від 26 серпня 2003 року № 449-р

Про внесення змін до розпорядження

голови обласної державної адміністрації

від 18 грудня 1997 року № 419-р та

Інструкції з діловодства у Кіровоградській

обласній державній адміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1173 "Про внесення змін до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" з урахуванням п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада
2001 року № 1577 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою удосконалення порядку опрацювання документів, виконання яких перебуває на контролі в апараті облдержадміністрації:

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 1997 року № 419-р та Інструкції з діловодства у Кіровоградській обласній державній адміністрації, затвердженої даним розпорядженням, зміни, що додаються.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств і відомств України, органам місцевого самоврядування внести відповідні зміни до власних інструкцій з діловодства.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 26 серпня 2003 року № 449-р

ЗМІНИ,

що вносяться до розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 18 грудня 1997 року № 419-р та Інструкції з діловодства у Кіровоградській

обласній державній адміністрації

І. Замінити слова "Інструкція з діловодства у Кіровоградській обласній державній адміністрації" словами "Інструкція з діловодства в апараті Кіровоградської обласної державної адміністрації" у відповідних відмінках в усіх випадках, що зустрічаються у тексті розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 1997 року № 419-р та Інструкції з діловодства у Кіровоградській обласній державній адміністрації.

ІІ. Внести до Інструкції з діловодства в апараті Кіровоградської обласної державної адміністрації" такі зміни:

1. Доповнити підпункт 1.6 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"здійснювати контроль за дотриманням строків, установлених для виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем"єр-міністра України".

У зв"язку з цим абзаци п"ятий-десятий вважати абзацами шостим-одинадцятим.

2. У підпункті 2.4 слова "укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України" замінити словами "акти Президента України та Кабінету Міністрів України".

3. Підпункт 3.2.5 викласти у такій редакції:

"3.2.5. Голові обласної державної адміністрації відразу після реєстрації передаються акти та доручення Президента України, доручення Прем"єр-міністра України, запити та звернення народних депутатів України в папці з грифом "Невідкладно".

Закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування, а також найважливіші документи, які містять інформацію з принципових питань діяльності установи і потребують вирішення керівництвом, розглядаються першочергово.

Інші документи передаються до структурних підрозділів і виконавцям".

4. У підпункті 3.3.2 абзац перший викласти у такій редакції:

"3.3.2. Реєстрація законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем"єр-міністра України та інших документів, що надходять до апарату облдержадміністрації, здійснюється канцелярією загального відділу апарату облдержадміністрації".

5. У підпункті 3.3.12:

перше речення викласти у такій редакції:

"3.3.12. Закони України, постанови Верховної Ради України, акти та доручення Президента України, рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем"єр-міністра України, а також інші документи в міру можливості реєструються в автоматизованому режимі";

другий абзац викласти у такій редакції:

"До центрального банку реєстраційних даних заносяться закони України, постанови Верховної Ради України, акти та доручення Президента України, рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем"єр-міністра України, а також інші документи в міру можливості".

6. Підпункт 4.1.6 викласти у такій редакції:

"4.1.6. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документів покладається:

таких, що розробляються на виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем"єр-міністра України, - за рішенням голови обласної державної адміністрації на одного із заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень;

інших службових документів - на керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України.

Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документа, що візується кількома особами, несуть однаковою мірою всі ці посадові особи.

В органах виконавчої влади, з якими погоджуються проекти документів, відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне їх оформлення покладається на заступників керівників цих органів".

7. Підпункт 4.5.1 доповнити абзацами такого змісту:

"Внутрішнє погодження проектів документів, що розробляються на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем"єр-міністра України, проводиться не пізніше ніж у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем. Проекти таких документів розглядаються головою обласної державної адміністрації невідкладно.

Зовнішнє погодження проектів зазначених документів проводиться не пізніше ніж у 3-денний строк після їх реєстрації у відповідному органі виконавчої влади, до якого проект надсилається для розгляду".

8. У підпункті 4.7.1 слова "Управління освіти обласної державної адміністрації" замінити словами "Управління освіти і науки обласної державної адміністрації".

9. Пункт 4.9 доповнити підпунктом 4.9.1 такого змісту:

"4.9.1. Контроль за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем"єр-міністра України, здійснюється згідно з графіком організації виконання та контролю, що розробляється спільно (разом) начальником відділу контролю та начальником загального відділу апарату облдержадміністрації, включає контрольні строки та етапи і подається на затвердження голові обласної державної адміністрації разом із зазначеним документом.

Строк підготовки проектів документів визначається з урахуванням того, що:

проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів та доручень Президента України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України до облдержадміністрації, подаються до Кабінету Міністрів України за 10 днів до закінчення місячного строку від дня підписання таких документів, якщо інший строк не зазначений в документі;

запити та звернення народних депутатів України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України для вжиття відповідних заходів, розглядаються відповідно у 10- і 5-денний строк після реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України;

датою виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами, дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем"єр-міністра України, вважається дата реєстрації проектів рішень або відповідей про їх виконання, які надсилаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України".

У зв"язку з цим підпункти 4.9.1 та 4.9.2 вважати підпунктами 4.9.2 та 4.9.3.

10. Абзац другий підпункту 6.1.2 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "доручень Прем"єр-міністра України".

11. Абзац перший підпункту 6.1.4 викласти у такій редакції:

"6.1.4. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем"єр-міністра України, здійснює заступник голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на відділ контролю апарату облдержадміністрації".

12. У пункті 6.2:

доповнити підпункт 6.2.2 реченням такого змісту: "У цьому разі для підготовки доручення до документа надається один день";

доповнити пункт підпунктами 6.2.4 і 6.2.5 такого змісту:

"6.2.4. Розглядає і встановлює строк виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем"єр-міністра України, голова обласної державної адміністрації особисто (відразу після реєстрації документа).

6.2.5. Доопрацювання проектів документів, повернутих Кабінетом Міністрів України розробнику, проводиться не пізніше ніж у 5-денний строк після підписання відповідного доручення, якщо у дорученні не зазначено інше.

Пропозиція щодо продовження строку виконання акта або доручення Президента України, надісланого Кабінетом Міністрів України, подається облдержадміністрацією до Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з проектом листа Главі Адміністрації Президента України за 7 днів до закінчення встановленого строку".

13. У додатку 11 слова "Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України", "Начальник Головного управління" та "Головархіву" замінити відповідно словами "Державний комітет архівів України", "Голова Державного комітету архівів України", "Держкомархіву", а слова і цифри "Відповідно до пункту 3 Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України від 20.10.95 № 853" виключити.

ІІІ. Замінити слова "секретаріату", "обласний державний архів" відповідно словами "апарат", "Державний архів області" у відповідних відмінках в усіх випадках, що зустрічаються у тексті розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 1997 року № 419-р та Інструкції з діловодства у Кіровоградській обласній державній адміністрації.

___________________________

3

4