від 23 жовтня 2003 року " 583-р

Про створення обласної міжвідомчої

комісії для атестації аварійно-

рятувальних служб області

та рятувальників

Відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та вимог наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
19 червня 2003 року № 201:

1. Створити обласну міжвідомчу атестаційну комісію для проведення атестації аварійно-рятувальних служб області та рятувальників у складі згідно з додатком та затвердити Положення про неї (додається).

2. Установити, що:

інформаційне та методичне забезпечення комісії здійснює головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

головою комісії за посадою є начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, який згідно з функціональними повноваженнями організовує виконання завдань у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Компанійця В.О.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 жовтня 2003 року № 583-р

С К Л А Д

обласної міжвідомчої комісії для атестації

аварійно-рятувальних служб області та рятувальників

Голова комісії

ФЕДОРЧАК

Віктор Васильович

-

начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Заступники голови комісії:

ЛЕЩЕНКО

Олександр Якович

-

перший заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміні-страції

ШЕВЧЕНКО

Леонід Володимирович

-

перший заступник начальника управління пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в Кіровоградській області

Відповідальний секретар комісії

ПЛАЧИНДА

Олександр Іванович

-

головний спеціаліст головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

Члени комісії:

ГЕНСІЦЬКИЙ

Іван Іванович

-

начальник аварійно-рятувальної служби оперативного реагування Кіровоградської області (за згодою)

КРУТІКОВ

Сергій Сергійович

-

командир Олександрійського воєнізованого гірничорятувального загону (за згодою)

КУПРІЯНОВ

Анатолій Сергійович

-

командир військової частини Д 0070 МНС України (за згодою)

МАТЯХ

Вадим Валентинович

-

заступник начальника головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

МУКОНІН

Юрій Васильович

-

начальник курсів цивільної оборони Кіровоградської області

РУДЬ

Василь Фомич

-

начальник відділу медичного захисту голов-ного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

ПАВЛОВ

Євген Олександрович

-

юрист головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

СУЛІГАН

Володимир Іванович

-

начальник відділу координації та організації робіт у надзвичайних ситуаціях головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміні-страції

ЧОРНОМОРЕЦЬ

В'ячеслав Анатолійович

-

начальник сектора моніторингу та координації управління пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в області (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 23 жовтня 2003 року № 583-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну міжвідомчу комісію для атестації

аварійно-рятувальних служб області та рятувальників

1. Це Положення визначає порядок роботи обласної міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб області та рятувальників щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

для атестації аварійно-рятувальних служб:

періодична (чергова) атестація служб проводиться не раніше ніж один раз на п'ять років;

позачергова атестація служб проводиться при їх реорганізації, перепрофілюванні (зміні переліку НС, наслідки яких ліквідуються службою), у разі незадовільної оцінки при перевірці готовності служби до дій за призначенням та непроходженням періодичної атестації, а також у разі групового нещасного випадку з рятувальниками;

для атестації рятувальників:

атестації рятувальників поділяються на періодичну (чергову) і позачергову;

періодична (чергова) - не рідше одного разу на 3 роки для підтвердження професійного рівня, а також при присвоєнні рятувальнику відповідного класного звання;

позачергова - при зміні профілю робіт, при підвищенні відповідної кваліфікації, після усунення недоліків, виявлених попередньою атестацією та додатковою підготовкою рятувальника згідно з рекомендаціями комісії.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основним завданням комісії є проведення періодичної (чергової) і позачергової атестації комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій та їх особового складу, також аварійно-рятувальних служб, визначених центральною міжвідомчою комісією.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань перевіряє:

ступінь готовності служб до проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС) на об'єктах і територіях;

можливості залучення служби до ліквідації конкретних надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків згідно з державним класифікатором надзвичайних ситуацій;

можливості виконання службою робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС (профілактичних робіт) на потенційно небезпечних об'єктах, що нею обслуговуються;

оснащення служби технікою, спорядженням, службовими приміщеннями та майном, необхідними для проведення аварійно-рятувальних робіт;

наявність навчально-методичної бази для спеціальної підготовки особового складу;

наявність нормативно-правових та керівних документів, які регламентують діяльність аварійно-рятувального формування.

Видає атестованим службам свідоцтва про атестацію, а рятувальникам - книжки рятувальників.

Передає відомості про результати атестації до центральної міжвідомчої атестаційної комісії у десятиденний термін.

6. Комісії надається право:

затребувати від аварійно-рятувальних служб та рятувальників для проведення їх атестації перелік необхідних документів;

при негативному результаті атестації викладати рекомендації та встановлювати дату позачергової атестації;

у разі непроходження службою позачергової атестації у визначений комісією термін рішення комісії у десятиденний термін направляти засновнику служби та органу державної реєстрації про призупинення її діяльності і вилучати свідоцтво про атестацію.

7. Атестаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до положення про неї, що затверджується органом, який її утворив.

Атестаційна комісія проводить роботу за річними планами та графіками, затвердженими органом, що їх утворив, які доводяться до відома аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

Результати атестації затверджуються відкритим голосуванням членів комісії. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу комісії.

Результати засідання комісії викладаються у відповідних протоколах.

Протоколи та документи атестованих служб підлягають зберіганню в установленому порядку.

8. Керує роботою комісії її голова, а у разі відсутності голови за його дорученням - один з його заступників.

Голова комісії, його заступники і склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Секретар здійснює організаційне забезпечення роботи комісії.

________________________

2

Продовження додатка

3