від 26 серпня 2003 року № 445-р

Про затвердження Положення

про порядок надання фінансової

допомоги на підтримку малого

підприємництва регіональним

фондом підтримки підприємництва

у Кіровоградській області

На підставі п.5 ст.19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Закону України "Про підтримку малого підприємництва" та з метою подальшої реалізації в області державної політики підтримки малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих фінансово-економічних умов для розвитку підприємництва, підтримки вітчизняних виробників, координації фінансових ресурсів, підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів та забезпечення прозорості їх розподілу, підвищення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та, враховуючи пропозиції Наглядової ради регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області щодо активізації роботи з цього питання на рівні міст та районів :

1. Затвердити Положення про порядок надання фінансової допомоги на підтримку малого підприємництва регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області (додається).

2. Рекомендувати міським головам, головам райдержадміністрацій у серпні-вересні 2003 року укласти з регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області договори про спільну діяльність щодо фінансової підтримки малого підприємництва (зразок договору додається).

Голова обласної

державної адміністрації М.ЧЕРНОВОЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 26 серпня 2003 року № 445-р

Положення

про порядок надання фінансової допомоги на підтримку малого

підприємництва регіональним фондом підтримки підприємництва

у Кіровоградській області

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", Положення про регіональний фонд підтримки підприємництва (далі - Фонд) та обласної програми розвитку малого підприємництва.

1.2. Положення визначає джерела формування коштів на підтримку малого підприємництва, порядок їх використання, форми та умови надання фінансової допомоги суб'єктам малого підприємництва.

1.3. Підтримка малого підприємництва за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів здійснюється на підставі затверджених відповідними радами обласної та місцевих програм розвитку малого підприємництва у межах виділених асигнувань в обласному та місцевих бюджетах головним розпорядникам коштів на зазначені цілі.

1.4. Суб'єктами фінансової допомоги можуть бути :

фізичні особи, зареєстровані у встановленому Законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;

юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує
50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000,0 євро.

2. Джерела формування коштів на підтримку малого

підприємництва

Джерелами формування коштів на здійснення підтримки малого підприємництва є:

2.1. Кошти обласного бюджету - це кошти, що передбачені у загальному фонді обласного бюджету, які, згідно з бюджетними призначеннями, використовуються на фінансування видатків з підтримки малого підприємництва, відповідно до вимог чинного законодавства України та рішень обласної ради, та на реалізацію заходів обласної програми розвитку малого підприємництва.

Кошти обласного бюджету надходять до Фонду як отримувача бюджетних коштів через головного розпорядника бюджетних коштів, який визначається рішенням обласної ради при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

2.2. Кошти місцевих бюджетів - це кошти, що передбачені у загальному фонді районних та міських бюджетів, які, згідно із бюджетними призначеннями, використовуються на фінансування видатків з підтримки малого підприємництва відповідно до затверджених місцевих програм розвитку підприємництва на відповідних територіях територіальних громад, і які передані головним розпорядником коштів до Фонду на договірних умовах (форма договору додається).

Порядок надходження та використання коштів місцевих бюджетів обумовлюються умовами конкретних договорів між Фондом і головними розпорядниками коштів з додержанням вимог чинного законодавства та принципу фінансового забезпечення заходів місцевих програм і проектів.

2.3. Кошти від повернення суб'єктами підприємницької діяльності зворотної фінансової допомоги.

2.4. Пасивні доходи - це кошти, які нараховуються банківськими установами за збереження тимчасово вільних коштів Фонду на його рахунках у цих установах.

2.5. Добровільні внески фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних, інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

3. Порядок використання коштів на підтримку малого

підприємництва

3.1. Кошти обласного бюджету та кошти місцевих бюджетів використовуються на фінансування конкретних регіональних та місцевих бізнес-проектів та заходів обласної і місцевих програм розвитку малого підприємництва у порядку, що визначається цим Положенням.

3.2. Кошти обласного бюджету витрачаються згідно з планом використання коштів, що розробляється Регіональним фондом та затверджується головним розпорядником коштів і Наглядовою радою Фонду за погодженням заступника голови облдержадміністрації, який відповідає за даний напрямок роботи.

3.3. Кошти місцевих бюджетів, що передаються до Регіонального фонду на підставі договорів, використовуються на здійснення спільної фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності регіонів відповідно до планів асигнувань, затверджених головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

3.4. Кошти від повернення зворотної фінансової допомоги, пасивні доходи, добровільні внески, інші надходження, що є у розпорядженні Фонду, спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів , заходів обласної і місцевих програм розвитку малого підприємництва, розвиток матеріальної та інформаційної бази Фонду і його інфраструктури, фінансове забезпечення діяльності дирекції Фонду та інших заходів, пов'язаних з розвитком підприємництва. Використання цих коштів здійснюється відповідно до кошторису, розробленого дирекцією Фонду за погодженням Наглядової ради Фонду.

