від 30 грудня 2003 року № 754-р

Про виконання рішення обласної

ради від 17 грудня 2003 року № 237

“Про обласний бюджет на 2004 рік”

Відповідно до статтей 16, 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити заходи щодо виконання рішення обласної ради від 17 грудня 2003 року № 237 “Про обласний бюджет на 2004 рік” (додаються).

2. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам забезпечити неухильне виконання цих заходів та інформувати головне фінансове управління облдержадміністрації про стан їх виконання щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації про стан виконання зазначеного розпорядження інформувати заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М. щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

4. З метою забезпечення оперативного виконання обласного бюджету за видатками та відповідно до наказу Державного казначейства України від 11 березня 2003 року № 51 "Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" доручити затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету на паритетних засадах заступнику голови облдержадміністрації Ковальчуку М.М., начальнику головного фінансового управління облдержадміністрації Серпокрилову В.М., першому заступнику начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Харченко В.А.

5. У зв'язку із закінченням терміну дії розпорядження голови облдержадміністрації та його виконанням зняти з контролю розпорядження голови облдержадміністрації від 18 серпня 2003 року № 435-р "Про формування проекту обласного бюджету на 2004 рік та заходи щодо організації роботи по складанню місцевих бюджетів області на 2004 рік”.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 30 грудня 2003 року № 754-р

ЗАХОДИ

щодо виконання рішення обласної ради від 17 грудня 2003 року № 237 "Про обласний бюджет на 2004 рік"

п/п

Пункти рішення обласної ради

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

5

1.

1, 2, 4

Скласти відповідно до встановленого порядку розпис обласного бюджету на 2004 рік і довести відповідні показники до розпорядників коштів обласного бюджету

Головне фінансове управління облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 25 січня

2004 року

2.

1, 17

Забезпечити надходження доходів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів в обсягах, затверджених відповідними радами

Державна податкова адміністрація в області, головне фінансове управ-ління облдержадміністрації, міськ-виконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

3.

1

Забезпечити виконання доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких перераховується дотація вирівнювання бюджетам області, в обсягах, затверджених у додатку 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Державна податкова адміністрація в області, Кіровоградська митниця, міськвиконкоми, райдержадміні-страції

Протягом року

4.

1, 4

Забезпечити своєчасне та правильне зарахування до місцевих бюджетів власних і закріплених доходів, дотацій та субвенцій з державного бюджету

Управління Державного казначейства у Кіровоградській області

Протягом року

5.

2, 13

Забезпечити:

ефективне використання бюджетних коштів з безумовним дотриманням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та розпорядження голови облдержадміністрації від

30 грудня 2003 року № 748-р "Про удосконалення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти";

зменшення та недопущення зростання кредитор-ської та дебіторської заборгованості;

проведення своєчасних розрахунків із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ в умовах введення нового розміру мінімальної заробітної плати, для чого вживати дієвих заходів щодо оптимізації мережі та штатної чисельності бюджетних установ

Головні розпорядники коштів

Протягом року

6.

1, 2, 3, 4

Інформувати облдержадміністрацію про хід виконання у 2004 році показників обласного бюджету та зведеного бюджету області

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Щомісяця

7.

5

Забезпечити перерахування субвенції обласному бюджету Дніпропетровської області на утримання об'єкта спільного користування - Криворізького обласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики

Головне фінансове управління, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

У встановлені розписом терміни

8.

6

На підставі аналізу фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій та допомог населенню забезпечити своєчасне внесення пропозицій облдержадміністрації щодо перерозподілу субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів і міст обласного значення

Головне фінансове управління, головне управління праці і соціаль-ного захисту населення облдерж-адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Протягом року

9.

7

Забезпечити виконання пункту 7 рішення обласної ради

Управління Державного казначейст-ва у Кіровоградській області, голов-не фінансове управління, управління капітального будівництва облдерж-адміністрації, обласна комісія щодо сприяння розв'язанню житлової проблеми військовослужбовців, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

10.

