від 11 липня 2003 року № 348-р

Про затвердження Положення про відділ

з питань взаємодії з засобами масової

інформації та зв'язків з громадськістю

апарату обласної державної адміністрації

Відповідно до доручення Президента України від 21 серпня 2002 року
№ 1-1/1086 щодо створення необхідних умов для ефективної реалізації вимог Указу Президента України від 1 серпня 2002 року № 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості діяльності органів державної влади", Методичних рекомендацій щодо положень про управління (відділи) з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю апаратів центральних і місцевих органів виконавчої влади, затверджених наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства юстиції України від 26 березня 2003 року, 14 квітня 2003 року № 59/314/7, розпорядження голови облдержадміністрації від 9 вересня 2002 року № 344-р "Про утворення відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю" затвердити Положення про відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації (додається).

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 11 липня 2003 року № 348-р

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань взаємодії з засобами

масової інформації та зв'язків з громадськістю апарату

Кіровоградської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю ( далі - відділ ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації для практичної реалізації державної інформаційної політики, забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади з засобами масової інформації та забезпечення зв'язків з громадськістю і підпорядковується голові обласної державної адміністрації та заступнику голови облдержадміністрації, керівнику апарату.

2. Відділ здійснює висвітлення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у засобах масової інформації, організацію та проведення брифінгів, прес-конференцій, технічне обслуговування та змістовне наповнення їх Веб-сайтів в глобальній інформаційній мережі Інтернет, забезпечення зв'язків з громадськістю, підготовку та подання необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. Відділ є підконтрольним і підзвітним голові обласної державної адміністрації та заступнику голови облдержадміністрації, керівнику апарату, взаємодіє з Головним управлінням інформаційної політики Адміністрації Президента України, Управлінням зв'язків з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, віднесених до їх компетенції.

4. Відділ створюється, реорганізується або ліквідується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

II. Основні завдання відділу

1. Створення додаткових умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості до процесів формування державної політики, прийняття місцевими органами виконавчої влади суспільно значимих управлінських рішень.

2. Забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення повсякденної діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Оперативне реагування на запити населення щодо надання державних послуг та відповідної інформації.

3. Аналіз і координація діяльності структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади щодо інформування громадськості з питань, що належать до сфери їх управління, роз'яснення завдань, що випливають із актів Президента України та Кабінету Міністрів України, послань Президента України до Верховної Ради України, програм діяльності Кабінету Міністрів України. Узагальнення і підготовка відповідних матеріалів.

4. Підготовка інформацій про діяльність місцевих органів виконавчої влади, створення та реалізація тематичних медіа-планів та проектів, організація оприлюднення в пресі та на каналах телебачення і радіомовлення інформаційних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади.

5. Здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності місцевих органів виконавчої влади, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.

6. Залучення представників засобів масової інформації до вивчення громадської думки стосовно шляхів розв'язання гострих проблем у сфері діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, виявлення порушень законодавства в процесі надання і використання інформації, реалізації конституційного права громадян на звернення.

7. Участь в інформаційному забезпеченні реалізації проголошеного Президентом України курсу на європейську інтеграцію України, з урахуванням повноважень місцевих органів виконавчої влади у визначеній сфері діяльності.

ІІІ. Функції відділу

1. Вжиття заходів щодо доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту послань Президента України до Верховної Ради України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, наказів і розпоряджень керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Участь в організації висвітлення в місцевих засобах масової інформації робочих поїздок до області Президента України, Прем'єр-міністра України та заходів, що проводяться за участю керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади.

3. Залучення журналістів до розгляду на колегіях місцевих органів виконавчої влади стану роботи зі зверненнями громадян, висвітлення у засобах масової інформації прийнятих рішень щодо вирішення порушених у них питань.

4. Підготовка пропозицій щодо створення теле- та радіопрограм з інформаційно-аналітичного висвітлення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади на загальнодержавних і місцевих телерадіоканалах, з наступним включенням найактуальніших із них до відповідного державного замовлення.

5. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення інформаційної відкритості центральних та місцевих органів виконавчої влади, вдосконалення законодавчих, інших нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення дотримання прав громадян на звернення, отримання в установлені строки повної інформації про діяльність органів виконавчої влади.

6. Поширення офіційної інформації органів виконавчої влади відповідно до чинного законодавства, зокрема: розміщення у засобах масової інформації, на відомчих Веб-сайтах статистичної, соціологічної, правової, довідкової та іншої актуальної інформації, що цікавить широку громадськість; анонсування подій та заходів; публікування звітності щодо виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній сфері діяльності.

7. Внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, що розробляються центральними та місцевими органами виконавчої влади, з основних напрямів державної інформаційної політики, проектів державних програм підтримки регіональних і місцевих засобів масової інформації, забезпечення їх інформаційного супроводу.

8. Проведення консультацій зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями з метою попередження виникнення кризових ситуацій у взаємовідносинах: влада-засоби масової інформації.

9. Підготовка і проведення семінарів, нарад, тренінгів з працівниками структурних підрозділів апаратів місцевих органів виконавчої влади, друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації з актуальних суспільно-політичних питань.

10. Здійснення взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади та друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації, що базується на різноманітності засобів комунікації (прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширення інформаційних матеріалів та інше), проведення акредитації журналістів.

11. Інформаційне забезпечення участі керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади у проведенні "круглих столів", "гарячих ліній", інших виступів у засобах масової інформації, підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів.

12. Налагодження і підтримка зв'язків з державними, громадськими та іншими інформаційними структурами з метою залучення їх до спільного вирішення покладених на відділ завдань, надання в межах компетенції українським засобам масової інформації та представникам зарубіжних засобів масової інформації, акредитованих в Україні, інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади.

13. Здійснення інформаційного супроводу питань діяльності місцевих органів виконавчої влади, підготовка добірок відповідних інформаційних матеріалів про їх діяльність, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів преси, радіо та телебачення.

14. Організація у межах компетенції місцевих органів виконавчої влади опублікування у мережі Інтернет і засобах масової інформації нормативно-правових актів (проектів) та коментарів до них для обговорення широкою громадськістю, узагальнення відповідних матеріалів для урахування в роботі.

15. Забезпечення систематичного відкритого публікування статистичної інформації про явища і процеси, що відбуваються у сфері діяльності місцевих органів виконавчої влади та доступу до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законами.

16. Підготовка текстів прес-релізів, інших повідомлень про основні заходи, що проводяться місцевими органами виконавчої влади або за їх участю.

17. Розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, у порядку, встановленому чинним законодавством, та згідно з Указом Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення". Оперативне розміщення на Веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади відповідей на звернення громадян.

18. Вивчення із залученням фахівців, експертів (за згодою) питань взаємодії органів виконавчої влади із засобами масової інформації безпосередньо на місцях. Внесення пропозицій щодо підвищення ефективності спільної діяльності.

19. Надання структурним підрозділам апаратів місцевих органів виконавчої влади інструктивно-методичної та консультативної допомоги.

IV. Керівництво відділом

1. Загальне керівництво, планування та організацію роботи відділу, виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики в інформаційній сфері забезпечує керівник цього підрозділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови облдержадміністрації, керівника апарату.

2. Керівник відділу:

здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про відділ, координує свою діяльність з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади, друкованими та аудіовізуальними засобами масової інформації;

аналізує стан і тенденції розвитку взаємодії місцевих органів виконавчої влади із засобами масової інформації в контексті відкритості та прозорості їхньої діяльності та взаєморозуміння, попереджує виникнення кризових ситуацій у взаємовідносинах "влада - засоби масової інформації"; вносить пропозиції щодо усунення негативних та поглиблення позитивних тенденцій;

організовує роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, проведення моніторингу оприлюднених матеріалів;

контролює своєчасне поновлення бази даних про кількість зареєстрованих та працюючих засобів масової інформації;

забезпечує підготовку і проведення семінарів, нарад за участю керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, галузевих фахівців з представниками друкованих і електронних засобів масової інформації;

узагальнює і поширює позитивний досвід взаємодії органів виконавчої влади із засобами масової інформації;

організовує, координує і контролює роботу з розгляду працівниками відділу звернень від засобів масової інформації, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до його компетенції, готує проекти розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації;

забезпечує, за участю структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, постійне оновлення інформації на Веб-сайтах, зокрема: оперативно оприлюднює аналітичні матеріали, проекти офіційних документів для широкого обговорення та врахування громадської думки, інформацію з актуальних суспільних проблем, відповіді на звернення громадян тощо;

готує в установленому порядку запити щодо отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що належать до компетенції відділу;

подає в установленому порядку пропозиції заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату щодо вдосконалення роботи місцевих органів виконавчої влади у межах наданих повноважень.

___________________

1

5