від 17 листопада 2003 року № 636-р

Про заходи щодо підготовки

до паводків, пропуску льодоходу

та повені у 2003/2004 році

Відповідно до законів України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року
№ 80 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 122 “Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них на період до
2005 року” та від 29 березня 2001 року № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, на виконання доручення Прем'єр-міністра України В.Ф.Януковича від 4 листопада 2003 року
№ 67993 та з метою підвищення рівня готовності органів виконавчої влади до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути при складних погодних умовах, та надання термінової допомоги постраждалому населенню:

1. За­твер­ди­ти План дій обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки до паводків, пропуску льодоходу та повені у 2003/2004 році (додається).

2. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж-адміністрації проаналізувати стан створення матеріальних резервів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
27 серпня 2001 року № 342-р-дск “Про створення обласного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” та від 20 березня 2003 року № 4-р-дск “Про внесення змін до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 серпня 2001 року № 342-р-дск”.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів у Кірово-градській області, обласному виробничому управлінню меліорації і водного господарства забезпечити контроль за гідрохімічним режимом води та вживати необхідні заходи щодо недопущення масової загибелі живих ресурсів внутрішніх водойм від негативних техногенних та природних факторів.

4. Головному упра­в­лін­ню з пи­тань над­з­ви­чай­них си­ту­а­цій та у справах захи­с­ту на­се­лен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж-адміністра­ції, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад для ке­рі­в­ни­ц­т­ва ря­ту­валь­ни­ми та ін­ши­ми не­від­кла­д­ни­ми ро­бо­та­ми ство­ри­ти оп­е­ра­ти­в­ні гру­пи. До скла­ду опе­ра­ти­в­них груп вве­с­ти пре­д­ста­в­ни­ків стру­к­ту­р­них під­ро­з­ді­лів відповідних дер­жа­в­них ад­мі­ні­с­т­ра­цій, виконавчих органів міських рад, уста­нов, ор­га­ні­за­цій та під­при­ємств, що за­лу­ча­ю­ть­ся для проведення ря­ту­валь­них ро­біт.

Опе­ра­ти­в­ну гру­пу об­лдержадміністрації роз­мі­с­ти­ти в приміщенні головного упра­в­лін­ня з пи­тань над­з­ви­чай­ни­х си­ту­а­цій та у справах за­хи­с­ту насе­лен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи об­лдер­жад­мі­ні­с­т­ра­ці­ї.

5. Головам райдержадміністрацій, міським головам, рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій до 1 грудня 2003 ро­ку за­вершити ро­бо­ти, по­в'я­за­ні з під­го­тов­кою до дій щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, і про­ін­фор­му­ва­ти про го­то­в­ність до ви­ко­нан­ня ви­зна­че­них за­вдань головне упра­в­лін­ня з пи­тань над­з­ви­чай­них си­ту­а­цій та у справах за­хи­с­ту на­се­лен­ня від наслідків Чорнобильської катастрофи об­лдер­жад­мі­ні­с­т­ра­ці­ї.

6. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи проінформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання даного розпорядження до 15 травня 2004 року.

7. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5 листопада 2002 року № 434-р “Про заходи щодо підвищення готовності до дій під час виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру”.

8. Кон­т­роль за ви­ко­нан­ням да­но­го роз­по­ря­джен­ня залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 листопада 2003 року № 636-р

ПЛАН ДІЙ

обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки до паводків, пропуску льодоходу

та повені у 2003/2004 році

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом.

Основні завдання плану:

забезпечити готовність обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств і відомств України до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час паводків, пропуску льодоходу і повеней;

здійснення координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що сприяють їх виникненню, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення контролю за станом готовності єдиної Державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі - ЄДС ЗРНС) техноген-ного та природного характеру під час паводків, пропуску льодоходу і повеней.

п/п

З а х о д и

Відповідальні за виконання

Терміни

виконання

1

2

3

4

1.

Проаналізувати дії органів управ-ління та сил реагування під час надзвичайних ситуацій техноген-ного та природного характеру, що мали місце у період з 1998 по 2003 роки, на адміністративних територіях та об`єктах економіки і на цій основі розробити та затвер-дити в установленому порядку плани організаційних і практичних заходів щодо дій під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків у 2003/2004 році

Структурні підрозділи облдержадміністрації, спеціалізовані служби ЦО, райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 1 грудня

2003 року

2.

З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів відко-ригувати карти-схеми зон можли-вого виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних з паводком та пропуском льодоходу і повені, визначивши об`єкти життєзабезпе-чення населення, транспорту, енергетики, зв`язку та інших об`єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу і повені. Один примірник подати до головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

­Управління промисловос-ті, енергетики, транспорту та зв'язку, головне управ-ління з питань надзвичай-них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвикон-коми, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, обласний центр з гідроме-теорології, дочірнє підпри-ємство “Кіровоградський облавтодор”

До 1 грудня

2003 року

3.