8

Підготувати у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до додатку 4 рішення обласної ради в частині субвенцій з державного бюджету на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, що мають таке право згідно зі статтею 48 Гірничого закону України, на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих

Головне управління праці і соціаль-ного захисту населення, головне фінансове управління облдерж-адміністрації

Після прийняття нормативно-правових документів

11.

9

Підготувати пропозиції щодо розподілу між районними, міськими (міст обласного значення) та обласним бюджетами 75% додаткової дотації з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ

Головне фінансове управління облдержадміністрації

До 1 квітня

2004 року

12.

10

Забезпечити здійснення видатків загального фонду обласного бюджету, виходячи з необхідності фінансу-вання у першочерговому порядку захищених статей

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

13.

11

Забезпечити виконання пункту 11 рішення обласної ради

Головне фінансове управління облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

14.

12

Забезпечити фінансування об'єктів, робіт, заходів відповідно до додатків до рішення обласної ради:

Протягом року

по додатку 5 "Перелік об'єктів, видатки по будівництву (реконструкції) і придбанню яких будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету, та обсяги фінансування на 2004 рік";

Управління інвестиційної політики облдержадміністрації

по додатку 6 "Напрями використання коштів по видат-ках на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобіль-них доріг загального користування, що будуть здійсню-ватись за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, на 2004 рік";

Управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

по додатку 7 "Обсяги фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриман-ням автомобільних доріг загального користування, що будуть здійснюватись за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету, у розрізі районів на

2004 рік";

по додатку 8 "Перелік об'єктів і заходів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та обсяги фінансування у

2004 році";

Головне управління економіки облдержадміністрації

по додатку 9 "Перелік споруд-пам'яток архітектури, реставрація яких буде здійснюватись за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету, обсяги їх фінансування та видатки на створення пам'ятного знака на 2004 рік"

Управління містобудування і архітектури облдержадміністрації

15.

13

Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, та контроль за ефективним використанням енергоресурсів

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

16.

14

Підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем тощо

Головне управління праці і соціаль-ного захисту населення, головне фінансове управління облдерж-адміністрації

До 20 січня

2004 року

17.

15, 16

Забезпечити виконання пунктів 15, 16 рішення обласної ради

Головне управління сільського господарства і продовольства обл-держадміністрації (узагальнення), Кіровоградське обласне комунальне підприємство "Агроторговий дім", Кіровоградська облспоживспілка, головне фінансове управління обл-держадміністрації, райдержадміні-страції

Протягом року

18.

18

Забезпечити не менш ніж 10% скорочення податкового боргу, що склався на 1 січня 2004 року, по податках і зборах (обов'язкових платежах), фінансових санкціях, пенях та штрафах до місцевих бюджетів

Державна податкова адміністрація в області

До 1 січня

2005 року

19.

20

Внести узгоджені пропозиції по реалізації пункту 20 рішення обласної ради у разі уточнення обласного бюджету на 2004 рік, у тому числі щодо врахування:

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Протягом року

потреби обласної лікарні у коштах на лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю - у сумі

500,0 тис.грн.;

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

видатків на фінансування обласної Програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року, обласної Програми розвитку інфраструктури аграрного ринку на 2003-2004 роки, обласної Програми розвитку житлового будівництва на селі "Власний дім" на
2003-2006 роки - у повному обсязі;

Головне управління сільського господарства і продовольства, управління інвестиційної політики облдержадміністрації

видатків на фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдерж-адміністрації

20.

21

Забезпечити виконання пункту 21 рішення обласної ради

Головне управління економіки облдержадміністрації

Протягом року

21.

22

Підготувати звернення до народних депутатів України, обраних від Кіровоградської області, з проханням сприяти у виділенні у 2004 році з державного бюджету України цільових коштів на закінчення будівництва обласного онкологічного диспансеру

Головне управління з питань над-звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління інвестиційної політики, капітального будівництва облдерж-адміністрації

До 15 січня

2004 року

___________________________

2

6

1

2

3

4

5