від 4 червня 2003 року № 275-р

Про затвердження Положення

про порядок організації та здійснення

обласною державною адміністрацією

контролю за забезпеченням охорони

державної таємниці

Відповідно до статей 16, 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 21, 37 Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 року № 609, з метою здійснення контролю за станом режиму секретності в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях області та на підпорядкованих їм об"єктах:

1. Затвердити Положення про порядок організації та здійснення обласною державною адміністрацією контролю за забезпеченням охорони державної таємниці (додається).

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

розробити відповідні положення про порядок організації та здійснення контролю за забезпеченням охорони державної таємниці;

забезпечити проведення перевірок стану охорони державної таємниці на підприємствах, в установах та організаціях, які провадять діяльність, пов"язану з державною таємницею;

за підсумками перевірок інформувати облдержадміністрацію через сектор з питань режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації щороку до
15 лютого разом із Звітом про стан охорони державної таємниці.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.МОЦНИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 4 червня 2003 року № 275-р

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації та здійснення обласною державною

адміністрацією контролю за забезпеченням охорони

державної таємниці

1. Положення розроблене відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну таємницю", постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 року № 609 "Про затвердження Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях", методичних рекомендацій щодо організації та здійснення контролю за забезпеченням охорони державної таємниці, розроблених Службою безпеки України.

2. Контроль за станом охорони державної таємниці на підприємствах, в установах і організаціях, які виконують роботи, пов"язані з державною таємницею, або зберігають матеріальні носії зазначеної секретної інформації (далі - установа, що перевіряється) забезпечується шляхом проведення перевірок, які здійснюються, як правило, на плановій основі.

3. Контроль за станом охорони державної таємниці здійснюється з метою вивчення й оцінки фактичного стану охорони державної таємниці та дотримання законодавства в цій сфері, виявлення недоліків і порушень режиму секретності, встановлення їх причин, вжиття заходів, спрямованих на попередження та усунення цих недоліків і порушень, надання методичної допомоги у вирішенні проблемних питань.

4. Перевірки поділяються на комплексні, тематичні та контрольні.

При комплексних перевірках проводиться визначення загального стану охорони державної таємниці в установі, що перевіряється, за всіма напрямами її діяльності, пов"язаної з державною таємницею.

При тематичних - визначення стану охорони державної таємниці в установі на окремих напрямках діяльності, пов"язаної з державною таємницею.

При контрольних - з"ясування стану усунення порушень вимог чинного законодавства, які були виявлені попередніми перевірками, та виконання рекомендацій, наданих за результатами цих перевірок.

5. Підставою для включення установ до плану перевірки є:

виконання робіт, пов"язаних з державною таємницею, або зберігання матеріальних носіїв секретної інформації;

наявність відомостей про факти невиконання в установі вимог законодавства про державну таємницю, порушень режиму секретності;

перевірка стану усунення порушень, які були виявлені попередніми перевірками, та виконання рекомендацій, наданих за результатами цих перевірок.

Про заплановані перевірки відповідних установ завчасно письмово інформуються їх керівники.

6. Позапланові перевірки можуть здійснюватися у зв"язку зі змінами в діяльності установи, що перевіряється (надходження в установу нових замовлень, пов"язаних з державною таємницею, структурна реорганізація установи, приватизація тощо).

7. Перевірки проводяться комісіями, призначеними головою обласної державної адміністрації або за його дорученням керівником сектора з питань режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації.

8. Склад комісії визначається залежно від обсягу та складності робіт. Члени комісії повинні мати документи, які засвідчують їх особу, та довідку про наявність допуску до державної таємниці відповідної форми. Форма допуску до державної таємниці кожного з членів комісії повинна відповідати ступеню секретності інформації, з якою вони можуть бути ознайомлені у процесі перевірки.

9. Перевірки здійснюються на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації або приписів, які підписуються головою облдержадміністрації, засвідчуються гербовою печаткою та передаються головами комісій керівнику установи, що перевіряється, до початку перевірки. Приписи залишаються в режимно-секретному органі (далі - РСО) установи, що перевіряється.

Керівник установи, що перевіряється, зобов"язаний створити необхідні умови для проведення перевірки.

10. Перевірка починається із співбесід з керівником та начальником РСО установи, що перевіряється, у процесі яких уточнюються особливості діяльності установи, місця зосередження носіїв державної таємниці, визначається організаційний порядок перевірки. У разі потреби коригується план перевірки.

11. Перевірка проводиться в присутності керівника РСО установи, що перевіряється. При перевірці також можуть бути присутніми керівники структурних підрозділів даної установи, які безпосередньо виконують роботи, пов"язані з державною таємницею.

12. Члени комісії мають право:

знайомитися з документами, іншими матеріальними носіями інформації, які мають відношення до питань, що перевіряються;

проводити огляд приміщень, в яких проводяться роботи, пов"язані з державною таємницею, сейфів, металевих шаф тощо;

проводити бесіди та консультації з працівниками установи, що перевіряється, вимагати надання письмових пояснень, довідок, звітів з питань, що входять до компетенції комісії.

Члени комісії повинні виконувати робочі записи тільки в робочих зошитах, облікованих в РСО установи, що перевіряється, а документи, справи та інші матеріальні носії секретної інформації отримувати під розпис в облікових формах.

13. За результатами перевірки складається акт (довідка), в якому зазначається:

уповноважена установа;

склад комісії;

вид перевірки (комплексна, тематична, контрольна) та строки її проведення;

найменування установи, що перевірялася, відомча підпорядкованість, форма власності;

перелік питань перевірки;

результати роботи щодо усунення недоліків, виявлених попередніми перевірками;

посадові особи установи, які були присутні при перевірці;

інформація, яка відображає стан охорони державної таємниці в установі, що перевірялася;

строки усунення недоліків;

висновок та пропозиції комісії.

14. Акт (довідка) складається в необхідній кількості примірників. Один примірник акта (довідки) надсилається керівнику установи, що перевірялась. У разі виявлення порушень режиму секретності один примірник акта (довідки) надсилається до управління Служби безпеки України в Кіровоградській області для прийняття відповідних заходів.

15. У випадках виявлення порушень режиму секретності, які можуть привести до витоку інформації, що становить державну таємницю, або втрати матеріальних носіїв секретної інформації, комісія може прийняти рішення про призупинення чи припинення робіт, пов"язаних з державною таємницею.

Рішення комісії відображаються в акті перевірки і вважається чинним після його затвердження головою обласної державної адміністрації.

16. Керівник установи, що перевірялася, про прийняття рішення щодо призупинення чи припинення робіт, пов"язаних з державною таємницею, інформує управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

_____________________

4