від 21 листопада 2003 року № 647-р

Про заходи щодо забезпечення

виконання в області постанови

Кабінету Міністрів України

від 30 вересня 2003 року № 1532

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2003 року № 1532 “Про підсумки соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2003 року та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України “:

1. Затвердити заходи щодо реалізації в області завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2003 року № 1532 (додаються).

2. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміні-страції, рекомендувати територіальним органам міністерств та відомств України і міськвиконкомам забезпечити виконання заходів та інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про проведену роботу до 20 січня 2004 року.

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати узагальнену інформацію голові облдержадміністрації до 1 лютого 2004 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 листопада 2003 року № 647-р

З А Х О Д И

щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2003 року № 1532

“Про підсумки соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2003 року та хід виконання

Програми діяльності Кабінету Міністрів України" у Кіровоградській області

№ п/п

№ та виклад пункту постанови Кабінету Міністрів України

Заходи щодо забезпечення виконання пункту постанови

Термін виконання заходів

Відповідальні виконавці

Хто здійснює контроль

1

2

3

4

5

6

1.

5. Вжити невідкладних заходів щодо зменшення суми заборго-ваності підприємств, організацій та установ із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

1. Заслухати керівників підприємств-боржників на засіданнях обласних, міських та районних комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду України в області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Грінченко С.А.

2. Налагодити взаємодію головного управління Пенсійного фонду України та державної податкової адміністрації в області щодо забезпечення надход-жень збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за рахунок примусового стягнення

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду України в області,

Державна податкова адміністрація в області

Грінченко С.А.

Ковальчук М.М.

3. Продовжити спільну роботу з обласним управлінням юстиції щодо прискорення виконання судових рішень, винесених на користь Пенсійного фонду України

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду України в області,

обласне управління

юстиції

Компанієць В.О.,

Грінченко С.А.

4. Провести роботу щодо погашення боргу сільгоспвиробників перед Пенсійним фондом за рахунок реалізації урожаю 2003 року

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду Украї-ни в області, головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміні-страції

Грінченко С.А.,

Литвин Ю.О.

5. Продовжити роботу з підприємст-вами-боржниками по вексельній схемі погашення боргів до Пенсійного фонду України

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Грінченко С.А.

6. Подавати відповідні матеріали на розірвання контрактів з керівниками підприємств-боржників, що допустили значні суми боргу до Пенсійного фонду України

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Грінченко С.А.

7. Інформувати правоохоронні органи для вжиття заходів прокурорського реагування, у разі встановлення фактів порушення платниками законодавства про працю та ухилення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Грінченко С.А.

2.

9. З метою недопущення скоро-чення чисельності працівників галузі культури передбачати на 2004 та наступні роки у програ-мах соціально-економічного розвитку регіонів заходи щодо забезпечення повної зайнятості працівників культури, а у проек-тах місцевих бюджетів - відпо-відні видатки (з урахуванням обсягів міжбюджетних транс-фертів між державним бюдже-том та місцевими бюджетами)

1. При формуванні проекту програми економічного та соціального розвитку області на 2004 рік передбачити заходи щодо забезпечення повної зайнятості працівників закладів культури

2. Передбачити відповідні видатки на переведення працівників закладів культури, які залишилися вимушено працювати в режимі неповного робочого дня, на умови повної зайнятості

Листопад

2003 року

Листопад-грудень

2003 року

Управління культури облдержадміністрації

Управління культури, головне фінансове управління облдержадміністрації

Перевозник А.В.

Перевозник А.В.,

Ковальчук М.М.

3.

11. Вжити вичерпних заходів щодо збереження об'єктів культурної спадщини, унікаль-них пам'яток, включених до списку всесвітньої спадщини “Юнеско”, і забезпечити прове-дення невідкладних консерва-ційних ремонтних та реставра-ційних робіт на пам'ятках архітектури національного значення

1. Завершити роботи по визначенню земель історико-культурного призначення.

2. Забезпечити виконання заходів обласної комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки

3. Забезпечити виконання реставра-ційних робіт за рахунок державного бюджету у сумі 250,0 тис.грн. та обласного - 317 тис.грн.

Листопад-грудень

2003 року

Листопад-грудень

2003 року

Листопад-грудень

2003 року

Управління культури облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Управління культури облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Управління містобуду-

вання та архітектури облдержадміністрації

Перевозник А.В.

Перевозник А.В.

Компанієць В.О.

4.

12. Розробити до 1 січня 2004 року довгострокові програми переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу

1. Провести інвентаризацію засобів матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та підготувати інформаційну базу для розробки програми

Листопад-грудень

2003 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми

Перевозник А.В.

5.

15. Під час формування місце-вих бюджетів на 2004 рік перед-бачити кошти для забезпечення виконання національних, дер-жавних, регіональних соціаль-них програм стосовно дітей, молоді, жінок та сімей

1. Підготувати бюджетний запит щодо забезпечення фінансування програм та заходів, спрямованих на реалізацію програм стосовно дітей, молоді.

Листопад

2003 року

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміні-страції

Перевозник А.В.

6.

18. Вжити заходи протягом 2003-2004 років для підтриман-ня у належному стані існуючих мереж та часткового відновлен-ня проводового радіомовлення в регіонах з урахуванням економічної доцільності та соціальної значущості

1. Забезпечити відповідний рівень фінансування для утримання у належному стані проводового радіомовлення

2. Сприяти відкриттю та роботі район-ної студії радіомовлення у Голованів-ському та Бобринецькому районах

Листопад-грудень

2003 року

Листопад-грудень

2003 року

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Перевозник А.В.