4. Форми фінансової підтримки малого підприємництва

Рішення про надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва, її форми та умови приймає Наглядова рада Фонду.

Фінансова підтримка надається у формі:

4.1. Фінансова допомога на зворотній основі - це безвідсоткові прямі інвестиції суб'єктам малого підприємництва у безготівковій формі на впровадження бізнес-проектів. Фінансова допомога на зворотній основі надається за принципом мікрокредитування, терміном до 3-х років, за умови цільового використання коштів , обов'язкового їх повернення та оформлення договорів гарантії повернення коштів.

4.2. Фінансова допомога на беззворотній основі надається на:

4.2.1. Здешевлення кредитів, отриманих підприємствами у банківських установах для впровадження бізнес-проектів, у межах повної або часткової суми відсотків по кредиту;

4.2.2. Проведення експертизи проектів (у разі необхідності);

4.2.3. Проведення підготовки кадрів для малого та середнього бізнесу;

4.2.4. Фінансування заходів з підтримки підприємництва - проведення семінарів, нарад, виставок та інших організаційних заходів;

4.2.5. Патентування інтелектуальної власності, проведення сертифікації нових видів продукції тощо;

4.2.6. Фінансування інших заходів з підтримки підприємництва, не заборонених чинним законодавством, за окремими рішеннями Наглядової ради Фонду.

5. Умови надання фінансової допомоги на підтримку

малого підприємництва

5.1. Фінансова допомога суб'єктам малого підприємництва надається на підставі рішення Наглядової ради Фонду за умови подання до Фонду заявки про фінансову допомогу, наявності бізнес-плану та участі у конкурсі бізнес-проектів малих підприємств та підприємців.

5.2. Умови проведення конкурсу розробляються дирекцією Фонду і погоджуються з Наглядовою радою та оголошуються у засобах масової інформації.

6. Прикінцеві положення

6.1. Дирекція Фонду щомісяця надає звіти про використання коштів у частині, що виділяються з обласного бюджету та передаються з місцевих бюджетів на фінансову підтримку підприємництва, до головних розпорядників коштів відповідних бюджетів за встановленими формами.

6.2. Звіти про фінансово-господарську діяльність подаються дирекцією Фонду до податкового органу на загальних засадах згідно з діючим законодавством.

6.3. Відповідальність за нецільове використання коштів фінансової допомоги у повному обсязі несуть керівники підприємств - суб'єктів малого підприємництва та підприємці, яким така допомога надана.

6.4. Контроль за використанням коштів державної підтримки здійснюють уповноважені на це органи відповідно до чинного законодавства України.

________________________


Додаток

до Положення про порядок надання фінансової

допомоги на підтримку малого підприєництва,

затвердженого розпорядженням голови

Кіровоградської обласної державної

адміністрації

від 26 серпня 2003 року № 445-р

ДОГОВІР № ____

про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб'єктів

малого підприємництва

м. Кіровоград „____” ___________ 200__ рік

___________________________районна державна адміністрація (міський голова) в особі голови ____________________________________, діючого на підставі ________________________, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - замовник), з однієї сторони, та регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП) в особі директора ________________________________________, діючого на підставі Положення, що є отримувачем бюджетних коштів (далі - виконавець), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Мета договору

1.1. Здійснення спільної діяльності щодо надання фінансової допомоги суб'єктам малого підприємництва на впровадження їх інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів регіонального фонду підтримки підприємництва.

2. Умови здійснення спільної фінансової допомоги

2.1. Спільна фінансова допомога суб'єктам малого підприємництва здійснюється за умови передачі коштів місцевого бюджету, передбачених на підтримку малого підприємництва, замовником до виконавця відповідно до плану асигнувань.

2.2. Кошти місцевого бюджету використовуються виконавцем на фінансову допомогу малим підприємствам цього ж регіону (району, міста) як дольова частка від загального обсягу фінансування по проектах.

2.3. Дольова частка коштів виконавця по кожному проекту не залежить від суми переданих коштів місцевого бюджету і визначається, виходячи з необхідного обсягу фінансової допомоги по кожному проекту.

3. Обов'язки сторін

3.1. Замовник:

3.1.1. Передбачає у складі місцевого бюджету кошти на фінансову підтримку підприємництва у межах, обумовлених Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва”.

3.1.2. Затверджує плани асигнувань на поточний рік і направляє їх до виконавця.

3.1.3. Перераховує кошти відповідно до плану асигнувань на рахунок виконавця , що визначений у цьому договорі.