Уточнити плани та розрахунки сил і засобів для підриву льодових заторів на річках.

Укласти угоди з відповідними підприємствами і організаціями незалежно від іх відомчої підпорядкованості та форм влас-ності, військовими частинами щодо виконання вибухових робіт з льодоборотьби та організувати взаємодію з питань проведення підривних робіт з метою захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ

­Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, управління МВС України у Кірово-градської області, облас-не об'єднання сільсько-господарського рибного господарства “Кіровоград-рибгосп”, дочірнє підпри-ємство “Кіровоградський облавтодор”

До 1 грудня

2003 року

4.

Уточнити порядок взаємодії міс-цевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування усіх рівнів із визначенням відпові-дальних осіб, порядок і регламент зв`язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з лікві-дації наслідків паводка та пропуску льодоходу і повені. Провести роз-рахунок сил та засобів для залу-чення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з лікві-дації наслідків паводка та пропуску льодоходу і повені

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержад-міністрації, спеціалізовані служби ЦО, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

До 1 грудня

2003 року

5.

Уточнити порядки своєчасного доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка, пропуску льодоходу і повені та ії масштабів.

Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід паводка, пропуску льодоходу і повені, заходи щодо забезпечення захисту населення і об'єктів господарювання, а також правила поведінки населення в цих умовах

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержад-міністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми, обласний центр з гідро-метеорології

До 1 грудня

2003 року

6.

Створити оперативні штаби з безпечного пропуску паводка, льодоходу і повені та оперативні (мобільні) групи для безпере-бійного керівництва роботами, розробити їх регламенти, у тому числі цілодобового чергування відповідних працівників

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержад-міністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

До 1 грудня

2003 року,

постійно

у загрозливий період

7.

Забезпечити приведення в готов-ність гідрометричних споруд, при-ладів, пристроїв та обладнання на водомірних постах для здійснення гідрологічних спостережень за ситуацією при загрозі виникнення паводка, пропуску льодоходу і повені.

Забезпечити надійний зв'язок з водомірними постами

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр з гідрометеорології

До 1 грудня 2003 року,

постійно

у загрозливий період

8.

Забезпечити проведення регуляр-них спостережень за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складання прогнозів, характеристик паводка, пропуску льодоходу та повені, їх уточнення та доведення до заці-кавлених управлінь та інших органів виконавчої влади попе-реджень про небезпечні явища на річках для своєчасного вжиття заходів щодо безаварійного про-пуску паводка, льодоходу та повені

Райдержадміністрації, міськвиконкоми­, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, обласний центр з гідрометеорології, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

Постійно під час форму-вання та проходження

водопілля

9.

Перевірити стан водосховищ, водогосподарських і гідротехнічних споруд, ставків, меліоративних систем та об'єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені. Вжити необхідних заходів для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу та повені.

Особливу увагу звернути на стан об'єктів забезпечення життєдіяльності населення і галузей економіки, у тому числі мостів, тунелів, ліній зв'язку та електромереж, теплоцентралей, газо-та нафтопродуктопроводів тощо

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмі-ністрації, управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв'язку та інші зацікавлені структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградської області

До 1 грудня 2003 року

До 10 лютого 2004 року

10.

Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням еколо-гічних вимог та санітарних норм і правил із обов'язковою участю представників природоохоронних та рибоохоронних органів, інших зацікавлених організацій.

Особливу увагу звернути на забезпечення сталого функціону-вання протипаводкових комплек-сів і додержання режимів роботи Кременчуцького водосховища Дніпровського каскаду

Управління житлово-комунального господар-ства, управління промис-ловості, енергетики, транспорту та зв'язку обл-держадміністрації, рай-держадміністрації, міськ-виконкоми, обласна дер-жавна інспекція охорони відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

На період формування і проходження паводка, льодоходу і повені

11.

У період загрози та проходження повені не допускати відключення організацій і постів гідрометеоро-логічної служби, що здійснюють гідрометеорологічні спостере-ження, від засобів зв'язку та енергопостачання

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна дирекція ВАТ “Укртеле-ком”, обласне КП “Кірово-градпаливо”, ВАТ “Кірово-градобленерго”

При загрозі та на період проходження паводка, льодоходу та повені

12.

Здійснити заходи щодо забезпе-чення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливної каналізації в умовах можливого паводка, пропуску льодоходу та повені

Управління житлово-комунального господар-ства облдержадмініст-рації, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми, комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”

До 1 грудня

2003 року

До 10 лютого

2004 року

13.

Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, резерв пально-мастильних матеріалів, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлю-вання, засоби забезпечення питною водою

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, спеціалізовані служби ЦО

До 1 грудня

2003 року

До 10 лютого

2004 року

14.

Провести обстеження наявних державних та приватних плавзасо-бів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах павод-ка, пропуску льодоходу та повені

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмі-ністрації, райдержадміні-страції, міськвиконкоми, спеціалізовані служби ЦО

До 1 грудня

2003 року

До 10 лютого

2004 року

15.

Забезпечити позачергову обробку гідрометеорологічних телеграм і термінове надання міжміських телефонних розмов за паролем “Повінь” за звичайними тарифами

Обласна дирекція

ВАТ “Укртелеком

На період проходження паводка, льодоходу і повені

16.

Провести навчання та тренування органів управління і формувань Кіровоградської обласної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру щодо дій в умовах паводка, пропуску льодоходу і повені

Органи управління Кіровоградської обласної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

До 1 грудня

2003 року

До 10 лютого

2004 року

17.

Забезпечити проведення спосте-режень за розвитком меж затоп-лення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків на об'єктах економіки.

Особливу увагу приділити захисту від затоплення складів отруто-хімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки паливом тощо. У разі неможли-вості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об'єктів чи вивезення матеріалів

Головне управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградської області

Постійно та у разі наявності загрози

18.

Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчас-ного вивозу державних, громад-ських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення, уточнити плани евакуації, в яких передбачити охорону та захист об'єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення, та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов в місцях тимчасового розміщення на період евакуації

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, спеціалізовані служби ЦО

До 1 грудня

2003 року

До 10 лютого

2004 року

19.

Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води.

Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого лабораторного контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження паводків

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управ-ління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція, комунальне виробниче підприємство “Дніпро-Кіровоград”

При підтопленні,

березень- червень

2004 року

20.

Спланувати використання авіазасобів для оперативного обстеження зон затоплення внаслідок повені, паводків, загрози утворення заторів льоду

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмі-ністрації, обласне вироб-ниче управління меліора-ції та водного господар-ства, державне управ-ління екології та природ-них ресурсів у Кіровоград-ській області, обласна санітарно-епідеміоло-гічна станція

На період формування і проходження паводка, льодоходу та повені

21.

Уточнити інструкції та провести заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт при загрозі та пропуску паводка, льодоходу та повені.

Керівникам всіх рівнів особисто забезпечити неухильне дотриман-ня заходів безпеки під час прове-дення робіт з підвищеною загрозою для життя людей

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмі-ністрації, територіальне управління Держнагляд-охоронпраці по Кірово-градської області, рай-держадміністрації, міськвиконкоми

До 1 грудня

2003 року

Постійно

22.

Визначити у складі місцевих, тери-торіальних і відомчих матеріаль-них резервів, призначених для запобігання ліквідації надзвичай-них ситуацій необхідний аварійний запас пально-мастильних, буді-вельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадмі-ністрації, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

До 1 грудня

2003 року

До 10 лютого

2004 року

__________________________


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 листопада 2003 року № 636-р

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних організацій, які залучаються до дій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Структурні підрозділи облдержадміністрації

 1. Головне управління економіки

 2. Головне фінансове управління

 3. Головне управління сільського господарства і продовольства

 4. Управління містобудування та архітектури

 5. Управління житлово-комунального господарства

 6. Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв`язку

 7. Управління охорони здоров`я

 8. Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі

 9. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Територіальні органи міністерств і відомств України, обласні організації та установи

 1. Управління МВС України у Кіровоградській області

 2. Державне управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області

 3. Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства

 4. Управління пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в Кіровоградській області

 5. Управління державної ветеринарної медицини

 6. Військові частини Кіровоградського гарнізону

 7. Обласний центр з гідрометеорології

 8. ВАТ “Кіровоградрибгосп”

 9. Служба автомобільних доріг України у Кіровоградській області

 10. Дочірнє підприємство “Кіровоградський облавтодор”

 11. Обласна аварійно-рятувальна служба оперативного реагування

 12. ВАТ “Кіровоградобленерго”

 13. Обласна дирекція ВАТ “Укртелеком”

 14. ВАТ “Кіровоградспецбуд”

 15. Знам`янська дирекція залізничних перевезень Одеської залізниці

 16. ВАТ “Кіровограднафтопродукт"

 17. ВАТ “Кіровоградоблавтотранс”

 18. ВАТ “Компанія “Інтерресурси”

Заступник голови обласної

державної адміністрації Ю.ЛИТВИН

2

1

7

1

2

3

4

2