від 7 жовтня 2003 року № 548-р

Про затвердження обласної

програми ранньої соціальної

реабілітації дітей з обмеженими

можливостями здоров'я

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
2000 року №1545 “Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” та протоколу засідання міжвідомчої координаційної ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями здоров'я від 11 квітня 2003 року № 2:

1. Створити обласну міжвідомчу координаційну раду з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - координаційна рада) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити обласну програму ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я (додається).

3. Рекомендувати міськвиконкомам та райдержадміністраціям під час формування місцевих бюджетів передбачити відповідно до чинного законодавства витрати на реалізацію заходів, пов'язаних з виконанням у містах і районах обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

4. Управлінням освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури, спорту і туризму, культури облдержадміністрації та обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів вжити заходів щодо виконання обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я та інформувати головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації про стан виконання щороку до 10 січня та 10 липня.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації кожного півріччя до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на голову координаційної ради, заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 жовтня 2003 року № 548-р

СКЛАД

обласної міжвідомчої координаційної ради з питань

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Голова координаційної ради

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови координаційної ради

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

Члени координаційної ради:

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ГАЙДУК

Станіслав Микитович

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадмініст-рації

КОМПАНІЄЦЬ

Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації

ПОДОРОЖНІЙ

Сергій Михайлович

-

голова Кіровоградської обласної організації інвалідів (за згодою)

ХАРЧЕНКО

Віра Андріївна

-

перший заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

СИЛАЄВА

Ольга Яківна

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

ЧОРНИЙ

Геннадій Юрійович

-

керуючий обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 7 жовтня 2003 року № 548-р

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

ранньої соціальної реабілітації дітей з обмеженими

можливостями здоров'я

Загальні положення

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціального захисту дітей-інвалідів, визначення пріоритетних напрямів у цій важливій роботі, одним з яких є рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів.

Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, що соціальна реабілітація дітей-інвалідів є найбільш ефективною, якщо вона починається якомога раніше, без відриву від сім'ї. Важливо, щоб діти ще в ранньому віці могли максимально розвинути свої природні здібності без відриву від сім'ї і в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватися в суспільство. Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів є активним і ефективним соціальним механізмом, який дає змогу відновити фізичний, психологічний і соціальний стан дитини-інваліда із значною економією коштів.

Станом на 1 січня 2003 року в Кіровоградській області проживає
3642 дітей-інвалідів до 16 років, які потребують медичної та соціальної реабілітації.

На даний час діти-інваліди проходять лікування в стаціонарі дитячої обласної лікарні та в дитячих відділеннях центральних міських та районних лікарень.

Оздоровлення дітей-інвалідів проводиться на базі обласного центру медичної діагностики та реабілітації “Добруджа”, дитячого відділення обласної бальнеологічної лікарні у м.Знам'янці, денних стаціонарів і відділень відновлювального лікування дитячих поліклінік та в дитячих санаторіях України.

Обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів повинен стати однією з ланок загальної системи реабілітації дітей-інвалідів, який здійснюватиме свої функції спільно з органами охорони здоров'я, освіти, іншими місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями інвалідів.

Враховуючи складність демографічної ситуації в Україні в цілому та в області зокрема, стабільне зростання дитячої інвалідності і необхідність зміни цієї ситуації на краще , рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів сприятиме усуненню обмежень їх життєдіяльності, встановленню повноцінного соціального статусу, що сприятиме зменшенню соціальної напруги у суспільстві та поліпшенню здоров'я нації.

Мета та основні завдання програми

Метою обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів є надання можливості:

дітям-інвалідам подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватись у соціальне життя суспільства;

батькам усвідомити суть проблем своїх дітей, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу у подоланні вад дитиною, в її інтеграції в дитячий колектив та суспільство.

Основним завданням програми є:

здійснення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів максимально наближено до місця їх проживання;

виявлення та відбір органами охорони здоров'я в тісному контакті з іншими зацікавленими підрозділами облдержадміністрації дітей-інвалідів, що потребують ранньої соціальної реабілітації;

реалізація для кожної дитини-інваліда індивідуальних реабілітаційних програм, розроблених з урахуванням рівня їх розвитку та можливостей;

проведення ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів з безпосередньою їх участю та без відриву від сім'ї (залучення батьків, членів сім'ї дитини до участі в реабілітаційному процесі);

перебування дитини-інваліда в реабілітаційному закладі в денний час, що є соціальною підтримкою сім'ї;

перебування дитини-інваліда у дитячому колективі, без ізоляції від суспільства, в умовах звичайного середовища;

поступова інтеграція дітей-інвалідів до дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл;

рання соціальна інтеграція в суспільство.

Фінансове забезпечення програми

Джерелами фінансування видатків, пов'язаних з організацією і здійсненням реабілітаційного процесу та зміцненням матеріально-технічної бази центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів є кошти Фонду соціального захисту інвалідів, трансферти з державного та місцевих бюджетів, інвестиції і гуманітарна допомога, добровільні грошові внески вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб, окремих громадян та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

ЗАХОДИ

обласної програми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

п/п

Заходи

Термін

виконання

Виконавець

1

2

3

4

Удосконалення організаційної структури та управління системою

реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями

1.

Забезпечити постійне комплексне обсте-ження дітей-інвалідів лікувально-профі-лакичними закладами області за місцем проживання та проведення медичної реабілітації кожної дитини-інваліда

Постійно

Управління охорони здоров'я, освіти і науки облдержадмініст-рації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

2.