3.1.4. Розглядає бізнес-плани суб'єктів малого підприємництва регіону щодо актуальності тематики конкретних проектів та доцільності їх фінансування.

3.1.5. Приймає рекомендаційні рішення по розглянутих проектах щодо надання фінансової допомоги, у тому числі з місцевого бюджету, і направляє їх до виконавця для подальшого розгляду на Наглядовій раді регіонального фонду підтримки підприємництва.

3.1.6. Через функціональні управління або регіональний Центр підтримки підприємництва здійснює контроль за станом впровадження проектів та моніторинг проектів.

3.1.7. Висвітлює стан фінансової підтримки малого підприємництва у регіональних засобах масової інформації та публічних виступах.

3. 2. Виконавець:

3.2.1. Проводить ідентифікацію ідеї проекту, надає консультації по розробці заявок про фінансову допомогу та бізнес-планів, здійснює реєстрацію і облік заявок та бізнес-планів.

3.2.2. Проводить аналіз показників проекту, організовує проведення незалежних експертиз.

3.2.3. Організовує розгляд заявок про фінансову допомогу та бізнес-планів Наглядовою радою регіонального фонду підтримки підприємництва, доводить рішення Наглядової ради до заявників.

3.2.4. Укладає безпосередньо з суб'єктами підприємницької діяльності угоди про надання фінансової допомоги на зворотній або беззворотній основі .

3.2.5. Відпрацьовує умови та укладає з суб'єктами малого підриємництва, які отримують фінансову допомогу, договори гарантії повернення коштів, що надаються на зворотній основі.

3.2.6. Здійснює безготівкове фінансування проектів через свої рахунки.

3.2.7. Здійснює контроль за станом впровадження проекту та цільового використання коштів фінансової допомоги.

3.2.8. Веде контроль повернення коштів зворотньої фінансової допомоги на рахунок Регіонального фонду підтримки підприємництва.

3.2.9. Щомісяця, у встановлений термін, надає головному розпоряднику звіти про використання коштів місцевих бюджетів за фактом їх перерахування на рахунок виконавця та інформацію щодо результатів реалізації проекту.

4. Права сторін

4.1. Замовник :

4.1.1. Розглядає бізнес-плани регіональних проектів суб'єктів малого підприємництва і надає до Наглядової ради РФПП рекомендації щодо доцільності надання фінансової допомоги по кожному конкретному проекту.

4.1.2. Отримує від виконавця щомісячні звіти щодо використання коштів місцевого бюджету, перерахованих на його рахунок.

4.1.3. Організовує за власною ініціативою супроводження і контроль за станом впровадження та моніторинг проектів.

4.1.4. Направляє до Наглядової ради РФПП клопотання щодо фінансування актуальних проектів, які мають суттєве соціальне значення для регіону, за рахунок консолідованих коштів.

4.2. Виконавець:

4.2.1. Отримує та використовує кошти замовника за цільовим призначенням.

4.2.2. Отримує від замовника об'єктивну характеристику суб'єкта підприємницької діяльності, що звертається за фінансовою допомогою.

4.2.3. Використовує кошти замовника на виконання заходів регіональної програми розвитку підприємництва та фінансування проектів інших регіонів області у разі відсутності проектів у поточному періоді безпосередньо від регіону замовника.

4.2.4. Здійснює фінансування проектів замовника за рахунок консолідованих коштів виконавця у разі, якщо кошти замовника були використані виконавцем у попередньому періоді.

4.2.5. Надає замовнику пропозиції щодо проведення заходів по активізації роботи з питань підтримки розвитку малого підприємництва.

4.2.6. Висвітлює у засобах масової інформації та у публічних виступах стан розвитку малого та середнього підприємництва у регіоні.

5. Строк дії договору

5.1. Даний Договір набуває чинності з часу підписання його сторонами і діє протягом невизначеного періоду, якщо ні одна із сторін не виявить бажання щодо його розірвання.

6. Відповідальність сторін

6.1. Усі спірні питання, які можуть виникнути у ході виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

7. Інші умови

7.1. У процесі дії договору сторони за домовленістю можуть вносити до нього зміни та доповнення у письмовій формі.

7.2. Сторони не мають права передавати свої права та обов'язки за цим договором третім особам.

7.3. Даний договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

8. Юридичні адреси та реквізити сторін

Замовник

Виконавець

25006, м.Кіровоград,

вул.Тімірязєва, буд.84, кім.412

тел./факс 24-08-86

р/р 260002573 ОД АППБ "Аваль"

м.Кіровоград, МФО 323538

Ідентифікаційний код 25966293

Голова райдержадміністрації Директор Фонд

Міський голова

_______________ ______________

"____" ____________ 200__ р "____" _____________ 200__ р.

М.П. М.П.

2

4