Перевозник А.В.

7.

22. З метою своєчасного реагу-вання на прояви неправомірних обмежень конкуренції:

забезпечити постійний обмін інформацією та даними, що ха-рактеризують стан конкуренції на основних ринках соціально важливих товарів;

вжити до 1 грудня 2003 року заходів для удосконалення ме-тодології та підвищення рівня інформаційного забезпечення з питань порушень законодавства про захист економічної конку-ренції на соціально значущих ринках, перед усім на ринках з високою ймовірністю негативних проявів монополізму

1. Забезпечити постійний обмін наявною інформацією та даними, що характеризують стан конкуренції на основних ринках соціально важливих товарів.

Листопад-

грудень

2003 року

Обласне територіальне відділення Антимоно-польного комітету Украї-ни, головне управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації, обласне управління статистики,

Державна інспекція по контролю за цінами в області

Ковальчук М.М.,

Литвин Ю.О.

2. Посилити взаємодію з правоохо-ронними органами та органами СБУ щодо виявлення прихованих структур монопольного типу, відслідковування їх діяльності на предмет доведення ознак узгоджених дій, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції

Листопад-грудень

2003 року

Обласне територіальне відділення Антимоно-польного комітету України

Ковальчук М.М.

3. Забезпечити своєчасне надання інформації відповідно до плану статис-тичних державних спостережень Держкомстату України, необхідної для дослідження конкурентного середо-вища ринків та виявлення монополь-ного становища їх учасників

Листопад-грудень

2003 року

Обласне управління статистики

Ковальчук М.М.

8.

23. Органам виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном, до кінця року розробити та здійснити комплекс заходів щодо удоско-налення процесу проведення досудової санації підприємств з метою запобігання банкрутству, забезпечення розроблення ефективних планів санації підприємств-боржників та здійснення моніторингу їх виконання

1. Здійснювати виявлення ознак поточної, критичної або надкритичної неплатоспроможності підприємств та ознак дій приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства відповідно до методич-них рекомендацій, затверджених наказом Міністерства економіки України від 17 січня 2001 року № 10, по підприємствах, які мають державний пакет акцій більше 50 проц.

2003 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України

Ковальчук М.М.

2. Забезпечити контроль за розроб-ленням керуючим санацією ефективних планів санації збиткових підприємств та тих, що мають борги перед держав-ним бюджетом та з виплати заробітної плати

3. Забезпечити ефективну роботу комісій з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств щодо виконання планів санації підприємств-боржників та збиткових підприємств

2003 рік

2003 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України

Регіональне відділення Фонду державного майна України

Ковальчук М.М.

Ковальчук М.М.

9.

43. Вжити вичерпних заходів для розв'язання проблем безробіття, збільшення темпів приросту промислового виробництва

1. Забезпечити збільшення темпів приросту промислового виробництва за рахунок скорочення кількості збиткових підприємств, нарощення виробництва та розширення номенклатури промислової продукції в добувній та обробній галузях промисловості, відновлення роботи непрацюючих підприємств

2003 рік

Управління промис-ловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Компанієць В.О.

2. Забезпечити виконання основних напрямків реалізації в області Державної програми зайнятості насе-лення на 2001- 2004 роки:

працевлаштувати 1,2 тис. незайнятих громадян, у т.ч. на робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавців, - 200 чол.;

Листопад- грудень

2003 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, обласний центр зайнятості, райдержад-міністрації, міськвикон-коми

Грінченко С.А.

надати одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності 200 незайнятим громадянам;

залучити до громадських робіт 1 тис.чол. незайнятих громадян;

здійснити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 700 незайнятих громадян;

створити 1 тис. нових робочих місць.

10.

58. Активізувати роботу щодо виконання завдань із житлового будівництва, визначених поста-новою Кабінету Міністрів Украї-ни від 27 серпня 2000р. № 1347 і регіональними програмами жит-лового будівництва, та затвер-дити плани заходів щодо поліп-шення становища з добудовою об'єктів незавершеного будів-ництва

1. Забезпечити у 2003 році введення в дію 84,5 тис.кв.м житла.

Розробити та здійснити заходи щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва

Листопад

2003 року

Управління містобуду-вання та архітектури, інвестиційної політики, капітального будівництва облдержадміністрації

Компанієць В.О.

11

59. Забезпечити підготовку підприємств житлово-комуналь-ного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2003/2004 року, а також розроблення планів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

1. Забезпечити виконання заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради від 30 травня 2003 року № 268-р/94гр “Про підготовку народно-го господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2003/2004 ро-ку” та Плану дій комунально-технічної служби цивільної оборони області, затвердженого головою облдержадміні-страції 17 липня 2002 року

Листопад- грудень

2003 року

Управління житлово-комунального господар-ства облдержадмініст-рації, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

Компанієць В.О.

12.

61. Проаналізувати стан охоро-ни праці та промислової безпеки і вжити заходів для безумовного виконання суб'єктами господа-рювання вимог законодавства у цій сфері

1. Здійснити аналіз стану виробничого травматизму в області та перевірки стану охорони праці і промислової безпеки на підприємствах, в установах та організаціях області

Листопад-грудень

2003 року

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, управління виконавчої дирекції Фонду соціального стра-хування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю-вань України по області,

територіальне управління Держнаглядохоронпраці України по області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Грінченко С.А.

______________________________

8

1

2

3

4

5

6