно до вимог Закону України “Про авторське право і суміжні права” та постанов Кабінету Міністрів України від
17 січня 2003 року № 71, 72 з даного питання.

Управління культури облдержадміністрації

Постійно

13. Аналізувати та узагальнювати стан дотримання суб'єктами господарювання всіх форм власності на території області вимог чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Обласна координаційна рада з питань інтелектуальної

власності

Щороку

__________________________

2

Продовження додатка

3