від 8 жовтня 2003 року № 550-р

Про обласну міжгалузеву раду

з професійно-технічної освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1344 "Про затвердження нового складу Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти” та з метою реалізації державної політики у галузі професійно-технічної освіти, координації взаємо узгоджених дій закладів професійно-технічної освіти з підприємствами, установами, організаціями щодо забезпечення потреб ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, забезпечення системного підходу до вирішення питань поліпшення якості навчання і виховання учнів у системі професійно-технічної освіти області:

1. Створити обласну міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про обласну міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти (додається).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Перевозника А.В.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 жовтня 2003 року № 550-р

СКЛАД

обласної міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти

Голова ради

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Співголови ради:

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

Заступник голови ради

КАПЧЕНКО

Леонід Миколайович

-

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Члени ради:

БЛІНОВ

Юрій Миколайович

-

віце-президент обласного відділення Україн-ського союзу промисловців і підприємців, директор інженерно-будівельної фірми "Інтербуд-діскрет" (за згодою)

ЗУБЧЕНКО

Анатолій Анатолійович

-

директор професійно-технічного училища

№ 30, с.Торговиці Новоархангельського району

КВАСНОВСЬКИЙ

Володимир Микитович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

КОСЕНКО

Василь Миколайович

-

директор вищого професійного училища № 4, м.Кіровоград

КУНІЦИН

Василь Васильович

-

директор по персоналу ВАТ "Гідросила" (за згодою)

ЛІЩЕНЮК

Тетяна Леонтіївна

-

директор Піщанобрідського аграрного ліцею, Добровеличківський район

ОРЛОВ

Віктор Борисович

-

помічник генерального директора по кадрах ВАТ "Червона зірка" (за згодою)

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

РОДІОНОВА

Марина Олексіївна

-

директор обласного центру зайнятості

СОЛОХІН

Василь Петрович

-

головний спеціаліст управління освіти і науки облдержадміністрації

СТАЦЕНКО

Ольга Валентинівна

-

директор навчально-методичного кабінету профтехосвіти Кіровоградської області

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 жовтня 2003 року № 550-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти

1. Обласна міжгалузева рада з професійно-технічної освіти (далі - міжгалузева рада) є дорадчо-консультативним органом обласної державної адміністрації, координаційним органом з питань впровадження державної політики у галузі професійно-технічної освіти в області.

Усі члени міжгалузевої ради працюють на громадських засадах.

2. Міжгалузева рада у своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями міжгалузевої ради є:

3.1. Сприяння реалізації державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку професійно-технічної освіти області.

3.2. Аналіз стану справ у формуванні робітничого потенціалу області та розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічного регулювання розвитку професійно-технічної освіти.

3.3. Підтримання ефективної взаємодії зацікавлених місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері формування і використання трудового потенціалу області.

4. Міжгалузева рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Аналізує практику застосування Закону України "Про освіту”, Закону України "Про професійно-технічну освіту”, інших законів України в частині щодо стосунків системи професійно-технічної освіти з підприємствами, установами та організаціями області.

4.2. Вивчає діяльність професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, пов'язану з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, і подає до облдержадміністрації відповідні рекомендації щодо вдосконалення їх роботи.

4.3. Опрацьовує та подає до облдержадміністрації пропозиції щодо координації роботи місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ з підвищення кваліфікаційного рівня робітничого потенціалу, розвитку та вдосконалення діяльності професійно-технічних закладів.

4.4 Аналізує ефективність економічних механізмів, що діють у системі професійно-технічної освіти, та вносить пропозиції щодо їх удосконалення.

4.5. Сприяє залученню позабюджетних джерел фінансування на розвиток професійно-технічної освіти.

4.6. Бере участь у:

формуванні державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів;

розробленні обласних і державних програм, заходів, нормативно-правових актів щодо діяльності та розвитку професійно-технічної освіти, підвищення якості трудового потенціалу регіону і країни;

формуванні варіативної частини стандартів професійно-технічної освіти.

4.7. Формує перелік підприємств, зобов`язаних надати учням, слухачам робочі місця, навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання та виробничої практики з урахуванням пропозицій підприємств та місцевих органів виконавчої влади.

4.8. Сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформацією та досвідом у сфері професійно-технічної освіти молоді, пошуку та залученню інвесторів.

4.9. Готує у межах своєї компетенції пропозиції до положень, інструкцій, нормативно-правових актів, які регламентують професійне навчання та соціальний захист учнівської молоді.

5. Міжгалузева рада має право:

5.1. Залучати в установленому порядку фахівців до розгляду питань, що належать до її компетенції.

5.2. Заслуховувати на своїх засіданнях відповідальних працівників органів виконавчої влади, відомств, підприємств, установ, організацій.

5.3. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ необхідну інформацію.

5.4. Вносити пропозиції щодо взаємовідносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, які надають робочі місця учням та випускникам навчальних закладів.

5.5. Вносити пропозиції щодо надання пільг, морального і матеріального заохочення підприємств та їх керівників, умов для виконання у повному обсязі навчальних планів і програм.

5.6. Створювати у разі потреби комісії, робочі групи тощо.

6. Склад міжгалузевої ради затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням управління освіти і науки облдержадміністрації.

7. До складу міжгалузевої ради входять представники відповідних галузевих управлінь, підприємств, організацій, установ, навчальних закладів.

8. Формою роботи міжгалузевої ради є засідання, які проводяться не менше одного разу у півріччя.

9.Засідання є правомочним за наявності не менше третини складу членів міжгалузевої ради.

10. Рішення приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом.

11. Рішення міжгалузевої ради є обов'язковими для виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, навчальними закладами.

_____________________

1

2

Продовження додатка

3