Сформувати єдиний комп'ютерний банк даних дітей-інвалідів області

2003-2004 роки

Головне управління праці та соці-ального захисту населення, управ-ління охорони здоров'я облдерж-адміністрації, Кіровоградська обласна організація інвалідів

3.

Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, приведення його у відповідність до існуючих вимог

2003-2005 роки

Головне управління праці та соці-ального захисту населення обл-держадміністрації, обласне відді-лення Фонду соціального захисту інвалідів, Кіровоградська обласна організація інвалідів

4.

Проводити аналіз стану реабілітаційної та методичної роботи центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, видавати необхідні рекомендації, забезпечувати їх виконання

Постійно

Кіровоградська обласна організа-ція інвалідів, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Запровадження новітніх технологій комплексної реабілітації дітей-інвалідів,

методичних вказівок щодо реабілітації дітей-інвалідів

5.

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо проведення ранньої соці-альної та медичної реабілітації дітей-інвалідів

Постійно

Головне управління праці та соці-ального захисту населення, управ-ління охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми

1

2

3

4

6.

Надавати при проведенні лікарями профілактичних оглядів методичну допомогу батькам, які виховують дітей з обмеженими можливостями здоров'я, по виконанню індивідуальних медичних реабілітаційних програм

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, Кіровоградська обласна організація інвалідів

7.

Надавати рекомендації щодо вдоскона-лення процесу ранньої медичної реабілітації дітей-інвалідів

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

8.

Забезпечити проведення лікарями-орто-педами консультативної допомоги дітям-інвалідам з питань медичної реабілітації

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Кіровоград-ська обласна організація інвалідів

9.

Забезпечити дітей-інвалідів засобами пересування та реабілітації, у тому числі за індивідуальними замовленнями

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

10.

Забезпечити підвищення кваліфікації та курсову перепідготовку фахівців Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Щороку

Кіровоградська обласна організа-ція інвалідів, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

11.

Здійснювати психологічну підтримку сімей, які виховують дітей-інвалідів, шляхом проведення соціальними праців-никами та працівниками управлінь праці та соціального захисту населення рай-держадміністрацій та міськвиконкомів роз'яснювальної роботи щодо пільг, передбачених чинним законодавством для дітей-інвалідів

Постійно

Головне управління праці та соці-ального захисту населення обл-держадміністрації

12.

Забезпечити проведення профілактичних поглиблених оглядів дітей-інвалідів з метою своєчасного виявлення у них супутніх захворювань та проведення подальшого обстеження і лікування в лікувально-профілактичних закладах області

Двічі на рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержад-міністрації, міськвиконкоми

13.

Проводити медичну реабілітацію дітей раннього віку, дітей-інвалідів та дітей з органічними ураженнями нервової системи на базі реабілітаційно-діагнос-тичного центру “Добруджа”

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Кіровоград-ський міськвиконком

1

2

3

4

14.

Проводити медичну реабілітацію дітей-інвалідів з захворюваннями органів опорно-рухового апарату, хвороб нерво-вої системи та ендокринологічних захво-рювань на базі обласної бальнеологічної лікарні у м.Знам'янці та шляхом оздоровлення у інших санаторіях

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Культура, відпочинок, спорт

15.

Організувати для дітей з обмеженими фізичними можливостями безплатне відвідання музеїв, виставок, кіносеансів та залучати їх до участі у різноманітних конкурсах

Постійно

Управління культури, у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміні-страції, міськвиконкоми

16.

Проводити роботу по залученню до участі у культурно-мистецьких акціях, творчих колективах, клубах за інтересами та гуртках дітей з обмеженими фізич-ними можливостями

Постійно

Управління культури, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

17.

Вдосконалювати роботу групи навчання плаванню дітей-інвалідів Кіровоградської дитячо-юнацької спортивної школи шля-хом впровадження новітніх технологій та програм реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Постійно

Управління з питань фізичної культури спорту і туризму обл-держадміністрації, обласний центр інвалідного спорту "Інваспорт"

18.

Проводити роботу у відділеннях ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів по виявленню та розвитку у них творчих здібностей

Постійно

Управління культури, освіти і науки облдержадміністрації, Кіровоградська обласна організація інвалідів

19.

Проводити обласний фестиваль творчості для дітей з функціональними обмеженнями “Повір у себе”

Щороку

Управління культури, у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації

20.

Забезпечити відбір та супроводження на спеціальну зміну міжнародного дитячого центру “Артек” переможців обласного фестивалю творчості для дітей з функціональними обмеженнями

Щороку

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді

21.

Створити центр ранньої активної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями на базі спортивного клубу інвалідів “Здоров'я”

Перше півріччя

2004 року

Управління з питань фізичної культури спорту і туризму облдержадміністрації, обласний центр інвалідного спорту "Інваспорт"

1

2

3

4

22.

Провести спільно з факультетом фізич-ного виховання Кіровоградського держав-ного педагогічного університету імені Володимира Винниченка семінар-нараду з питань активної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями

ІV квартал

2003 року

Управління з питань фізичної культури спорту і туризму, освіти і науки облдержадміністрації

23.

Створити в обласному центрі “Інваспорт” умови для занять фізичною культурою і спортом дітей з обмеженими фізичними можливостями

ІV квартал

2003 року

Управління з питань фізичної культури спорту і туризму облдержадміністрації

____________________

2

2

Продовження додатка

6